פקודת זבל בעלי חיים

פקודת זבל בעלי-חיים, 1937 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא "פקודת זבל בעלי-חיים, 1937". 2. פירוש המונח "מקום מיוחד ליער" שבפקודה זו פירושו כפירוש שניתן לו בפקודת היערות. 3. הבעלות על זבל בעלי-חיים למרות כל חוק בר-תוקף או מנהג הנוהג בכל חלק מישראל, הרי כל גללי בעלי-חיים שהוטלו על גבי כל קרקע (שאינה מקום מיוחד ליער) יהיו שייכים לבעליהם של אותו קרקע. 4. הוראות לגבי מקומות מיוחדים ליער אסור לכל אדם לאסוף את גלליהם של כל בעלי-חיים שהוטלו במקום מיוחד ליער. 5. עונש כל האוסף או מנסה לאסוף זבל בעלי-חיים מכל קרקע שאסור לו לאספם עפ'י הוראות פקודה זו, יאשם בעבירה ויהא צפוי בצאתו חייב בדין, לקנס של עשרים וחמש לירות או למאסר ששה חדשים או לשני הענשים כאחד. זבלבעלי חייםפקודות