פקודת מניעת טרור

פקודת מניעת טרור, תש"ח-1948 מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור: 1. פירושים "ארגון טרוריסטי" פירושו חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי-אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי-אלמות כאלה; "חבר בארגון טרוריסטי" פירושו אדם הנמנה עליו, וכולל אדם המשתתף בפעולותיו, המפרסם דברי-תעמולה לטובת ארגון טרוריסטי, פעולותיו או מטרותיו, או אוסף כספים או חפצים לטובת ארגון טרוריסטי או פעולותיו. 2. פעילות בארגון טרוריסטי אדם הממלא תפקיד בהנהלה או בהדרכה של ארגון טרוריסטי, או משתתף בדיוניו או בקבלת החלטותיו של ארגון טרוריסטי, או משמש חבר בבית-דין של ארגון טרוריסטי, או נואם נאום-תעמולה באסיפה פומבית או ברדיו מטעם ארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד עשרים שנה. 3. חברות בארגון טרוריסטי אדם שהוא חבר בארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד חמש שנים. 4. תמיכה בארגון טרוריסטי (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ג, תשס"ב) (א) (בוטל) (ב) המפרסם, בכתב או בעל-פה, דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי; או (ג) המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר-תעמולה; או (ד) הנותן כסף או שווה-כסף לטובת ארגון טרוריסטי; או (ה) המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; או (ו) המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרוריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי; (ז) או העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה; (ח) (בוטל) ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד. 5. החרמת רכוש (תיקון: תש"ם) (א) כל רכוש של ארגון טרוריסטי, גם אם נרכש לפני פרסום פקודה זו בעתון הרשמי, יוחרם לטובת המדינה בפקודת בית-משפט מחוזי. (ב) כל רכוש הצפוי להחרמה לפי סעיף זה, יעוקל לפי החלטה בכתב של המפקח הכללי של משטרת ישראל. (ג) כל רכוש הנמצא במקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן, וכן כל רכוש הנמצא בחזקתו או ברשותו של חבר בארגון טרוריסטי, ייחשב לרכושו של ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך. 6. סגירת מקומות פעולה וכו' של ארגון טרוריסטי (תיקון: תש"ם, תשס"ה) (א) המפקח הכללי של משטרת ישראל, רשאי להחליט בכתב לסגור כל מקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; משניתנה החלטה כאמור, רשאי כל מפקח-משטרה לבצעה. (ב) (בוטל) 7. הוכחה על קיום ארגון טרוריסטי כדי להוכיח, בכל דיון משפטי, שחבר-אנשים מסויים הוא ארגון טרוריסטי, יספיק להוכיח כי - (א) מטעם אותו חבר-אנשים או בפקודתו ביצע אחד או יותר מחבריו בכל זמן שהוא לאחר ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) מעשי-אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או איומים במעשי-אלמות כאלה; או (ב) חבר-האנשים, או אחד או יותר מחבריו מטעמו או בפקודתו, הכריז שאותו חבר-אנשים אחראי למעשי-אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי-אלמות כאלה, או שהכריז שחבר-האנשים היה מעורב במעשי-אלמות או איומים כאלה, בתנאי שמעשה-האלמות או האיומים נעשו אחרי ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948). 8. הכרזת הממשלה על ארגון כארגון טרוריסטי אם תכריז הממשלה, בהודעה ברשומות, שחבר-אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, תשמש ההודעה הוכחה בכל דיון משפטי, כי אותו חבר-אנשים הוא ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך. 9. הוכחה על חברות בארגון טרוריסטי (א) אם יוכח שאדם היה בכל זמן שהוא לאחר ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) חבר בארגון טרוריסטי מסויים, ייחשב אותו אדם לחבר באותו ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח שחדל מלהיות חבר בו. (ב) אדם הנמצא במקום אשר משמש לארגון טרוריסטי או לחבריו מקום של פעולה, פגישה או מחסן, ייחשב לחבר בארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח שמסיבות הימצאו באותו מקום אינן מצדיקות מסקנה זו. 10. הוכחה על ידי פרסום של ארגון טרוריסטי לשם הרשעתו של נאשם לפי פקודה זו, וכן לצרכי החרמתו של רכוש לפי פקודה זו, מותר לקבל כל דבר שנראה מתוכו כי פורסם על ידי ארגון טרוריסטי או מטעמו, בכתב או בעל-פה, כראיה לעובדות שהובאו בו. 11. פסק-דין - ראיה לכאורה (תיקון: תש"ם) אם נקבע בפסק-דין סופי כי חבר-אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, ייחשב פסק-הדין בכל דיון משפטי אחר ראיה לכאורה שאותו חבר-אנשים הנו ארגון טרוריסטי. 21-12. (בוטלו) (תיקון: תש"ם) 22. ביטול תקנות-שעת-חירום למניעת טרור, תש"ח-1948, בטלות, אולם ביטולן אינו פוגע בכל הכרזה או הודעה שניתנה או פעולה אחרת שנעשתה על פיהן ואינו מפטר אדם מעונש שהוא התחייב בו על פיהן. 23. ביצוע ותקנות (תיקון: תש"ם) שר הבטחון ממונה על ביצוע פקודה זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה. 24. תחולה (תיקון: תש"ם) פקודה זו לא תחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948. טרורפקודות