פקודת יציאה לחוץ לארץ - תקנות שעת חירום

פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ), תש"ט-1948 מועצת-המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור: 1. הארכת תוקף2 תקפן של תקנות-שעת-חירום (יציאה מהמדינה), תש"ח-1948, בנוסחן המתוקן הניתן בתוספת לפקודה זו, מוארך בזה עד שתפורסם הכרזה של מועצת-המדינה הזמנית, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי חדל מצב החירום להתקיים. 2. שמירת תוקף תיקון הנוסח של התקנות האמורות לא יפגע בכל היתר שניתן או בכל פעולה אחרת שנעשתה על פיהן. 3. ביטול שר העליה רשאי בכל עת, על ידי צו שיפורסם ברשומות, לבטל את התקנות האמורות, כולן או מקצתן. 4. תוקף פקודה תקפה של פקודה זו הוא מיום כ"ב בחשון תש"ט (24 בנובמבר 1948). תוספת (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשס"ב) תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ) 1. יציאה על פי דרכון בלבד (תיקון: תשכ"א)4 היוצא לחוץ-לארץ יציג בשעת יציאתו לפני קצין בקורת הגבולות דרכון או תעודת-מעבר בני-תוקף, או תעודה אחרת שהוצאה לו למטרה זו על ידי שר הפנים. 4-2. (בוטלו) (תיקון: תשל"ח) 5. היתר ליציאה לארצות מסויימות (תיקון: תשכ"א4, תשס"ב) על אף האמור בכל דין לא יצא אדם לאחת הארצות המפורטות בסעיף 2א לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954, אלא בהיתר משר הפנים או מראש הממשלה, ולא ייכנס אזרח ישראלי או תושב ישראלי בכל דרך שהיא לאחת מארצות אלה אלא בהיתר כאמור. 6. איסור יציאה מטעמי בטחון (תיקון: תשכ"א) שר הפנים רשאי לאסור את יציאתו של אדם מישראל, אם קיים יסוד לחשש שיציאתו עלולה לפגוע בבטחון המדינה. 7. התנאת תנאים בהיתר (תיקון: תשכ"א)3 מקום ששר הפנים רשאי להתיר או לאסור לפי תקנות 4 עד 6, רשאי הוא לתת את ההיתר או להתיר את האיסור בתנאים, בסייגים ובהגבלות שייראו לו. 8. יוצא-צבא (תיקון: תשכ"א, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג)2 יוצא-צבא כמשמעותו בחוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), לא יצא לחוץ-לארץ אלא בתנאים אלה: (1) אם הוא נמנה עם כוחות המילואים - לפי היתר של שר הבטחון או של מי שמינה לכך; (2) אם אינו נמנה עם כוחות המילואים - לפי תעודה המעידה על כך שהוצאה על ידי מי שנתמנה לכך בכל זמן אחרי יום ח' בתשרי תש"י (1 באוקטובר 1949). 9. התנאת תנאים לאיש מילואים (תיקון: תשכ"א, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג)2 שר הבטחון או מי שמינה לכך, רשאים להתנות את מתן ההיתר לפי תקנה 8 בתנאים, בסייגים ובהגבלות שייראו להם. 10. מועדים להגשת בקשה על ידי איש מילואים (תיקון: תשכ"א, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג)2 שר הבטחון, רשאי לקבוע בצו, שיוצא-צבא הנמנה עם כוחות המילואים ומבקש לצאת לחוץ-לארץ במועד פלוני, יגיש את בקשתו לפי תקנה 8 במועד שייקבע באותו צו, ובלבד שביציאה לחוץ-לארץ לתקופה מוגבלת יהא מועד זה לא יותר מ-15 ימים לפני מועד-היציאה המבוקש, ושבכל יציאה אחרת יהא הצו טעון אישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת. 11. (בוטל) (תיקון: תשל"ח) 12. פטור תיירים (תיקון: תשכ"א, תשס"ב) תקנות אלה, למעט תקנה 1, לא יחולו על מי שנמצא בישראל מכוח רשיון לישיבת מעבר או לישיבת-ביקור, כמשמעותן בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952. 13. אצילת סמכויות (תיקון: תשכ"א)4 שר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי תקנות אלה, למעט הסמכות לפי תקנה 6, ולמעט הסמכות להתקין תקנה בת-פעל תחיקתי. 14. מקומות יציאה (תיקון: תשכ"א, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ז)3 (א) לא יצא אדם לחוץ-לארץ אלא דרך אחד המקומות הבאים: נמל חיפה, גשר אדם, שדה-תעופה חיפה, נמל הנפט-באשקלון, שדה-תעופה תל-אביב נמל חדרה, נמל תל-אביב נמל תעופה בן-גוריון מעבר גולן, מעבר ראש הנקרה, מעבר רפיח, נמל אילת, מעבר ניצנה, שדה-התעופה באילת, מעבר נטפים, נמל אשדוד, מעבר טבה, מעבר מטולה, שדה-תעופה עטרות, שדה התעופה עובדה, גשר אלנבי, מעבר בירנית. (ב) שר העליה יהיה רשאי לקבוע, על ידי הודעה שתפורסם ברשומות, מקומות יציאה נוספים. 15. שוטטות במים טריטוריאליים (תיקון: תשכ"א) לא ישוטט אדם במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל אלא על פי רשיון, כללי או מיוחד, מטעם רשות בת-סמך. 16. רשות כניסה לאניה מטוס וכו' (תיקון: תשכ"א) כל פקיד-עליה או שוטר רשאי בכל עת להיכנס לכל אניה, סירה או כלי-שיט אחר, מטוס, רכבת, אוטובוס, מכונית או כלי-רכב אחר, ולעצור או לחקור כל אדם אשר ביחס אליו קיים יסוד להניח שהוא עבר או מנסה לעבור על תקנה מתקנות אלה. 17. פטורים (תיקון: תשכ"א, תשס"ב) תקנות אלה אינן חלות על - (א) אדם הנהנה מחסינות דיפלומטית, ובכלל זה נציג האומות המאוחדות; (ב) אדם הנמנה עם החבר הקונסולרי הסדיר של מדינה זרה; (ג) (בוטלה) 18. עבירות וענשים (תיקון: תשכ"א) (א) העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה; (ב) המשיג היתר-יציאה או יוצא לחוץ-לארץ על ידי מתן ידיעות כוזבות או העלמת עובדות או בעזרת מסמכים מזוייפים; (ג) המשתמש בהיתר-יציאה שלא לפי תנאיו; (ד) המנסה לעשות מעשה מהמעשים המפורטים בתקנה זו או המסייע ביודעין לאדם אחר בעשייתו; (ה) היוצא לחוץ-לארץ בניגוד לאיסור לפי תקנה 6 - יאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי למאסר עד שנה אחת או לקנס עד אלף לירות או לשני הענשים כאחד. 19. סמכות כל תביעה פלילית על פי תקנות אלה תתברר בפני בית-משפט השלום. שעת חירוםפקודות