פקודת הפטנטים שעת חירום

פקודת הפטנטים, המדגמים, זכות היוצרים וסימני המסחר (שעת-חירום), 1939 1. שם קצר פקודה זו תיקרא פקודת הפטנטים, המדגמים, זכות-היוצרים וסימני-המסחר (שעת-חירום), 1939. 2. הוראות בענין רשיונות קיימים עפ"י פטנטים, מדגמים וזכות יוצרים של אויבים ונתיני אויב ובעניין חוזים בקשר לכך (1) למרות הוראות סעיף 3 לפקודת המסחר עם האויב, 1939, או כל תקנת-חוק בנוגע למשא-ומתן או עסקים עם אויבים או לטובתם, הרי רשיון עפ"י פטנט או לשימוש מדגם רשום, או רשיון המקנה טובת-הנאה בזכות יוצרים, והוא רשיון שיכול היה להיות בר תוקף לטובת אדם שהוא תושב ישראל אלמלא היה אויב בעל הפטנט או המדגם או בעל זכות היוצרים, שהענין יחייב, או האדם המעוניין בהם בדרך אחרת, לא יהא בטל מחמת זה בלבד שבעליהם או האדם המעוניין בהם הוא אויב, וכיוצא בזה - חוזה, במידה שהוא נוגע לרשיון כזה, אף הוא לא יהא בטל מחמת זה בלבד שהצד לחוזה הוא אויב: בתנאי ששום דבר האמור בסעיף זה - (א) לא יתן תוקף חוקי למתן רשיון כזה או להעברתו, או לכל חוזה בנוגע לרשיון כזה, אם ניתן או הועבר הרשיון או נערך החוזה בזמן קיומו של מצב מלחמה ואם היו מתן הרשיון או העברתו או החוזה בלתי-חוקיים מכוח כל הוראה בסעיף 3 הנ"ל או בכל תקנת חוק כאמור לעיל. או (ב) לא יתיר את קיומו של כל חוזה בנוגע לרשיון כזה בצורה העומדת בסתירה עם כל הוראה מהוראות פקודת המסחר עם האויב, 1939, או של כל חיקוק אחר הנוגע למשא-ומתן או ליחסי-מסחר עם אויבים או לטובתם או לרכושם, לזכותם, או לכושרם של אויבים או בצורה העומדת בסתירה עם כל תקנת-חוק בנוגע לאחד הענינים הללו. (2) ביחס לרשיון ממין הרשיונות האמורים לעיל, הרי כשאויב או נתין-אויב הוא בעל פטנט או מדגם רשום או בעל זכות-יוצרים, כפי שהענין יחייב, או כשהוא זכאי בכל טובת-הנאה אחרת בהם (זולת טובת-ההנאה גרידא של בעל הרשיון), וזה בין לבדו ובין במשותף עם איזה אדם אחר או אם היה כך באיזה זמן שהוא מתחילת היום השלישי בספטמבר, אלף ותשע מאות ושלושים ותשע, רשאי הרשם, לפי בקשת בעל הרשיון או כל אדם אחר המעוניין בפטנט, במדגם הרשום, או בזכות-היוצרים, להוציא צו - (א) המבטל את הרשיון; (ב) המבטל או משנה כל תנאי שבלעדיו אין לרשיון תוקף; או (ג) המבטל או משנה כל הוראה מהוראות חוזה בנוגע לרשיון, במידה שהיא נוגעת לרשיון. צו לשינוי תנאים שניתן עפ"י סעיף-קטן זה מותר לבטלו או לשנותו בצו אחר שיינתן על פיו. 3. סמכותו של הרשם ליתן רשיונות עפ"י פטנטים מדגמים או זכות יוצרים של אויבים ונתיני אויב (1) כל אימת - (א) שאויב או נתין-אויב הוא בעל פטנט או מדגם רשום או בעל זכות-יוצרים או זכאי באיזו טובת-הנאה בפטנט, במדגם רשום או בזכות-יוצרים (זולת טובת-ההנאה גרידא של בעל הרשיון) בין לבדו ובין במשותף עם כל אדם אחר, או שהיה כך מתחילת היום השלישי בספטמבר, אלף ותשע מאות ושלושים ותשע; (ב) והרשם נוכח כי טובתם של תושבי ישראל, כולם או מקצתם, מחייבת כי ישתמשו בזכויות שנמסר עפ"י הפטנט או כי ישתמשו במדגם או בזכות-היוצרים, כפי שהענין יחייב וכי אדם שאינו אויב או נתין-אויב רוצה להשתמש בזכויות הנ"ל או במדגם הנ"ל או בזכות-היוצרים, ויש לו היכולת לעשות זאת, רשאי הרשם, לפי בקשתו של אותו אדם, ליתן צו הנותן לו רשיון עפ"י אותו פטנט או לשימוש במדגם, או המקנה לו טובת-הנאה בזכות-היוצרים, אם לכל מותר ימי תקפם של הפטנט, הרישום או זכות-היוצרים ואם לתקופה פחותה מזה, כפי שיישר בעיני הרשם. (2) סמכותו של הרשם עפ"י סעיף זה להוציא צו למתן הרשיון תהא כוללת את הסמכות - (א) להוציא צו למתן רשיון-יחיד לאותו אדם בלבד; (ב) להוציא צו הנותן רשיון ביחס לפטנט, למדגם הרשום או לזכות-היוצרים ואעפ"י שקיים לגביהם רשיון, בין רשיון יחיד ובין רשיון אחר (שאינם רשיון-יחיד שניתן מכוח הסמכויות המסורות עפ"י סעיף זה); וכן (ג) להוציא צו הנותן רשיון באותם תנאים שהרשם ימצא לראוי להטילם. (3) כשהרשם מוציא צו עפ"י הסמכות המסורה בסעיף זה, ליתן רשיון ביחס לפטנט, למדגם רשום או לזכות-יוצרים אשר בעדם ניתן כל רשיון אחר שלא עפ"י צו שניתן עפ"י סעיף זה, רשאי הרשם ביחס לאותו רשיון אחר ליתן צו שהוא היה מוסמך לתיתו על יסוד בקשה עפ"י סעיף-קטן (2) של הסעיף דלעיל, ואשר, לדעתו, הוא דרוש, בשים לב לצו שניתן עפ"י סעיף זה. (4) צו הנותן רשיון עפ"י סעיף זה, יפעל - בלי לפגוע בכל דרך-ביצוע אחרת - כאילו היה מובלע בתעודה למתן הרשיון שנחתמה ע"י בעל הפטנט, בעל המדגם הרשום או בעל זכות-היוצרים, כפי שהענין יחייב, וע"י כל הצדדים האחרים שיש להם טובת-הנאה בהם, בהיות להם כושר מלא לכך, ופעולתו של הצו תהא, איפוא, לשלול מכל צד כזה כל זכות בקשר עם הפטנט, המדגם הרשום או זכות-היוצרים, שהשימוש בה יהא סותר את השימוש ברשיון בהתאם לתנאים אשר בהם ניתן ובכפוף לתנאים אלה. (5) בעל רשיון שניתן עפ"י סעיף זה רשאי להגיש הליכים על הפרה בשמו הוא, כאילו היה הוא עצמו בעל הפטנט, בעל המדגם הרשום או בעל זכות-היוצרים, כפי שהענין יחייב, אך באופן שכל אדם פרט לאויב, שהוא, בין לבדו ובין במשותף עם אדם אחר, בעל הפטנט, בעל של המדגם הרשום או בעל זכות-היוצרים, כפי שהענין יחייב, יהא צד להליכים חוץ אם בית המשפט שההליכים הוחלו בו, רואה צורך להורות אחרת, בין - (א) בתור תובע, אם הוא מסכים בכתב לכך, ובין (ב) בתור נתבע, אם אין הוא מסכים כך. אדם שעשוהו לנתבע בכל משפט מכוח סעיף-קטן זה, לא יהא צפוי לשום הוצאות - משפט, חוץ אם הוא רושם הופעה ומשתתף בהליכים. (6) צו הנותן רשיון עפ"י סעיף זה יכלול הוראות בענין האדם שבעל הרשיון חייב לשלם לו דמי-זכות או תשלומים אחרים ביחס לרשיון וכן בענין אופן סילוקם של תשלומים אלה. כשהרשם ינסח הוראות כאלה עליו להביא בחשבון את מטרותיו של כל צו מתאים הנוהג באותה שעה עפ"י פקודת המסחר עם האויב, 1939, אלא שכל הוראה שהוא יתן עפ"י סעיף-קטן זה, והיא עומדת בסתירה עם הוראות צו כזה, יהא לה תוקף רק במידה שאינה פוגעת בהוראות הצו הנ"ל. (7) צו עפ"י סעיף זה ורשיון שניתן עפ"י אותו צו מותר לשנותם בצו אחר שניתן ע"י הרשם בכל אחד מן המקרים הבאים: - (א) כשבעל הרשיון מגיש לרשם בקשה לשינויו, או (ב) כשהרשם סבור כי נתעוררו מסיבות אשר בגללן מן הדין ומן הצדק לשנות את הצו, או כי טובת הציבור מחייבת לשנות את הצו. (8) צו עפ"י סעיף זה ורשיון שניתן עפ"י אותו צו, מותר לבטלם בצו אחר שנתן ע"י הרשם בכל אחד מן המקרים הבאים, זאת אומרת: - (א) שכשבעל הרשיון מגיש בקשה לרשם לביטולו; (ב) כשנראה לרשם כי הרשיון נתקבל בטענות כוזבות בין במתכוון ובין שלא-במתכוון או שניתן בלא שתהיה לרשם ידיעה מלאה על העובדות החשובות; (ג) כשבעל הרשיון לא מילא אחר כל תנאי מן התנאים שבהם ניתן הרשיון או אחרי איזו הוראה שניתנה עפ"י סעיף-קטן (6) מסעיף זה, או אם לא השתמש ברשיון באופן שיש בו כדי לספק את הדרישות הסבירות של הציבור ביחס לאמצאה, למדגם הרשום או ליצירה שקיימת לגבה זכות-יוצרים, כפי שהענין יחייב, או שדרש מחירים בלתי-סבירים או מופרזים בעד כל דבר שנעשה אגב השימוש ברשיון; או (ד) כשהרשם סבור כי נתעוררו מסיבות שבגללן מן הדין ומן הצדק לבטל את הרשיון או שטובת הציבור מחייבת את ביטולו של הרשיון. 4. סמכותו של הרשם לבטל זכויות סימן מסחרי של אויב או נתין אויב (1) אם נראה לרשם כי קשה או אי-אפשר לתאר או לאזכר מיצרך או חומר, בלא להשתמש בסימן מסחרי שנרשם לגבי אותו מצרך או חומר, ואותו סימן מסחרי הוא רשום או נרשם מתחילתו של היום השלישי בספטמבר אלף ותשע מאות ושלושים ותשע, על שמו של אויב או של נתין-אויב, בין לבדו, ובין במשותף עם אדם אחר, או הוא מצוי בבעלות כזאת בכל עת שהיא מאז היום הנ"ל, יהא תוקף להוראות דלקמן שבסעיף זה. (2) עפ"י בקשה מכל אדם שיש בדעתו לעסוק במסחר בישראל בכל מיצרך או חומר המזדהה או המכוון להזדהות עם המיצרך או החומר שלגבם נרשם הסימן המסחרי, או השווה להם או מכוון להיות שווה להם, או משמש תחליף להם, או מכוון לשמש תחליף להם, רשאי הרשם לצוות כי הזכות להשתמש בסימן המסחרי, הנתונה ע"י רישומו תהא נפסקת (א) בכל הנוגע לשימושה ע"י המבקש ולשימושה ע"י כל אדם אחר ביחס לסחורה הקשורה עם מסחרו של המבקש עד למידה שאין בה כדי הפרת הזכות הנ"ל אילו היה המבקש בעל הסימן המסחרי; (ב) עד למידה ולזמן שהרשם יראה צורך בהם כדי לאפשר לו למבקש ליתן פרסומת לאיזה תיאור או איזכור של מיצרך או חומר שיש בדעתו לעסוק בהם במסחרו, כשהוא תיאור או אמצעי שאינם מצריכים את השימוש בסימן המסחרי. (3) כשניתן צו עפ"י הסעיף-קטן דלעיל, אין שום אדם המעונין בסימן המסחרי רשאי להגיש תביעה נגד בעל הצו שהוא מתראה כבעל הסימן המסחרי בשל כל שימוש בו אשר בתוקף הצו אין בו משום הפרת הזכות להשתמש בו הניתנת ע"י הרישום. (4) צו עפ"י סעיף זה מותר לשנותו או לבטלו בכל צו אחר שניתן ע"י הרשם. 5. פעולתה של המלחמה על פטנטים ורישום מדגמים וסימני מסחר (1) למרות הוראות סעיף 3 לפקודת המסחר עם האויב, 1939, מותר יהיה, בכפוף להוראות פקודה זו: (א) ליתן פטנט עפ"י פקודת הפטנטים והמדגמים; (ב) לרשום מדגם עפ"י הפקודה הנ"ל; או (ג) לרשום סימן מסחרי עפ"י פקודת סימני המסחר, 1938, ע"פ בקשתו של אויב: בתנאי כי, כאשר מבוצע מתן או רישום כאמור לעיל, על יסוד בקשתו של אויב - (א) לא יהא בעל הפטנט או האדם הרשום זכאי לדרוש את מסירת הפטנט או את המתן אי-הוצאת תעודת הרישום, כפי שהענין יחייב; וכן (ב) יהיו הפטנט או הזכויות המסורות עפ"י הרישום כפופים להוראות המתאימות של כל חיקוק בעל תוקף המתיחס לרכושו של כל אויב. (2) כל צו שניתן ע"י שר המשפטים עפ"י סעיף 52(4) לפקודת הפטנטים והמדגמים ועפ"י סעיף 41 לפקודת סימני המסחר, 1938, לא יחדל להיות לו תוקף לגבי כל ארץ מן הארצות הכלולות בצווים אלה מחמת שישראל נמצאת במצב-מלחמה עם אותה ארץ. (3) רשאי הרשם בכל מקרה אשר בו רצוי, לדעתו, לעשות כן, לשם טובת הציבור, לסרב לנקוט בכל הליכים או להפסיק בנקיטת כל הליכים ביחס לבקשתו של אויב לפטנט או לרישום מדגם או סימן מסחרי. (4) שום פעולה הדרושה למתן פטנט או לרישום מדגם לא תיחשב כהפרת כל הוראה מהוראות סעיף 3 לפקודת המסחר עם אויבים, 1939, או כל תקנת-חוק בנוגע להליכים של עסק עם או לטובתם בין שניתן הפטנט או נרשם המדגם ובין שלא ניתנו או נרשמו. (5) כל איזכור של בקשת אויב בסעיף זה יפורש ככולל בקשתו של אויב במשותף עם אדם אחר בין שהוא אויב ובין שאינו אויב. 6. 2 7. סמכותו של הרשם להאריך את שעורי הזמן בשים לב למסיבות המלחמה (תיקון: 1947) (1) רשאי הרשם, בכפוף לתנאים שימצא לנכון, להטיל, להאריך את הזמן שהוגבל ע"י פקודת הפטנטים והמדגמים, פקודת סימני המסחר או פקודה זו לעשייתו של כל מעשה, כשהוא נוכח - (א) כי המעשה לא בוצע במשך הזמן שהוגבל, הן בגלל היות אדם בשירות פעיל או בגלל נסיבות אחרות שנתעוררו מקיומו של מצב-מלחמה, ואשר, לדעת הרשם, מצדיקות את הארכת המועד שהוגבל כך, או (ב) כי מחמת נסיבות המתעוררות מקיומו של מצב-מלחמה, היתה עשיית מעשה בתוך הזמן שהוגבל כך מזקת או עשויה להזיק לאדם שעשה או היה עתיד לעשות את המעשה, או שמטעמו היה המעשה נעשה או עתיד להיעשות, או לטובת הציבור. (2) הארכת המועד לעשיית כל מעשה, עפ"י סעיף זה - (א) תוכל להיות לכל תקופה שהרשם ימצא לנכון ואפילו ניתנת סמכות להאריך את המועד לעשיית המעשה לזמן מפורט בלבד, עפ"י כל סעיף מן הפקודות הנ"ל; וכן (ב) יכולה להינתן, ואפילו עבר אותו המועד לפני שהוגשה בקשה להארכת זמן או אם מחמת שאותו מעשה לא נעשה בתוך המועד הנ"ל פקע תקפם של הבקשה, הפטנט, הרישום או ההליך, או עבר מועדם, או נעשו בטלים ומבוטלים או התייחסו אליהם כאל דברים שהסתלקו מהם. (3) הסמכויות המסורות עפ"י סעיף זה מותר להשתמש בהן ואפילו היה השימוש בהן מועיל לאויב או לנתין-אויב, אם במישרין ואם בעקיפין. 8. עדות בנוגע לנתינות ולמקום המגורים והחלטות בנוגע לתכונתם של בני אדם כאויבים (1) לצורך פקודה זו - (א) העובדה כי כתובתו של אדם הרשום בפנקס המתנהל עפ"י פקודת הפטנטים והמדגמים או בפנקס סימני המסחר המתנהל עפ"י פקודת סימני המסחר, 1938, היא כתובת בארץ-אויב כמשמעותה בפקודת המסחר עם האויב, 1939, תהא הוכחה לכאורה כי אותו אדם דר באותה ארץ; וכן (ב) העובדה כי באיזה פנקס כזה צויין כי לאיזה אדם יש נתינות מסויימת תהא הוכחה לכאורה כי יש לו אותה נתינות. (2) שום צו שניתן ע"י הרשם עפ"י פקודה זו לא ייחשב כבטל מחמת זה בלבד שאיזו החלטה שניתנה לצרכי הצו כי איזה אדם מסויים הוא אויב או נתין-אויב היא בלתי-מוצדקת. 9. לפני הינתן צווים יש לשמוע את טענותיהם של בני אדם לפני שתתקבל החלטה בנוגע למתן כל צו עפ"י פקודה זו יתן הרשם לכל אדם שנראה לו לרשם כאדם מעוניין, אפשרות להשמיע את טענותיו ככל אשר יראה לצודק, חוץ אם סבור הוא כי בהתחשב עם הנסיבות אין תועלת או אין אפשרות בכך. 10. תקנות ואגרות (1) רשאי הרשם, באישורו של שר המשפטים, להתקין תקנות להסדרת הנוהג עפ"י פקודה זו, לרבות תקנות הקובעות הוראות בענין התנגדויות ומסירת המסמכים והזמן שבו מותר לעשות או דרוש לעשות מעשה שהפקודה או התקנות מחייבות את עשייתו. (2) בעד בקשות וענינים אחרים עפ"י פקודה זו יש לשלם את האגרות אשר תיקבענה ע"י הרשם, באישורו של שר המשפטים. 11. פירוש (1) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר - "אויב" ו"נתין-אויב" פירושם כפירוש המיוחס להם בפקודת המסחר עם האויב, 1939; "הרשם" פירושו רשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים; "זכות-יוצרים" פירושה כפירוש המיוחס לה בחוק זכות-יוצרים, 1911; "מדגם", "אמצאה", "פטנט" ו"בעל-פטנט" פירושם כפירוש המיוחס להם בפקודת הפטנטים והמדגמים. (2) כל מקום בפקודה זו שמאזכרים בו איזה חיקוק, הכוונה היא לחיקוק כפי שתוקן ע"י כל חיקוק הבא אחר כך, לרבות פקודה זו, חוץ אם נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר. 12. תחילת התוקף פקודה זו תיחשב כאילו קיבלה תוקף ביום השלישי בספטמבר, אלף ותשע מאות ושלושים ותשע. שעת חירוםפטנטיםפקודות