פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת הנזיקין הנגרמים ע"י ספינות בניווט, 1939. 2. אחריות בעליה או רב חובלה של ספינה בניווט לנזק שנגרם על ידה למרות כל האמור בכל חוק עותומני או בכל חוק אחר או פקודה אחרת, הרי הבעלים או רב-החובל של כל ספינה בניווט בין שהניווט הוא מאונס ובין שהוא בצורה אחרת, יהא אחראי לכל אבדן או היזק שנגרמו ע"י הספינה או ע"י משגה בנהיגת הספינה. נזיקיןמשפט ימי - דיני ימאותפקודות