פקודת חוק המשפחה המוסלמי

פקודת חוק המשפחה המוסלמי (תחולתו) 1919 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת חוק המשפחה המושלמי (תחולתו). 2. שימוש בחוק לגבי מושלמים הוראות חוק המשפחה המושלמי, 1333 (עניני כספים), בדבר המעמד האישי של המושלמים ינהגו על פיהן בבתי הדין השרעיים. 3. החוק לא יינהג לגבי לא-מושלמים הוראות החוק האמור הדנות בעניני המעמד האישי של לא-מושלמים ובדבר השיפוט באותם ענינים לא ינהגו על פיהן. בית הדין השרעי (מוסלמי)פקודות