פקודת מסילות הברזל

פקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), תשל"ב-1972 פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב, תשס"ה) בפקודה זו - "חבילות" - כל חפץ או צרור המובלים ברכבות נוסעים או ברכב חירום המסיע נוסעים, לרבות מטען אישי ולמעט טובין ומשק חי; "טובין" - סחורה וכלי רכב המובלים בקרונות משא שברכבות משא או שברכבות מעורבות, או ברכב חירום; "מטען אישי" - כל חפץ הנדרש לשימושו או לנוחותו האישית של נוסע ודרכם של נוסעים לשאתו עמם, לרבות צידה לדרך ולמעט סחורה וחפצים שלא נועדו לשימוש כאמור אלא למכירה, לצרכי עסק או מסחר או למטרה כיוצאת באלה; "המנהל" - (1) לענין מסילות ברזל של הרשות - הרשות; (2) לענין מסילת ברזל של מי שאינו הרשות מסילת ברזל מקומית המופעלת על ידי בעל זיכיון לפי הוראות סעיף 46א, או חלק ממסילה כאמור - עובד המדינה ששר התחבורה מינה בהודעה ברשומות; "משק חי" - בהמות, חיות דגים ועופות שמותר להובילם ברכבות נוסעים, ברכבות משא, ברכבות מעורבות או ברכב חירום; "נוסע" - מי שנוסע במסילת ברזל או נמצא בה בכוונה לנסוע בה; "פקיד רכבת" - לענין מסילות הברזל של הרשות - עובד הרשות, ולענין מסילת ברזל של מי שאינו הרשות ומסילת ברזל מקומית המופעלת על ידי בעל זיכיון לפי הוראות סעיף 46א - עובד של גוף כאמור; "רכב חירום" - רכב דרכים או אמצעי הובלה אחר המשמש בשירות חירום או לצרכיו; "רכבת" - לרבות קטר, קרונוע וקרונית מנוע, בין שקרונות או רכב מחוברים אליו ובין אם לאו; "שירות חירום" - שירות שהמנהל מפעיל, מעסיק או מספק, כאמור בסעיף 3(ב)(6); "השר" - שר התחבורה; "הרשות" - רשות הנמלים והרכבות על פי חוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961. 2. מסילת ברזל מהי (תיקון: תשמ"ח, תשס"ו) מסילת ברזל האמורה בפקודה זו (להלן - מסילה), לרבות כל חלק ממנה שבבניה וכל הרחבה עתידה, ולרבות - (1) מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה-עשר מטרים מציר המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או בתוך מחפורת-המקרקעין או בתוך מנהרה שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי תחתית הסוללה או ראש המחפורת או המנהרה או שבתוך תחום של חמישה-עשר מטרים מציר המסילה, הכל לפי המרוחק יותר; (2) קווי פסים, שלוחות והסתעפויות שמשתמשים בהם לצורך מסילה או בקשר אליה; (3) תחנות, משרדים, מיגשות, בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה; (4) (בוטלה); (5) קטרים, קרונות נוסעים, קרונות להובלת טובין ומשק חי וציוד אחר כיוצא באלה המשמשים לקיום התנועה במסילה; (6) כל רכב חירום וכל מיתקן המשמש בשירות חירום. פרק ב': בניית מסילה ותחזוקתה 3. סמכויות כלליות (תיקון: תשמ"ח) (א) בסעיף זה - "מבנה הנדסי" - משטח נטוי, קשת, מנהרה, מעביר מים, סוללה, מוביל מים, גשר, דרך, קו מסילת ברזל, שביל, צינור מים, צינור ביוב, תעלת ניקוז, מזח, ירכה, מחפורת או גדר; "נהר" - לרבות נחל וערוץ. (ב) בכפוף להוראות פקודה זו וכל חיקוק אחר בר-תוקף לענין רכישת מקרקעין לצרכי ציבור, רשאי השר, לשם בניית מסילה, תחזוקתה והפעלתה, להסמיך את המנהל - (1) לבנות מבנים הנדסיים של קבע או של עראי במקרקעין, דרכם, מעליהם או מתחתיהם; בפיסקה זו - "מקרקעין" - לרבות רחוב, גבעה, עמק, דרך, מסילת ברזל, מסילת חשמלית, תעלת ניקוז, צינור מים, צינור גז, צינור נפט, תיל חשמלי, עמוד חשמל, תעלה, נחל, נהר ומים אחרים; (2) לשנות את נתיבו של נהר לשם בנייתם ותחזוקתם של מנהרה, גשר, מעבר או מיתקנים אחרים מעליו או מתחתיו; (3) להטות, להרחיב, להצר או לשנות, דרך קבע או דרך עראי, את נתיבו של נהר או של כביש, רחוב או דרך, להנמיכו או להגביהו, כדי להקל על ניתובם ליד מסילה, מתחתיה או מעליה; (4) להתקין צינורות מים, צינורות ניקוז ותעלות ניקוז במקרקעין הסמוכים למסילה לשם הבאת מים אליה או סילוקם ממנה; (5) לבנות בתים, מחסנים, משרדים, חצרות, תחנות, נוחויות, מיגשות, בנינים, מבנים ומיתקנים אחרים ולהרכיב מכונות וציוד, לשנותם, לתקנם, להפסיק את השימוש בהם ולהחליפם באחרים; (6) להפעיל, להעסיק או לספק שירותים בדרכים או בנתיבי הובלה אחרים, אם קיימת, לדעתו, שעת חירום המחייבת זאת לשם תחזוקתה הנאותה של מסילה; (7) לעשות כל מעשה אחר הנחוץ לבניית מסילה, לתחזוקתה, לתיקונה ולשימוש בה. 4. העתקת צינורות ועמודי חשמל (תיקון: תשמ"ח) לענין פקודה זו רשאי השר להסמיך את המנהל לשנות את המפלס או המקום של צינור להספקת מים, גז, נפט או אויר דחוס, לרבות צינור ביוב ותעלת ניקוז, או את מקומו של תיל חשמלי או עמוד חשמל, בכפוף להוראות אלה: (1) הודעה על הכוונה לעשות את השינוי ועל מועד תחילת העבודה תינתן זמן סביר מראש למי שבידו השליטה על הצינור, התיל או העמוד; (2) מי שקיבל הודעה כאמור בפיסקה (1) רשאי לשלוח אדם לפקח על העבודה; המנהל יבצע את העבודה להנחת דעתו הסבירה של האדם שנשלח כאמור, וייעשו סידורים להמשיך את הספקת המים, הגז, הנפט, האויר הדחוס או החשמל, או לקיים את הביוב, בזמן ביצוע העבודה; (3) הפעלת הסמכויות האמורות בסעיף זה לגבי תיל חשמלי תהיה כפופה גם להוראות כל חיקוק בדבר מפעלי חשמל שבתוקף אותה שעה. 5. כניסה למקרקעין סמוכים למסילה (תיקון: תשמ"ח) (א) במקרה של מפולת או תקלה אחרת שקרתה, או שיש חשש שתקרה, בסוללה או במחפורת של מסילה או במבנה כיוצא בהן, רשאי השר להסמיך את המנהל להיכנס למקרקעין הסמוכים לאותה מסילה, כדי לתקן או למנוע תקלה כאמור או כדי לקבוע סידורי עראי להפעלת המסילה, ולעשות כל עבודה הנחוצה לענין זה. (ב) בשעת הכרח רשאי המנהל להיכנס למקרקעין ולבצע עבודה כאמור בלי הסכמה מוקדמת של השר; עשה המנהל כן, ימסור לשר, תוך שבעים ושתים שעות לאחר הכניסה, תסקיר המפרט את מהות התקלה שקרתה, או שהיה חשש שתקרה, ואת העבודה שהיה צריך לעשותה. (ג) מי שסבל נזק מחמת הפעלת הסמכויות הנתונות בסעיף זה זכאי לפיצויים על כך. 6. התקני נוחות (תיקון: תשמ"ח) משנסללה מסילה יבנה המנהל ויקיים, לטובת בעליהם ותופשיהם של מקרקעין הסמוכים למסילה, מעברי חציה, גשרים, קשתות, מנהרות, נקבות, צינורות ביוב, נתיבי מים ושאר מעברים (להלן - התקני נוחות), מעל המסילה, מתחתיה, לצדיה או בכיוון אליה או ממנה, שלדעתו יש בהם, במספריהם ובממדיהם לפצות על כל הפרעה שגורמת המסילה לשימוש במקרקעין שבהם היא עוברת, או כדי לאפשר בכל עת זרימת מים מן המקרקעין או אליהם באותה קלות, או בקרוב לה ככל האפשר, שהיתה קיימת לפני שנבנתה המסילה, הכל לפי הענין. 7. תנאים לבניית התקני נוחות (תיקון: תשמ"ח) המנהל לא יידרש לבנות התקן נוחות באופן העשוי להפריע לשימוש במסילה, ובכפוף להוראות פקודה זו ייבנה ההתקן באופן שיגרום ככל האפשר פחות נזק או הפרעה לאנשים הנפגעים ממנו או שיש להם ענין באותם מקרקעין. 8. פטור מבניית התקני נוחות (תיקון: תשמ"ח) המנהל לא יידרש - (1) לבנות התקן נוחות שבעליהם ותופשיהם של המקרקעין הסכימו לקבל, אף קיבלו, פיצויים תמורת ויתורם על ההתקן; (2) להרחיב או להוסיף התקן נוחות לאחר שעברו שלוש שנים מיום שהמסילה נפתחה לתנועה ציבורית; (3) לבנות התקן לחציית דרך או נחל שכבר בנה להם התקן חציה אלא שהדרך או הנחל הוטו במעשהו או במחדלו של מי שבידו השליטה עליהם. 9. דרישה להתקנים נוספים (תיקון: תשמ"ח) היה הבעל או התופש של מקרקעין הנפגעים מן המסילה סבור שאין ההתקנים שנבנו לפי סעיף 6 מספיקים לשימוש נוח במקרקעין, או רצתה רשות מקומית לסלול דרך ציבורית או לעשות עבודות אחרות על פני המסילה, מעליה או מתחתיה, רשאים הם לדרוש מהמנהל לבנות על חשבונם התקנים נוספים שעל נחיצותם יוסכם ביניהם לבינו, ובאין הסכם - כפי שיאשר השר. 10. סילוק עץ (תיקון: תשמ"ח) (א) עץ העומד קרוב למסילה ויש סכנה שיפול על המסילה ותופרע הנסיעה, או שהוא מפריע לראיית רכבות במפגש אפקי או בסיבוב או לראיית אות, רשאי המנהל להורות שיכרתוהו או שיטפלו בו בדרך אחרת שתמנע את הסכנה או תסלק את ההפרעה. (ב) היה העץ שכרתו או שטיפלו בו בדרך אחרת קיים לפני שנבנתה המסילה או הותקן האות, זכאי האדם המעוניין בעץ לפיצויים. 11. בניה בסמוך למסילה (תיקון: תשמ"ח) (א) לא יבנה אדם בנין על מקרקעין הסמוכים למסילה תוך חמישים מטר מציר המסילה בלי רשות המנהל. (ב) המנהל רשאי לא להתיר בנייתו של בנין כאמור העלול להפריע לראייתן של רכבות. (ג) העובר על הוראת סעיף זה, דינו - קנס 750 לירות, ועליו לסלק את מה שנבנה בעבירה; לא עשה כן, רשאי המנהל להביא לסילוק הבנוי ולגבות את הוצאות הסילוק ממנו. 12. בנין מפריע סמוך למסילה (תיקון: תשמ"ח) בנין או מבנה על מקרקעין הסמוכים למסילה, שהוא במצב של התמוטטות ועלול ליפול על המסילה, או שהוא מפריע לראייתן של רכבות, רשאי המנהל, בהרשאת השר, לדרוש מהבעל לסלקו, ואם לא עשה כן - לסלק אותו בעצמו; וכל מי שהוכיח שיש לו ענין במה שסולק זכאי לפיצויים. 13. שירות ציבורי החוצה מסילה (תיקון: תשמ"ח) (א) לא יניח ולא יעביר אדם תיל חשמלי או תעלת ניקוז או צינור להזרמת גז, נפט, מים או אויר דחוס, על פני מסילה או מתחתיה או מעליה, אלא אם ביקש לפני כן רשות לעשות את העבודה ומסר למנהל תכניות וידיעות כפי שדרש; העבודה תיעשה לפי דרישות המנהל לגבי מועד הביצוע ודרך הביצוע. (ב) המנהל רשאי שלא להרשות למבקש לעשות את העבודה, ורשאי הוא לעשותה בעצמו על חשבון המבקש. (ג) המנהל רשאי לדרוש שדבר שהונח או הועבר כאמור ברשותו יסולק או ישונה, אם ראה שנחוץ לעשות כן למען פעולתה התקינה של המסילה, ובלבד שישולמו פיצויים. 14. גדיעת עצים סמוך למסילה (תיקון: תשמ"ח) בעל או תופש של מקרקעין הסמוכים למסילה או לטלגרף או לטלפון שעליה, המתכוון לגדוע או לפנות עצים על המקרקעין שלו, יודיע על כוונתו בכתב למנהל שבעה ימים מראש וינקוט אמצעי זהירות סבירים כפי שהמנהל ידרוש לשם הגנת המסילה, הטלגרף או הטלפון, ואם גרם נזק להם יהיה חייב בפיצויים. 15. נזק על ידי גצים (תיקון: תשמ"ח) (א) הרשות לא תשא באחריות לנזק שנגרם ליבול, בין תלוש ובין מחובר, או למקרקעין חקלאיים, על ידי גצים או רמץ שפלט קטר המשמש במסילה, אם היבול או המקרקעין נמצאים בתחום שמונה מטרים מגבול המסילה, או אם הנזק נבע מתוך שבעל המקרקעין שבאותו תחום או תופשם עיבד מקרקעין בתחום האמור או שם עליהם עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הניח שיצטברו עליהם בין דרך צמיחה ובין בדרך אחרת. (ב) אף במקרה אחר לא תשא הרשות באחריות לנזק שנגרם על ידי גצים או רמץ שנפלטו כאמור אלא אם הוכח שהמנהל לא נהג בזהירות סבירה למנוע את הפליטה. (ג) "מקרקעין חקלאיים", לענין סעיף זה - לרבות אדמת מרעה ומקרקעין המשמשים לחורשות, למטעים או למשתלות ולרבות גדרות שעליהם. פרק ג': סדרי הסעה 16. כרטיסים (תיקון: תשמ"ח) (א) לא ייכנס אדם, לשם נסיעה, אל קרון המשמש במסילה, או אל אניית קיטור או כל כלי שיט אחר המשמש לקיום התנועה במסילה, אלא אם שילם מראש את דמי נסיעתו וקיבל כרטיס. (ב) הרוצה לנסוע במסילה יקבל, עם תשלום דמי נסיעתו, כרטיס המציין את מקום המוצא ומקום היעד של הנסיעה שבעדה שולמו דמי הנסיעה. (ג) הנוסע יציג, לפי הדרישה, את כרטיסו לפני כל פקיד רכבת שהוסמך כדין לבקר כרטיסים, וימסור, לפי הדרישה, את הכרטיס לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים. (ד) המנהל רשאי לתת לאדם או לסוג בני-אדם אישור, או שובר, לנסיעה חינם, במקום כרטיס, ולענין סעיף זה וסעיף 17 יראו את האישור או השובר ככרטיס. 17. הנוסע ללא כרטיס (תיקון: תשס"ב) (א) הנוסע ללא כרטיס, או שאינו מציג או מוסר את כרטיסו כאמור בסעיף 16, חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע בתוספת פיצוי כספי שקבע השר בתקנות ובלבד שלא יעלה על 180 שקלים חדשים; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע פיצוי כספי בשיעורים שונים בהתחשב, בין השאר, בסוג המסילה או במועד התשלום, וכן, לקבוע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום הפיצוי הכספי. (ב) התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מן המקום שממנו יצאה הרכבת או אניית הקיטור או כלי השיט האחר. (ג) דמי הנסיעה והפיצוי הכספי לפי סעיף זה (להלן - החיוב המוגדל) ישולמו, לפי הדרישה, לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים, ופקיד הרכבת יעבירם לרשות או לגוף שאינו הרשות ושבו הוא עובד, לפי הענין. (ד) (1) לא שולם החיוב המוגדל על אתר, עם דרישת פקיד הרכבת כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור פקיד הרכבת לחייב בתשלום דרישה בכתב לשלם את החיוב המוגדל בתוך המועד שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ז) (להלן - דרישה לתשלום). (2) בדרישה לתשלום יצוינו זכותו של החייב בתשלום להגיש ערר לבית משפט כאמור בסעיף קטן (ה) והאפשרות להגיש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל. (3) לא שולם החיוב המוגדל בתוך המועד כאמור בפסקה (1), ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד למועד תשלומו. (ה) (1) על דרישה לתשלום ניתן להגיש ערר לבית משפט השלום. (2) על החלטת בית המשפט בערר שהוגש לפי פסקה (1) ניתן לערער ברשות לבית המשפט המחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד. (ו) (1) לא שולם החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף קטן (ד), ולא הוגש ערר לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (ה), או שהערר נדחה, ניתנת הדרישה לתשלום לביצוע כמו פסק דין של בית משפט בענין אזרחי, ויחולו לענין זה ההוראות לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל), בשינויים המחויבים, ובכפוף להוראות לפי סעיף זה. (2) (א) המבקש את ביצועה של דרישה לתשלום יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך בדרך שתיקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ז). (ב) הוגשה בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל, לא יינקטו הליכים לביצועה אלא לאחר המצאת אזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה באזהרה. (ג) הוגשה בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל, רשאי החייב בתשלום להגיש התנגדות לביצועה במועד ובדרך שייקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ז) (להלן - התנגדות להוצאה לפועל); ואולם חייב בתשלום שהגיש ערר לפי הוראות סעיף קטן (ה) לא יהא רשאי להגיש התנגדות להוצאה לפועל. (ד) הוגשה התנגדות להוצאה לפועל, יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדי האזרחי, התשמ"ד-1984. (ז) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים קטנים (ד) עד (ו), לרבות בענינים אלה: (1) נוסח הדרישה לתשלום והפרטים שיצוינו בה; (2) דרכי המסירה וההמצאה של הדרישה לתשלום לחייב בתשלום; (3) המועד לתשלום החיוב המוגדל; (4) דרכי ההגשה של ערר וערעור לבית המשפט, של בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל ושל התנגדות להוצאה לפועל, הפרטים שייכללו בהם והמועדים להגשתם. (ח) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן, בכל שנה, ב-1 בינואר וב-1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת מדד חודש נובמבר 2001, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 18. תנאים וסדרים לנסיעה והובלה (תיקון: תשמ"ח) (א) בפרק זה להלן - "טובין" - לרבות חבילות ומשק חי; "רכבת" - לרבות אניית קיטור וכלי שיט אחר. (ב) דמי נסיעה ודמי הובלה ששולמו בעד הסעת נוסעים או טובין ברכבת פלונית, יראו כאילו התקבלו בתנאי מפורש שבאותה רכבת יהיה מקום לאותם נוסעים או טובין. (ג) לא נמצא מקום לכל אותם נוסעים או טובין תהיה עדיפות לנוסעים שרכשו כרטיסיהם למרחק הגדול ביותר, ומבין הנוסעים שרכשו כרטיסים למרחק אחד תהא עדיפות לפי סדר הרכישה; והוא הדין לענין טובין. (ד) לחיילים בתפקיד, לשקי דואר ולדברי דואר תהיה עדיפות על פני הציבור להסעה במסילה, ללא התחשבות במרחק או בסדר האמורים בסעיף קטן (ג). 19. סירוב להוביל דברים מסוכנים פקיד רכבת רשאי לסרב להוביל חבילה אם הוא חושד שיש בה דבר מסוכן או פוגעני, ורשאי פקיד רכבת לדרוש פתיחתה כדי לברר תכולתה, ורשאי הוא לעכב הובלתה של חבילה כאמור, אף אם נתקבלה להובלה על ידי פקיד רכבת אחר, עד שיברר, להנחת דעתו, את טיב תכולתה. 20. מכירה בשל אי-תשלום דמי הובלה (תיקון: תשמ"ח) (א) נדרש אדם לשלם סכום המגיע בעד הובלת חבילות ולא שילם, רשאי המנהל לעכב אותן, כולן או מקצתן, ולמכור מהן במכירה פומבית כדי כיסוי הסכום האמור והוצאות העיכוב והמכירה, ובלבד שהודיע על כך לאותו אדם זמן סביר מראש. (ב) אם כבר הוצאו החבילות מהמסילה, רשאי המנהל לנהוג כאמור בסעיף קטן (א) בחבילות של אותו אדם הנמצאות אותה שעה במסילה או שיגיעו לידי המנהל לאחר מכן. (ג) יתרת דמי המכר לפי סעיף זה וחבילות שלא נמכרו, יימסרו לאדם הזכאי להן. (ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות הרשות להגיש תובענה על הסכום המגיע כאמור. 21. הצהרה הובאו טובין למסילה לשם הובלה בה או שהובלו בה, רשאי פקיד רכבת לדרוש מבעלם או מהמטפל בהם למסור לו הצהרה מדוייקת בכתב חתומה בידו, על תיאורם ומספרם או כמותם; הוראה זו לא תחול על מטען אישי. 22. שמירת טובין על חשבון הבעל טובין שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע המנהל, רשאי המנהל, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה לתנועה במסילה, לסלקם ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה תחילה לבעל הודעה להוציאם כאמור; לא היו הבעל או מענו ידועים למנהל - יפרסם את ההודעה ברבים בדרך הנראית לו. 23. פיצויים בשל אבדן והיזק (א) לא יהא אדם זכאי לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שקיבל המנהל להובלה במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למנהל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו החבילות כאמור. (ב) נלקחו החבילות מהמסילה והנשגר נתן עליהן, לפקיד הרכבת שמסר לו אותן, קבלה ללא הסתייגות, לא תקובל תביעה בשל נזק לחבילות. 24. פטור מאחריות בשל תיאור כוזב (תיקון: תשמ"ח) לא תשא הרשות באחריות לאבדן או להיזק של חבילות אם בעל החבילות, או הממונה עליהן, נתן לגביהן תיאור כוזב בפרט מהותי והתיאור הכוזב גרם במישרין או בעקיפין לאבדן או להיזק, ומכל מקום לא תהא הרשות אחראית בסכום העולה על שווי החבילות לפי התיאור הכוזב שניתן. 25. נטל ההוכחה בתובענה נגד המדינה לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שנמסרו למנהל הכללי להובלה, אין על התובע להוכיח כיצד נגרם האבדן או ההיזק, אולם עליו להוכיח את שווי החבילות או את מידת הנזק. 26. תביעות להחזרת תשלום-יתר לא יהא אדם זכאי להחזרת תשלום-יתר ששילם בעד הובלת טובין במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למנהל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו להובלה. פרק ד': עונשין 27. פקיד רכבת המשתכר או מתרשל (א) פקיד רכבת שהיה במצב של שכרות בעת ששימש בתפקידו, או סירב למלא תפקידו או זנחו, או מילאו שלא כשורה, דינו - קנס 150 לירות. (ב) אם מחמת טיב התפקיד היו הסירוב, הזניחה או המילוי שלא כשורה מסכנים את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה כדין, דינו של פקיד הרכבת - מאסר שנתיים או קנס 750 לירות. 28. סיכון בטיחות העושה בהתרשלות ובלי הצדק כדין מעשה העלול לסכן את בטיחותו הוא או את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 750 לירות. 29. השלכת חפצים (א) מי שבמזיד השליך או הפיל אבן או דבר אחר על רכבת או על רכב מסילה אחר, בדרך העלולה לסכן בטיחותו של אדם, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 3000 לירות; גרם המעשה חבלת גוף לאדם שברכבת או ברכב כאמור, דינו - מאסר חמש שנים. (ב) מי שבמזיד השליך או הפיל מתוך רכבת או רכב מסילה אחר דבר היכול לפצוע אדם, דינו - מאסר חמישה-עשר יום או קנס 75 לירות. 30. גרם תאונה בהתרשלות הגורם תאונה לרכבת או לרכב מסילה אחר, במעשה שלא כדין, בהפרת תקנות שהותקנו לפי פקודה זו, בהעדר מיומנות או בהתרשלות, ויש בתאונה כדי לסכן בטיחותו של נוסע או של אדם אחר, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 1,500 לירות. 31. הפרעה בנתיב המסילה העושה אחד מאלה ללא סמכות, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 1,500 לירות: (1) מניח או משליך על מסילה או לרחבה עץ, אבן או כל חומר או דבר אחר; (2) מרים, מסיר, מרפה או עוקר פס, אדן או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה; (3) מסובב, מניע, פותח או מטה מסוט או כל מכונה אחרת השייכים למסילה; (4) מפעיל, מראה, מסתיר, מסיר או מסב מיתקן איתות או אור שעל מסילה או בקרבתה; (5) עושה למסילה כל דבר אחר המפריע לפעולתה או מעכב אותה או מסכן את בטיחותו של נוסע או של כל אדם הנמצא במסילה, גורם לעשיית דבר כאמור או מנסה לעשותו. 32. נזק לרכוש מסילה (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 3,000 לירות: (1) הורס במזיד או בהתרשלות חלק מחצרי המסילה או קרון, קטר או דבר אחר שבהם או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה, או מוציאם מכלל שימוש או פוגע בהם; (2) מסיר חול, אבן, אדמה, או כל חומר אחר מגדה, מגשר, ממעביר מים, מקיר תומך או מנתיב המסילה או ממקרקעין שבקרבת מסילה, בדרך העלולה לסכן את יציבותו של נתיב המסילה; (3) כורת עצים בדרך העלולה לסכן את הבטיחות של רכבות או של אדם ברכבת או עליה או לגרום נזק לנתיב המסילה. (ב) העושה אחד מאלה במסילה, דינו - קנס 75 לירות: (1) אוגד תילים או גדר תיל; (2) משבר או הורס גדר או משוכה; (3) עושה מעשה המזיק או העלול להזיק לגדר או למשוכה. (ג) מי שבמזיד מטה נחל או תעלת ניקוז, או גורם בדרך אחרת שמים יזרמו על מסילה או שיזיקו לה בדרך אחרת, דינו - קנס 750 לירות. 33. התרשלות של ספק אלה דינם קנס 75 לירות: (1) מי שהיה לו חוזה לספק למסילה לבנים, עצים, דלק או חומר דומה, או היה עובד בקשר לכך, ומתוך רשלנות הניח או הערים חומר כאמור בדרך לא בטוחה או לא זהירה; (2) הטוען או פורק במסילה טובין, חבילות או משק חי בדרך לא בטוחה או לא זהירה העלולה לסכן את הבטיחות של הרכבת או של אדם בה; בפיסקה זו, חבילות - למעט מטען אישי. 34. עבודת אדמה בתחום מסילה החורש, הזורע, הנוטע או השותל במקרקעין בתחום מסילה או המעבדם בדרך אחרת בלא הסכמת המנהל, דינו - קנס 300 לירות. 35. חציית מסילה בשער (א) הקים המנהל שער לצדה של מסילה לשימושו או לנוחותו של אדם, והוא או אדם אחר פתח את השער, או חצה או ניסה לחצות את המסילה, או נהג או ניסה לנהוג עגלה, בקר, בעל-חיים אחר או כל דבר אחר אל מעבר למסילה, בשעה שרכבת נמצאה בתחום ראייתו או בתחום שמיעתו, דינו - קנס 75 לירות. (ב) לא סגר אדם ולא הידק את השער כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר שעברו בו הוא או עגלה, בקר, בעל-חיים אחר או כל דבר אחר שבפיקוחו, דינו - קנס 75 לירות. 36. אי תשלום דמי נסיעה או חיוב מוגדל (תיקון: תשס"ב) (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977: (1) נסע ברכבת בלי ששילם מראש את דמי נסיעתו; (2) לא שילם את החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף 17. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בהעדר נימוקים מיוחדים שיירשמו בידי התובע, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף קטן (א), בהתקיים אחד מאלה: (1) הנוסע שילם את החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף 17 או שטרם חלף המועד לתשלומו; (2) הדרישה לתשלום שנמסרה לחייב בתשלום הוגשה לביצוע בלשכת הוצאה לפועל לפי הוראות סעיף 17. 37. עבירות שונות העושה אחד מאלה, דינו - מאסר חודש או קנס 75 לירות: (1) נמצא במסילה במצב של שכרות או משתמש בלשון תועבה או בביטויים פוגעים או גורם למטרד או עושה מעשה מגונה כלשהו או מפריע בדרך אחרת, במזיד ובלי הצדק כדין, לנוחותו של נוסע במסילה; (2) בהיותו נוסע הוא מתעקש ונכנס לקרון או לתא השמורים לאחרים, או לקרון או לתא שיש בהם מלוא מספר האנשים שמותר להסיע בהם ואדם הנמצא בהם מתנגד לכניסתו; (3) נכנס בלי הצדק כדין לקרון או לחלק מקרון או לחדר או לתא שנתייחדו לנשים בלבד או לנשים וילדים או לשימוש אחר בלבד, והוא יודע שנתייחדו כאמור, או נשאר שם לאחר שהודע לו שהמקום נתייחד כאמור; (4) מעשן בתא שנתייחד ללא-מעשנים, בלי הסכמת הנוסעים האחרים בתא; (5) מעשן או יורק במסילה במקום שהדבר אסור; (6) משתמש או פוגע, ללא נימוק סביר או מספיק, באמצעי שנועד לתקשורת בין הנוסעים לבין פקידי רכבת הממונים עליה; (7) נועל דלתו של תא, או מונע פתיחתה, בלי שהורשה לעשות כן; (8) לוקח כלב או בעל-חיים אחר לתוך קרון נוסעים בלי רשות מפקיד רכבת; (9) נוסע, בלי רשות מפקיד רכבת, בקטר או בקרונו של הפקח או בכל קרון או רכב שלא נועדו לנוסעים, או על הגג, על המדרגות, על המדרכים או על כל חלק של קרון או רכב שלא נועד לנוסעים; (10) נכנס או מנסה להיכנס לקרון או יוצא או מנסה לצאת מקרון, כאשר הרכבת בתנועה או במקום שלא נועד לכניסת נוסעים לקרון או ליציאתם ממנו; (11) מניח את רגליו, או עומד, על מושב בקרון רכבת; (12) בתחנה שיש בה גשר להולכי רגל, או מנהרה, לשימוש בני אדם הרוצים לחצות את המסילה - חוצה את המסילה שלא בגשר או במנהרה; (13) נוסע, מנסה לנסוע או נמצא במסילה, כשהוא חולה במחלה מידבקת, בלי רשות מפקיד רכבת; (14) נכנס למסילה במזיד בלי רשות מפקיד רכבת; (15) מסיר מוט, יתד או סימן אחר שהושמו לאורך קו מסילה או בסמוך אליו לשם קביעתו, ציונו או סימונו; (16) רוכל במצרך במסילה בלי שהשיג את הסכמתו של פקיד רכבת; (17) בהיותו במסילה סבל או נוהג ברכב או בבהמת-משא, אינו מציית להוראה סבירה של פקיד רכבת שהורשה לכך כדין; (18) מפריע לפקיד רכבת או מעכב אותו, במזיד, בביצוע תפקידו, או מפריע לאדם העוסק כדין בהתוויית קו מסילה; (19) מסיר או משחית הודעה שהוצגה במסילה ברשות או פוגע בה בדרך אחרת, או מציג הודעה במסילה בלי רשות; (20) מוכר או מפיץ במסילה חומר תועבה או חומר מגונה או מסית; (21) מנסה לרכוש לקוחות במסילה, מכוח היותו מדריך או מכוח היותו סוכן של מלון או של עסק הסעה, בלי רשות מפקיד רכבת. 38. דברים מסוכנים, נשיאתם ומשלוחם הנושא במסילה דבר מסוכן או פוגע, או מוסר דבר כאמור להובלה בלי להצהיר בכתב במפורש מה טיבו, דינו - קנס 750 לירות, והוא יהיה אחראי לכל אבדן, חבלה או נזק שנגרמו מחמת שהובא הדבר אל המסילה. 39. נהיגה במסילה מי שבמזיד רוכב על בהמה, אופניים, עגלה או רכב אחר, או נוהג בהם, על מסילה, או חוצה מסילה כאמור במקום שלא נועד לחציה, דינו - קנס 75 לירות. 40. בהמה תועה (א) נמצאו בעלי חיים תועים במסילה, דין בעליהם - קנס 7.50 לירות בשל כל בהמה גסה וקנס 3.75 לירות בשל כל בהמה דקה או בעל-חיים אחר. (ב) פקיד רכבת שמצא בעל חיים תועה במסילה בלי השגחה רשאי לנהוג אותו לתחנת המשטרה הקרובה או לעכב אותו בקרבת מקום עד שישולמו הוצאות החזקתו והאכלתו וכל קנס שיוטל על בעליו לפי סעיף קטן (א). (ג) בעל חיים שעוכב כאמור ולא נדרש תוך עשרה ימים מיום שנתפס, רשאי כל פקיד רכבת שדרגתו אינה נמוכה ממנהל תחנה למכור אותו; מדמי המכר ינוכו הוצאות ההשגחה על בעל החיים, האכלתו ומכירתו וכן הקנס, הכל כפי שיקבע בית המשפט, והיתרה תוחזר לבעל, לפי דרישתו. (ד) נמצא שאי אפשר להשתלט על בעל החיים או שהוא חולה במחלה חמורה, רשאי פקיד הרכבת שדרגתו כאמור בסעיף קטן (ג) להשמידו, ואין השמדתו מונעת מהאשים את הבעל לפי סעיף קטן (א). 41. חומר לקיח בקרבת מסילה (א) המניח עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הנותן שיצטברו, בין דרך צמיחה בין בדרך אחרת, תוך שמונה מטרים מגבול מסילה, דינו - קנס 75 לירות. (ב) בעל מקרקעין או תופשם תוך התחום האמור, המרשה הנחה או הצטברות, של חומר לקיח על המקרקעין שלו או שביודעין לא הסיר חומר לקיח שהונח או שהצטבר עליהם, דינו - קנס 75 לירות. (ג) סעיף זה לא יחול במקרה שהובא חומר לקיח למסילה בהתאם לתקנות מסילות הברזל. 42. הצהרה כוזבת מי שנדרש למסור הצהרה לפי סעיף 21 ולא עשה כן, או שנתן הצהרה כוזבת, דינו - קנס 75 לירות. 43. תשלום קנס אינו פוטר (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב) גביית קנס בשל עבירה שנעברה לפי פקודה זו לא תפגע בזכות המדינה, בזכות הרשות או בזכותו של מפעיל מסילה לפי הוראות סעיפים 46א או 48, לגבות דמי נסיעה או פיצויים, ובית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה כאמור רשאי לצוות עליו לשלם דמי נסיעה, או פיצויים בשל נזק שגרם, בלי שהמדינה, הרשות או מפעיל מסילה כאמור יצטרכו להגיש תובענה אזרחית לכך. 44. סילוק אדם ממסילה העובר עבירה לפי סעיף 37 או המוסיף לעבור עבירה כאמור אחרי שהתרה בו פקיד רכבת לחדול, רשאי פקיד רכבת או שוטר לסלקו ממסילה. 45. עיכוב חשוד בעבירה (תיקון: תשס"ב) (א) היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד שאדם עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להזדהות לפניו במסירת שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות, או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין. (ב) סירב אדם להזדהות כאמור בסעיף קטן (א), או היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד כי אדם עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו רשאי פקיד הרכבת לעכבו עד לבואו של שוטר שאליו יימסר המעוכב בהקדם; על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים. 45א. הפעלת סמכויות סילוק ועיכוב (תיקון: תשס"ב) פקיד רכבת לא יפעיל סמכויות סילוק ועיכוב לפי סעיפים 44 ו-45, אלא אם כן עבר הכשרה מתאימה כפי שקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ומשטרת ישראל הודיעה לגביו כי אין מניעה, מטעמים של ביטחון הציבור, כי יפעיל סמכות כאמור. 46. (בוטל) (תיקון: תשס"ב) פרק ד'1: מסילת ברזל מקומית (תיקון: תשס"ב) 46א. הפעלת מסילת ברזל מקומית (תיקון: תשס"ב-2) (א) השר רשאי, באישור הממשלה, להעניק זיכיון לבנייתה, להפעלתה ולניהולה של מסילת ברזל מקומית למי שאינו הרשות, ובלבד שהוא חברה הרשומה בישראל ושלרשות אין אמצעי שליטה בו. (ב) (1) בעל הזיכיון ייבחר במכרז פומבי; (2) במכרז ובזיכיון ניתן לקבוע תנאים המגבילים את הזכות להשתתף במכרז ולהחזיק בזיכיון, ובלבד שתנאים כאמור ייקבעו באישור השר ושר האוצר (להלן השרים); תנאים במכרז ובזיכיון, שענינם תקופת הזיכיון, דמי הנסיעה ועדכונם, טעונים גם הם אישור השרים. (ג) על מסילת ברזל מקומית יחולו הוראות הפקודה, בשינויים המתחייבים ממאפייני המסילה ומאופן מתן השירות בה. (ד) אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהממשלה להטיל על הרשות לבנות, להפעיל ולנהל מסילת ברזל שאינה מתחברת למסילת ברזל אחרת שלה. (ה) בסעיף זה - "אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; "מסילת ברזל מקומית" - מסילת ברזל שניתנים בה שירותי תחבורה ציבורית ושאינה מתחברת למסילת ברזל של הרשות. פרק ה': שונות 47. תנאים להפעלת מסילת ברזל פרטית לא יבנה אדם, לא יפעיל ולא יקיים מסילת ברזל מכספים פרטיים אלא אם הפקיד לפני כן תכנית לכך אצל המנהל הכללי של משרד התחבורה. 48. הפעלת מסילת ברזל שלא על-ידי הרשות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ב) השר רשאי, לאחר התיעצות עם הרשות ובאישור הממשלה, לאשר בתנאים שיקבע דרך כלל או לענין מסויים, בנייתה, הפעלתה וניהולה של מסילת ברזל שאינה מסילת ברזל מקומית כהגדרתה בסעיף 46א, למי שאינו הרשות. 48א. ביטול אישור להפעלת מסילה והפעלתה על-ידי אחר (תיקון: תשמ"ח) (א) מצא השר כי מסילת ברזל אינה מופעלת להנחת דעתו, או לאחר שקבע כי שיקולי מדיניות תחבורתית מחייבים זאת, רשאי הוא, באישור הממשלה, להורות בצו כי מסילת ברזל או חלק ממנה, של הרשות או של מי שאינו הרשות, תנוהל או תופעל בידי מי שנקבע בצו ובהתאם לאמור בו. (ב) צו כאמור - (1) ינתן לאחר שניתנה הזדמנות לבעלי ענין להשמיע טענותיהם; (2) יכול שיפקיע כל זכות קיימת לפי חוק זה. (ג) הופקעה זכות כאמור, יהיה זכאי מי שהפקיעו ממנו, לפיצוי בשל אובדן זכותו בדרך ובתנאים שיקבע השר בתקנות. 49. (בוטל) (תיקון: תשמ"ח) 50. התיישנות (תיקון: תשס"ב) כל תובענה ואישום שאפשר להגיש לפי פקודה זו נגד אדם בשל מעשה, מחדל או נסיון - להוציא אישום לפי סעיפים 27 עד 35 - יוגשו תוך שנה אחרי האירוע נושא התלונה. 51. המצאת מסמכים (תיקון: תשמ"ח) כל בקשה, כתב תביעה, הודעה או מסמך אחר שיש חובה או רשות להמציאם למדינה או לרשות לפי פקודה זו יכול שיומצאו במסירה במשרד הראשי של המנהל או במשלוח אליו בדואר רשום. 52. דין וחשבון על תאונות (תיקון: תשמ"ח) (א) המנהל יתן לשר דין וחשבון על כל תאונה שאירעה במהלך התנועה הציבורית במסילה, בין שהיתה בה חבלת גוף ובין שלא היתה. (ב) דין וחשבון לפי סעיף זה יינתן במועדים, בצורה ובדרך שהורה השר. 53. הצגת הפקודה פקודה זו תוצג בכל תחנת רכבת דרך קבע במקום בולט. 54. מעצר פקיד רכבת (תיקון: תשמ"ח) לא ייעצר פקיד רכבת בעת מילוי תפקידו עד שניתנה למנהל הזדמנות למצוא לו מחליף אלא אם הואשם בעבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר. 55. שמירת אחריות פלילית אחריותו של אדם לפי פקודה זו לא תגרע מאחריותו הפלילית בשל המעשה לפי כל הוראה בדיני העונשין, ובלבד שלא ייענש אדם פעמיים בשל עבירה אחת. 56. תקנות השר (תיקון: תשמ"ח) השר רשאי להתקין תקנות לענינים אלה, ובכל תקנה רשאי הוא להורות שעל המפר אותה יוטל קנס שלא יעלה על 30 לירות: (1) הסדרה דרך כלל של ניהול המסילה והשימוש בה; (2) הגדרת סמכויותיו של המנהל; (3) - (4) (בוטלו); (5) הובלת מכתבים במסילה; (6) הבטחת השמירה על נכסי המדינה או הרשות במסילה. 57. תקנות בדבר הפעלת מסילה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ה) (א) השר רשאי להתקין תקנות בדבר הפעלת מסילה ובין היתר בענינים אלה: (1) תנאי נסיעה, לרבות תנאי האחריות בשל חבלה לנוסעים; (2) סיווג ותנאים להובלת טובין, חבילות, משק חי או כל חפץ אחר המובל במסילה, לרבות אחריות בעד אובדנם, נזקם או טעות במסירתם וקביעת חפצים או חומרים שיראו אותם כמסוכנים; (3) תנאים להחסנתם ושמירתם של טובין, חבילות או משק חי ולשירותים אחרים. (4) הסדרים לענין הוצאת כרטיסים וכרטיסיות לנסיעה במסילה, סוגיהם, הדפסתם, מכירתם וכל הכרוך בכך, לרבות לענין שימוש משותף בכרטיסים ובכרטיסיות לנסיעה במסילה עם בעלי רישיונות לקווי שירות בתחבורה הציבורית לפי פקודת התעבורה ודרכי ההתחשבנות ביניהם בשל השימוש כאמור. (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(4) יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. פקודותברזלמסילת ברזל