פקודת המינרלים הרדיו-אקטיביים

פקודת המינרלים הרדיו-אקטיביים, 1947 1. השם הקצר הפקודה הזאת תיקרא פקודת המינרלים הרדיו-אקטיביים, 1947. 2. פירוש בפקודה הזאת - "כרייה" ביחס למינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא, כוללת את ביצוען של כל פעולות לשם זכייה במתכוון בכל מינרל כזה, או לשם השגתו במתכוון; "מפקח" פירושו המפקח על מינרלים רדיו-אקטיביים, והוא כולל אדם כל-שהוא שנתמנה כהלכה לפעול בשמו; "מינרל רדיו-אקטיבי" מובנו חומר כל-שהוא הנקוב בתוספת; "סכייה" ביחס למינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא, פירושה חיפוש אחרי אותו מינרל, והיא כוללת עשייתה של אותה עבודה שיש בה צורך מתקבל על הדעת כדי לאפשר לסכאי להעמיד למבחן את סגולותיו של השטח הנדון לנוב מינרלים רדיו-אקטיביים; "רשיון" פירושו רשיון שהוצא לפי סעיף 3; "תעודת-היתר" מובנה תעודת-היתר שהוצאה לפי סעיף 7. 3. איסור סכייה או כרייה של מינרלים רדיואקטיביים אלא בהתאם לרשיון שהעניקו שר הבטחון לפי הפקודה הזאת למרות כל דבר, הכלול בפקודת המכרות, בפקודת כריית השמן, 1938, או בחיקוק אחר כל-שהוא, לא יסכה שום אדם - בתחומי מדינת ישראל - ולא יכרה מינרלים רדיו- אקטיביים כל-שהם, אלא בכפיפות ובהתאם לדבריו ותנאיו של רשיון, שהעניקו שר הבטחון לפי הוראותיה של הפקודה הזאת. 4. מינוי מפקח על מינראלים רדיואקטיביים (1) שר הבטחון רשאי למנות פקיד, שיכונה מפקח על מינרלים רדיו-אקטיביים, ואותם פקידים אחרים, שיהיו נחוצים כדי להביא את הוראותיה של הפקודה הזאת לידי נפקות. (2) בכפוף לאותו מינוי יהיה המפקח - האדם המכהן אותה שעה במשרת מפקח על מכרות לפי פקודת המכרות, או לפי כל פקודת-מכרות אחרת, שתבוא במקומה ותעמוד בתקפה אותה שעה. (3) לא המפקח ולא פקיד כל-שהוא שנתמנו לפי הפקודה הזאת לא יהיו אחראים באופן אישי לכל מעשה שעשאוהו בתום-לב תוך כדי מילוי תפקידיהם. 5. מחזיק ברשיון יודיע על פעולותיו כל מחזיק ברשיון ימציא למזכיר הראשי - במשך השבוע הראשון בכל חודש - דין-וחשבון נכון בכתב על פעולות הסכייה והכרייה שניהל בחודש הסמוך לזה לפניו בגין מינרלים רדיו-אקטיביים, ובו בזמן ימציא למפקח העתק של אותו דין-וחשבון. 6. הודעה על גילוי מינראל רדיואקטיבי (1) אדם כל-שהוא המגלה מינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא, יודיע מיד בכתב על אותו גילוי למפקח. (2) גילה אדם כל-שהוא, שאינו מחזיק כרשיון לפי סעיף 3, מינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא, לא יסולק המינרל אלא בהסכמתו של המפקח ובכפוף לאותן הוראות שיתן. 7. צמצום הפקה למרות כל דבר שבפקודת המכס או בחיקוק אחר כל-שהוא לא ייצא שום אדם ולא ינסה לייצא מישראל מינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא, אלא לפי תעודת-היתר, שהעניקה שר הבטחון לשם כך ובהתאם לה. 8. טופס בקשה על רשיון ועל תעודת היתר וטופס רשיון ותעודת היתר (1) כל בקשה לרשיון או לתעודת-היתר תהיה בטופס שיקבעהו המפקח. (2) כל רשיון ותעודת-היתר יהיו באותו טופס ולמשך אותה תקופה וכפופים לתשלום אותן אגרות, שיקבע שר הבטחון, ויהיו כפופים לאותם דברים ותנאים, שיראה לנכון להטילם, ובהתאם להם. 9. הענקת רשיון או תעודת היתר מתוך שיקול דעת הענקת רשיון או תעודת-היתר (ובכלל זה דבריהם ותנאיהם) תהיה נתונה לשיקול-דעתו המוחלט של שר הבטחון ולא יהיה עליו שום חיוב ליתן נימוק כל-שהוא על סירובו מלהעניקם. 10. עבירות (1) כל אדם אשר - (א) סוכה או כורה, או מנסה לסכות או לכרות, מינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא בתחומי מדינת ישראל ללא-רשיון; או (ב) בהיותו מחזיק ברשיון הוא סוכה או כורה, או מנסה לסכות או לכרות, מינרל רדיו-אקטיבי, שלא בכפוף ובהתאם לכל דבר או תנאי של רשיונו; או (ג) בהיותו מחזיק ברשיון - הוא חדל מלמלא אחרי דרישותיו של סעיף 5; או (ד) מפיק או מנסה לייצא ממדינת ישראל מינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא ללא תעודת - היתר; או (ה) בהיותו מחזיק בתעודת-היתר הוא מייצא, או מנסה לייצא מישראל מינרל רדיו-אקטיבי כל-שהוא שלא בכפוף ובהתאם לכל דבר או תנאי של תעודת-ההיתר שלו; או (ו) משיג, או מנסה להשיג, רשיון או תעודת-היתר באמצעות הרצאת-דברים או הצגת-דברים כוזבות; או (ז) חדל מלמלא אחרי דרישותיו של סעיף 6, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי - משיתחייב בדין - למאסר של שנתיים או לקנס של חמש מאות לירות או לאותם שני הענשים גם יחד, ומקום שנתחייב בדין בגלל עבירה על פיסקאות (ג) ו-(ז), יהיה צפוי גם לקנס של עשר לירות על כל יום שבו נמשכת העבירה. (2) בית-המשפט שבפניו נתחייב אדם כל-שהוא בדין על עבירה לפי סעיף-קטן (1), יצווה כי כל מינרל רדיו-אקטיבי שנתקבל - או מכשיר סכייה או כרייה ששימש - תוך כדי עשיית כל מעשה שהוא, שבגינו נתחייב אותו אדם בדין, ישמטו לטובת שר הבטחון. 11. כוחותיהם של פקידים מסויימים (1) שוטר כל-שהוא, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת סמל, וכל פקיד אחר או סוג-פקידים אחר, שאותם הרשה על כך שר הבטחון בכתב, יהיו רשאים - לשם אכיפת הוראותיה של הפקודה הזאת - ללא כתב-פקודה או תהליך חוקי אחר - (א) להיכנס ולחפש מקום כל-שהוא, שבו יש להם טעמים סבירים לחשוד כי שם נעשתה, או ניסו לעשות, עבירה על הפקודה הזאת; (ב) לחפש אדם כל-שהוא, שבו יש להם טעמים סבירים לחשוד כי עבר, או ניסה לעבור, עבירה על הפקודה הזאת; (ג) לאסור כל אדם, שבו יש להם טעמים סבירים לחשוד כי עבר או ניסה לעבור-עבירה על הפקודה הזאת. (ד) לשים יד על כל מינרל רדיו-אקטיבי או מכשיר סכייה או כרייה, שלהם זיקה אל כך, שבהם יש להם טעמים סבירים לחשוד כי נתקבל, או שימש - תוך כדי עשיית עבירה כל-שהיא, או נסיון כל-שהוא לעבור עבירה, על הפקודה הזאת. (2) כל אדם, המפריע או מנסה להפריע - בין באופן פעיל ובין באופן סביל - פקיד כל-שהוא בביצוען - או בביצוען המיומר - של תפקידיו לפי הסעיף הזה, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי - משיתחייב בדין - למאסר של ששה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני ענשים גם יחד. (3) הוראותיהם של סעיפים קטנים (1) ו-(2) באות להוסיף על הוראותיה של פקודת הפרוצדורה הפלילית (מעצר וחיפושים), ולא לגרוע מהן. 12. כוחו של שר הבטחון לשנות את התוספת שר הבטחון רשאי, בצו, מזמן לזמן - לשנות את התוספת, לשנות מתכנה או לתקנה בדרך כל-שהיא. 13. סייג שום דבר שבפקודה הזאת לא יהיו רואים אותו כאילו הוא פוטר אדם כל-שהוא מלמלא אחר הוראותיהן של פקודת המכרות, פקודת כריית השמן, 1938, ופקודת המכס, כפי שאותו ביטוי מוגדר בסעיף 2 של פקודת המכס, אלא כדי ובמידה שאינן עקביות להוראותיה של הפקודה הזאת או לדבריהם או לתנאיהם של כל רשיון או תעודת-היתר שהוענקו לפיה. 14. תקנות שר הבטחון רשאי להתקין אותן תקנות לשם הבאת הוראותיה של הפקודה הזאת לידי נפקות טובה יותר, שיראם נחוצים או מועילים. ת ו ס פ ת (1) מינרל כל-שהוא, המכיל אורניום או תוריום, ובמיוחד - ובלי לפגוע בכללותה של הפיסקה הזאת - החמרים הרשומים להלן בתוספת הזאת. (2) מינרלים מקבוצת אורניות גלמית, ובכלל זה אורנינית גלמית, אורנינית, אולריכית, ברוגרית, קליוואית, וסוגי מינרלים הקרובים להם. (3) אורבירנית ואוטינית. (4) מינרלים אורניים משניים, שאינם טורבירנית ואוטואנית, ובכלל זה רותרפודרין, אורנית, אורנופן, גומית, תורוגומית, אורנוקירקית, קזולית, בקרלית, ושאר מיני צורות (של צורן), מימות, פחמות, זרחות או זרניכות של אורניום. (5) קרנוטית וטיואמונית. (6) עפרות ניאובות-טיטנות-טנטלות נושאות אורניות, לרבות אווכסנית, פוליקרזה, בלומסטרנדין, פריורית, סמרסקית, פרגוסנית, ביטאפית, ניאובית עופרתית וסוגי מינרלים קרובים המכילים תחמוצת אורניום. (7) מונזית, תורית, תוריאנית וזירקון רדיו-אקטיבי. קרינה / רדיואקטיביותפקודות