פקודת המוכתרים

פקודת המוכתרים (מינוי), 1942 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת המוכתרים (מינוי), 1942. 2. פירוש בפקודה זו - "מוכתר" - פירושו מוכתר או עוזר למוכתר של כפר (כפי שהוגדר בפקודה זו) או של חלק או רובע הימנו; "כפר" פירושו מקום שהוכרז או שיוכרז להבא ככפר או כיחידת-שבט עפ"י 11 סעיף מדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922. 3. מינוי מוכתרים רשאי מושל המחוז למנות מוכתר לכל כפר או לכל חלק או רובע הימנו. 4. סמכויותיהם וחובותיהם של המוכתרים המוכתר ישמש בכל אותן הסמכויות וימלא את כל אותם התפקידים המסורים למוכתר לפי המנהג או עפ"י כל פקודה או חוק אחר שיש להם תוקף בזמן מתן התוקף לפקודה זו, וכן את כל אותם הסמכויות והתפקידים שייחדום להבא למוכתר עפ"י כל פקודה או חוק אחר. 5. פיטורי מוכתרים ומינויים למשרות שנתפנו וכו' (1) מוכתר צפוי להיות מפוטר ע"י מושל המחוז מחמת התנהגות רעה או מחמת הזנחת תפקידיו או מחמת כל סיבה מספקת אחרת, ואם מת מוכתר או נעשה פסול או נטול - יכולת למלא את תפקידיו או שהתפטר או פוטר, רשאי מושל המחוז למנות מיד אדם אחר כמוכתר. (2) בהיעדרו של מוכתר באופן זמני מכפרו ימלא תפקידיו אותו אדם שיתמנה ע"י אותו מוכתר, אלא אם כן יצווה מושל המחוז או קצין המחוז אחרת. (3) מוכתר רשאי להתפטר ממישרתו בהסכמתו של מושל המחוז. 6. הקניית תוקף אם לאחר ה1- ביולי, 1920, ולפני תחילת התוקף של פקודה זו נתמנה אדם כמוכתר ע"י מושל-מחוז או ע"י קצין-מחוז, רואים מנויו זה כאילו נעשה כחוק ואם השתמש מוכתר בכל סמכות או מילא כל תפקיד שנמסרו לו עפ"י כל חוק או מנהג או אם נראה כאילו שימש באותה סמכות או מילא אותו תפקיד, רואים את השימוש בסמכות ואת מילוי התפקיד כחוקיים, כאילו היה לפקודה זו תוקף ביום 1 ביולי 1920. דבר המלך במועצתופקודות