פקודת הבנקאות 1941

פקודת הבנקאות, 1941 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא הבנקאות, 1941. 2. (1) פירוש (תיקון: תשכ"א, תשכ"ה, תשכ"ט, תשל"ו, תשמ"א) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:- "הועדה" - הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6; "הנגיד" - נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954; "שביתה" - הפסקה עבודה מאורגנת, מלאה או חלקית, של קבוצת עובדים, לרבות שביתת האטה והפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין; "פקדון ללא תנועה" - פקדון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, שלגביו עברו עשרה חדשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפקדון. (2) משמעות כל מונח אחר בפקודה זו תהא כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"א) 4. הגבלת השימוש בתואר "בנק" (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (1) אסור לכל אדם או לחבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, פרט לבנק, לבנק חוץ, ולבנק למשכנתאות, לבנק מימון השקעות, ולבנק לקידום עסקים להשתמש או להוסיף ולהשתמש, בלא הסכמת הממשלה במלה "בנק" או בכל מלה הגזורה הימנה בשם שבו הם מנהלים עסקים. (2) כל אדם או חבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, שיעברו על הוראות סעיף זה יהיו צפויים לקנס לא יותר מחמש מאות שקלים לכל יום שבו הם ממשיכים בעבירה. (3) הנגיד רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזמנות להשמיע את טענותיו, כי תוך מועד שיקבע הנגיד, ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים את המלה "בנק" או כל מלה הגזורה הימנה. (4) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף-קטן (3) לגבי בנק, חוץ, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות או בנק לקידום עסקים כל עוד לא ניתנה לגביו הוראה לפי סעיפים 8ד או 8יד. (5) (בוטל) (6) לא מילא תאגיד הוראה שניתנה לו לפי סעיף-קטן (3) ולא בחר לו שם אחר תוך התקופה שקבע הנגיד, יבחר לו הנגיד שם ויודיע על כך לרשם אותם תאגידים, ודין הודעה הנגיד כדין הודעת התאגיד על שינוי שמו שנתקבלה ונמסרה כדין, והוראות הדינים החלות על שינוי שם יחולו על הודעת הנגיד, בשינויים המחוייבים. 4א. שמות העלולים להטעות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) ניהל אדם, שאינו תאגיד בנקאי עסקים בשם אינו כולל את המלה "בנק" או מלה הגזורה ממנה, אך יש בו כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, רשאי הנגיד - לאחר התייעצות בועדה ולאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו - בנוסף לסמכויותיו לפי סעיף 4, להורות לאותו אדם כי תוך המועד שיקבע הנגיד ושלא יפחת מ-28 ימים ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל עסקים כל מלה או ביטוי אחרים שיש בהם כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. (ב) הוראה לפי סעיף-קטן (א) דינה כדין הוראה לפי סעיף 4(3) ומי שלא מילא אחריה דינו כדין מי שממשיך להשתמש במלה "בנק" בחלק משמו ללא היתר. 5. המפקח על הבנקים וסמכויותיו (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א, תשנ"ו, תשס"ה3) (א) הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים (להלן - המפקח), ומשנתמנה יהיה עובד בנק ישראל ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והביקורת על כל תאגיד בנקאי ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מתאגיד בנקאי וכן מדירקטור, מעובד או מרואה החשבון של תאגיד בנקאי, למסור לו ידיעות ומסמכים שבידיהם הנוגעים לעסקי התאגיד הבנקאי וכל תאגיד שבשליטתו, או לאפשר לו לעיין בכל מסמך כאמור, להעתיקו או לצלמו; נדרשה ידיעה המאוחסנת במחשב, תומצא הידיעה בדרך שתידרש; (ב) המסרב להיענות לדרישה לפי סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנה. (ג) שר המשטרה רשאי להסמיך כל עובד מעובדי בנק ישראל, המוסמך על פי סעיף-קטן (א) לבוא מטעמו של המפקח, לערוך חקירות בענין עבירות על פקודה זו, על חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 או על חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, או בענין עבירות בנכסי לקוחותיו של תאגיד בנקאי; עובד שהוסמך כאמור יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין-משטרה בדרגת מפקח ומעלה על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות אותה פקודה יחולו על חקירות כאמור. (ג1) המפקח רשאי, לצורך הפיקוח כאמור בסעיף קטן (א), לאחר התייעצות עם הוועדה ובאישור הנגיד, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של תאגיד בנקאי, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידיו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו, וכדי למנוע פגיעה ביכולתו לקיים את התחייבויותיו (בפקודה זו - הוראות ניהול בנקאי תקין); הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל התאגידים הבנקאיים או לסוג מסוים מהם. (ג2) (1) הוראות ניהול בנקאי תקין אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן. (2) הוראות ניהול בנקאי תקין וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל, ורשאי הנגיד לקבוע דרכים נוספות לפרסומן. (ד) הנגיד רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למפקח. 6. הקמת ועדת מיעצת (1) הממשלה רשאית למנות ועדה מייעצת לייעץ אותה בענינים הנוגעים לעסקי בנקאות; ועדה זו תהא מורכבת מאותם האנשים ותתמנה פי אותם התנאים אשר יישרו בעיני הממשלה, והממשלה רשאית בכל עת שהיא להביא לידי גמר כל מינוי כזה. (2) הממשלה רשאית להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה שיש לנהוג בה בכל אסיפה של הועדה שתוקם בהתאם לסעיף זה. (3) אחד מחברי הועדה יהיה מי ששר האוצר מינהו לכך. (4) הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה של אחד או יותר לקבוע את תפקידן ולאצול להן מסמכויותיה; חבר הועדה על פי סעיף קטן (3) יהיה, בתוקף מינוי, חבר בכל ועדת-משנה שתמונה לפי סעיף-קטן זה. (5) דיוניה של הועדה או כל ועדת-משנה שלה הם סודיים ולא יגלה אדם אותם או כל ידיעה מהם, אלא באישור הנגיד. 7. (בוטל) (תיקון: תשמ"א) 8. אשראי להבטחת יציבותו של תאגיד בנקאי (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א, תשס"ח, תש"ע) 4 (א) היה הנגיד סבור כי להבטחת יציבותו של תאגיד בנקאי דרושים לתאגיד בנקאי אמצעים כספיים נוספים, רשאי בנק ישראל לספק לו כספים על ידי נכיון שטרי-חליפין, שטר-חוב או מסמכים סחירים אחרים או על ידי הלוואות מובטחות, להנחת-דעתו של הנגיד. (ב) אשראי לפי סעיף-קטן (א) יהיה בתנאים שייראו לנגיד, והוא יקבע את הבטוחות שעל מקבל האשראי לתיתן. (ב1) על שעבוד של ניירות ערך, של זכות לניירות ערך או של חשבון ניירות ערך כנגד מתן אשראי לתאגיד בנקאי כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 37 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בשינויים המחויבים. (ג) אין בסמכות הנגיד לפי סעיף-קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו על פי סעיפים 42 ו-44 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954. 8א. הודעה לתאגיד בנקאי על פגמים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) היה המפקח סבור, שתאגיד בנקאי פלוני עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכלתו לקיים את התחייבותיו או בניהולם התקין של עסקיו, ישלח לתאגיד בנקאי הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש תיקונם או מניעת פגיעתם תוך תקופה שיפרש בהודעה, ויתן לו הזדמנות להגיש תוך אותה תקופה, או תוך תקופה קצרה מזו, כפי שיפרש בהודעה, הערותיו והשגותיו לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם. (ב) הגיש תאגיד בנקאי הערות והשגות כאמור בסעיף-קטן (א) יחליט בהן המפקח סמוך ככל האפשר ולאחר שקיבל אותן ויודיע על החלטתו לתאגיד בנקאי ואם דרש את תיקונם של הפגמים או את מניעת פגיעתם, יקבע את התקופה בה על התאגיד הבנקאי לעשות כאמור. 8ב. סמכות המפקח בקביעת חובות רעים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) היה המפקח סבור כי חוב מסויים, כולו או מקצתו, שחייבים לתאגיד בנקאי הוא חוב רע, או כי נכס של תאגיד בנקאי רשום במספריו בסכום העולה על ערכו אותה שעה במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, רשאי הוא להורות לתאגיד בנקאי להפריש לקרן מתאימה סכום כנדרש לאותו ענין. (ב) דין הוראה כאמור בסעיף-קטן (א) כדין הודעה לפי סעיף 8א. 8ג. אמצעים למניעת פגיעה (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א, תשס"ד) (א) היה המפקח סבור, לארח תום התקופה שפירש בהודעה לפי סעיף 8א, שתאגיד בנקאי לא תיקן הפגמים שעליהם הודיעו לו לפי סעיף 8א או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד בנקאי להשמיע או להגיש הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע שתאגיד בנקאי לא יכול לקיים התחייבויותיו או יפגע בלקוחותיו או בבעלי-זכויות בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות בועדה הרשיונות - (1) להורות לתאגיד בנקאי שיימנע מסוגי-פעולות שפורשו באותה הוראה, למעט קיום התחייבות; (2) לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו של התאגיד הבנקאי ועל מתן הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים ולבעלי זכות-חתימה של התאגיד הבנקאי; (3) להתלות או להגביל סמכותו של חבר דירקטוריון, מנהל-עסקים או בעל זכות-חתימה ואם מצא שאין די בכך, רשאי הוא להעבירו מתפקידו; מי שנפגע מהחלטת המפקח לענין העברה מתפקידו, רשאי לערער עליה לפני הנגיד. (ב) הוראה לפי סעיף זה לא תפורסם ברשומות, ולא תישמע הטענה כי פעולה שנעשתה בתום-לב עם מי שלא הוסמך לעשותה בניגוד להוראה כאמור בטלה מטעם זה בלבד שנעשתה בניגוד להוראה. 8ד. סמכויות לשמירת יציבותו של תאגיד בנקאי (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א, תשס"ד, תשס"ה, תש"ע) 4 (א) היה הנגיד סבור, לאחר התייעצות במפקח, כי תאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו או שאין בידיו, מפני שניהל את עסקיו בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, להשיב נכס שהופרד בידיו, או שחברי- דירקטוריון שלו או מנהלי-עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול- העסקים התקין של התאגיד הבנקאי, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות ליתן לתאגיד הבנקאי כל הוראה מהוראות סעיף 8ג(א) ורשאי הוא, באישור הוועדה כהגדרתה בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 - (1) (בוטלה) (2) למנות מנהל מורשה שינהל את התאגיד הבנקאי כאמור בסעיף 8ו. (3) למנות מפקח מיוחד שיפקח על הנהלתו כאמור בסעיף 8ז; (4) למנות ועדת-הנהלה לתאגיד בנקאי שתייעץ למנהל המורשה. (ב) מינוי כאמור בפיסקאות (2) ו-(3) לסעיף-קטן (א) יכול להינתן גם לעובד המדינה או לעובד בנק ישראל. (ג) היה הנגיד סבור שנסיבות הענין וטובת הצבור מחייבות עשיית פעולה לפי סעיף-קטן (א) ללא דיחוי, רשאי הוא לפעול בלי התייעצות בועדת הרשיונות ובלי שנתן הזדמנות לתאגיד הבנקאי להגיש או להשמיע טענותיו; ובלבד שישמע את התאגיד הבנקאי סמוך ככל האפשר לאחר שפעל לפי סעיף קטן (א) ויביא את הענין לפני ועדת הרשיונות. (ד)-(ה) (בוטלו) (ו) דבר המינוי המפקח כאמור בסעיף-קטן (א)(3) לא יפורסם ברשומות, ולא תישמע הטענה כי פעולה שנעשתה בתום-לב עם מי שלא הוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה, בטלה מטעם זה בלבד שנעשתה בידי מי שלא היה מוסמך לעשותה או בניגוד להוראה שניתנה לתאגיד הבנקאי. 8ד1. דיווח תאגיד בנקאי על מעילה (תיקון: תשס"ד) (א) נודע לבעל תאגיד בנקאי כי קיים חשש סביר שעובד מעובדיו או נושא משרה בו, היה מעורב במעילה, שסכומה עולה על סכום שקבע המפקח, ידווח בהקדם האפשרי על המעילה למבקר הפנימי כמשמעותו בסעיף 14ה, ולמפקח. (ב) הדיווח למפקח יכלול פרטים כפי שקבע המפקח; כן יקבע המפקח את אופן הדיווח, את מועדו וכל פרט אחר שימצא לנכון. (ג) לענין סעיף זה - "מעילה" - עבירה על אחת מהעבירות המנויות בסימנים א', ו' וז' של פרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפקודה זו - חוק העונשין), והכל לגבי נכסי התאגיד הבנקאי ונכסים המוחזקים בו או המנוהלים על ידו. 8ד2. דין וחשבון של המפקח (תיקון: תשס"ד, תשס"ח) אחת לשנה יגיש המפקח דין וחשבון לועדת הכספים של הכנסת, ובו יפורט מספר המעילות שדווח לגביהן כאמור בסעיף 8ד1, ולגבי מעילות שהמפקח סיים את טיפולו בהן - יפורטו גם אופן הטיפול בהן, והממצאים שהתגלו, למעט דרכי השגת המידע המפקח יביא את הדין וחשבון לידיעת הציבור בדרך שיקבע, לרבות בדרך של פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל. 8ה. עבירה על הוראות הסעיפים 8ג ו-8ד (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) תאגיד בנקאי שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו המפקח לפי סעיף 8ג או שעבר על הוראה מהוראות שנתן לו הנגיד לפי הסעיף האמור או מכוח סמכותו לפי סעיף 8א (א), דינו - קנס 100,000 לירות. (ב) מי שפעל כחבר-דירקטוריון, כמנהל-עסקים או כבעל זכות-חתימה על אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו או בעת השעייתו, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס 100,000 לירות. (ג) בעל זכות-חתימה של התאגיד הבנקאי שהשתתף בפועל בביצוע עבירה שסעיף-קטן (א) דן בה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 50,000 לירות. (ד) מי שהיה בשעת ביצוע עבירה שסעיף-קטן (א) דן בה חבר-דירקטוריון פעיל, מנהל-עסקים, בא-כוח או חשב ראשי או יחיד של תאגיד בנקאי, דינו - מאסר שלש שנים או קנס 50,000 לירות, אם לא הוכיח אחת משתי אלה - (1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה; (2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים לשמירתן של ההוראות שניתנו. 8ה1. עבירה על הוראות סעיף 8ד1 (תיקון: תשס"ד) (א) נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8ד1(ג), בתאגיד בנקאי, והתאגיד הבנקאי לא דיווח עליה כאמור בסעיף 8ד1, דינו של התאגיד הבנקאי - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין. (ב) המנהל הכללי של התאגיד הבנקאי חייב לפקח ולעשות כל שניתן לקיום הוראות סעיף 8ד1; המפר את חובתו האמורה, דינו - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. (ג) נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8ד1(ג) בתאגיד בנקאי, והתאגיד הבנקאי הפר את חובתו לדווח כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא שהמנהל הכללי של התאגיד הבנקאי הפר את חובתו כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוא הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. 8ו. סמכויות מנהל מורשה (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) מנהל מורשה שנתמנה לפי סעיף 8ד(א)(2) ינהל את התאגיד הבנקאי לפי הוראות שיקבל מאת הנגיד, או מאת המפקח על הבנקים אם הסמיך אותו הנגיד לתת הוראות. (ב) מנהל מורשה דינו כדין מנהל-עסקים בתאגיד בנקאי, ובנוסף לכך חייבים כל מנהל-עסקים שלא הושעה וכל עובד בתאגיד בנקאי למלא אחר הוראותיו. (ג) בנוסף לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ימלא המנהל המורשה את תפקידי הדירקטוריון של התאגיד הבנקאי וועדותיו ויהיו לו, בכפוף לאמור בסעיף 8ח(ה) כל הסמכויות שהוענקו והתפקידים שהוטלו על הדירקטוריון ועל חבריו בתזכיר ההתאגדות של התאגיד הבנקאי ובתקנותיו. (ד) התאגיד הבנקאי ישלם למנהל המורשה משכורת כפי שיקבע הנגיד. (ה) המנהל המורשה מוסמך, לאחר התייעצות בועדת ההנהלה ובאישור הנגיד, להעביר את נכסיו של התאגיד הבנקאי, כולם או מקצתם, לתאגיד בנקאי אחר המקבל על עצמו את כל התחייבויותיו של התאגיד הבנקאי. 8ז. מפקח מיוחד (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) מפקח מיוחד שנתמנה לפי סעיף 8ד(א) (3) יפקח על פעילות דירקטוריון התאגיד הבנקאי ועל הנהלת עסקיו לפי הוראות שיקבל מאת הנגיד וכן מאת המפקח על הבנקים - אם הסמיך אותו הנגיד לתת הוראות. (ב) הנגיד רשאי להתיר למפקח המיוחד להעסיק בני-אדם אחרים לשם מילוי תפקידיו. 8ח. ועדת-ההנהלה (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) ועדת-הנהלה שנתמנתה לתאגיד בנקאי לפי סעיף 8ד סעיף 8ד(א) (4) תייעץ למנהל המורשה במילוי תפקידיו לפי סעיף 8(1). (ב) כל עוד ממלאת ועדת ההנהלה את תפקידה לא ימלאו הדירקטוריון וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם. (ג) המנהל המורשה יהיה יושב-ראש ועדת ההנהלה. (ד) התאגיד הבנקאי ישלם לחברי ועדת ההנהלה משכורת בשיעור שיקבע הנגיד. (ה) ועדת ההנהלה תאשר את מאזן התאגיד הבנקאי כאילו היתה אסיפה כללית ותמנה לתאגיד הבנקאי רואה-חשבון, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה לקרוא לאסיפה כללית. 8ט. מתן ידיעות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) ניתנה הוראה לפי סעיף 8ד, יהיו כל חבר-דירקטוריון או מנהל-עסקים של התאגיד הבנקאי, בין שניתנה לגביו הוראת השעייה ובין אם לאו, וכל אדם אחר המועסק בתאגיד הבנקאי חייבים, לפי דרישת הנגיד, המנהל המורשה, המפקח המיוחד או מי שהם הסמיכו לכך, למסור להם או לשליחיהם את הידיעות, הפנקסים, התעודות או כל מסמך אחר שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועה של הוראה לפי סעיף 8ד. (ב) אדם שלא מילא אחר דרישה שניתנה לו לפי סעיף קטן (א) דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות. 8י. הפסקת מילוי התחייבויות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) המנהל המורשה רשאי, באישור הנגיד, להורות כי תוך תקופה שלא תעלה על עשרה ימים מיום מתן הוראה לפי סעיף 8ד(א)(2) לא יקיים התאגיד הבנקאי את התחייבויותיו שמועד קיומם חל באותה תקופה או קודם לכך. (ב) הנגיד רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בעשרה ימים נוספים, אם מסר הודעה לפי סעיף 8יד על כוונתו לבטל את רשיונו של התאגיד הבנקאי, ועדיין לא חלפה התקופה שבה רשאים מנהליו להגיש טענותיהם, או לא ניתן על ידי בית המשפט צו לפירוק התאגיד הבנקאי או לכינוס נכסיו. (ג) המנהל המורשה יביא לידיעת הציבור כל הוראה שניתנה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סמוך ככל האפשר לאחר נתינתן. (ד) התאגיד הבנקאי, המתנהל המורשה או הנגיד לא ישאו בכל אחריות בשל מתן ההוראה לפי סעיף קטן (א) או בשל אי-מילוי התחייבות לפיה. 8יא. סמכות לערוב (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) רשאי הנגיד, באישור הממשלה, להודיע ברשומות כי בנק ישראל, או תאגיד בנקאי אחר שהסכים לכך ושהנגיד הסמיכו לכך, יהיה ערב - (1) לפקדונות שהופקדו בתאגיד בנקאי שניתנה עליו הוראה לפי סעיף 8ד, בין למלוא סכום הפקדונות ובין עד לסכום מסויים לגבי כל פקדון מסוגי הפקדונות שייקבעו; (2) לסוגי התחייבויות אחרים של תאגיד בנקאי כאמור בפיסקה (1), כולן או מקצתן, ובלבד - (א) שראה שטובת הציבור מחייבת לעשות כן; (ב) שלא תינתן ערבות לפי סעיף זה לכלל התחייבויותיו של תאגיד בנקאי, אלא אם לדעת הנגיד קיים סיכוי סביר שיהיה במתן ערבות זו כדי לאפשר לתאגיד הבנקאי להמשיך ולנהל את עסקיו באופן סדיר. (ב) ערבות לפי סעיף קטן (א) יכולה שתהיה לזמן בלתי מוגבל, מותנית או בלתי-מותנית, הכל כפי שיפורט בהודעה. (ג) משפורסמה הודעה כאמור תהיה הערבות בת-תוקף לפי האמור בהודעה אף אם הנערב לא הסכים למתן למתן הערבות, והתאגיד הבנקאי הערב יהיה רשאי בכל עת להיפרע מהתאגיד הבנקאי הנערב כל סכום ששילם מכוח הערבות. (ד) התאגיד הבנקאי הנערב יהיה רשאי, על אף כל תנאי סותר, להתחייב כלפי התאגיד הבנקאי הערב בקשר למתן הערבות שניתנה על פי סעיף קטן (א) ותנאיה. (ה) ראה הנגיד, באישור הממשלה, לבטל את הערבות שניתנה לפי סעיף קטן (א), יודיע ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות על הביטול ועל מועדו, שלא יפחת מתשעים יום מיום פרסום ההודעה, ומאותו מועד ואילך לא יהיה אדם זכאי לתבוע מהערב פרעון וההתחייבות; אולם מי שזכאי למילוי התחייבותו של התאגיד הבנקאי הנערב במועד אחר ממועד הביטול, ואותה התחייבות היתה קיימת בעת שהערבות היתה בתקפה, יהיה זכאי להיפרע מן הערב עד תום שלושים יום מהיום שנקבע למילוי אותה התחייבות, ואם שילם הערב יחולו הוראות סעיף קטן (ג). (ו) הנגיד לא יבטל ערבות שנתן תאגיד בנקאי אחר אלא בהסכמתו של התאגיד הבנקאי הערב. (ז) דין ערבות שניתנה לפי סעיף זה כדין מתן ערבות לפי חוק הערבות, תשכ"ז-1967. 8יב. הגבלת פירוק ומינוי כונס נכסים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) הורה המנהל המורשה הוראה לפי סעיף 8י, לא יתן בית משפט צו לפירוק, או לכינוס נכסים של התאגיד הבנקאי שלגביו ניתנה ההוראה, ולא יקבל התאגיד הבנקאי או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות אחרים בו החלטה על פירוקו מרצון, ולא יתמנה עליו כונס נכסים בין מטעם בעלי איגרות חוב ובין מטעם כל אדם אחר, ולא יוטל עיקול על נכסיו או על זכויות שיש לו בידי אדם אחר, ולא יתחילו ולא ימשיכו נגדו בכל הליכי הוצאה לפועל אחרים, כל עוד ההוראה לפי סעיף 8י בתקפה, אלא על פי בקשה שתוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב. (ב) נתמנה מנהל מורשה לפי סעיף 8ד(א) (2), לא יתן בית המשפט, כל עוד מינוי המנהל המורשה בתקפו, צו לפירוק או לקבלת נכסים של התאגיד הבנקאי לפי בקשה של אחד מבעלי מניותיו, ולא יקבל התאגיד הבנקאי או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות אחרות בו החלטה על פירוק מרצון. 8יג. סייג להחלטות אסיפת בעלי מניות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) לא יהיה תוקף להחלטה של אסיפת בעלי המניות של התאגיד הבנקאי, או של בעלי זכויות אחרות בו, שאינה מתיישבת עם האמור בסעיפים 8ג עד 8יא או עם פעולה שנעשתה או הוראה שניתנה על פיהם. 8יד. (בוטל) (תיקון: תשמ"א) 8טו. אכרזה על הפסקה במתן שירותים (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) (א) נוכח המפקח שתאגיד בנקאי פלוני אינו יכול לנהל את עסקיו באורח תקין מחמת שביתה באותו תאגיד בנקאי או בתאגיד בנקאי אחר, רשאי הוא להכריז כי הבנק הפסיק לתת שירותים (להלן - הפסקה), ומותר לקבוע באכרזה כי היא תחול על כלל שירותי התאגיד הבנקאי או על חלק מהם. (ב) האכרזה תפורסם ברשומות ולפחות בארבעה עתונים יומיים היוצאים לאור בישראל. (ג) באכרזה ייקבע המועד שבו הפסיק התאגיד הבנקאי לתת שירותים ומותר לקבוע בה מועדי הפסקה שונים לשירותים שונים. 8טז. ביטול (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) בביטול האכרזה מותר לקבוע מועדי ביטול שונים לשירותים שונים. 8יז. דחיית מועדים (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) (א) הוסכם בין התאגיד הבנקאי שבהפסקה לבין אדם על עשיית פעולה או מילוי התחייבות שהתאגיד הבנקאי או האדם חייבים או רשאים לעשותם בתוך התקופה שבין האכרזה לבין ביטולה, יידחה המועד עד לתום שלושה ימי עסקים מיום ביטול האכרזה, ובלבד שהפעולה או מילוי ההתחייבות הם בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה. (ב) דחיית מועד לפי סעיף זה תחול גם לגבי מועד שנקבע בפסק דין או בהחלטה אחרת של בית משפט או של רשות שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת על פי דין. 8יח. ריבית והפרשי הצמדה (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) (א) נשאה התחייבות שמועד פרעונה נדחה לפי סעיף 8יז ריבית לפני ההפסקה, תוסיף ההתחייבות לשאת ריבית עד למועד פרעונה החדש, בשיעור שחל בתקופה שלפני ההפסקה. (ב) היתה התחייבות שמועד פרעונה נדחה לפי סעיף 8יז צמודת ערך, תוסיף לחול החובה לשלם הפרשי הצמדה כמוסכם במשך תקופת ההפסקה; לענין זה, "התחייבות צמודת ערך" - התחייבות שסכומה, כולו או מקצתו, צמוד לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד יוקר המחיה או לעליית מחירו של כל דבר אחר. (ג) נגיד בנק ישראל רשאי להורות שבתקופת ההפסקה יהיה אדם רשאי או חייב לשלם לבנק ישראל כל סכום שהוא חב לתאגיד הבנקאי שבהפסקה ודין התשלום כדין תשלום לתאגיד הבנקאי שבהפסקה; הוראה לפי סעיף קטן זה תובא לידיעת החייבים בדרך שיורה עליה הנגיד. 8יט. ביצוע הוראת תשלום (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) מי שלפני מועד ההפסקה נתן שיק משוך על התאגיד הבנקאי, או הוראה אחרת בכתב לבצע תשלום מחשבונו בתאגיד הבנקאי וקיום ההוראה הוא בגדר השירותים שעליהם חלה האכרזה, רואים את הסכום שבהוראה כנפרע במועדו אם שילם אותו התאגיד הבנקאי תוך שלושה ימי עסקים שלאחר ביטול האכרזה. 8כ. הגבלת אחריות (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית או אזרחית בשל מעשה או מחדל הנובעים מהפסקת השירותים שעליהם חלה האכרזה. 8כא. הגנה בדיני עונשין (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) (א) המושך שיק על תאגיד בנקאי שבהפסקה לא ישא באחריות פלילית לפי סעיף 14 לחוק לתיקון דיני העונשין (עבירה מרמה, סחיטה ועושק), תשכ"ג-1963 (להלן - חוק העונשין), אם העדר החובה על התאגיד הבנקאי לפרוע את השיק במועד הנקוב בו כמועד משיכתו נבע רק מדחיית המועד לפי סעיף 8יז. (ב) לענין סעיף 15(ג) לחוק העונשין לא תובא במנין ששים הימים התקופה שבין האכרזה לבין ביטולה לגבי שיק שנמשך על התאגיד הבנקאי שבהפסקה ופרעון השיק הוא בגדר השירותים שעליהם חל האכרזה. 9. הגשת דו"חות לממשלה (תיקון: תשכ"ה, תשמ"א) (1) כל תאגיד בנקאי חייב להגיש לממשלה:- (א) לא יאוחר מעשרים ואחד יום לאחר היום האחרון שבכל חודש, דו"ח ערוך בטופס המוזכר בתוספת הראשונה לפקודה זו, המפרט את האקטיב ופסיב של התאגיד הבנקאי עם סיום העסקים ביום האחרון של החודש החולף; (ב) לא יאוחר מעשרים ושמונה ימים לאחר היום האחרון בחודש מרץ ובחודש ספטמבר, דו"ח ערוך בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו המוסר ניתוח של הלוואות שוטפות ושל שטרות שהובאו לנכיון עד יום 31 במרץ, ו-30 בספטמבר: בתנאי שלגבי בנק חוץ, הרי הדו"חות המוזכרים בפיסקאות (א) ו-(ב) מסעיף זה לא יכילו אלא פרטים בנוגע למשרדים ולסניפים (או סניפים) של בנק החוץ המצויים בישראל: בתנאי שהממשלה רשאית לשנות בצו מזמן לזמן את טופס התוספת הראשונה והתוספת השניה והתאריכים שבהם צריכים לסכם את החומר הדרוש בתוספת השניה ולשלחו לשר האוצר. (2) תאגיד בנקאי שאינו מקיים את הדרישות המפורטות בפיסקאות (א) ו-(ב) של סעיף-קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמש מאות שקלים ליום במשך אותם הימים שבהם הוא ממשיך בעבירה. 10. הצגת המאזן ופרסומו (תיקון: תשכ"ה, תשמ"א) (1) תאגיד בנקאי יפרסם את הדין וחשבון הכספי השנתי המבוקר שלו, או תמצית ממנו, במועד, בצורה ובהיקף שהורה המפקח. (2) המפקח על הבנקים רשאי, אחת לשנה, לדרוש בכתב מכל תאגיד בנקאי לערוך, להציג ולפרסם, תוך הזמן שנקבע בדרישה, דין-וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו לתאריך שנקבע בדרישה; הדין-וחשבון יכלול מאזן השוואתי של נכסי התאגיד הבנקאי והתחייבויותיו בתאריך האמור עם נכסיו והתחייבויותיו שפורטו במאזן המבוקר האחרון של התאגיד הבנקאי ובדרך שבה נערך המאזן המבוקר. (3) כל תאגיד בנקאי שחל עליו סעיף זה ולא מילא אחרי דרישותיו יהא צפוי בצאתו חייב בדין לקנס לא יותר ממאה לירות. 11. אנשים שאינם ראויים להשתתף בהנהלת תאגידים בנקאיים (תיקון: תשמ"א) (1) מבלי לפגוע בכל דבר האמור בסעיף 73 מפקודת החברות, הרי כל אדם - (א) שהיה מנהל תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט, או שהיה קשור במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי כזה, או (ב) שנידון על-ידי בית המשפט לתקופה מאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית, ולא קיבל חנינה מלאה בעד העבירה שעליה נידון - אסור לו, בלא הרשאה מפורשת מאת הממשלה, לכהן או להוסיף ולכהן כמנהל של כל תאגיד בנקאי או להיות קשור בהנהלתו של כל תאגיד בנקאי כזה בין במישרין ובין בעקיפין. (2) כל העובר על סעיף-קטן (1) מסעיף זה יהא צפוי בצאתו חייב בדין למאסר לתקופה של לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר מעשרים וחמישה אלף שקלים או לשני העונשין כאחד. 11א. אישור מינוי נושא משרה (תיקון: תשס"ד) (א) לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד בנקאי אלא אם כן נמסרה למפקח הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והמפקח לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע על הסכמתו לכך. (ב) החלטת המפקח להתנגד למינוי תינתן לאחר שנתן למועמד הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, והוא יביא בחשבון לענין זה את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, לרבות ניסיונו העסקי, יושרו, יושרתו, וקשריו, מכל סוג שהוא, עם התאגיד הבנקאי או עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי. (ג) בתאגיד בנקאי אשר כל המחזיקים באמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, יביא בחשבון המפקח, נוסף על השיקולים המפורטים בסעיף קטן (ב), גם את עיסוקיו ועסקיו האחרים של המועמד, מהות זיקתו לתאגיד הבנקאי ומערך האיזונים והכוחות בדירקטוריון התאגיד הבנקאי, לרבות מספר המועמדים כאמור בסעיף קטן (ב)(2) המבקשים להתמנות. (ד) הוראת סעיף קטן (ג) תחול לגבי מועמד שמתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא מחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או משתף פעולה דרך קבע עם מי שמחזיק אמצעי שליטה כאמור; (2) יש לו, לבן זוגו, או לנושא משרה בתאגיד הנשלט בידי אחד מהם זיקה למי שמחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי. (ה) מונה נושא משרה, ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים או חדשים לענין השיקולים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי הענין, רשאי המפקח, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הפרטים הנוספים או החדשים כאמור. (ו) הודיע המפקח על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף קטן (א) או הורה המפקח על הפסקת כהונה כאמור בסעיף קטן (ה), רשאי האדם שמועמדותו נפסלה, או נושא המשרה שהופסקה כהונתו, לפי הענין, לערער על החלטת המפקח לפני הנגיד. (ז) הוראות סעיף זה יחולו גם על כהונת דירקטור של תאגיד בנקאי כיושב ראש הדירקטוריון שלו, בשינויים המחויבים. (ח) (1) לענין סעיפים קטנים (א), (ה) ו-(ו), "נושא משרה" - דירקטור," מנהל כללי ומבקר פנימי, וכן מי שהמפקח יקבע; המפקח יקבע לכל תאגיד בנקאי מי מבעלי התפקידים באותו תאגיד בנקאי חייב באישור המינוי ובלבד שקביעתו לא תכלול יותר משבעה בעלי תפקידים בתאגיד בנקאי אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ויותר מארבעה בעלי תפקידים בתאגיד בנקאי אחר; (2) לענין סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים מהותיים וכן כהונה כנושא משרה; "שיתוף פעולה דרך קבע" - כמשמעותו בהגדרה "יחד עם אחרים" שבסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. 11ב. מידע מבעלי מניות (תיקון: תשס"ד) (א) בפרוטוקול האסיפה הכללית של תאגיד בנקאי, בהחלטותיה בענינים המנויים להלן, יפורטו שמות הנוכחים באסיפה, שמות המצביעים, שיעור ההחזקות בזכויות ההצבעה שמכוחו הצביעו, ואופן הצבעתם: (1) שינוי התזכיר או התקנון; (2) מיניי או הפסקת כהונה של דירקטור; (3) אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפיה 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (בפקודה זו - חוק החברות); (4) חלוקה לפי הפרק השני בחלק השביעי לחוק החברות; (5) אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות. (ב) המפקח רשאי לדרוש ממי שנכח או ממי שהצביע באסיפה כללית מסוימת של תאגיד בנקאי, פרטים בדבר זהותו, פרטים בדבר זהותו של מי שהוא פועל כשלוח או כנאמן בעבורו, ואם הוא תאגיד - פרטים בדבר השולטים בו. (ג) תאגיד בנקאי שכל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ישלח למפקח את פרוטוקול האסיפה הכללית בהחלטה שענינה מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור, בתוך עשרה ימים ממועד האסיפה. 11ג. דרך מינוי דירקטורים (תיקון: תשס"ד) בתאגיד בנקאי כאמור בסעיף 11ב(ג), יחולו הוראות אלה לענין מינוי דירקטורים, על אף כל הוראה אחרת בתקנונו: (1) ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים תהיה לכל מועמד לכהונה, בנפרד; (2) הדירקטוריון לא יהיה רשאי להציע או למנות דירקטורים לתאגיד הבנקאי; (3) נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, לא יפעל למינוי דירקטור מסוים או למניעת מינויו, פרט להצעת מועמדותו שלו לכהונת דירקטור. 12. אגרות שנתיות (תיקון: תשמ"א) (1) תאגיד בנקאי ישלם לאוצר המדינה כל שנה אגרת רשיון ובעד כל סניף אגרה נוספת; שר האוצר יקבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את שיעורי האגרות ומועדי תשלומן, ומותר לקבוע שיעורי אגרה מופחתים לבנק חוץ בהתחשב בהיקף פעילותו בישראל. (2) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דינים וחשבונות שתאגיד בנקאי חייב להגיש לשם חישוב האגרות ובדבר סדרי תשלומן. (3) תאגיד בנקאי שלא שילם אגרה במועדה, דינו - קנס חמש מאות שקלים לכל יום פיגור. 12א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ד) 13. פדיון מוקדם של הלוואה (תיקון: תשמ"א, תש"ן) (א) מי שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרעה לפני המועד שנקבע לפרעונה בתנאים אלה: (א) סכום הפרעון המוקדם לא יפחת מעשרה אחוזים מהסכום המקורי של ההלוואה או מעשרה אחוזים מיתרת ההלוואה בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל, לפי הגבוה; (ב) התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פרעון מוקדם כאמור בתשלום עמלה בתנאים ובשיעור שקבע הנגיד בצו לאחר התייעצות עם הועדה ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת. (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הלוואה כאמור בו שלגביה המחה התאגיד הבנקאי את זכויותיו כלפי הלווה למי שאינו תאגיד בנקאי. (ג) תאגיד בנקאי לא ימחה הלוואה מן הסוג האמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן נעשו הסדרים עם התאגיד הבנקאי הממחה או עם תאגיד אחר המבטיחים כי השירות ללקוח לא ייפגע פגיעה של ממש. 13א. חשבון משותף וכספת משותפת (תיקון: תשל"ו, תשמ"א) (א) קיבל תאגיד בנקאי כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים בחשבון משותף שלגביו הותנה עם התאגיד הבנקאי, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד בתנאי בתקפו, לענין היחסים שבין התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה. (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין ובלי לגרוע מהוראת סעיף 13(ב) לחוק מס עזבון, תש"ט-1949, על כספת שתאגיד בנקאי השכיר לשני אנשים או יותר בתנאי האמור. 13ב. פקדונות ללא תנועה (תיקון: תשמ"א) (א) תאגיד בנקאי ינסה ליצור קשר עם בעל פקדון ללא תנועה סמוך למועד פרעונו של הפקדון; לגבי פקדון בר פרעון עם דרישה, יראו כמועד הפרעון את היום שבו הפך הפקדון ללא תנועה. (ב) סעיף זה יחול גם על כספים שנתקבלו בשל ניירות ערך שהוחזקו במשמרת אצל תאגיד בנקאי, והחובה לנסות וליצור קשר עם בעל הפקדון תחול סמוך למועד קבלת הכספים. (ג) לא הצליח תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל הפקדון תוך חדשיים, ישקיע את הכספים לזכותו באופן שקבע הנגיד באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת. (ד) סעיף זה לא יחול על פקדון ללא תנועה בסכום שאינו עולה על מאה שקלים או על סכום אחר שקבע הנגיד באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, ואולם רשאי תאגיד בנקאי לפעול על פי הוראות סעיף זה גם לגבי פקדון בסכום קטן מהסכום האמור. 14. הוצאת בנקנוטום (תיקון: תשמ"א) תאגיד בנקאי לא יוציא שטר למוכ"ז בר פרעון לפי דרישה. 14א. יחס בין פריטים שונים (תיקון: תשכ"ה, תשמ"א) (א) היתה הממשלה סבורה שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות התאגידים הבנקאיים רשאית היא, לאחר התייעצות עם הועדה, לקבוע בצו שיעורים יחסיים שתאגידים בנקאיים חייבים לקיים אותם - החל מהמועד שנקבע בצו - בפריטים, או בסוגים של פריטים שבפסקאות (1) עד (5) וכהגדרתם בצו, או סוגים של פריטים שבפסקאות (6) עד (9) וכהגדרתם בצו; ואלה הפריטים: (1) ערבויות שערב להבטחת אשראי; (2) התחייבויות שערב שלא להבטחת אשראי; (3) התחייבויות שנתן לרגל אשראי תעודות; (4) התחייבויות שנתן לרגל קיבולים, הסכים ונכיון משנה; (5) התחייבויות תלויות שאינן מפורשות בפסקאות (1) עד (4); (6) פקדונות המופקדים אצלו; (7) הלוואות שקיבל; (8) הון נפרע, קרנות-הון וקרנות שמורות, לרבות יתרת רווחים נקיים שלא חולקו; (9) נכסים, לרבות חובות המגיעים לו. (ב) תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף-קטן (א), יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על ידי הממשלה בצו, לאחר התייעצות עם הועדה ולא יעלה על 10% לשנה. (ג) תאגיד בנקאי שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף-קטן (א), רשאית הממשלה להורות לו כי עד להודעה חדשה לא יוסיף להתחייב בהתחייבויות ולתת ערבויות כאמור בפיסקאות (1) עד (5) לסעיף-קטן (א), לתת אשראי, להשקיע כספים ולחלק רווחים, ובלבד שהממשלה לא תעשה כן אלא לאחר מתן אזהרה. הוראה כאמור יכול שתחול על כל הפעולות האמורות או על מקצתן, ויכול שתהיה מותנית. (ד) תאגיד בנקאי שהפר הוראה שניתנה על פי סעיף-קטן (ג), דינו - קנס 10,000 לירות, וכל מנהל או פקיד אחראי שביודעין עשה את הפעולה המהווה הפרת ההוראה או לא נקט אמצעים סבירים כדי למנוע הפרתה, דינו - מאסר שנתיים. 14ב. עבירות מנהלי התאגיד הבנקאי (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) חבר-דירקטוריון או מנהל-עסקים של תאגיד בנקאי אשר ביודעין עשה בעסקי התאגיד הבנקאי בדרך שפגעה ביכלתו לקיים את התחייבויותיו, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס של 100,000 לירות. (ב) חבר-דירקטוריון או מנהל-עסקים של תאגיד בנקאי אשר ביודעין עשה בעסקי התאגיד הבנקאי בדרך שפגעה בניהול תקין של עסקיו, דינו - מאסר שנה או קנס 20,000 לירות. 14ג. עבירות לגבי רישומים כספרים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) תאגיד בנקאי שעבר על הוראות פקודת החברות לענין ניהול ספרים ופנקסים על ידי חברה, דינו - קנס 100,000 לירות, וכל בעל זכות-חתימה שהשתתף בפועל בביצוע העבירה וכל מי שהיה אותה שעה חבר-דירקטוריון, מנהל-עסקים, חשב ראשי או יחיד של התאגיד הבנקאי, דינו - מאסר שנתיים או קנס 25,000 לירות, אם לא הוכיח אחד משני אלה: (1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה; (2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים לשמירתן של ההוראות האמורות. 14ד. ערבות תאגיד בנקאי לתיווך שטרות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) לענין סעיף זה - "שטר" - שטר-חליפין או שטר-חוב כמשמעותם בפקודת השטרות; "חברה-בת" - כמשמעותה בחוק ניירות-ערך, תשכ"ח-1968, למעט חברה-בת שהיא מוסד בנקאי. (ב) תאגיד בנקאי המתווך שטר בין מוכר לבין קונה, או מוכר שטר שנעשה בידי אדם אחר, יהיה ערב כלפי הקונה לפרעון השטר עד תום 12 חודש מתאריך פרעון השטר, זולת אם הועבר השטר מידי הקונה שלא מכוח דין; הוראה זו באה להוסיף על כל חובה לפי דין אחר ולא לגרוע ממנה, ורואים תמיד ערבות לפי סעיף זה כערבות להבטחת אשראי שסעיף 14א(א) (1) דן בה. (ג) פרע תאגיד בנקאי שטר לפי הוראות סעיף-קטן (ב), הרי אם - (1) היה התאגיד הבנקאי אחראי לפרעון בשל תיווך בשטר בין מוכר לבין קונה - זכאי הוא לחזור על המוכר ועל כל הצדדים החבים על פי השטר כלפי המוכר ולהיפרע מהם; (2) היה התאגיד הבנקאי אחראי לפרעון בשל מכירת השטר שאחז בו - יהיו לו כל הזכויות שהיו לו נגד כל הצדדים על פי השטר לפני שמכר אותו. (ד) בתביעה נגד תאגיד בנקאי על פי סעיף-קטן (ב), יהיה תאגיד בנקאי מנוע מלטעון שלא תיווך או לא מכר שטר אם יוכח אחת מאלה: (1) הקונה מסר לתאגיד בנקאי או לחברה-בת את הכספים ששימשו לקניית שטר לשם ביצוע הקניה או לשם השקעה אחרת על ידי המקבל; (2) הקונה מסר את הכספים כאמור בפיסקה (1) במשרדי התאגיד הבנקאי לפקיד התאגיד הבנקאי או לאדם אחר בנסיבות שבהן אפשר היה להניח כי הוא פועל כפקיד התאגיד הבנקאי בתחום תפקידו בתאגיד הבנקאי. (ה) הוראות סעיפים-קטנים (ד) ו-(ז) לא יחולו אם הכסף נמסר מחוץ לישראל לחברה-בת המנהלת את עסקיה בחוץ-לארץ והכסף נמסר לשם קניית שטר שמקום פרעונו אינו בישראל. (ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על שטר המדינה, שטר הסוכנות היהודית או שטר שנעשה בידי מוסד לאומי שקבע הנגיד באישור ועדת הכספים של הכנסת. (ז) סעיף זה יחול על אף כל הסכם הקובע הוראה אחרת, זולת אם ההסכם נעשה בכתב וקונה השטר הוא תאגיד בנקאי או קונה אחר אשר לגביו נתן המפקח אישור כללי או מי מיוחד לכך. 14ה. מבקר פנימי (תיקון: תשנ"ב) (א) דירקטוריון של תאגיד בנקאי ימנה מבקר פנימי לתאגיד על פי הצעת ועדת הביקורת של הדירקטוריון (להלן - ועדת הביקורת). (ב) המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינות הפעולות של התאגיד הבנקאי מבחינת השמירה על החוק, השמירה על טוהר המידות, השמירה על החסכון והיעילות והשמירה על נוהל בנקאי תקין, וכן יבדוק האם מקויימות הוראות המפקח על הבנקים. (ג) על המבקר הפנימי יחולו, בכפוף ליתר הוראות סעיף זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות סעיפים אלה של חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992: 3 למעט סעיף קטן (א)(2), 7 עד 10, 14(ב) ו-(ג) ו-24 (ג). (ד) המבקר הפנימי יפעל על פי תקנים מקצועיים מקובלים ובהנחיית עדות הביקורת וידווח על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת. (ה) מינוי המבקר הפנימי והפסקת כהונתו או השעייתו מתפקידו ייעשו בידי הדירקטוריון על פי הצעת ועדת הביקורת. (ו) המפקח רשאי, לאחר התייעצות בועדה המייעצת, לקבוע כללים לביצוע הוראות סעיף זה. 14ו - 14ז. (בוטלו) (תיקון: תשמ"א) 14ח. עיצום כספי (תיקון: תשס"ה3) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון שקלים חדשים: (1) הפר הוראה מהוראות ניהול בנקאי תקין; (2) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד בצו לפי סעיף 13(א)(ב); (3) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד לפי סעיף 13ב(ג). 14ט. עיצום כספי מופחת (תיקון: תשס"ה3, תש"ע) 4 (א) המפקח אינו רשאי להטיל עיצום כספי הנמוך מן העיצום הכספי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב). (ב) הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הכספי הקבוע בסעיף 14ח, ובשיעורי הפחתה מרביים שיקבע. 14י. הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון: תשס"ה3) (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, עיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. (ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי כאמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף 14ח, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי. 14יא. דרישת העיצום (תיקון: תשס"ה3) עיצום כספי ישולם לפי דרישת המפקח, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בעיצום כספי נוסף לפי הוראות סעיף 14י(א). 14יב. הפרשי הצמדה וריבית (תיקון: תשס"ה3) לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו. 14יג. גביה (תיקון: תשס"ה3) העיצום הכספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה). 14יד. פרסום על הטלת עיצום כספי (תיקון: תשס"ה3) הוטל עיצום כספי לפי סעיף 14ח, רשאי המפקח להורות למי שחייב בתשלומו להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה המפקח, את דבר הטלת העיצום, את שמו של מי שחייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה, ואת סכום העיצום. 14טו. ערעור (תיקון: תשס"ה3) (א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בירושלים בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה. (ב) אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי, אלא אם כן הסכים לכך המפקח או הורה בית המשפט אחרת. (ג) התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו. 15. ענשים (תיקון: תשמ"א, תשס"ד) (א) (1) כל תאגיד בנקאי אשר - (א) במזיד אינו מקיים הוראות פקודה זו, או (ב) מוציא בנקנוטים בארץ או מפיץ או מרשה להפיץ בה בנקנוטים שהוצאו על ידו או בנקנוטים אחרים שהוצאתם לא הותרה ע"י ממשלת ישראל, הרי עפ"י בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה שתוגש לרשם החברות יימחק שמו של התאגיד הבנקאי מפנקס החברות. (2) כל אדם שהוא מנהל או מנהל-עסקים של תאגיד בנקאי והוא - (א) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי שהתאגיד הבנקאי ימלא אחרי דרישותיה של פקודה זו, או (ב) אינו נוקט בכל הפעולות המתאימות כדי להבטיח את נכונותו של כל דו"ח המוגש בהתאם להוראות פקודה זו, הרי בצאתו חייב בדין יהא צפוי על כל עבירה ועבירה למאסר לא יותר משתי שנים או לקנס לא יותר משלש מאות לירות או לשני העונשין כאחד. (ב) מי שהפר הוראה מהוראות סעיף 11א, או שאינו מוסר מידע לאחר שנדרש למסרו לפי הוראות סעיף 11ב, או שפעל בניגוד להוראות סעיף 11ג, דינו - מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. 15א. סודיות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) (א) לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, אולם מותר לגלות ידיעה אם הנגיד יראה צורך בכך לצרכי תביעה פלילית, או אם הידיעה או המסמך נתקבלו מתאגיד בנקאי - בהסכמתו. (ב) לענין גילוי מסמכים וידיעות שנתקבלו לפי פקודה זו או לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 לבית-המשפט, דין בנק ישראל או המפקח ועובדיו כדין המדינה ועובדיה. (ג) העובר על סעיף זה או על הוראת סעיף 6(5), דינו - מאסר שנה או קנס 10,000 לירות. 15א1. מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ (תיקון: תשס"ד) (א) על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח למסור ידיעה שבידיו לרשות מוסמכת במדינת חוץ שתפקידה לפקח על סניף של תאגיד בנקאי באותה מדינה, על מוסד בנקאי שהואגד באותה מדינה, הנשלט בידי תאגיד בנקאי, או על תאגיד זר שהוא בנק חוץ הפועל בישראל או שהוא שולט בתאגיד בנקאי. (ב) המפקח לא ימסור ידיעה לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן נוכח כי התמלאו שניים אלה: (1) הידיעה נתבקשה לצורך מילוי תפקידיה של הרשות המוסמכת, בפיקוח על יציבות הסניף, המוסד הבנקאי או התאגיד הזר, כאמור בסעיף קטן (א), לפי הענין; (2) הרשות המפקחת אישרה שחלה עליה חובת סודיות בדומה להוראות סעיף 15א, או שהתחייבה שלא להעביר את הידיעה לאחר. (ג) המפקח לא ימסור ידיעה כאמור אם נקבע לגביה כי היא עלולה לפגוע בחקירה תלויה ועומדת או בביטחון המדינה. 15א2. מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל (תיקון: תשס"ה, תש"ע) 4 (א) על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך לעובד בנק ישראל לשם מילוי תפקידו וכן, לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (בסעיף זה - הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר. (ב) לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה; העובר על הוראת סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 15א(ג). 15ב. תחולת הוראות על אגודות שיתופיות (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א) בהפעלת הוראות פקודה זו לגבי אגודה שיתופית שהיא תאגיד בנקאי יחולו הוראותיה, בשינויים המחויבים לפי הענין, ובמיוחד לענין זה - (1) מקום שמדובר בדירקטוריון יראו כאילו מדובר ב"ועד" כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות; (2) מקום שמדובר בחבר-דירקטוריון, מנהל-עסקים, בעל זכות-חתימה או חשב, יראו כאילו מדובר ב"פקיד", כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות; 15ג. תאגיד עזר (תיקון: תשמ"א, תשנ"ה, תשנ"ו) לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו, עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד כאמור בסעיפים 11(א)(3א) עד (3ג) ו-11 (ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, כדין תאגיד בנקאי. 15ג1. שמירת דינים (תיקון: תשס"ד) הוראות סעיפים 8ד1, 8ד2 ו-8ה1 באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות נהלים והוראות של המפקח. 15ד. ביצוע (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ז) שר האוצר ממונה על ביצוע פקודה זו. 16. ביטול פקודת הבנקאות, פקודת הבנקים (תיקונים והוראות נוספות), 1936, ופקודת הבנקים (תיקונים והוראות נוספות), 1937, מבוטלות בזה. פקודותבנקאותבנק