פקודת ים כנרת

פקודת ים כנרת, 1947 פקודה הבאה להתקין כי יובטח שהתנהגותם של בני-אדם על ים כנרת או בסביבתו תהיה ברוח הזכרונות הדתיים הקשורים על השטח, וענינים מסויימים אחרים 1. שם קצר הפקודה הזאת תיקרא פקודת ים כנרת, 1947. 2. שטח ים כנרת (1) בפקודה הזאת הביטוי "שטח ים כנרת" מובנו השטח המתואר בתוספת לפקודה הזאת. (2) תעודת-אישור - בחתימת-ידו של הממונה על מחוז הגליל - כי מקום כל-שהוא הוא בתחומי שטח ים כנרת, או בתחומי כל חלק מפורש ממנו, תהיה מתקבלת כראייה בכל בית-משפט; ויונח - אלא אם הוכח ההיפך - כי כל תעודת-אישור כזאת שבה מיומר כי היא בחתימת-ידו של הממונה על מחוז הגליל, הרי היא בעצם בחתימת-ידו. 3. סמכויות להתקין תקנות (1) שר הפנים רשאי להתקין תקנות כדי להבטיח כי התנהגותם של בני-אדם בשעת היותם בתחומי שטח ים כנרת, או חלק מפורט כל-שהוא ממנו, לא תהיה צורמת את הזכרונות הדתיים הקשורים אל שטח ים כנרת, או אותו חלק ממנו, הכל לפי הענין. (2) בלי לפגוע בכללותו של סעיף-קטן (1) עשויות כל תקנות כאלה - לתכלית האמורה לעיל - (א) להטיל חיובים על כל הסוגים הבאים של בני-אדם, או על כל סוג מהם, דהיינו על כל בני-אדם שבשטח ים כנרת, או כל חלק מפורט ממנו, ועל הבעלים, המחזיקים ובני-האדם הממונים או השולטים על מקומות שבשטח ים כנרת, או כל חלק מפורט ממנו, ועל בני-אדם העוסקים במפעלים שבשטח ים כנרת, או כל חלק מפורט ממנו, ומנהלים אותם, ועל הבעלים ובני-האדם הממונים על כלי-רכב, ספינות וסירות - מכל התיאורים - שבשטח ים כנרת או כל חלק מפורט ממנו; (ב) להתקין כי במקרה שאירעה הפרת התקנות במקום כל-שהוא שביחס אליו עומד בתקפו רשיון לפי כל החוקים הבאים או לפי חוק כל-שהוא מהם, דהיינו פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), פקודת מכירת המשקאות המשכרים, 1935, פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, או כל פקודה המתקנת אותן פקודות או הבאה במקומן, או כל חוק אחר המתקין את הוצאתם של רשיונות על מקומות, רשאי הממונה על המחוז לבטל את הרשיון; (ג) להיעשות כפופים לכל יוצאים מן הכלל או הגבלות שתיקבענה בתקנות; (ד) לחול בדרך כלל או בסוגים מפורטים של מקרים. (3) ביטול רשיון, כפי שהותקן בפיסקה (ב) של סעיף-קטן (2), יבוצע ע"י הודעה שתימסר באופן אישי לבעל הרשיון או שתישלח אליו בדואר במקום מגוריו או עסקו או שתישאר אצל אדם מבוגר כל-שהוא במקום שעליו ניתן הרשיון. 4. עונש כל אדם המפר תקנות כל-שהן שהותקנו לפי הפקודה הזאת, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי - לאחר שיתחייב בדין, במשפט תכוף - לקנס של עשר לירות, או - אם העבירה היא עבירה שניה או עבירה שלאחר השניה - לקנס של עשרים וחמש לירות או למאסר של חודש אחד או לאותם שני עונשים כאחד. חוף היםכנרתפקודות