ביטוח רכב - פגיעת ברד ברכב

פסק דין 1. רכבו של התובע מסוג פג'ו היה מבוטח בביטוח מקיף אצל הנתבעת. ביום 15.10.02, בשעה שרכב התובע חנה, נגרמו לרכב נזקים כתוצאה מברד עז אשר ניטח בארץ באזורים שונים. 2. בין הצדדים התגלה סכסוך לגבי היקף הנזקים אשר נגרמו לרכב, הן לעניין ההוצאות הישירות של התיקון הנדרש והן לעניין ירידת הערך. התובע הציג חוות דעת של שמאי מטעמו, מר ויקטור עידן, ממנה עולה כי סכום התיקון הינו 17,154 ₪, סכום ירידת הערך 20,176 ₪, סה"כ 37,330 ₪. מאידך, הנתבעת הציגה חוות דעת של ג. ש.ר. שמאות בע"מ ממנה עולה כי ירידת הערך המסתכמת בסכום של 7,200 ₪ בלבד, וכי סכום התיקון הוא 5,618 ₪. 3. הצדדים השכילו להגיע להסכמה דיונית ביניהם, אשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 10.1.05 במסגרתה הצדדים קבעו כי הסכסוך, הן לעניין הנזקים הישירים והן לעניין ירידת הערך יועבר להכרעת הועדה המוסמכת של איגוד השמאים (להלן : "הועדה"). הצדדים התחייבו לפעול לפי פסיקת הועדה ושמרו על זכותם לטעון לעניין ההוצאות. 4. ביום 6.9.05 ניתנו ממצאי הועדה. מעיון בה עולה כי סכום הפיצוי בגין הנזק הישיר הינו בסך של 16,304 ₪, ושיעור ירידת הערך עומד על 12.25%, ובחישוב מערך הרכב (118,680 ₪) מסתכם הפיצוי בראש נזק זה בסכום של 14,538 ₪. 5. לאחר שעיינתי בחוות הדעת האמורה, וכן בסיכומי הצדדים לעניין ההוצאות שנגרמו להם בגין ההליך, ולאחר שנתתי את דעתי כי הסכום שקבעה הועדה נמוך בכ- 20% מהסכומים אשר נתבעו על ידי התובע, אך מאידך גבוהים ב- 250% מהסכומים אשר הוצעו על ידי הנתבעת, אני מחייבת את הנתבעת בתשלום הסכומים הבאים : - פיצוי בגין הנזק וירידת הערך, על פי קביעת הועדה - 30,842 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.10.02 ועד התשלום המלא בפועל. מסכומים אלה יש להפחית את סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה ; - שכר טרחתו של השמאי עידן, בגין עריכת חוות הדעת והופעתו לדיון בועדת השמאים, סכום של 2,346 ₪ ; - אגרת בית משפט בסך 1,260 ₪ ; - שכר טרחת עורך דין בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. בפסיקת שכר טרחתו של עורך הדין, לקחתי בחשבון את העובדה כי הצדדים השכילו כאמור ליעל את הדיון ולא התקיימו ישיבות הוכחות. כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. רכבביטוח רכב