פקודת עבריינים פליטים

פקודת עבריינים פליטים (רדיפה), 1927 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת עבריינים פליטים (רדיפה). 2. זכותה של המשטרה הסורית או המצרית לרדוף אחרי פליטים בכפוף להוראות פקודה זו, תהא זכות לשוטרים מסוריה והלבנון או ממצרים, כשהם רודפים אחרי פליט שעבר עבירה או שיש יסוד לחשוד בו שעבר עבירה בארץ שאותם שוטרים שייכים לממשלתה, לחדור לתוך ישראל עד לקו המשמרות של המשטרה שיוגדר עפ"י צו מאת שר המשפטים2 ולאסור שם את הפליט שהם רודפים אחריו. 3. את מי מותר לרדוף ולאסור לא ישתמשו בזכות לרדוף ולאסור אלא אם כן העבירה שנעשתה ע"י הפליט או שהוא חשוד בעשייתה היא עבירה שאפשר ליתן עליה צו הסגרה נגד הפליט בהתאם לכל הסכם הסגרה הקיים באותה שעה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת סוריה והלבנון או בין ממשלת ישראל ובין ממשלת מצרים. 4. עבריין שנאסר ימסר לרשות המשטרה הישראלית אם נאסר הפליט הנרדף על אדמת ישראל ע"י שוטר מסוריה והלבנון או ממצרים, ימסרוהו מיד לשוטר של ממשלת ישראל; ודרישה להסגרתו תוגש לשר המשפטים2 בהתאם להוראות חוק ההסגרה הנוהג באותה שעה. 5. שחרור האיש כשלא נתקבלה דרישה להסגרתו תוך 30 יום פליט שנאסר במסיבות המפורטות בסעיף הקודם יובא בתוך ארבעים ושמונה שעה למאסר בפני שופט שלום, אשר יוציא צו מעצר על יסוד אותו כתב האשמה או אותה קובלנה ועל יסוד אותה עדות אשר, לדעת שופט השלום, היה די בהם כדי להוציא צו מאסר אילו נעשתה העבירה בישראל: ולעולם יהא זה תנאי שהאיש שנאסר כך ישוחרר ע"י שופט השלום, חוץ אם קיבל שופט השלום תוך שלושים יום מיום מעצרו צו מאת שר המשפטים2 המודיע שהוגשה דרישה להסגרת הפליט. 6. הפרוצידורה לאחר קבלת דרישה להסגרתו של פליט משנתקבלה דרישה להסגרתו של פליט, הרי המו"מ להסגרתו יתנהל בהתאם להוראות חוק ההסגרה הנוהג באותה שעה. משפט פלילימשרד הפניםפליטיםפקודות