פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן

פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן (נוסח חדש), תש"ם-1980 פרק א': פרשנות ותחולה 1. הגדרות ותחולה (א) בפקודה זו - "העברה", לענין שמן - העברה בצובר; "כלי שיט" - כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט) תש"ך-1960, למעט כלי שיט צבאי וכלי שיט המשמש בתפקידי עזר לכלי שיט צבאי; "מנהל נמל" - כמשמעותו בפקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א-1971; "מפקח" - מי שמינהו השר להגנת הסביבה להיות מפקח לפי סעיף 6; "עבירת קנס" - עבירה לפי סעיפים 5 או 18; "שמן" - שמן לסוגיו לרבות שמן מהול במים וכהילים המופקים משמן. (ב) פקודה זו תחול על מימי החופין של ישראל ומימיה הפנים-ארציים (להלן - מי-ים). 2. שמירת דינים הוראות פקודה זו באות להוסיף על הוראות כל חיקוק שענינן הגנת מי-ים ולא לגרוע מהן או להחליפן. 3. תחולת הוראות על אף האמור בסעיף 1(ב) יחולו הוראות סעיפים 6 עד 12, 20 ו-22 על כלי שיט ישראליים אף כשהם נמצאים מחוץ למימי החופין של ישראל. 4. תחולה על כלי שיט מחוץ למימי החופין על אף האמור בסעיף 1(ב) רשאי שר התחבורה בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה להחיל את הוראות סעיפים 6 עד 12, 20 ו-22 על כלי שיט שאינם ישראליים הנמצאים מחוץ לתחום מימי החופין של ישראל ואשר נשקפת מהם סכנת זיהום מימי החופין של ישראל, בהתחשב בכל אמנה בין-לאומית הבאה להסדיר הפעלת סמכויות כאמור. פרק ב': ביצוע סימן א': פנקסי שמן 5. חובת ניהול פנקסי שמן (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג) (א) כל כלי שיט יצוייד בפנקס שמן שבו תפורט כל פעולה הקשורה להעברת שמן מכלי השיט או אליו; פנקס השמן ינוהל בידי הקברניט של כלי השיט ויהיה ערוך באופן שנקבע בתקנות. (ב) השר להגנת הסביבה ושר התחבורה יקבעו בתקנות את חובת בעלי כלי השיט והקברניט לגבי החזקת פנקס שמן, עריכתו, ניהולו, הרישומים בו והצגתן. (ג) תקנות לפי סעיף 35 שענינן פנקסי שמן יראו אותן כתקנות שהותקנו גם מכוח סעיף זה. (ד) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה או תקנות לפיו, דינו - קנס 78,500 שקלים חדשים. סימן ב': מפקחים 6. מינוי מפקחים3 השר להגנת הסביבה ימנה מפקחים למניעת זיהום מי ים בשמן. 7. סמכויות מפקח מפקח רשאי להיכנס לכלי שיט ולכל מקום אחר שיש בו מיתקנים או חמרים העלולים לזהם מי ים בשמן, אולם לא יכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו של בית המשפט. 8. בדיקת דוגמאות נכנס מפקח לכלי שיט או למקום אחר מכוח סעיף 7 רשאי הוא לקחת דוגמאות מכל נוזל העלול, לדעתו, להיות מקור לזיהום מי ים בשמן; דוגמאות כאמור מותר לבדקן במעבדה ולנהוג בהן בכל דרך אחרת. 9. דין מפקח כדין שוטר השר להגנת הסביבה רשאי להסמיך מפקח לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על פקודה זו והתקנות על פיה או כדי לגלותן; בהשתמשו בסמכות כאמור - (1) יהא מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרת בדרגת מפקח ומעלה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו; (2) דין מפקח לענין סעיף 24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969, כדין שוטר. סימן ג': שפיכת שמן 10. פירוש וסמכויות (א) לענין סימן זה - "השר" - שר התחבורה או מי שהוא מינה לענין הנדון; "מעשה" - לרבות מחדל. (ב) סמכויות השר לפי סימן זה יופעלו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה. 11. דרישה מבעל כלי שיט לנקוט אמצעים (א) נשפך שמן או שהיה לדעת השר חשד כי יישפך שמן מכלי שיט לים, רשאי השר למסור הודעה בכתב לבעל כלי השיט, אשר בה הוא נדרש לעשות את הפעולות הבאות, כולן או מקצתן - כמפורט בהודעה - אשר לדעת השר יש בהן כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את שפיכת השמן לים: (1) להימנע מהזזת כלי השיט ממקום שצויין בהודעה; (2) להשיט את כלי השיט אל המקום שצויין בהודעה ולהשאירו שם עד לקבלת היתר מהשר להשיטו למקום אחר; (3) למנוע כל פריקה מכלי השיט וטעינה אליו של כל מטען כמפורט בהודעה, אלא לפי היתר לכך מהשר; (4) לעשות כל מעשה אחר בכלי השיט או במטענו. (ב) בהודעה לפי סעיף זה יצויינו הזמן שבו היא תיכנס לתוקף וכל זמן אחר שבו יש לבצע את הפעולות המנויות. (ג) מסירת הודעה לסוכן או לקברניט של כלי השיט יראו אותה כמסירה לבעל כלי השיט. (ד) בהודעה לפי סעיף זה לא יידרש אדם לעשות אלא מעשים שהם סבירים ביחס למידת הנזק אשר, למיטב ידיעת השר, נגרם או עלול להיגרם עקב שפיכת השמן לים. 12. נקיטת אמצעים בידי השר (תיקון: תשס"ח) (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 11 לבעל כלי שיט והוא לא ביצע את הפעולות שנדרש לבצען בהודעה או שנכשל בביצוען, או שהיה השר סבור כי מפאת דחיפות הענין לא יהיה סיפק בידו למסור הודעה כאמור, רשאי השר לנקוט כל פעולה הנראית לו דרושה למניעת שפיכת שמן לים, להפסקתה או לצמצומה, ובכלל זה שימוש בכוח לשם כפיית הציות לדרישות ההודעה וסילוק כלי השיט למקום שראה השר לנכון; הודעה מנומקת על דבר נקיטת אמצעים כאמור ימסור השר לבעל כלי השיט. (ב) לא ינקוט השר לפי סעיף זה אלא אמצעים שהם סבירים ביחס למידת הנזק אשר לפי מיטב ידיעתו נגרם או עלול להיגרם עקב שפיכת השמן לים. (ג) נקט השר פעולות כאמור בסעיף קטן (א) לאחר שבעל כלי שיט לא ביצען או נכשל בביצוען, יהיה בעל כלי השיט חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה). 12א. בקשה לביטול הודעה על ידי בית המשפט (תיקון: תשס"ח) (א) הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה שנמסרה לפי הוראות סעיף 11, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא ההודעה, בקשה לביטולה. (ב) הגשת בקשה לביטול הודעה לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפה של ההודעה, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפה של ההודעה במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה. (ג) בית המשפט רשאי לבטל את ההודעה, לאשרה או לשנותה. פרק ג': קרן למניעת זיהום מי-ים 13. כינון קרן ותקנות פעולתה (תיקון: תשס"ח) (א) השר להגנת הסביבה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר כינונה של קרן למניעת זיהום מי-ים (להלן - הקרן) במסגרת המשרד להגנת הסביבה. (ב) השר להגנת הסביבה יקבע בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת את סדרי פעולתה של הקרן. 14. מטרת הקרן מטרת הקרן תהיה לרכז את האמצעים הכספיים ללחימה בזיהום מי-ים, למניעת זיהום מי-ים וחופים, לניקוים ולפיקוח עליהם. 15. שימוש בכספי הקרן מקורו כספי הקרן ייעדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות השר להגנת הסביבה. 16. מקורות נוספים בנוסף על הכספים שיועמדו לרשות הקרן מתקציב המדינה, מקנסות לפי סעיף 32 ומאגרות לפי סעיף 17 תהא הקרן רשאית לקבל כספים והקצבות מכל אדם לקידום מטרותיה ופעולותיה. 17. תקנות להטלת אגרה (א) השר להגנת הסביבה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להטיל בתקנות אגרה להגנת איכות הסביבה הימית על בעלי כלי שיט או מפעיליהם וכן על בעליהם או מפעיליהם של מיתקנים ביבשה או בים שמהם עלול להישפך שמן או להיות מוזרם למי-ים. (ב) דרכי קביעת האגרה, סיווגה לפי כלי השיט או המיתקנים, תעסוקתם, מטעניהם או כל מבחן אחר, דרכי גבייתה, וכל הסדר אחר לענין האגרה, ייקבעו בתקנות כאמור. (ג) ההכנסות מן האגרה ישולמו לקרן. פרק ד': אחריות, עבירות ועונשין 18. קנס על שפיכת שמן למי-ים (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ח) (א) נשפך שמן או ניתן לו לזרום למי-ים, במישרין או בעקיפין, מכלי שיט או מכל מקום ביבשה או מכל מיתקן המשמש להעברת שמן מכל כלי שיט או אליו, לכלי שיט אחר או ממנו, או לכל מקום ביבשה או ממנו, בעלו או קברניטו של כלי השיט שממנו נשפך השמן או שממנו ניתן לו לזרום, או התופש במקרקעין או האחראי למיתקן, לפי הענין, דינו - קנס 294,000 שקלים חדשים ואם כבר הורשע פעם בעבירה לפי סעיף זה, דינו - קנס כאמור או מאסר שנה אחת. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי חבר בני אדם, רואים כאחראי לה גם כל מנהל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד אחראי של אותו חבר, ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה. (ג) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן )א(, באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של מי-ים, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו - ארבע פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה. (ד) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף זה, שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר. (2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" - לרבות הוצאה שנחסכה. (3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 . (ה) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. 19. נוזל בחזקת שמן (א) הוחזק שמן במכלים או בחללים אחרים בכלי שיט, כל נוזל שנשפך או שניתן לו לזרום ממכלים או חללים אלה יראוהו כשמן כמשמעותו בפקודה זו, זולת אם הוכח כי המכלים או החללים נוקו משמן או כי השמן הופרד מהנוזל על ידי מיתקן הפרדה. (ב) ננקטו הליכים משפטיים נגד מי שאינו קברניט כלי שיט, ניתן להביא כראיה לענין האמור בסעיף קטן (א) תעודה החתומה ביד הקברניט; נתן הקברניט תעודה לפי סעיף זה ביודעין שהיא כוזבת או מטעה בפרט מהותי, דינו - קנס. (ג) בסעיף זה, "קברניט כלי השיט" - מי שצויין כקברניט בחוזה עם הצוות. 20. אחריות פלילית (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג) בעל כלי שיט או קברניט שקיבלו הודעה לפי סעיף 11 ולא ביצעו פעולה מן הפעולות המנויות תוך הזמן שנקבע לביצועה, דינם - קנס 197,000 שקלים חדשים. 21. הגנות לסעיף 18 במשפט על עבירה לפי סעיף 18 תהיה זו הגנה טובה אם יוכיח הנאשם - (1) אם ננקטו ההליכים נגד הבעל או הקברניט של כלי שיט - כי זרימת השמן או הצורך בשפיכתו היו תוצאה של התנגשות כלי השיט או מקרה נזק או תאונה לכלי השיט, ולענין הליכים עקב זרימת שמן - גם כי הקברניט נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הזרימה; (2) אם ננקטו ההליכים נגד אדם אחר עקב זרימת שמן - כי הוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הזרימה. 22. הגנות לסעיף 20 במשפט על עבירה לפי סעיף 20 - (1) תהיה זו הגנה טובה אם יוכיח הנאשם אחת מאלה: (א) ביצוע הפעולה נמנע מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן; (ב) הפעולה לא בוצעה עקב הצורך להציל חיי אדם; (2) פרק ג' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לא יחול. 23. סמכות מנהל נמל לתבוע תביעה על עבירה לפי פקודה זו או תקנות על פיה יכול להגיש גם מנהל נמל. 24. ברירת קנס במקום שפיטה (א) היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא-כוחו או למנהל הנמל יסוד להניח כי עבר אדם עבירת קנס, רשאי הוא למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע; בהזמנה יואשם המוזמן בעבירה המצויינת בה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור שנקבע במקום להישפט על אותה עבירה. (ב) מי שנמסרה לו הזמנה כאמור רשאי תוך שלושים יום מיום המסירה לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה, או לשלוח אליו בדואר, את הקנס בשיעור שנקבע לעבירה המפורשת בהזמנה. (ג) כל עוד לא החליט היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או מנהל הנמל להשתמש בסמכותו לפי סעיף זה לגבי אדם בשל עבירה, מותר לפתוח בהליכים משפטיים שלא לפי סעיף זה נגד אותו אדם בשל אותה עבירה, בכפוף לאמור בסעיף 33, ואין בסעיף זה כדי לחייב את היועץ המשפטי לממשלה או את בא-כוחו או את מנהל הנמל להשתמש בסמכותו לפיו. 25. שיעורי הקנס ונוסח ההזמנה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ח) (א) השר להגנת הסביבה יקבע בצו שיפורסם ברשומות את נוסח ההזמנה לענין סעיף 24 ואת אופן מסירתה וכן את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ולכל עבירת קנס חוזרת שעבר אותו אדם ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה. (ב) שיעור הקנס הקבוע בצו כאמור לא יעלה על 48,600 שקלים חדשים לעבירה ראשונה ועל 99,200 שקלים חדשים לכל עבירה חוזרת, ובלבד שבעבירה על סעיף 5 לא יעלה על השיעור שנקבע באותו סעיף. (ג) השר להגנת הסביבה רשאי לקבוע בצו כאמור שיעורים שונים לקנס, בהתחשב בנפח כלי השיט, במקום ביצוע העבירה ובנסיבות אחרות. 26. דינו של משלם הקנס וההוצאות שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 24(ב) ואת הסכום הנקוב בהודעת החיוב כאמור בסעיף 30(א) רואים אותו כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו. 27. דינו של מי שאינו משלם את הקנס וההוצאות (א) לא שילם אדם את הקנס ויחד עמו את הסכום הנקוב בהודעת החיוב בהוצאות, או שילם את הקנס אך לא שילם את הסכום הנקוב בהודעת החיוב בהוצאות, כולו או מקצתו, או שילם את הסכום הנקוב בהודעת החיוב אך לא שילם את הקנס - רואים את ההזמנה שנמסרה לו כאילו היתה הזמנה למשפט וכתב אישום שהומצאו ונמסרו לו על פי סימן ד' וסימן ה' של פרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965. (ב) לא שילם אדם את הקנס ואת הסכום הנקוב בהודעת החיוב בהוצאות כאמור בסעיף 30(א) ובית המשפט הרשיעו על העבירה, יטיל עליו בית המשפט קנס לא פחות מסכום הקנס שנקבע לאותה עבירה לפי סעיף 25, זולת אם הוכיח הנאשם נסיבות מיוחדות שיפורשו בגזר הדין להצדקת הטלתו של קנס נמוך יותר, ורשאי הוא להטיל עליו הוצאות המשפט בסכום שיקבע, בין שהתייצב לדין ובין שנשפט שלא בפניו. 28. ערובה לתשלום הקנס אדם שנמסרה לו הזמנה לפי סעיף 24, או שהואשם לפי פקודה זו, רשאי מנהל הנמל, בבואו להשתמש בסמכויותיו לפי פקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א-1971, שלא להרשות לכלי שיט, שבו או בקשר אליו נעברה העבירה, לצאת מתחום הנמל כל עוד לא נמסרה למנהל הנמל ערובה לתשלום הקנס או לתשלום הוצאות הניקוי במקרה של הרשעה בעבירה; סכום הערובה, צורתה, תקופתה, תנאיה ודרכי גבייתה ייקבעו בתקנות. 28א. סמכויות בית משפט (תיקון: תשס"ח) (א) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, צו להחזרת המצב לקדמותו וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם זיהום מי-ים בשמן. (ב) על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, התשי"ט-1959, בשינויים המחויבים. 29. חבות בהוצאות ניקוי (תיקון: תשס"ד2) (א) מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 18 חייב בתשלום הוצאות שהוציא אדם אחר - (1) לניקוי הים, החוף וכל אשר זוהם בשמן שנשפך או הוזרם אגב ביצוע העבירה; (2) לאיתור השמן שנשפך או הוזרם, למניעת זיהום ממנו, להדברתו ולצמצום הנזק שגרם. (ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על סעיף 18 רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א), יהיה סכומן אשר יהיה, אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן. (ג) החלטה בענין הוצאות לפי סעיף זה, דינה, לענין ערעור הנאשם ולענין גביית הסכום שנפסק, כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית. (ד) הורשעו בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטתו לפי סעיף זה, להטיל את ההוצאות על כולם יחד או על מקצתם, או על כל אחד מהם לחוד, הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות הענין, ורשאי הוא, לענין זה, לקבוע את החלק בסכום ההוצאות שתשלומו יוטל על כל אחד מן החייבים. (ה) לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר (ו) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 18, ועל אותו מעשה שעליו הורשע חל חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס"ד-2004, והוגשה תביעה לפיצויים לפי סעיף 21 לאותו חוק, יחולו על מי שהורשע כאמור הוראות סעיף זה, וכן לא יחולו הוראות סעיף 30. 30. הודעת חיוב בהוצאות אגב מתן ברירת קנס (א) נמסרה לאדם הזמנה עם ברירה לשלם קנס כאמור בסעיף 24(א), רשאי מי שמסר לו את ההזמנה לצרף להזמנה הודעת חיוב לגבי סכום ההוצאות שהוצאו למטרה מן המטרות בסעיף 29(א); הודעת החיוב תפרש את הזכאי לסכום ההוצאות הנקוב בה. (ב) מי שנמסרה לו הודעת חיוב כאמור בסעיף קטן (א) רשאי, תוך שלושים יום מיום המסירה, לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה, או לשלוח אליו בדואר, את הסכום הנקוב בהודעת החיוב, בנוסף על כל סכום הקנס שפורט בהזמנה, ואם עשה כן רואים אותו כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט, הורשע ונשא את ענשו, והסכום ששולם יעמוד לזכותו של הזכאי לו על פי הודעת החיוב. 31. סדרי דין שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין מיוחדים לענין סעיפים 29 ו-30. 32. ייעוד קנסות קנס שהוטל בשל עבירה לפי פקודה זו ישולם לקרן. 33. הליכים נגד קברניט שעזב את הארץ נטען כי נעברה עבירה לפי פקודה זו בידי קברניט של כלי שיט, שעזב את ישראל לפני חלוף המועד שבו ניתן היה לנקוט נגדו בהליכים על אותה עבירה, ניתן לנקוט נגדו בהליכים על אותה עבירה, על אף האמור בכל חיקוק אחר, בכל עת תוך חדשיים לחזרתו הראשונה לישראל. 34. אכיפת תשלום קנס והוצאות שהטיל בית המשפט בהליכים נגד בעל כלי שיט או קברניטו על עבירה לפי פקודה זו, ושלא שולמו במועד ובדרך שקבע בית המשפט, רשאי בית המשפט להורות שהסכום שלא שולם ייגבה בדרך של עיקול, תפיסה ומכירה של כלי השיט, מיתקניו, ציודו ומכשיריו; הוראה זו אינה גורעת מסמכויות אחרות של בית המשפט לענין אכיפת התשלום. פרק ה': תקנות 35. סמכות להתקין תקנות לביצוע אמנות בין-לאומיות השר להגנת הסביבה ושר התחבורה רשאים להתקין תקנות לביצוע האמנה הבין-לאומית למניעת זיהום הים בנפט, 1954, או כל אמנה אחרת שישראל צד לה הבאה לתקן אותה אמנה, ובין השאר רשאים הם לקבוע בתקנות אלה שהעובר על הוראותיהן צפוי לעונש כפי שנקבע בסעיף 18. 36. תחולת התקנות על כלי שיט ישראלי מעבר למימי החופין על אף האמור בסעיף 1(ב) יהא לתקנות לפי סעיף 35 תוקן לגבי כלי שיט ישראלי גם מעבר לתחום מימי החופין של ישראל - באשר הוא. 37. תקנות בידיעת ועדה של הכנסת השר להגנת הסביבה ושר התחבורה רשאים להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיפים 3, 4, 6 עד 12, 20 ו-22; התקנות יובאו, לפני התקנתן, לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת או ועדה אחרת שהחליטה עליה ועדת הכנסת. זיהום מיםפקודות