פקודת הרשויות המקומיות

פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 1. שם קצר פקודה זו תיקרא פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945. 2. הגדרה בפקודה זו, הביטוי "רשות מקומית" פירושו מועצה עירונית כמשמעותה בפקודת העיריות, 1934, או מועצה מקומית, כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, 1941. 3. סמכות רשות מקומית להטיל מס עסקים (תיקון: תש"ט, תשי"ב, תשט"ז, תשי"ח, תשכ"ז, תשל"ד, תשל"ז, תשמ"א) (1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוקי העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה "מס עסקים עירוני" ובמועצה מקומית "מס עסקים מקומי", בשיעור שייקבע בחוק העזר ושלא יעלה על עשרים אלף שקלים לשנה לכל מקום שבו האדם עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון, והוא, אף אם המקום הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי ממדי העסק והמלאכה באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן (2). (2) כל חוקי עזר, שיותקנו לפי הסמכויות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים - (א) בכפוף למקסימום של עשרים אלף שקלים לשנה הנזכר בסעיף קטן (1) - להטיל סכומי מס שונים על מלאכות או עסקים שונים, המפורטים בחוקי העזר או על סוגים או תיאורים שונים של מלאכה או עסקים, המפורטים כך, ובלי לפגוע בכללות הוראותיו של סעיף קטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומי מס שונים בסולם מודרג, לפי המבחנים הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות המחזור, וכן מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחרים שיש בהם כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק - הכל לפי שייקבע בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים; (ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שייקבע בחוק העזר, או באותם שיעורים ובאותם תאריכים, שייקבעו כך. (2א) על אף האמור בסעיף קטן (1) לא יוטל מס עסקים לגבי מלאכה או עסק שאין להם בתחום הרשות המקומית מקום כגון בית מלאכה, בית חרושת, משרד, חנות, מחסן, מיתקן, תחנה להעלאת נוסעים, או מקום כיוצא באלה; אך לא יהיא בהוראה זו כדי למנוע הטלת מס עסקים לגבי עבודות קבלניות. (2ב) (א) בסעיף קטן זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; (ב) עלה המדד שפורסם בחודש ינואר של שנה פלונית (להלן - המדד החדש) לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1981 (להלן - המדד היסודי), יוגדל ב-1 באפריל של אותה שנה סכום המס המירבי, האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; סכום מוגדל כאמור יעוגל כלפי מטה למאת השקלים הקרובים. (ג) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את סכום המס המירבי כפי שהוא הוגדל עקב עליית המדד. (2ג) (א) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) עד (2ב) ובחוקי עזר של הרשויות המקומיות, אם בסיס תשלום המס לפי חוק העזר (להלן - הבסיס) הוא אחד מאלה, המפורטים להלן, לא יחוייב אדם בשל כל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק בסכום מס העולה על שיעורים אלה: (1) אם הבסיס הוא סכום המחזור השנתי של העסק - 0.6% מסכום המחזור; (2) אם הבסיס הוא שכר העבודה הכולל ששילם העוסק - 1% מהשכר; (3) אם הבסיס הוא מספר המועסקים - 2% מהשכר הממוצע השנתי של השכירים במשק, בשל כל מועסק. (ב) בסעיף קטן זה, "השכר הממוצע השנתי של השכירים במשק" - השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החדשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-1 בינואר שלפני שנת הכספים שלגביה הוטל החיוב במס, בעיגול לשקל הקרוב, כפול 4. (3) שר הפנים רשאי להתקין תקנות משלימות לביצוע סעיף זה. 3א. בקשה לבית-דין למס עסקים (תיקון: תשי"ח) (1) רשות מקומית המטילה מס עסקים תקים בית-דין למס עסקים שידון ויחליט בבקשות אדם אשר - (א) נמסרה לו הודעה הדורשת ממנו לשלם כל מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי לפי כל חוקי עזר שהותקנו על פי פקודה זו, וכן (ב) מבקש בכתב, תוך ארבעה-עשר יום ממסירת הודעה כזאת, מבית-הדין למס עסקים האמור לבטל או לשנות אותה הודעה מתוך כל אחד מן הטעמים הבאים:- (1) שאין עליו לשלם שום מס, או שעליו לשלם סכום מס שונה מזה שנדרש לשלמו, או (2) שנדרש לשלם מס בגין מלאכה או עסק שאינם המלאכה או העסק שהוא עוסק בהם, או (3) שהוא נפגע באופן אחר ע"י הדרישה שנדרשה ממנו לשלם את המס. (2) הובאו בפני בית הדין במהלך הדיון בבקשה לפי סעיף זה ראיות שלא היו בתחום ידיעתה של הרשות המקומית שעה שנקבע שיעור המס שבהודעה בדבר תשלום המס, רשאי בית הדין, לפי בקשת הרשות המקומית או נציגה, להגדיל את שיעור המס, אם חומר הראיות האמור מצדיק זאת. 3ב. הרכב בית הדין למס עסקים (תיקון: תשי"ח) (1) בית דין למס עסקים יורכב משלושה חברים, שניים מהם יתמנו ע"י הרשות המקומית ואחד ע"י הממונה על המחוז. (2) ראש מועצת העיריה או נשיא המועצה המקומית המקיימים בית דין למס עסקים כזה, הכל לפי הענין, ימנו אחד מחברי בית הדין למס עסקים להיות יושב ראש שלו. (3) לחברי בית הדין למס עסקים שנתמנו לפי סעיף קטן (1) ישולם שכר מקופת הרשות המקומית, כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית באישורו של הממונה על המחוז, או אם הרשות המקומית אינה קובעת כל שכר, כפי שייקבע ע"י הממונה על המחוז. (4) כל אדם החפץ לפנות בבקשה לבית דין למס עסקים ישלם אותה אגרה ויפקיד אותו סכום על חשבון הוצאות בקשר לבקשתו, כפי שייקבע על ידי הרשות המקומית, באישורו של הממונה על המחוז. (5) כל הבקשות שהובאו לפני בית דין למס עסקים לפי הוראות פקודה זו, יוכרע בהן ברוב דעות חברי בית הדין; בתנאי שבית הדין למס עסקים ייחשב למורכב כראוי אם, בשעת שמיעת כל בקשה בכל ישיבה שלו, נוכחים היושב ראש וחבר אחד אחר שלו, ואילו במקרה של חילוקי דעות בין היושב ראש והחבר האחר האמור, יישמע הענין מחדש בפני בית הדין כשהוא מורכב משלושה חברים כאמור לעיל. (6) בית הדין למס עסקים ישמע כל מבקש שבקשתו הוגשה בהתאם לסעיף 3א ושבגינה שולמו כל אגרה או פקדון הקבועים בסעיף (4) של סעיף זה, ואשר מבקש שמיעה, וכן כל אדם אחר מטעם מבקש כזה, וכן, בין אם אותו מבקש, מבקש שמיעה, ובין אם לא, הרשות המקומית או נציגה יהיו רשאים להשמיע את דבריהם, ובית הדין למס עסקים רשאי לשמוע אותם עדים ולדרוש הצגת אותם מסמכים, כפי שימצא לנחוץ. (7) בית הדין למס עסקים יתן נימוקים להחלטתו, ויושב ראש בית הדין יודיע עליה בכתב לרשות המקומית ולכל מבקש. 3בא. ערעור לבית המשפט המחוזי (תיקון: תשי"ח) (1) בעל דין הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת בית הדין, זכאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית. (2) ערעורו של מי שהיה מבקש בבית הדין לא יישמע אלא אם הוכיח המערער כי לפני הגשת הערעור שילם לפחות מחצית השיעור של מס העסקים המגיע ממנו אותה שעה, לפי החלטת בית הדין, או את שיעור מס העסקים שנתחייב בו בתאריך המקביל בשנת הכספים הקודמת, אם נתחייב, הכל לפי הסכום הקטן יותר. (3) הערעור יוגש תוך שלושים יום מיום שנמסרה למערער ההודעה על ההחלטה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה. (4) משהודיעו לבית הדין למס עסקים על הערעור, יעביר יושב ראש בית הדין לבית המשפט כל חומר שהשתמש בו בית הדין בקשר לנושא הערעור. (5) הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה כאמור בתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938. (6) בית המשפט הדן בערעור יהיה של שופט יחיד. 3ג. חובת תשלום מס כל עוד בקשה תלויה ועומדת (תיקון: תשי"ח) (1) כל אדם החייב לשלם כל מס שהוטל לפי כל חוק עזר שהותקן עפ"י פקודה זו, חייב לשלם את סכום המס בתאריך בו חל זמן פרעונו, אף אם הגיש בקשה לבית הדין למס עסקים לפי סעיף 3א וטרם הוכרע בבקשתו באותו תאריך; בתנאי כי, מקום שניתנה החלטה ע"י בית הדין למס עסקים שאין עליו לשלם שום מס, או שעליו לשלם סכום מס שונה מהסכום ששולם ע"י אותו אדם, הסכום ששולם על ידו, או ההפרש, אם ישנו הפרש כזה, הכל לפי הענין, יוחזר - אם שולם יותר מדי על ידו, או - אם שולם פחות מדי על ידו - יהיה ניתן לתשלום ולגבייה כאילו היה פיגור מס. (2) רואים בקשה כאילו טרם הוכרע בה, כל עוד לא עברה תקופת הערעור לפי סעיף 3בא, ואם הוגש ערעור כאמור - כל עוד לא ניתן בו פסק דין סופי. (3) פסק דין סופי בערעור כאמור דינו, לענין תשלום ההפרש במס, כדין החלטה סופית של בית הדין למס עסקים. 3ד. חוקי עזר המתייחסים לבקשות למועצה (תיקון: תשי"ח) מקום שהוקם ע"י איזו רשות מקומית בית דין למס עסקים לפי הוראות סעיף 3א, באישורו של הממונה על המחוז, תפורסם הודעה על כך ברשומות ע"י אותה רשות מקומית, ומפרסום הודעה כזו, לא יהיה מותר לאותה רשות מקומית להתקין כל חוקי עזר המתקינים הוראות בדבר ערעורים נגד כל החלטה של אותה רשות מקומית בגין, או ביחס אל, מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי, או בדבר בקשות בקשר לכל החלטה כזו, או בדבר עיון מחדש בה, וכל חוקי עזר כאלה שהותקנו ע"י אותה רשות מקומית לפני תאריך הפרסום של הודעה כזו ובעלי תוקף סמוך לפני תאריך זה, תקפם יחדל למן תאריך זה: בתנאי כי - (1) מקום שלפני תאריך הפרסום של הודעה כזו, כאמור לעיל, איזה אדם פנה לרשות המקומית בבקשה להחלטה בגין התחייבותו לשלם כל מס עסקים עירוני או מס עסקים מקומי בהתאם לכל חוקי עזר שהותקנו ע"י הרשות המקומית עפ"י פקודה זו, תעיין הרשות המקומית בדבר ותתן החלטה בבקשה כזו; וכן (2) הוראות סעיף זה לא תחולנה על כל חוק עזר המתקין על דבר הפחתת מס, או ויתור עליו, ע"י רשות מקומית מחמת ענין של כל אדם החייב לשלם כל מס המוטל ע"י אותה רשות מקומית. 4. הנחה או ויתור (תיקון: תשי"ח) רשות מקומית רשאית להפחית את סכום המס או לוותר עליו, בשים לב למצבו החמרי של החייב בו, או בגלל סיבה אחרת שתאושר על ידי שר הפנים. 5. גביית מס (תיקון: תש"ט, תשי"ח) הוראות פקודת העיריות, 1934, בדבר גביית ארנונות שהטילה אותן מועצת עיריה לפי הפקודה ההיא, וכן בדבר הטלת קנס פיגורים, משלוח הודעות ומסירת מסמכים תחולנה, בשינויים המתאימים, על גביית מס כלשהו שתטיל אותה רשות מקומית לפי הפקודה הזאת, ולצורך הטלתן של ההוראות ההן על גביית מס כלשהו, שתטיל אותו כך מועצה מקומית, ייחשבו סמכויותיו של ראש העיריה - לפי ההוראות הנ"ל - כאילו הן מסורות לנשיא המועצה המקומית. 6. הפקעה פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1944, מבוטלת בזה. רשויות מקומיותפקודות