פקודת סדרי השלטון והמשפט הוראות נוספות

פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948 מועצת-המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור: (בוטל) (תיקון: תשכ"ח) פירוש חוקים כדי להרחיק ספק נאמר בזה: (א) כשהחוק אשר ניתן על ידי מועצת המדינה או על פיה סותר חוק שהיה קיים בארץ ישראל ביום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), רואים את החוק הקודם כמבוטל או מתוקן, גם כשאין בחוק החדש ביטול או תיקון מפורש של החוק הקודם. (ב) חוק שניתן על ידי מועצת המדינה או על פיה ואשר מתקן חוק שהיה קיים בארץ ישראל ביום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), או משתייך אליו באיזו צורה שהיא, מפרשים אותו בסמיכות לחוק הקודם, גם כשלמושג אחד נקטו לשון שונה בחוק הקודם ובחוק החדש. 3. אישור פקודות מתאשרות בזה למפרע הפקודות של מועצת-המדינה הזמנית שנחתמו על ידי ראש הממשלה לפני הבחרו, ועל ידי שר לפני קביעת תפקידו. 4. אישור פקודת צבא הגנה לישראל מתאשרת בזה למפרע פקודת צבא הגנה לישראל, תש"ח-1948, כאילו היתה פקודה של מועצת-המדינה הזמנית. 5. אישור פעולות ראש הממשלה והשרים ניתן בזה תוקף למפרע לפעולות ראש הממשלה והשרים שנעשו לפני הענקת סמכותם על ידי הממשלה הזמנית. 6. פעולות פקידים אין לפסול פעולת שופט, שוטר, פקיד ממשלתי או רשות מוסמכת מתוך נימוק שנעשתה על ידיו לפני התמנותו כחוק או לפני קבלו את הסמכות לכך. 7. תוקף הפקודה הסעיפים 6,5,3 של פקודה זו חלים על פקודות שנחתמו ופעולות שנעשו בין ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948) ויום היכנס פקודה זו לתקפה. 8. השם פקודה זו תיקרא "פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948". סדרי השלטון והמשפטפקודות