פקודת פשעים

פקודת פשעים (מניעתם), 1933 פקודה הקובעת הוראות מתוקנות יותר למניעת פשעים 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת פשעים (מניעתם). 2. מתן בטחון לשמירת השלום כל מקום שנודע לממונה על מחוז או לנשיא בית-משפט מחוזי, או שיש להם טעם להאמין, כי עלול אדם להפר שלום או להשבית את שלום הציבור יכולים הם, אם סבורים הם שיש טעם מספיק לעשות זאת, להוציא הזמנה ערוכה בנוסח הטופס שבתוספת הראשונה לפקודה זו, ובה ידרשו מאותו אדם להתייצב בפניהם ולתת טעם מדוע לא יתן שטר-ערובה בסכום אשר יורה הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי, בין בצירוף ערבים ובין בלא ערבים, בנוסח הטופס שבתוספת השניה לפקודה זו, שיהא שומר שלום או שימנע ממעשים העשויים להפריע את שלוות הציבור, למשך תקופה שאותו ממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי ימצא לראוי לקבעה, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת. 3. מתן בטחון במקרים אחרים כל מקום שנודע לממונה על מחוז או לנשיא בית-משפט מחוזי, או שיש להם טעם להאמין כי בתוך תחומי שיפוטם נמצא אדם הכלול באחד הסוגים הנזכרים לקמן, יכולים הם, אם סבורים הם שיש טעם מספיק לעשות זאת, להוציא הזמנה ערוכה בנוסח הטופס שבתוספת הראשונה לפקודה זו ובה ידרשו מאותו אדם להתייצב בפניהם ולתת טעם מדוע לא יתן שטר-ערובה, בין בצירוף ערבים ובין בלא ערבים, בנוסח הטופס שבתוספת השניה לפקודה זו, על הנהגתו למשך אותה תקופה שאותו ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי ימצא לראוי לקבעה, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת: (א) כל שנמצא באיזה מקום, אחד מקום ציבורי ואחד מקום פרטי, במסיבות המניחות את דעתו של הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי, כי הוא עמד לעבור עבירה או לסייע במעשה עבירה; (ב) כל שהוא שודד או גנב מועד, או מועד לקבל נכסים גנובים או שדרכו להגן על גנבים או ליתן להם מקלט, או לסייע בהצפנתו ובמכירתו של רכוש גנוב; (ג) כל שהוא מר-נפש או מסוכן כל כך שדבר התהלכו חפשי בלא ערבות עלול להמיט סכנה על הציבור. 4. אימתי מותר להוציא צו מעצר כל מקום - (א) שנראה לממונה על מחוז או לנשיא בית-משפט מחוזי, על יסוד הודעה של שוטר או על יסוד ידיעה אחרת (ועל אותו ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי לרשום את תכנן של אלה), כי יש יסוד לחשוש להפרת השלום או להשבתת שלוות הציבור וכי אי-אפשר למנוע אותה הפרת-שלום או אותה השבתת שלוות הציבור אלא אם יעצרו מיד אדם ידוע, או (ב) שהוזמן אדם להופיע בפני ממונה על מחוז או בפני נשיא בית משפט מחוזי עפ"י הוראות סעיף 2 או סעיף 3, ולא הופיע במשך זמן סביר לאחר שנמסרה לו אותה הזמנה, רשאי אותו ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי להוציא צו למעצרו של אותו אדם. 5. הפרוצידורה של החקירה (1) משהופיע או משהובא אדם על יסוד הזמנה או על יסוד צו עפ"י הסעיפים 2, 3 או 4, יפתח הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי בחקירת אמיתותה של הידיעה שעל יסודה נקט בפעולות ויגבה אותה עדות נוספת, ככל אשר ימצא לנחוץ. (2) אם לאחר חקירה הוכח כי יש לדרוש מאותו אדם ליתן שטר-ערובה, יתן הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי צו בענין זה: בתנאי שאין לצוות על שום אדם ליתן ערבות מסוג השונה מזה הרשום בכתב ההזמנה או בצו המעצר, או בסכום הגדול מן הסכום הרשום בהם או לתקופה ארוכה מן התקופה הרשומה בהם. (3) אם לאחר חקירה לא הוכח כי יש צורך שאותו אדם יתן שטר-ערובה, ירשום הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי הערה בזה הענין, ואם אותו אדם נתון במשמר לצורך החקירה בלבד, יוציאנו לחפשי, ואם אינו נתון במשמר, יפטור אותו. (4) הפרוצידורה שינהגו על פיה במו"מ משפטי עפ"י פקודה זו, בנוגע לגביית עדות בשבועה, חקירתם של עדים וחקירתם חקירה-שכנגד, הופעת עורכי-דין, מסירת צווים, כתבי-הזמנה ושאר מסמכים, הוצאה לפועל של צווים ושאר ענינים כיוצא בזה, תהא הפרוצידורה הנוהגת באותה שעה בהליכים תכופים בפני שופט של בית-משפט שלום: בתנאי: - (א) שלא תנוסח כל אשמה אחרת זולת אותה המתגלית מתוך הידיעה המאשמת הכלולה בכתב-ההזמנה; (ב) שבהליכים עפ"י פקודה זו לא יהא צורך להוכיח כי הנאשם אשם במעשה מסויים או במעשים מסויימים העשויים להראות את מטרתו או את כוונתו או את אופיו ואפשר ליתן צו נגד אותו אדם אם מתוך מסיבות המקרה או מחמת אופיו הידוע, שהוכח לממונה על המחוז או לנשיא בית-המשפט המחוזי, נראה לאותו ממונה על מחוז או לאותו נשיא בית-משפט מחוזי כי צריך ליתן צו כזה; (ג) שאין לערער על צו שניתן ע"י ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי עפ"י פקודה זו. 6. מהותו של שטר ערובה והסמכות להחרים את סכומו (1) שטר הערובה שיינתן ע"י אדם עפ"י פקודה זו יחייב אותו להיות שומר שלום או להימנע ממעשים העלולים להשבית את שלוות הציבור או להתנהג כהוגן. (2) כל מקום ששטר-ערובה המתנה את שמירת השלום או את ההימנעות ממעשים העשויים להשבית את שלוות הציבור או התנהגות הוגנת, ניתן על פי הוראות פקודה זו ע"י איזה אדם, אם כנאשם או כערב, בהתאם לצו מאת ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי, הרי משהוכח לאותו ממונה על מחוז או לאותו נשיא בית-משפט מחוזי שהאדם שנתן את שטר הערובה בתורת אשם נתחייב בדינו על עבירה שעפ"י החוק היא הפרת התנאי שבאותו שטר-ערובה, יכולים הם לפסוק להחרים את הסכום שבאותו שטר-ערובה ולפסוק שנותני שטר הערובה, בין בתורת נאשמים ובין בתורת ערבים, הם או אחד מהם, ישלמו את הסכומים שאיש-איש בהם ערב בעד תשלומם, ואותו פסק-דין יהא פסק-דין של גמר ויוצא לפועל בהתאם לחוק הנוהג באותה שעה בנידון הוצאה לפועל של פסקי-דין אזרחיים. 7. סמכותו של ממונה על מחוז או של נשיא לסרב לקבל איזה ערב ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי יכול לסרב ולא לקבל איזה ערב מחמת שאותו אדם אינו ראוי לכך מטעמים שיירשמו על ידו. 8. מי שאינו נותן ערובה יהא צפוי למאסר מי שנצטווה ליתן ערובה עפ"י סעיף 5(2) ואינו עושה זאת לפני התאריך שבו מתחילה התקופה שהערבות ניתנה לה, ייאסר, ואם כבר נאסר, יהא עצור בבית הסוהר עד תום אותה תקופה או עד שיתן את הערבות בתוך אותה התקופה. 9. סמכותו של שר הפנים לשחרר במקרים מסויימים כל מקום שנוכח המפקח הכללי על המשטרה על יסוד הודעת הממונה על המחוז או בדרך אחרת, כי אפשר לשחרר איזה אדם שנאסר על שלא נתן ערבות עפ"י פקודה זו, מבלי לסכן על ידי כך את הציבור או איזה אדם אחר, יגיש מיד דו"ח על כך לשר הפנים כדי לקבל את הצו שלו, ויכול שר הפנים, אם ימצא לראוי, לצוות לשחרר אותו אדם. 10. סמכותו של שר הפנים לבטל שטר ערבות יכול שר הפנים בכל עת לבטל או לתקן כל שטר-ערובה שניתן עפ"י פקודה זו. 11. ביטול שטרו של ערב (1) כל הערב להתנהגותו השלווה או ההוגנת של אדם אחר יכול לבקש את הממונה על המחוז או את נשיא בית-המשפט המחוזי לבטל את השטר אשר נתן, ולאח"כ יוציא הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי את כתב-ההזמנה או את כתב-ההרשאה שלו אשר בו יידרש מאת האדם שבעדו ניתנה הערבות להתייצב בפניו; משהתייצב אותו האיש בפניו, יבטל הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי את השטר ויצווה עליו ליתן ערבות חדשה בעד אותו החלק מתקופת שטר-הערובה אשר עוד טרם נשלם; אם לא יעשה זאת, יישלח האיש לבית הסוהר למשך אותה תקופת הערבות או עד שיתן את הערבות הדרושה בתוך אותה התקופה. (2) אם סבור הממונה על מחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי כי איזה אדם שהיה ערב להתנהגותו הטובה או השלווה של אדם אחר נעשה פסול לשמש בתפקיד זה כששטר הערובה עודנו בתקפו, יכול הוא באותו אופן ובכפוף לאותם התנאים לדרוש מאת האדם שניתנה בעדו הערבות למצוא ערב חדש במקום אותו ערב או לבטל את שטר-הערובה הקודם. 12. הסמכות להעמיד אדם לפיקוח המשטרה אם הובא אדם בפני ממונה על מחוז או נשיא בית-משפט מחוזי עפ"י הוראות סעיף 2 מן הפקודה הזאת או על יסוד האשמה שהוא חשוד בגדר סעיף 3 מן הפקודה הזאת, והממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי סבורים שיש לדרוש מאותו אדם ליתן ערובה להנהגה טובה בגדר הפקודה הזאת, יכולים הם, במקום זה או נוסף על זה, לצוות להעמיד אותו לפיקוחה של המשטרה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. 13. הגבלות על אנשים שהועמדו לפיקוחה של המשטרה כל שהועמד לפיקוחה של המשטרה יהא נתון להגבלות דלקמן, כולן או מקצתן, ככל אשר יורה הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי המעמידו לפיקוח כזה - (א) הוא יהא נדרש להתגורר בתוך תחומיה של איזו נפה או איזו עיר או איזה כפר בישראל אשר הממונה על המחוז או נשיא בית-המשפט המחוזי יפרטו אותם בצו; (ב) יהא אסור לו להעתיק את מקום-מגוריו לכל נפה אחרת או לכל עיר אחרת או לכל כפר אחר בלא רשות בכתב מאת מפקח-המשטרה המחוזי; בתנאי שלא יעתיק את מקום-מגוריו לאיזה מחוז-משטרה אחר אלא ברשות בכתב מאת המפקח הכללי של המשטרה; (ג) יהא אסור לו לצאת את הנפה או את העיר או את הכפר אשר בהם הוא מתגורר, בלא רשות בכתב מאת מפקח-המשטרה המחוזי; (ד) בכל עת יהא חייב להודיע את מפקח-המשטרה המחוזי שבמחוז המשטרה אשר הוא מתגורר בו את הבית או המקום שהוא דר בו; (ה) יהא חייב בכל פעם שיידרש לכך ע"י הקצין הממונה על המשטרה בנפה או בעיר שהוא מתגורר בהן, להתייצב בפני תחנת-המשטרה הקרובה ביותר; (ו) יהא אסור לו לצאת מפתח ביתו משעה אחת שלאחר שקיעת החמה עד צאתה, והמשטרה תוכל לבקרו במעונו בכל עת. 14. עונשו של מי שאינו ממלא אחרי הצו כל שהועמד לפיקוח המשטרה ואינו מקיים אחד התנאים המפורשים בצו יאשם בעבירה ויהא צפוי בצאתו חייב בדינו למאסר ששה חדשים או לקנס של חמישים לירות או לשני העונשים כאחד. 15. (בוטל) (תיקון: 1937) תוספת ראשונה (סעיפים 2 ו-3) כתב-הזמנה על יסוד מסירת ידיעה על הפרת-שלום קרובה לודאי, וכו' ל מ הואיל ונתברר לי על יסוד ידיעה מהימנה כי (כאן פרש את תכנה של הידיעה) וכי אתה עלול ל ניתן בחתימת ידי היום (החתימה) תוספת שניה (סעיפים 2 ו-3) שטר ערבות הואיל ואני (השם) תושב (המקום) נדרשתי להתחייב בשטר-ערבות ל ל ניתן היום (החתימה) (אם צריך ליתן שטר בצירוף ערבים, הוסף): הרינו מכריזים עצמנו כערבים ל (החתימות) משפט פליליפקודותפשע