פקודת מחלות בעלי חיים נוסח חדש

פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 פרק א': פרשנות 1. הגדרות ((2(1)) (תיקון: תשנ"א) בפקודה זו - "בעל" - לענין בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא - כל אדם שהוא: (1) בעלם, בשלמות או חלקית, או המציג עצמו כך; (2) שלוחו של אדם כאמור; (3) המחזיק בהם או מי שיש לו טובת הנאה בהם, שליטה או פיקוח עליהם או סמכות לעשות בהם; (4) מתיר להם לחיות בחצריו, או להיות או להישאר בהם, לפי הענין; (5) תופש בחצרים, נוהג כלי רכב, קברניט כלי שיט או מפקד כלי טיס שבהם הם נמצאים, אם לא הוכיח כי אדם אחר בישראל הוא בעלם; והכל למעט רופא וטרינר ממשלתי או מפקח הפועלים בתוקף סמכותם; "בעל חיים" - בעל חיים מבעלי החיים המפורטים בתוספת הראשונה; "גוויה" - גוויית בעל חיים, לרבות חלק מגוויה, והבשר, העצמות, העור והשלח, הפרסות, הקרניים, הצמר, השיירים או חלק אחר של בעל חיים; "הוראות ביצוע" - תקנות שהותקנו מכוח פקודה זו וכן צווים, הוראות, איסורים או תנאים שניתנו או הוטלו לפי פקודה זו או לפי תקנות שהותקנו מכוחה; "המתה" - לרבות שחיטה, ולענין ביצי עופות - השמדתן; "מחלה" - מחלה מן המחלות המפורטות בתוספת השניה וכל מחלה מידבקת או תורשתית של בעלי חיים העלולה לפגוע בבעלי חיים בישראל; "ממונה על המחוז" - מי ששר החקלאות מינהו, מבין עובדי משרדו, לממונה על המחוז לענין פקודה זו; "מספוא" - חציר, גרעינים או חומר אחר המשמש דרך כלל מזון לבעלי חיים; "מפקח" - עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למפקח וכן מי שמנהל השירותים הוטרינריים, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, מינהו למפקח לענין פקודה זו; "קצין מחוז" - מי ששר החקלאות מינהו, מבין עובדי משרדו, לקצין מחוז לענין פקודה זו; "רופא וטרינר" - בעל רשיון לפי פקודת הרופאים הוטרינריים לעסוק ברפואה וטרינרית; "רופא וטרינר ממשלתי"2 עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למנהל השירותים הוטרינריים, לרופא וטרינר ממשלתי או לעוזר רופא וטרינר ממשלתי, וכל רופא וטרינר שהוא נושא משרה בשירות המדינה שמנהל השירותים הוטרינריים הכריז בהודעה ברשומות שנושאה כלול במונח "רופא וטרינר ממשלתי" לענין פקודה זו; "רפד" - קש או חומר אחר המשמש דרך כלל למצע או לצרכים אחרים של בעלי חיים או סביבם. 2. סמכות השר לתקן התוספות (2(2)) שר החקלאות רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להוסיף לתוספות הראשונה והשניה או לגרוע מהן, בעל חיים או מחלה, לפי הענין. 3. סמכות מנהל השירותים הוטרינריים לתקן התוספות (2(3)) (א) ראה מנהל השירותים הוטרינריים כי טובת הציבור מחייבת לעשות כן בדחיפות, רשאי הוא, בצו שיפורסם ברשומות, להוסיף לתוספות הראשונה והשניה או לגרוע מהן, בעל חיים או מחלה, לפי הענין. (ב) תקפו של צו כאמור יפקע בתום עשרה ימים מיום שפורסם ברשומות, אולם רשאי שר החקלאות, בטרם חלפה התקופה האמורה, לבטל או לשנות, בצו שיפורסם ברשומות, כל צו כאמור של מנהל השירותים הוטרינריים. פרק ב': אמצעים לבלימת מחלות 4. הודעה על מחלת בעלי חיים ובידודם (3) מי שבהחזקתו או בפיקוחו נמצא בעל חיים נגוע או שהוא חושד כי הוא נגוע במחלה, יעשה בהקדם האפשרי כל אלה - (1) יודיע על כך לאחד מאלה - (א) כשבעל החיים נמצא בתחום עיריה - לרופא הוטרינרי שלה, ובאין כזה - למזכיר העיריה; (ב) כשבעל החיים נמצא בתחום רשות מקומית אחרת - למזכיר הרשות או לבעל תפקיד אחר שלה שתפקידיו דומים; (ג) כשבעל החיים נמצא בישוב שאין לו רשות מקומית, או באדמותיו, או באדמות שבט - למוכתר או לראש הישוב או לשיך השבט; או לשוטר הקרוב או לקצין המחוז; (2) יחזיק את בעל החיים בנפרד מבעלי חיים בלתי נגועים באותה מחלה, או שאינם חשודים כנגועים בה; (3) יגרום לכבילת בעל החיים או לכליאתו; היה האדם שבהחזקתו או בפיקוחו בעל חיים כאמור נוסע בדרך הים, יודיע לרשויות המכס בהגיעו לנמל בישראל, ואם נוסע הוא בדרך היבשה - יודיע לשוטר הקרוב. 5. העברת הודעה לרופא וטרינר ממשלתי (4) (תיקון: תשנ"א) (א) כל אדם שנזכר בסעיף 4(1) וכל רופא וטרינר, שהודיעו לו כי בעל חיים נגוע או חשוד כנגוע במחלה, או שנודע לו על כך בדרך אחרת או שנתברר לו כי מחלה פשתה או כי ישנה תמותה חשודה בקרב בעלי חיים, יודיע על כך מיד לרופא הוטרינרי הממשלתי הקרוב. (ב) הרופא הוטרינרי הממשלתי רשאי ליתן הוראות ולנקוט אמצעים כפי שיהיו נחוצים כדי לוודא הימצאות המחלה וטיבה, ומששוכנע כי מצויה מחלה ידווח על כך למנהל השירותים הוטרינריים. 6. הודעה לחקלאים (5) שוכנע קצין מחוז בקיומה של מחלת בעלי חיים במחוז, רשאי הוא לנקוט אמצעים שייראו לו מעשיים כדי לגרום שיודיע על כך למוכתרים, לתופשיהם של משקים ולבעליהם של בעלי חיים שבסביבה. 7. המתת בעלי חיים נגועים (6) (תיקון: תשנ"א) רופא וטרינר ממשלתי רשאי להורות לבעלו של בעל חיים נגוע במחלה להמיתו או לגרום להמתתו, מיד או תוך זמן שיציין, והוא הדין כשבעל חיים היה במגע עם בעל חיים כאמור או כשהיה חשוף בדרך אחרת להידבקות במחלה או לזיהום ממנה או כשהרופא חושד כי הוא נגוע במחלה. 8. סילוק גווית בעל חיים נגוע (7) (תיקון: תשנ"א) (א) מת בעל חיים ממחלה או הומת לפי הוראות סעיף 7, רשאי קצין מחוז או רופא וטרינר ממשלתי או מפקח לתת הוראות לענין קבורתם, השמדתם או סילוקם של גוויית בעל החיים ושל כל רפד, פרש או מספוא שאתם היה לבעל החיים האמור מגע, או שנחשפו בדרך אחרת להידבקות במחלתו או לזיהום ממנה. (ב) הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיקבעו כי הפעולה הנדרשת בהן תיעשה מיד או תוך זמן שצויין בהן, ויכול שירשו את קבורת הגוויה בקרקע התפושה בידי בעלו של בעל החיים והיא מתאימה לכך או בקרקע שברשות הרבים. 9. בדיקה, טיפול וחיטוי בעלי חיים (8) (תיקון: תשנ"א) (א) סבור רופא וטרינר ממשלתי או מפקח שנחוץ או רצוי לעשות כן למניעת התפשטותה של מחלה, רשאי הוא להורות לבעלו של בעל חיים לבצע בו בדיקה, חיסון או טיפול בדרך אחרת, סימון בסימן קבע או באופן אחר, טבילה, ריסוס, רחיצה או חיטוי בדרך אחרת, או להחזיקו בהסגר לתקופה שציין בהוראה. (ב) רופא וטרינר ממשלתי רשאי לאסור על כל אדם המתתו של בעל חיים הנמצא בטיפול לפי סעיף קטן (א), או בטיפולו של רופא וטרינר, או בטיפול וטרינרי אחר, או הנמצא בתקופת הסגר, וכן רשאי הוא לאסור את השימוש בדבר המופק מבעל חיים כאמור, לרבות חלב, לתקופה שימצא לנכון להורות, או להתיר המתה או שימוש כאמור בכפוף לתנאים שימצא לנכון. 10. חיטוי מקומות וחפצים (9) (תיקון: תשנ"א) (א) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להורות לבעל או לתופש של מקום או מבנה שבו הוחזק או נמצא בעל חיים נגוע או שהוא חושד שהוא נגוע במחלה, כי ינקה או יחטא את המקום או המבנה או יגרום לכך, באופן ובזמן שיציין. (ב) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להורות לבעלו של חפץ ששימש לצרכי בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) או סביבו, או להעברתו או להעברת דבר המופק ממנו, או למי שיש לו החזקה או שליטה בחפץ כאמור, כי ינקה או יחטא את החפץ, או יגרום לכך, באופן ובזמן שיציין. (ג) סבור רופא וטרינר ממשלתי שמצבו של מקום, מבנה או חפץ הנזכרים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא כזה שניקויו או חיטויו לא יועילו למניעת התפשטות מחלה, רשאי הוא - (1) לאסור על הבעל או התופש במקום או במבנה החזקת בעלי חיים בהם, או מתן רשות לאדם אחר לעשות כן, לתקופה שימצא לנכון; (2) לאסור על הבעל או המחזיק או בעל השליטה בחפץ שימוש בו לצרכי בעל חיים או סביבתו או להעברתו או להעברת דבר המופק ממנו, או מתן רשות לאדם אחר לעשות כן, לתקופה שימצא לנכון; (3) להתנות מעשה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) כפי שימצא לנכון. 11. סמכות לבצע בדיקות (10) (תיקון: תשנ"א) רופא וטרינר ממשלתי רשאי, לשם גילוי או אבחון מחלה, ליטול או לגרום כי יינטלו, מכל בעל חיים או גוויה, משטחי דם או כל מדגם אחר, או לבצע בהם תבחין או לגרום לכך ככל שימצא לנחוץ. 12. איסור תצוגה, מכירה והמתה (11) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי, לשם מניעת התפשטותה של מחלה, לאסור תצוגת בעלי חיים במקום כלשהו, מכירתם בשוק או בחצר מכר פרטית, המתתם לשם מאכל, או מכירת גוויותיהם, במקום כלשהו, ורשאי הוא להתיר מעשה כאמור בתנאים שימצא לנכון. 13. סמכות כניסה (12) (תיקון: תשנ"א) (א) קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להיכנס לכל מקום, מבנה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס, שנמצא בו או שיש חשד שנמצא בו בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא, ולערוך שם בדיקה - (1) כדי לוודא שאין שם בעל חיים חולה או בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא העלולים להעביר מחלה; (2) כדי לוודא אם הופרו פקודה זו או הוראות ביצוע. (ב) רופא וטרינר שמעסיקה אותו עיריה או מועצה מקומית, וכל אדם שהממונה על המחוז הרשהו לכך בכתב, דרך כלל או במיוחד, רשאי להיכנס לכל מקום, מבנה, כלי רכב, כלי שיט וכלי טיס שנמצאים בו, או שיש חשד שנמצאים בו, בהמות או עופות כמשמעותם בתוספת הראשונה, או גוויותיהם, ולערוך שם בדיקה כדי לוודא אם הופרו בהם הוראות פקודה זו או הוראות ביצוע ביחס להמתתם ולמכירת גוויותיהם. 14. סמכות ביקורת (13) (תיקון: תשנ"א) נדרש בעלם של בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא, בידי קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח, למסור אותם לביקורת, יעשה כן במקום ותוך הזמן שהם הורו. 15. סמכויות כלליות (14) (תיקון: תשנ"א) (א) מי שהוסמך לפי פקודה זו להורות על עשיית דבר, רשאי, במקום זאת, לעשותו בעצמו או לגרום לעשייתו. (ב) נדרש אדם, לפי פקודה זו או לפי הוראות ביצוע, לעשות דבר, רשאי קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח, לעשותו בעצמו או לגרום לעשייתו, כל עוד לא נעשה בידי אותו אדם ואף אם טרם עבר הזמן לעשייתו. (ג) דבר שנעשה בידי קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ייראה כעשוי על חשבון מי שהוראת הביצוע עשויה היתה להינתן לו או מי שהדרישה הופנתה אליו, לפי הענין, וסעיף 33 יחול לפי זה. (ד) לקצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי או מפקח יהיו סמכויות העזר הדרושות לעשיית דבר שלפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), למילוי כל חובה ולהפעלת כל סמכות לפי פקודה זו, לרבות סמכות כניסה לכל מקום, מבנה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס וסמכות ליטול חזקה או לעכב כל בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא וכל כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס, וכל סמכות שניתן היה לתתה בהוראות לפי פקודה זו. פרק ג': פיצויים 16. פיצויים בעד המתה (15,1) (תיקון: תשנ"א) (א) בסעיף זה, "בעל" - האדם שלפני המתת בעל החיים היה רשאי למכרו; לענין זה אין להתחשב בהגבלה שהוטלה מכוח פקודה זו או בקיומו של משכון, עכבון או חיוב דומה. (ב) אוצר המדינה ישלם לבעלו של בעל חיים שהומת לפי פקודה זו פיצויים כלהלן: (1) היה בעל החיים נגוע במחלה - מחצית שוויו לפני שחלה, ולא יותר ממחצית הפיצוי המרבי שנקבע לפי סעיף קטן (ג) לסוגו או למינו; (2) היה בעל החיים חשוד כנגוע במחלה אך לא היה נגוע - שוויו לפני שהומת, ולא יותר מהפיצוי המרבי שנקבע לפי סעיף קטן (ג) לסוגו או למינו; (3) הוחזרה גווית בעל החיים לבעלה, כראויה לשימוש, ינוכה שווי הגוויה מסכום הפיצויים כאמור. (ג) שר החקלאות רשאי, בהודעה ברשומות, לקבוע סכום מרבי של פיצויים שישולמו לפי סעיף קטן (ב) לכל סוג או מין בעלי חיים שהומתו לפי הוראות פקודה זו; הודעה כאמור תיכנס לתוקף מתאריך פרסומה ברשומות או מתאריך אחר שנקבע בה, בעבר או בעתיד. (ד) שוויים של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו ושל גוויה שנמצאה ראויה לשימוש יוערך בידי רופא וטרינר ממשלתי והחלטתו בענין זה תהא סופית. (ה) היה לבעל ביטוח על בעל החיים שהומת לפי הוראות סעיף 7, רשאי המבטח, בבואו לשלם לבעל את תגמולי הביטוח המגיעים לו, להפחית מהם את סכום הפיצויים ששולמו לבעל לפי פקודה זו. 17. סייג לתשלום פיצויים (16) (תיקון: תשנ"ה) (א) לא ישולמו פיצויים בשל כלב, חתול או קוף שהומתו לפי הוראות פקודה זו. (ב) לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת, אם היה בעל החיים נגוע במחלה שעה שיובא לארץ, או שחלה בטרם עבר ביקורת הפקיד הבודק במקום הכניסה לארץ, או אם יובא לארץ בניגוד להוראות פקודה זו או להוראות ביצוע. (ג) לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו, אם לדעת מנהל השירותים הווטרינריים הפר בעליו את הוראות הפקודה, או הוראת ביצוע או לא נקט אמצעים הנדרשים לשם מניעת הידבקות בעל-חיים במחלה כפי שהורה מנהל השירותים הווטרינריים, והצורך בהמתת בעל החיים נובע מאי קיום ההוראות האמורות. פרק ד': אזורים נגועים 18. הכרזת אזורים נגועים (17(1)-(5)) (תיקון: תשנ"א) (א) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להכריז על אזור, כפר או אתר כאזור נגוע. (ב) רופא וטרינר ממשלתי רשאי להכריז על כפר כאזור נגוע, במסירת הודעה למוכתר הכפר, והלה ינקוט מיד בצעדים הנראים לו מעשיים לפרסום ההכרזה בכפר; נמסרה הודעה כאמור, יודיע הרופא הוטרינר הממשלתי למנהל השירותים הוטרינריים את פרטי ההודעה והלה יגרום לפרסומה ברשומות תוך עשרה ימים ממסירת ההודעה למוכתר, מלבד אם בוטלה קודם לכן. (ג) רופא וטרינר ממשלתי רשאי להכריז על כל אתר כאזור נגוע במסירת הודעה לתופש האתר, ואם אין כזה - לבעל האתר. (ד) הכרזה לפי סעיף זה תינתן משנחה דעתו של המוסמך לתיתה שמצויה מחלה באזור, בכפר או באתר, או בכל חלק מהם, או שהיתה מצויה שם לאחרונה; בהכרזה תצויין המחלה ויפורטו מקום האזור או האתר וגבולותיהם ושם הכפר, לפי הענין. 19. שינוי וביטול הכרזה (17(6)) (תיקון: תשנ"א) בלי לגרוע מסמכויות מנהל השירותים הוטרינריים ורופא וטרינר ממשלתי לשנות או לבטל הכרזה שנתנו לפי סעיף 18, רשאי שר החקלאות לשנות או לבטל הכרזה שנתן מנהל השירותים הוטרינריים ורשאי מנהל השירותים הוטרינריים לשנות או לבטל הכרזה שנתן רופא וטרינר ממשלתי, והכל בדרך שההכרזה היתה ניתנת לשינוי או לביטול בידי מי שנתן אותה. 20. הוראות לענין אזורים נגועים (18) (תיקון: תשנ"א) (א) ההוראות הבאות יחולו על אזורים נגועים בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג): (1) לא יכניס אדם בעל חיים לאזור ולא יוציאו ממנו אלא בהיתר בכתב של רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאים שבהיתר; (2) לא יעזוב אדם את האזור אלא אם כן מילא אחר ההוראות, הכלליות או המיוחדות, שנתן רופא וטרינר ממשלתי או מפקח למניעת התפשטותה של מחלה; (3) לא יוצא מן האזור חפץ ששימש לצרכי בעל חיים נגוע או חשוד כנגוע במחלה, עליו או על גופו או סביבו, או להובלתו של בעל חיים כזה או להובלת דבר המופק ממנו, אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאיו; (4) בעלם של בעלי חיים באזור יכנס או יחזיק אותם רחוק ככל האפשר מדרך ציבורית; (5) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי להורות לבעלו של בעל חיים באזור לבודד אותו מבעלי חיים אחרים באזור או להעבירו, תוך זמן שצויין, למקום שיורה; (6) רופא וטרינר ממשלתי או מפקח רשאי לגרום שכל בעל חיים באזור יסומן בסימן קבע שימצא לנכון; (7) מת בעל חיים ממחלה, ישרוף בעלו מיד את גוויתו או יקבור אותה בעומק שלא יפחת משני מטרים מתחת לפני הקרקע; אולם רופא וטרינר ממשלתי רשאי לאשר העברת הגוויה לכל מקום כדי להפכה למזון לבעלי חיים או למוצר אחר ולקבוע תנאים לכך. (ב) אדם המאפשר ברשלנותו לבעל חיים לתעות לתוך אזור נגוע או להימלט ממנו, רואים אותו כאילו הכניס את בעל החיים לאזור או הוציאו ממנו, לפי הענין. (ג) שר החקלאות רשאי בתקנות להוסיף להוראות סעיף קטן (א), לגרוע מהן או להחליפן, כולן או מקצתן, בין לענין אזורים נגועים בכלל ובין לענין אזור נגוע מסויים. (ד) הסמכויות שלפי סעיף זה אינן גורעות מסמכויות אחרות שלפי פקודה זו. 21. הודעה על מחלה (19) (תיקון: תשנ"א) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי, בהודעה ברשומות, להכריז על כל מחלה כעל מחלה מדבקת לבני-אדם; על הופעת מחלה כאמור יודיע רופא הוטרינר הממשלתי במהירות סבירה לרופא הממשלתי הקרוב. פרק ה': תקנות 22. תקנות (20(א)-(ח), (י)-(טו)) (תיקון: תשנ"א, תשנ"ה) (א) שר החקלאות רשאי להתקין תקנות לביצוע מטרות פקודה זו והוראותיה, ובמיוחד בענינים הבאים, כולם או מקצתם: (1) ((א)) ביקורת, בדיקה, עיכוב, חיסון, חיטוי, העברה, סימון בסימן קבע, טבילה, ביצוע תבחין או המתה של בעלי חיים נגועים או חשודים כנגועים במחלה, או של בעלי חיים שנחשפו להידבקות או הפגיעים במיוחד להידבקות במחלה; (2) ((ז)) ניקוי וחיטוי של בנינים ומקומות שבהם שוכנו או הוחזקו בעלי חיים וכן של שווקים, או חצרות מכר פרטיות, חצרי רכבת או כלי רכב בהם הושמו בעלי חיים, הוחזקו או הובלו; (3) ((ח)) חיטוי של בני אדם שהיו מצויים באזור נגוע או שבאו במגע עם בעלי חיים הנגועים או חשודים כנגועים במחלה, או שעסקו עם בעלי חיים כאמור, וכן של בגדיהם ושל חפציהם האישיים; (4) ((ה)) הטלת הסגר על בעלי חיים חולים או בעלי חיים שהיו במגע עם בעלי חיים הנגועים במחלה או הפגיעים במיוחד להידבקות במחלה; (5) ((ב)) קביעת והסדרה של השמדה, קבורה, סילוק או טיפול בגוויות, מספוא, רפד, כלים, פרש או דברים אחרים הנמצאים במקום נגוע או באזור נגוע או שהועברו ממנו; (5א) קביעה והסדרה של בדיקה, טיפול, חיטוי, תפיסה, העברה, עיכוב, סילוק, המתה או השמדה של בעלי חיים, של תוצרתם או של גוויותיהם, שבשלם קיים חשש לפגיעה בבריאותם של בני אדם. (6) ((ג)) איסור והסדרה של הוצאת גוויות מקבורתן; (7) ((יא רישה)) קביעה והסדרה של המתת בעלי חיים, לרבות עריכת בקורת וכן בדיקת הגוויות; (8) ((יא סיפה)) הקמת בתי-מטבחיים, שווקי בעלי חיים ומיתקנים לאחזקתם של בעלי חיים, תכנונם והשימוש בהם; (9) ((ד)) איסור והסדרה של תנועה בתוך ישראל של בעלי חיים, גוויות, רפד, פרש או מספוא; (10) ((יב)) קביעה והסדרה של רישוי תנועה והעברה של בעלי חיים וחפצים; (11) ((ו)) איסור והסדרה של יבוא ויצוא של בעלי חיים, גוויות, רפד, זבל או מספוא; (12) ((י)) איסור והסדרה של יבוא של אורגניזם הגורם מחלה ושימוש בו, ושל יבוא של תרכיב או נסיוב וטרינרי או מוצר דומה המשמש למניעה, לטיפול או לאבחון של מחלה, ייצורו או השימוש בו; (13) ((יג)) קביעה והסדרה של תפיסה, עיכוב וסילוק של בעל חיים שביחס אליו אירעה הפרה של פקודה זו או של הוראות ביצוע; (14) ((יד)) קביעת חובותיהן של רשויות מקומיות לפי פקודה זו; (15) ((טו)) מניעה, דרך כלל, של התפשטות מחלות בעלי חיים. (ב) השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, לקבוע בתקנות לגבי מרפאות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן לפי ענפי השירותים או הטיפול הניתן בהן, הוראות בדבר - (1) דרכי הפיקוח על מילוי הוראות התקנות לפי סעיף זה; (2) הטלת חובת רישום של מרפאות מסוגים מסויימים; (3) התנאים שיתקיימו במרפאות לצורך מתן שירותי רפואה וטרינרית או טיפול רפואי מסוגים מסויימים; (4) סידורי תברואה; (5) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן, והביקורת עליהן. (ג) תקנות על פי פסקאות (1) ו-(5) של סעיף קטן (ב) יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 23. אגרות (20(ט)) (תיקון: תשס"ז3) שר החקלאות רשאי בתקנות לקבוע אגרות בעד - (א) (1) בדיקה, חיסון, ביצוע תבחין, טבילה, חיטוי או המתה של בעלי חיים; (2) הזנת בעלי חיים שבהסגר והחזקתם; (3) בדיקה וחיטוי של שלחים או חלקים אחרים של בעלי חיים; (4) תעודה, רשיון, היתר או מסמך אחר שניתנו בהתאם לתקנות שלפי פקודה זו; וכן להסדיר תשלום וגביית הוצאות שהוציאה המדינה לפי פקודה זו. (ב) על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה). פרק ו': שונות 24. סייג לתביעה (21) לא תהיה עילת תביעה נגד המדינה או נגד עובד מעובדיה על מעשה שנעשה בתום לב לפי הוראות פקודה זו או לפי הוראות ביצוע, ופרט לאמור בפקודה זו, לא ישולם פיצוי בשל מעשה שנעשה לפיה אלא אם כן הורה שר החקלאות אחרת. 25. סמכות מעצר בלא צו (22(1)) (תיקון: תשנ"א) (א) ממונה על מחוז, קצין מחוז, רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או שוטר (להלן - בעל סמכות) רשאי לעכב בלא צו אדם שנמצא עובר על פקודה זו או על הוראות ביצוע, או שנחשד בכך, ואם שמו ומענו של האדם אינם ידועים לבעל הסמכות, והאדם סירב למסרם להנחת דעתו של בעל הסמכות, רשאי הוא לעצרו בלא צו. (ב) נעצר האדם שלא בידי שוטר, ימסור העוצר את העבריין, בהקדם האפשרי, לידי שוטר, ובהעדר שוטר יקחנו לתחנת המשטרה הקרובה. 26. סמכות תפיסה (22(2) ו-23 (4)) (תיקון: תשנ"א) (א) כל רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או שוטר רשאי לתפוס ולבדוק כל בעל חיים, גוויה, כלי רכב, כלי שיט או חפץ שביחס אליו הוא חושד כי נעברה עבירה על פקודה זו או על הוראות ביצוע, ורשאי הוא לצוות על החזרתם לאזור או למקום שהוא חושד כי ממנו הועברו שלא כדין, או להעבירם לכל מקום ולעכבם בו בכפוף לצו מאת שופט בית משפט שלום; על תפיסה ועיכוב שנעשו כאמור יודיע העושה אותם, בהקדם האפשרי, לשופט של בית משפט השלום שבמחוז שבו נעשתה התפיסה. (ב) השופט רשאי לצוות כי בעלו של בעל חיים או חפץ שנתפסו ועוכבו לפי סעיף קטן (א), ישלם סכום הנראה לו סביר לרופא וטרינר ממשלתי לכיסוי הוצאות הקשורות בהעברת בעל חיים או החפץ למקום ההחזקה, והוצאות החזקתו וכלכלתו של בעל החיים במשק ההחזקה, וכן רשאי הוא לצוות כי אם לא ישולם הסכום תוך הזמן הנקוב בצו יחולטו בעל החיים או החפץ. 27. חילוט (23(3)) הודע לשופט של בית משפט שלום כי בעל חיים או חפץ נתפסו ועוכבו לפי הוראות סעיף 26, והאדם שלו מייחסים את ביצוע העבירה אינו ידוע או שאינו ניתן לאיתור, רשאי השופט, אם היה סבור שיש יסוד להניח שנעברה עבירה כאמור, לצוות על חילוט בעל החיים או החפץ; אולם לא יינתן צו כאמור אלא אם כן ניתנה לבעל, אם שמו ומקום הימצאו ידועים, הזדמנות להופיע בפני השופט וליתן טעם מדוע לא יינתן צו כאמור. 27א. קנס (תיקון: תשנ"ה) (א) המפר הוראה מהוראות פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה או הוראה או צו לפי הפקודה, שנמסר לו אישית, יהא חייב בקנס אזרחי. (ב) שיעור הקנס האזרחי יהיה - (1) בהפרת הוראות פרק ד' או הוראות תקנות שהותקנו לפי סעיף 22(א)(11) לפקודה - קנס בשיעור פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין); (2) בהפרת הוראה אחרת של הפקודה - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. לענין סעיף זה - "הפקודה" - לרבות תקנות על פיה וכן הוראה או צו שניתנו לפיה ושנמסרו אישית למפר; "פרק ד'" - לרבות תקנות על פיו וכן הוראה או צו שניתנו על פיו ושנמסרו אישית למפר; "שיעור הקנס" - שיעור הקנס כעדכונו ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור. (ג) בהפרה נמשכת ייתוסף על הקנס לפי סעיף קטן (ב), קנס בשיעור החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. 27ב. דרישת הקנס ותשלומו (תיקון: תשנ"ה) (א) קנס אזרחי ישולם לפי דרישת מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לכך, שתוצא לאחר שהודע למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון טענותיו. (ב) הקנס האזרחי ישולם תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה לפי סעיף קטן (א). 27ג. ערעור (תיקון: תשנ"ה) (א) על דרישה כאמור בסעיף 27ב ניתן לערער לפני בית משפט שלום; אין בערעור כדי לעכב את תשלום הקנס, זולת אם הורה בית המשפט אחרת. (ב) התקבל ערעור, יוחזר הקנס וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן - הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו ועד יום החזרתו. 27ד. הפרשי הצמדה וריבית (תיקון: תשנ"ה) לא שולם קנס אזרחי במועד, ייתוספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית. 27ה. גביה (תיקון: תשנ"ה) קנס אזרחי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה). 27ו. שמירת אחריות פלילית (תיקון: תשנ"ה) (א) אין בהוראות סעיף 27א כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאמור בסעיף 28 בשל ההפרה, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו. (ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה, כאמור בסעיף 28, לא יחוייב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שולם, יוחזר לו הקנס וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו. 28. עונשין (((2), (1) 23 (א) העובר על פקודה זו או על הוראת ביצוע, או על הודעה או היתר שניתנו לפי פקודה זו או תקנות שהותקנו מכוחה, או מפריע לאדם מהשתמש בסמכויות שהוענקו לו או בביצוע החובות שהוטלו עליו לפי פקודה זו או לפי הוראת ביצוע, דינו - מאסר שנה. (ב) הורשע אדם בעבירה על פקודה זו, רשאי בית המשפט שהרשיעו לצוות על חילוט בעלי החיים או החפצים שביחס אליהם נעברה העבירה, או מקצתם, בנוסף לעונש אחר או במקומו. 29. גמול למודיע (24) הרשיע בית המשפט אדם בעבירה על פקודה זו והטיל עליו קנס, רשאי הוא להעניק חלק מן הקנס כאמור, שאינו עולה על מחציתו, למי שהמידע שהוא מסר הביא להרשעה. 30. דו"ח רופא וטרינר (25) (תיקון: תשנ"א) באישום על עבירה לפי פקודה זו יהיה קביל כראיה כל דו"ח חתום ביד רופא וטרינר ממשלתי, זולת אם דרש הנאשם את התייצבות הרופא כעד או שבית המשפט ראה צורך בהתייצבותו. 30א. הבאה של בעלי חיים, גוויותיהם ותוצרתם מהאזור ומשטחי המועצה הפלסטינית (תיקון: תשס"ה) (א) לענין פקודה זו ועל אף האמור בכל דין, הבאה או גרם הבאה של בעלי חיים, גוויותיהם, וכל טובין או תוצרת בעלי חיים שייבואם מוסדר לפי פקודה זו, מהאזור ומשטחי המועצה הפלסטינית לישראל, דינם כדין יבוא; (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעלי חיים, גוויותיהם, וכל טובין או תוצרת בעלי חיים כאמור באותו סעיף קטן, אשר גודלו או יוצרו כדין ביישובים הנתונים לפיקוח מנהל השירותים הווטרינריים ונמצאו בשטחי יישובים אלה עד להבאתם לישראל. (ג) בסעיף זה - "אזור" ו"שטחי המועצה הפלסטינית" - כהגדרתם בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967. 31. נטל ההוכחה (26) (א) הואשם בעלו של בעל חיים הסובל ממחלה בעבירה על פקודה זו, חזקה שידע על המחלה או שחשד בקיומה, זולת אם הניח את דעת בית המשפט שלא היו לו ידיעה או חשד כאמור וכי לא יכול היה, בשקידה סבירה, להשיג ידיעה כאמור. (ב) הואשם אדם ביבואם או יצואם של בעל חיים, גוויה, רפד, פרש או מספוא בנסיבות שבהן הדבר מהווה עבירה שלו על פקודה זו, עליו נטל ההוכחה שאותן נסיבות לא התקיימו. 32. הוצאות (27) דבר שנעשה או שנגרם בידי עובד המדינה, ולפי פקודה זו רואים אותו כנעשה על חשבון אדם פלוני, יהיו ההוצאות שהוצאו באופן סביר בקשר אליו חוב של אותו אדם למדינה; בלי לגרוע מכל דרכי גביה אחרות, ניתן לתבוע את החוב ולגבותו בבית המשפט המוסמך; אולם סעיף זה לא יחול על דבר שנקבעה בשלו אגרה בתקנות שלפי פקודה זו. 33. אי תחולת פקודת הפרשנות בכמה ענינים (28) על אף האמור בפקודת הפרשנות, אין צורך לפרסם ברשומות תקנות לפי פקודה זו, זולת צווים ותקנות לפי סעיפים 20,3,2(ג), 22 ו-23, אלא אם כן נאמר בפקודה זו אחרת. תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ח) (הגדרת "בעל חיים" - סעיף 1) א. בהמות בקר 6. פרדים צאן; כבשים, עזים ויעזים 7. חמורים תואים 8. חזירים גמלים 9. ארנבות סוסים 10. זירמתם ועובריהם של כל אחד מהמנויים לעיל ב. חיות פרווה: חיות מבוייתות שעורן משמש לייצור פרוות, לרבות - חורפנים (מינקים) 4. שועלים שינשילות 5. אוזילוטים נוטריות 6. צובלים ג. עופות: תרנגולות 10. פניניות אווזים 11. יענים ברווזים 12. שלווים תרנגולי הודו 13. פסיונים יונים 13א. חוגלות ברבורים 14. ביצי דגירה של העופות ברברים המנויים לעיל מולרדים 15. זירמתם של העופות טווסים המנויים לעיל ד. חיות אחרות: כלבים 7. חיות בר ממחלקת היונקים חתולים 8. חיות בר ממחלקת קופים הזוחלים והדו-חיים אוגרים 9. דבורים עכברים 10. צפרים חולדות 11. דגים. תוספת שניה (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ו) (הגדרת "מחלה" - סעיף 1) 1. מחלות של מספר בעלי חיים קוד בארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (O.I.E) שם המחלה בעברית שם המחלה באנגלית A100 אבעבועות [בצאן, בסוסים, בגמלים ובעופות] Sheep, goat, foel, camel, and horse pox B053 אכינוקוק Echinococcus/hydatidosis B152 ברוצלוזיס Brucellosis B061 בת שחפת Paratuberculosis B051 גמרת Anthrax A020 דלקת הלוע השלפוחיתית Vesicular stomatitis C801 ורדת [בחזירים ובעופות] Erysipelas A090 כחול הלשון [בבקר ובצאן] Bluetongue B058 כלבת Rabies C611 ליסטריוזיס Listeriosis B056 לפטוספירוזיס Leptospirosis B052 מחלת אוז'סקי Aujeszky's disease A010 מחלת הפה והטלפיים Foot and mouth disease B113 מחלת השינה, טריפנוזומוזיס [בבקר ובסוסים) Trypanosomosis B106 מחלת זנבן הכיס [בבקר ובחזירים) Bovine and porcine cysticercosis C619 סלמונלוזיס Salmonellosis B102 פירופלזמוזיס Piroplasmosis A080 קדחת השקע האפריקני Rift Valley fever 358)) קדחת מערב הנילוס Wwst Nile fever B057 קדחת קיו Q Fever B104 קמפילובקטריוזיס של מערכת המין [בבקר ובצאן] Bovine and ovine genital campilobacterosois B060 רימת הבורג של העולם החדש New World screwworm B061 רימת הבורג של העולם הישן Old World screwworm B105 שחפת Tuberculosis B054 תסמונת לב מימית [בבקר ובצאן] Heartwater 2. מחלות בקר B109אלח דם מדמםHaemorrhagic septicaemia B101 אנפלסמוזיס Anaplasmosis A040 דבר הבקר Rinderpest B110 דלקת מידבקת של דרכי הנשימה העליונות Infectious bovine rhinotracheitis / infectious postular vulvovaginitis (IBR/IPV) A060 דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות בבקר Contagious bovine pleuroneumonia B107 דרמטופילוזיס Dermatophilosis B112 טריכומונוזיס Trichomonosis B108 ליוקוזיס הבקר Enzootic bovine leukosis B114 נזלת ממאירה Malignant catarrhal fever B115 ספגת המוח בבקר Bovine spongiform encephalopathy קוד בארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (O.I.E) שם המחלה בעברית שם המחלה באנגלית 653)) קדחת קיקיונית בבקר Bovine ephemeral fever A070 קטרת העור Lumpy skin disease C652 שלשול נגיפי בבקר - מחלת הריריות Bovine viral diarrhoea / Mucosal Disease B111 תיילריוזיס Theileriosis 3. מחלות צאן B154אגלקטיה מידבקתContagious agalactia B157 אדנומטוזיס (רב-אדנומות) של הריאה Ovine pulmonary adenomatosis A050 דבר הצאן Peste des petits ruminants (PPR) C705 דלקת כלי-לשד מידבקת בצאן Caseous Iymphadenitis (Corynobacterium ovis) B153 דלקת מוח ומפרקים בעזים Caprine arthritis / encephalitis B155 דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות בעזים Contagious caprine pleuropneumonia B156 הפלה אנזואוטית בצאן (כלמידיוזיס) Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis) B161 מאדי-ויסנה Maedi-visna 843)) מחלת בורדר בצאן Border disease B158 מחלת ניירובי בכבשים Nairobi sheep disease B160 סקרייפי (גרדת כבשים) Scrapie 4. מחלות קלוטי פרסה B205אנמיה מידבקת בקלוטי פרסהEquine infectious anemia B213 גרבת (גרדת) Scabies A110 דבר הסוסים האפריקני African horse sickness B202 דורינה Dourine B212 דלקת המוח היפנית Japanese encephalitis B204 דלקת המוח וחוט השדרה בקלוטי פרסה Equine encephalomyelitis B208 דלקת הריאות והאף בסוסים Equine rhinopneumonitis B203 דלקת כלי לשד מידבקת Epeziotic Iymphangitis B216 דלקת מוח וחוט השדרה הונצואלית בסוסים Venezuelan equine encephalomyelitis B211 דלקת עורקים נגיפית של העורקים בסוסים Equine viral arteritis B201 דלקת רחם מידבקת בסוסות Contagious equine metritis B209 נחרת Glanders B206 שפעת הסוסים Equine influenza 5. מחלות חזירים A120דבר חזירים האפריקניAfrican swine fever A130 דבר חזירים קלסי Classical swine fever B254 דלקת מידבקת של הקיבה והמעי Transmissble gastroenteritis B251 דלקת מנוונת של האף בחזיר Atrophic rhinitis of swine B256 דלקת נגיפית של המוח וחוט שדרה Enterovirus encephalomyelitis A030 מחלת החזירים השלפוחיתית Swine vesicular disease B255 מחלת השערונית Trichinellosis B257 סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים Porcine reproductive and respiratory syndrome 6. מחלות עופות (תיקון: תשס"ו) 987))דלקת המוח וקרומיו בתרנגולי הודוMeningo encephalitis meleagridis B304 דלקת כבד נגיפית של ברווזים Duck virus hepatitis B309 דלקת מידבקת של האמתח (גמבורו) Infectious bursal disease (Gumboro disease) B302 דלקת מידבקת של הגרון וקנה הנשימה בעופות Avian infectious laryngotracheitis B301 דלקת מידבקת של קנה הנשימה בעופות Avian infectious bronchitis B305 דלקת מעיים נגיפית של ברווזים ואווזים Duck virus enteritis B306 כולרת העופות Fowl cholera B312 כלמידיוזיס (דררת) בעופות Avian chlamydiosis B308 מחלת גלינרום (טיפואיד העופות) Fowl typhoid B313 מחלת הפולורום Pullorum disease B310 מחלת מארק Marek's disease A160 מחלת ניוקאסל Newcastle disease B311 מיקופלסמה גליספטית בעופות Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum) A150 שפעת (דבר) העופות Highly pathogenic notifiable - HPNAI avian influenza שפעת עופות Low pathogenic notifiable avian influenza - LPNAI 7. מחלות דגים B401אלח-דם נגיפי מדמםViral haemorrhagic septicaemia (VHS) B404 מחלת האביב הנגיפית בקרפיונים Spring viraemia of carp (SVC) B413 נמק מגפתי במערכת ייצור הדם Epizootic haematopoietic necrosis (EHN) B405 נמק מדבק במערכת ייצור הדם Infectious haematopoietic necrosis (IHN) נמק נגיפי של המוח Viral nervous necrosis שלבקת עונתית בקרפיונים Koi herpes virus 8. מחלות דבורים B451אקריות בדבוריםAcariosis of bees B455 מחלת ורואה Varroosis B454 מחלת גוזמה בדבורים Nosemosis of bees B453 ריקבון ולד אירופי European foulbrood B452 ריקבון ולד אמריקני חיפושית הדבורית הקטנה American foulbrood Small Hive Beetle (Aethina Tumida) 9. מחלות בעלי חיים אחרים B501לישמניאוזיס (בכלבים)Leishmaniosis פקודותבעלי חייםמחלות בעלי חיים