תיקון תאריך שיק סעיף 64

מבוא השאלה הדרושה להכרעה במסגרת התיק דנן ., היא האם יש בשינוי תאריך- זמן פרעון צ'ק על ידי האוחזת - כצד ג ., על דרך "הזזתו" שלושה חודשים קדימה ., ברשות נטענת של נפרע, כדי להפקיע את זכות האוחזת להיפרע ממושכת השיק על פי הוראות סעיף 64 לפקודת השטרות. שאלה נוספת., האם ניתן להסיק רשות או הסכמה בשינוי תאריך השיק מנסיבות נטענות על ידי התובעת ולמרות שלא יצרה כל קשר ישיר עם הנתבעת ולא קיבלה הסכמתה המפורשת לשינוי זמן הפרעון? האם ייגרע משקל ה"שינוי המהותי" בנסיבות בהן בוצע השינוי בעפרון? 1. התביעה בפני תובענה שטרית שראשיתה בשיק אשר הגישה התובעת ללשכת ההוצל"פ לביצוע כנגד הנתבעת - ג'קי פירות הגליל בע"מ. להלן תיאור השיק : (מועתק מפרוטוקול הדיון מיום 12.10.10 רישום שנערך עת הוצג בפני השיק המקורי), שיק משוך על בנק לאומי, סניף צפת [975], חשבון מס' 0003; משוך ע"י הנתבעת, בחתימה ובחותמת, לפקודת חממי דרור וליזה, בסכום של 30,000 ₪. במילים נרשם ,,שלושים אלף ש"ח בלבד''. ליד המילה ,,תאריך'' רשום בעט ,,30.12.08''. עלֿֿגבי רישום זה קו מוחק בצבע אפור [ייתכן שנרשם בעיפרון] ומתחת רשום בצבע אפור ,,15/03/09''. את השיק החזיר הבנק הנמשך בצירוף ההערה ,,ניתנה הוראת ביטול ביום 16.03''. עלֿֿפני השיק, בצד שמאל למעלה, שרטוט וכן רישום: ,2'-307242 - עלֿֿגבי הספרה ,,2'' רשום בצבע אפור ,,1'', ומתחת: ,817'. מעל לשורה זו רשום ,,306577-2' בצבע שחור, וקו מחיקה בעט כחול. על גב השיק חתימות הסבה לא-מזוהות, ובנוסף על כך, חתימה או רישום המילים ,חממי דרור ליזה' וכן חותמת התובעת, בצירוף חתימה; מספר חתימות מסלקה לא-ברורות.) על פי כתב התביעה השטרית, משוך השיק בחתימת "החייבת" ובערבות/הסבת החייבים 2-3 חממי דרור וחממי ליזה. 2. טענות ההגנה של הנתבעת לטענת הנתבעת, התקשרה עם חממי דרור וליזה ב- 2/08, בעסקה למכירת פירות למשך שנת 2008, בסכום של 1.4 מליון ₪ (לאמור - הנתבעת תמכור לבני הזוג חממי סחורה של פירות בסכום הנ"ל). ה"ה חממי מסרו לנתבעת שיקים מעותדים בסכום זה ! לגרסת המצהיר מטעם הנתבעת, במהלך 8/08 בוטלה העסקה על ידי חממי עקב חילוקי דעות בענין מחירי הפירות שנמכרו לו. בעקבות הביטול כאמור, נוצר מצב ששיקים של חממי אשר ניתנו ע"ח העסקה נפרעו בחלקם, למרות שחממי טרם קיבל מלוא הסחורה בגינם. הנתבעת שילמה לחממי החזר כספי בגובה התשלומים ששולמו ביתר ואת היתרה פרסה לו במספר שיקים ע"ס כולל של 280,000 ₪. כל זאת כנגד השיקים אשר נמסרו על ידי חממי לנתבעת בעת ביצוע העסקה. בפועל סוכם לטענת הנתבעת כי זמן פרעון כל שיק שהשיבה הנתבעת לחממי יהיה לאחר ז"פ של שיקים שמסר חממי לנתבעת בגין העסקה שבוטלה (להלן: "העסקה המשנית"). לשון אחרת, לגרסת הנתבעת, התנאי לפרעון שיק של הנתבעת במסגרת עסקה משנית זו היה כי שיקים של חממי - המקבילים - ייפרעו קודם לכן. כל זאת מאחר והעסקה העיקרית בוטלה ביניהם. לטענת הנתבעת, מאחר והשיקים של חממי חוללו בהעדר פירעון, ביטלה היא את השיקים שמסרה לחממי. השיק שבכותרת נשוא פס"ד זה כלול בעסקה משנית זו. להוכחת גרסתה לעניין ביטול עסקה, צירפה הנתבעת חשבונית זיכוי נספח ו' לתצהיר מטעמה, ממנה ניתן ללמוד על חשבונית זיכוי מס' 0189 בסך של 891,780 ₪ בגין ביטול עסקת מכירת פרי עונה 2008 מיום 17.11.08. כמו כן ובנוסף, היה אמור חממי להחזיר לנתבעת פירות שקיבל וזאת עקב ביטול העסקה או בהסתמך על חובתו זו נתן לנתבעת ב- 8/09 יפוי כח לקבלת פירות חזרה מבית הקירור - נספח ז' על פיו מאשר דרור חממי לג'קי חדד "לשחרר את האגס בסה"כ 60 מיכל ע"ש דרור חממי". מבית הקירור "קירור פרי מובחר" - מסמך מ- 7.8.08. כתמיכה נוספת לגרסתה, צירפה הנתבעת גם שיקים של חממי אשר חוללו בהעדר פרעון מהסיבה אכ"מ בסכום כולל של 280,000 ₪ - נספח ח' לתצהיר. בשים לב לגרסתו של המצהיר מטעם הנתבעת בהתייחס לשיק שבסעיף 1 דלעיל, ומעיון בשיקים נספחי ח', ניתן ללמוד לדוגמא על שיק ע"ס 40,000 ₪ שמשך חממי לפקודת הנתבעת בז"פ 25.12.08 אשר חזר בצירוף ההערה "אכ"מ" - עמ' 9 לפרוטוקול, ש' 32 לעדותו של ג'קי חדד. עדותו של ג'קי חדד מטעם הנתבעת בח"נ נשאל המצהיר מטעם הנתבעת אודות נסיבות ביטול השיק נשוא פס"ד זה ותשובתו, שבהחלט הייתה מספקת ומשכנעת, הייתה כי ביטל את השיקים שמסר הוא לחממי על רקע העובדה ששיקים שז"פ קדם לשיקים שמסרה הנתבעת - נספח ח' לתצהירו - חוללו על ידי הבנק הנמשך - עמ' 5 לפרוטוקול מ- 12.10.10. "אני החלטתי לבטל את השיקים לחממי כי הוא לא כיבד את השיקים שלו" עמ' 6 ש' 3. ובהמשך: "200,000 ₪ לא כיבד". מר ג'קי חדד נחקר שתי וערב לעניין היקף העסקה הראשונית שעשה עם חממי, השווי התוצרת שהספיק למכור לחממי עד לביטול העסקה, סכומי השיקים שנתן לו חממי תמורת העסקה והשיקים שמסר לו נגדית במסגרת ההסכמה לבטל את העסקה המקורית. עדותו הייתה מספקת ומשכנעת, במובן שבהחלט שוכנעתי כי העסקה בהיקף הגדול המקורי בוטלה. מאחר וחממי היה זכאי להחזר בגין שיקים מעותדים שנתן לנתבעת והכל על רקע ביטול העסקה, סיכמו הצדדים כי כנגד שיקים של חממי אשר יכובדו בפועל, תשיב לו הנתבעת סכום נגדי מספר ימים לאחר הכיבוד בפועל. משחוללו השיקים של חממי, הרי שלא זכאי הוא להשבה כאמור ועל רקע זה נגוע השיק נשוא פס"ד זה בכשלון תמורה. אשר לנסיבות תיקון ז"פ בשיק ושמא היה בהרשאתה ובהסכמתה של הנתבעת, נחקר ג'קי חדד בעמ' 12 לפרוטוקול. בענין זה השיב בשלילה חד משמעית: ת. "אני לא הייתי מסכים כי הוא היה צריך לתת לי את השיקים האלה ביד. הוא היה צריך להביא לי אותם ביד. ש. אני אומר לך שהסכמת להפקיד את השיקים במרס, כי השיקים שלו זזו למרס? ת. לא באישור שלי. " ובהמשך - "העסקה הזו למרס הוא אמר שיביא את השיקים האלה לא לפרעון. השיקים האלה הוא אמר שיביא לי אותם ליד. הוא לא הביא לי אותם ליד", עמ' 12-13 לפרוטוקול מ- 12.10.10. " טענות כנגד זכותה של התובעת להיפרע מהצ'ק כצד ג' לטענת הנתבעת, ידעה התובעת גם ידעה כי השיקים שלה ניתנו לחממי בגין ביטול עסקה וכנגד שיקים שניתנו לה על ידי חממי לפני ביטול העוסקה. לטענת המצהיר מטעם הנתבע מסר לו חממי, אשר לא התייצב להעיד בגרסת תמיכה כי "היה לחוץ בכסף והתובעת ידעה כי יש בעיה עם השיק. עובדה היא שהתובעת תיקנה את זמן הפרעון כפי שהצהיר מנהלה". - גירסה זו נתמכת גם בגרסתה הנגדית של התובעת כרקע לשינוי תאריך הצ'ק. לטענת המצהיר מטעם הנתבעת, על רקע העובדה שניתן צו כינוס בפש"ר כנגד חממי, סירבו אלה לשתף עמו פעולה, לא כל שכן ליתן תצהיר לתמיכה בגרסתו. התובעת אינה אוחזת כשורה לטענת הנתבעת השיק אינו תקין על פי מראהו, שכן גם מצילום השיק ולא כל שכן מעיון בשיק המקורי ניתן ללמוד כי השיק ניתן ל- 30.12.08, "אלא שמאן דהוא שינה את זמן פרעונו תוך מחיקת התאריך המקורי" ל- 15.3.09 ללא חתימה וללא חותמת של הנתבעת לצד התיקון. לטענת הנתבעת, ביצעה התובעת שינוי בשיק לבקשת חממי כנראה ,ללא הסכמתה וללא הרשאת הנתבעת. שינוי זה מהווה לשיטתה "שינוי מהותי בשיק", בניגוד להוראות סעיף 64א לפק' השטרות, שינוי המפקיע את השיק. 3. טענות התובעת מטעם התובעת הצהיר והעיד אלכס הרלט, מנכ"לה. לגרסת התובעת ביצעה התובעת עסקאות של נכיון שיקים, מימון ואשראי לחממי. את השיק נשוא פס"ד זה קיבלה לגרסתה ביום 9.9.08 (לאחר ביטול העסקה לגרסת הנתבעת - הערה שלי-כ.ל.) בגין מימון ואשראי שניתן לחממי ובמסגרת עסקת נכיון. לגרסת התובעת, נתנה לחממי תמורת שני שיקים של הנתבעת בסכום כולל 60,000 ₪ - סעיף 10 לתצהיר מטעם התובעת. התמורה ניתנה בשיקים של התובעת אשר נפרעו ב- 9.9.08, ב- 10.9.08. במאמר מוסגר מעירה התובעת, כי בחשבונה נפרע שיק של הנתבעת בסכום של 70,000 ש"ח - סעיף 17 לתצהיר. נסיבות תיקון/שינוי ז"פ השיק נשוא פס"ד זה לגרסת המצהיר מטעם התובעת, ביום 12.11.08 או בסמוך פנה אליו חממי וביקש לדחות מועד הפקדת השיק, כך שיוצג לפרעון ביום 15.3.09, במקום ז"פ המקורי. במענה ובהסכמה לפנייתו של חממי, הוציאה התובעת את השיק מהבנק והפקידה אותו בז"פ המאוחר - 15.3.09, כל זאת לא לפני שתיקנה תאריך ע"ג השיק בעפרון, באמצעות העברת קו ע"ג התאריך הנקוב וציון תאריך אחר נדחה תחתיו. לטענת התובעת, תיקון התאריך בעפרון וציון התאריך המאוחר "נעשה אך ורק לצורך הפקדתו במועד אחר ותו לא". לטענת התובעת קיבלה את השיקים בהיותם נקיים, טהירים ועבירים והיא זו שתיקנה את ז"פ לבקשתו של חממי. אלכס הרלט נחקר ח"נ על תצהירו. אשר לגרסתו לאמור כי הנתבעת הסכימה לתיקון ז"פ השיקים, השיב בעמ' 14 לפרוטוקול ש' 19-24: "ואני לעולם אינני מדבר עם לקוח של לקוח. אני מבקש שיירשם שלעולם אינני מדבר עם לקוח של לקוח. אני מבקש להסביר: אנחנו מקבלים מאות שיקים ליום, ואי-אפשר לדבר עם כל לקוח של לקוח. זה דבר לא-רציונלי.עמ' 14 לפרוטוקול ש' 21-24. בהמשך אישר והודה בשורה 18 כי השינוי נעשה על ידי התובעת. ועוד אישר, בעמ' 15 לפרוטוקול ש' 7-8 : "הם (חממי-הערה שלי-כ.ל.) ביקשו לשנות את התאריך, דבר שמהווה פעולה שגרתית לחלוטין במהלך העסקים הרגיל שנובע מבעיות תזרים המזומן של נותן השיקים". 4. שינוי תאריך כ"שינוי מהותי" המפקיע שיק - המצב הנורמטיבי על פי סעיף סעיף 64 לפקודת השטרות.: " (א) שטר או קיבול שנעשה בהם שינוי מהותי בלא הסכמת כל הצדדים החבים על פי השטר, השטר מתבטל, אך לא כלפי צד שעשה בעצמו את השינוי, או הרשה לעשותו או הסכים לו, ולא כלפי המסיבים שלאחריו; אולם מקום שנעשה בשטר שינוי מהותי, אלא שהשינוי אינו נראה, והשטר הוא בידי אוחז כשורה, יכול אותו אוחז להשתמש בשטר כאילו לא נעשה בו שינוי, ויכול לאכוף פרעונו לפי כתבו המקורי. שינוי מהותי - מהו (ב) ביחוד מהותיים הם שינויים אלה: כל שינוי בתאריך, בסכום העומד לפרעון, בזמן הפרעון או במקום הפרעון, ומקום שקיבולו של השטר הוא כללי - הוספת מקום הפרעון בלי הסכמתו של הקבל. ההלכה הפסוקה וגם אם נושנה היא הותוותה ב438/71 על ידי כבוד השופט עציוני: "עד כמה חשוב עצם השינוי בשטר, לגבי שאלת הפקעתו, אפשר ללמוד מתוך דברי השופט זוסמן בספרו האמור (ב' 339), כי גם כשהשינויים הם לטובת החותמים על השטר - השטר מתבטל אם אמנם הוכח שינוי. ולכן אין גם צורך בכל מקרה ומקרה לבדוק אם אמנם השינוי פגע או לא פגע באינטרס של המשיב"כבוד השופט עציוני ערעור אזרחי מס' 438/71 צפליק נ בלטמן פדי כו 1 ע 164 בע 167 בעמוד 166 פסק בהתייחס לפרשנות המושג "שינוי מהותי" : " לעניות דעתי צורך זה מתעורר רק במקרים שאינם מנויים באופן ספציפי בפקודת השטרות עצמה. כאמור, מחולק סעיף 64 לשניים. בחלק (א) נקבע העקרון של פקיעת השטר במקרה של שינוי מהותי ובחלק (ב) מונה המחוקק את המקרים הנחשבים במיוחד כשינויים מהותיים. משמע שעם קרות אחד המקרים המנויים בסעיף-קטן (ב) והם: שינוי בתאריך, בסכום וכו' אין צורך להוכיח יותר את מהותיותם והם נחשבים באופן אוטומטי כשינויים מהותיים. בהתאם להוראות סעיף 73 של פקודת השטרות, הוראות סעיף 64 חלות גם על שיק." ועוד קבע בעניין זה : " הוראת החוק היא מפורשת וברורה, ואיננה ניתנת לפירושים" מסקנה עד כאן ., שינוי תאריך שיק מהווה שינוי מהותי המפקיע את השיק בכפוף לחריגים העולים מסעיף 64 לפקודת השטרות , בין היתר לעניין הסכמת המושכת או הרשאתה לשינוי הנטען. 5. דיון והכרעה שוכנעתי מעדותו של מנהל הנתבעת, שהייתה אמינה עלי, כי השיק נגוע בכשלון תמורה מלא! כפי שטען ב"כ הנתבעת וגרסתו בענין זה מקובלת עלי, לא הייתה לנתבעת כל מעורבות בתיקון ז"פ השיק. גם התובעת מצדה לא הוכיחה הסכמה או הרשאה מטעם הנתבעת לתיקון ז"פ השיק. חלף זאת הבהיר המצהיר מטעם התובעת, כי לא מצא לנכון כלל ליצור קשר עם הנתבעת ולקבל הסכמתה בענין זה. הגנתה העיקרית של הנתבעת היא כי שינוי זמן פרעון השיק מהווה שינוי מהותי. שינוי זה נעשה בידי התובעת על דעתה שלה. וגם אם נעשה בהסכמת חממי, הרי שאין בכך ולא כלום באשר לזכותה של התובעת להפרע מעם הנתבעת, להבדיל מזכות אפשרית להפרע מחממי. שוכנעתי כי הנתבעת לא נתנה את רשותה או הסכמתה המפורשת לתובעת שאחזה בשיק לתיקון ז"פ השיק. השאלה הדרושה להכרעה היא האם שינוי של ז"פ השיק באופן חד צדדי על ידי האוחזת - בענייננו התובעת - גם אם ברשות הנפרע מהווה שינוי מהותי שיש בו כדי להפקיע את השיק על פי סעיף 64 לפק' השטרות. לטענת ב"כ התובעת, ידעה הנתבעת ידיעה שיש בה להוות אישור לתיקון ז"פ השיק, כי ז"פ השיק "הוזז" ל- 15.3.09. ב"כ התובעת בסיכומיו ביקש להסתמך על סעיף 64 סייפא לפק' השטרות, לאמור כי שינוי כאמור אינו מפקיע את השיק "כלפי צד שעשה בעצמו את השינוי או הרשה לעשותו או הסכים לו". לטענת ב"כ התובעת, הסכימה הנתבעת לשינוי ז"פ השיק. אני קובעת כי התובעת כשלה בהוכחת טענתה זו. חזקה על התובעת שהייתה מוודאת במסמך בכתב עם הנתבעת את הסכמתה לשינוי ז"פ השיק, שאם לא כן, שומה היה עליה להוכיח זאת דווקנית כעניין שבעובדה , אלא שבכך כשלה. ב"כ התובעת טען למערכת הסכמית בין הנתבעת לחממי. ברם, מערכת הסכמית זו הוכחשה על ידי הנתבעת ומשלא זומן חממי להעיד מטעם התובעת, הרי שלא הוכיחה הסכמה כאמור. טענה נוספת שהעלה היא כי שינוי שנעשה בעפרון מחיק אינו שינוי מהותי - עמ' 18 ש' 20-22 לפרוטוקול. אין בידי לקבל טענה זו, שכן גם אם הרישום מחיק היה, התובעת הסתמכה עליו והציגה את השיק לפרעון בתאריך המאוחר על פי השינוי שביצעה בעצמה . משכך, הרי שאין בטענה זו ולא כלום. מסקנה עד כאן :השינוי במועד הפירעון, שנעשה במקרה דנן, מהווה חד משמעית "שינוי מהותי" בשיק (ראו כאמור ע"א 438/71 צפליק נ. בלטמן, פ"ד כ"ו (1), 164). משכך., השיק בטל, אלא אם מתקיים אחד החריגים לכך, לפי סעיף 64 (א) לפקודה. החריג הראשון לסעיף 64 אינו מתקיים, בנסיבות בהן השינוי לא נעשה על ידי הנתבעת! אלא על ידי התובעת שנציגה העיד מפורשות כי לא היה בכל קשר עם נציג הנתבעת .. אשר לחריג הנוסף לאמור., כי השינוי נעשה בהרשאתה או בהסכמתה - עסקינן בשאלה שבעובדה!. ב"כ התובעת ביקש להצביע על ראיות נסיבתיות שיש בהן להוביל למסקנה כי השינוי נעשה בתיאום עם הנתבעת בהרשאתה ובהסכמתה. אני קובעת כי התובעת כשלה בהרמת הנטל להוכיח הרשאה או הסכמה כאמור!. ביטול ופקיעת השיק כאמור גם אם יחסיים הם ., כפי שביקש בא כח התובעת לטעון עת צירף אסמכתא לסיכומיו לאחר סיום הדיון ., הרי שכלפי חממי ., למקרה ולא יכחיש הסכמתו/בקשתו לשינוי זמן פרעון הצ'ק - אין השיק בטל. אלא שכאמור חממי הנ"ל בהליכי כינוס ולא ניתן להיפרע ממנו מסיבות אחרות. אשר לנתבעת - כלפיה פקע השיק כמצוות סעיף 64 לפקות השטרות!מששונה שינוי מהותי על ידי התובעת.,ומשלא הוכחה הסכמתה או הרשאתה לשינוי כאמור!. לסיכום התוצאה היא שדוחה התביעה כנגד הנתבעת!. מחייבת את התובעת בהוצאות הנתבעת בסך של 6000 ₪. המזכירות תשלח העתק פסק הדין בדואר רשום אל באי כח הצדדים ניתן היום, כ"ה כסלו תשע"א, 02 דצמבר 2010, בהעדר הצדדים. שיקים