פקודת הכהילים המפוגלים

פקודת הכהילים המפוגלים (נוסח חדש) 1. הגדרות בפקודה זו - "פגל" - ערב כהילים בחומר או בחמרים שנקבעו, עד כדי היות התערובת לא ראויה לשמש משקה; "כהילים מפוגלים" - כהילים שעירבו אותם כאמור, להנחת-דעתו של המנהל; "כהילים מפוגלים מינרליים" - כהילים מפוגלים שעירבו או המיסו בהם נפט מינרלי מן המין שנקבע; "כהילים מפוגלים תעשייתיים" - כהילים מפוגלים המיועדים לשימוש בכל אומנות או חרושת, למעט כהילים מפוגלים מינרליים; "מנהל" - מנהל אגף המכס והבלו; "רשיון" - רשיון שניתן לפי פקודה זו מאת המנהל או מאת מי שהמנהל הסמיכו; "בעל רשיון" - מי שניתן לו רשיון לפי סעיף 2; "פקיד" - פקיד אגף המכס והבלו. 2. מי רשאי לפגל (א) לא יפגל אדם כהילים אלא אם יש בידו רשיון; הרשיון יינתן ללא-תשלום. (ב) רשיון לפיגול לא יינתן אלא לאדם שהוא בעל רשיון לייצר כהילים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה), והוא מפגל אותם משקאות בחצרים שבהם הם מיוצרים. (ג) בעל רשיון יתן את הערובה למילוי התחייבויותיו כראוי. 3. אישור חצרים (א) החצרים המשמשים לפיגול יהיו חלק מן החצרים הרשויים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה), ויהיו בנויים להנחת-דעתו של המנהל והשימוש בהם יהיה בדרך שנקבעה. (ב) כל דלת מדלתות החצרים שאושרו לפיגול תהא ננעלת בשני מנעולים; מפתח המנעול האחד יהיה בידי בעל הרשיון ומפתח המנעול האחר בידי פקיד. 4. רישום חצרים (א) בעל רשיון יגיש רשימון על חצרים ועל הכלים שהוא מתכוון להשתמש בהם בעסקו, יביא לידי סימונם של הכלים ויצטייד בחישוקים ובמהדקים, הכל כפי שנקבע או אושר. (ב) בעל רשיון יצטייד גם במאזניים, במשקלות ובמידות שנקבעו ויסייע להשתמש בהם לפי דרישתו של פקיד. (ג) אין לעשות שינויים בחצרים או בכלים אלא באישורו של המנהל. 5. המשקאות המשמשים לפיגול אין לפגל כהילים ששיעור הכוהל הטהור שבהם הוא פחות מתשעים אחוז מנפחם בחום של 15.6 מעלות צלסיוס. 6. הכמות המינימלית לפיגול הכמות המינימלית של כהילים שמותר לפגל בפעם אחת היא אלף קילו. 7. תנאים למסירת כהילים מפוגלים מידי בעל רשיון (א) לא ימסור בעל רשיון כהילים מפוגלים בכמות פחותה מחמישים קילו בפעם אחת לאדם אחד. (ב) כל הכלים שבהם בעל רשיון אוצר או מחזיק או מספק כהילים מפוגלים יסומנו בסימן או בתווית באופן שיהא בהם כדי להראות אם הכהילים המפוגלים שבתוכם הם תעשייתיים או מינרליים. 8. היתר להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים (א) רשאי המנהל ליתן לאדם היתר לקבל כהילים מפוגלים תעשייתיים לשימוש בכל אומנות או חרושת שאותו אדם עוסק בהן. (ב) המבקש היתר יתן את הערובה שנקבעה, כי לא ישתמש בכהילים המפוגלים התעשייתיים אלא למטרה שפורשה וכי יקיים הוראות פקודה זו. (ג) לא יספק בעל רשיון כהילים מפוגלים תעשייתיים לאדם שאינו מראה לו היתר לקבל כהילים כאלה; ואם עבר על הוראה זו, יהא חב לשלם על הכהילים שסיפק את שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילים לפי פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה). 9. חשבונות המלאי (א) פקיד ינהל חשבון המלאי של כל הכהילים שפיגל בעל רשיון. (ב) בעל רשיון ינהל פנקס-מלאי של כהילים מפוגלים, תעשייתיים ומינרליים, עם חשבונות נפרדים בטופס שנקבע; בפנקס זה ירשום מדי יום ביומו ובכל עת שיידרש על ידי פקיד, את כמות הכהילים המפוגלים, התעשייתיים והמינרליים, שהוא מייצר, מחזיק או מוסר; רישומים אלה ייעשו בדרך הנותנת להבחין בין הכמויות שהוא מייצר, מחזיק או מוסר, כל אחד לחוד. (ג) היתה הכמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון עודפת ביותר משני אחוזים על הכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי פנקס-המלאי, יחולט העודף. (ד) היתה הכמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון חסרה יותר משני אחוזים מהכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי חשבון המלאי, ישלם על החסר את שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה); ואולם רשאי המנהל לוותר על תשלום בלו זה, כולו או מקצתו, אם הוא סבור שהחסר בא מחמת גורמים טבעיים. 10. רשות כניסה ובדיקה ונטילת דוגמאות (א) פקיד רשאי בכל עת להיכנס ולבדוק חצריו של בעל רשיון או של קמעונאי המוכר כהילים מפוגלים או של אדם שהורשה לקבל כהילים מפוגלים, והוא לבדוק ולבחון כהילים כאמור המצויים בחצרים וליטול מהם דוגמאות. (ב) כל המפריע לפקיד בביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה, דינו - קנס 50 לירות על כל עבירה ועבירה. 11. אסור להשתמש בכהילים מפוגלים לעשיית משקה או תרופה פנימית לא ישתמש אדם בכהילים מפוגלים, או בכל המופק מהם, לייצורו, להרכבתו או להכנתו של כל מצרך שהוא היכול לשמש, כולו או מקצתו, משקה או תרופה פנימית, ולא ימכור אדם ולא יחזיק ברשותו שום מצרך כאמור שכהילים מפוגלים או כל המופק מהם שימשו בייצורו. 12. אסור לטהר כהילים מפוגלים המטהר או מנסה לטהר כהילים מפוגלים, או לאחר שהשתמש בכהילים מפוגלים הוא מחזירם או מנסה להחזירם למצבם הקודם, או שהוא מפיק או מנסה להפיק מהם כוהל, על ידי זיקוק או עיבוד או בכל דרך אחרת, ולא עשה זאת לפי פקודה זו או בהסכמתו של המנהל, דינו - קנס 200 לירות. 13. תנאי רשיון (א) תקפו של רשיון שניתן לפי פקודה זו יפקע ביום השלושים ואחד בדצמבר של כל שנה אך ניתן לחדשו לפי ראות-עיניו של המנהל. (ב) הרשיון לא יהא ניתן להעברה אלא באישורו של המנהל. (ג) המנהל רשאי להתלות או לבטל רשיון או היתר או אישור שניתנו לפי פקודה זו. 14. בלו הבלו על כהילים מפוגלים שיוצרו בישראל ונמכרים בה יהיה כפי שנקבע בתוספת לפקודה זו, אלא שהממשלה רשאית, בצו - (1) לשנות את שיעור הבלו; (2) ליתן הנחה, מלאה או חלקית, מן הבלו ששולם על כהילים מפוגלים המיוצאים בכמות שיוצרו, או הכלולים בטובין שיוצרו בישראל והם מיוצאים; הנחה זו תינתן לפי התקנות והתנאים שתקבע הממשלה; (3) ליתן הנחה או פטור מן הבלו ששולם או שחל על כהילים מפוגלים שסופקו לצבא-הגנה לישראל, או שנמסרו בשבילו לידי מוסד של צבא-הגנה לישראל או לידי מוסד הקשור עמו ושאושר על ידי הממשלה. 15. עונשין כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו ולא נקבע לעבירה עונש מפורש, דינו - קנס 50 לירות. 16. חילוט משקאות במקרה עבירה כהילים או ציוד שנעברה בהם עבירה על הוראה מהוראות פקודה זו, יחולטו וייעשה בהם כפי שיחליט המנהל. 17. סמכות לכפר עבירה בכסף עבירה או מעשה שנעשו, או יש טעם סביר לחשוד שנעשו, בידי אדם בניגוד להוראות פקודה זו, רשאי המנהל, או כל פקיד אחר מוסמך לכך על ידי הממשלה, לכפר עליהם על ידי שיקבל מאותו אדם כופר-כסף שלא יעלה על עונש-הכסף המכסימלי הניתן להטיל לפי פקודה זו בעד עבירה או מעשה כזה, ואם נתפס רכוש בתור נתון לחילוט לפי פקודה זו, רשאי המנהל או הפקיד האמור לשחררו תמורת תשלום שוויו לפי אומדנם; שולם כופר-הכסף או תמורת שוויו של הרכוש, או שניהם כאחד, הכל לפי הענין, ישוחרר הרכוש ולא ינקטו שום הליכים אחרים נגד אותו אדם או נגד אותו רכוש, ואם היה הנאשם נתון במשמורת - ישוחרר. 18. שכר גילוי עבירה הממשלה רשאית להורות, כי ישולם לאדם כל גמול שייראה לה בעד כל גילוי עבירה לפי פקודה זו או בעד מסירת ידיעה שהביאה לידי גילוי העבירה. 19. תקנות הממשלה רשאית להתקין תקנות בדבר - (1) החמרים שיש להשתמש בהם לפיגול ושיעוריהם וכן הזמן והשיטה לפיגול; (2) הערובות שיתן בעל רשיון, או מי שהורשה להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים; (3) מכירתם של כהילים מפוגלים, הספקתם וסילוקם; (4) התנאים שלפיהם מותר להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים בכל אומנות או חרושת; (5) הטפסים לחשבונות-מלאי שבעל-רשיון חייב לנהל ואת האופן שבו הוא חייב לנהלם; (6) טפסי היתרים, רשיונות, בקשות לקבלת רשיון וכל שאר טפסים שהמנהל יראה בהם צורך; (7) ביצוע פקודה זו בכלל. משקאות משכרים / אלכוהולפקודות