פקודת שטרי חליפין

פקודת שטרי חליפין (פרוטסט), 1939 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת שטרי חליפין (פרוטסט), 1939. 2. פירוש המונח "שטר" שבפקודה זו פירושו שטר חליפין כמוגדר בפקודת השטרות והוא כולל שטר חוב כמוגדר באותה פקודה. 3. הוראה בענין הזמן והמקום לפרוטסט של שטרות במסיבות מיוחדות למרות כל האמור בפקודת השטרות, הרי כשאי אפשר להגיש שטר לפרוטסט באותו המקום שבו לא נפרע השטר, מחמת סגירתו של כל בית משפט שהוא או מכל סיבה אחרת שהיא תוצאה של מהומות אזרחיות בישראל, בהתאם לסעיף 50(5) מאותה פקודה תוך הזמן שנקבע בסעיף 50(3) מאותה פקודה, מותר לרשום אותו שטר או להגישו לפרוטסט ביום החול השלישי שלאחר יום אי-כיבודו של השטר, או קודם לכך, במשרד הנוטריון הציבורי הקרוב ביותר למקום אי-כיבודו של השטר והמצוי בתחומי אזור השיפוט של אותו בית המשפט המחוזי שאליו כפוף גם מקום אי-כיבודו של השטר, ואותו רישום או אותו פרוטסט ייראו כרישום או פרוטסט בני תוקף שנעשו במועד הראוי לצורך פקודת השטרות. 4. התחלת התוקף פקודה זו תיראה כאילו קיבלה תוקף ביום 30 בספטמבר, 1938. שטר חליפיןפקודות