צו אזורים חופשיים לייצור בישראל

צו אזורים חופשיים לייצור בישראל (עבירה על בטחון המדינה), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ג) לחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה בזה לאמור: 1. קביעת עבירות העבירות על הוראות החיקוקים כמפורט להלן הן עבירות על בטחון המדינה לענין סעיף 22(א)(3)(א) לחוק: (1) חוק העונשין, התשל"ז-1977 - פרק ז' בחלק ב'; (2) פקודת מניעת טרור; (3) תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 - תקנות 58, 59, 84, 85 ו-136; (4) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד בטחוני וידע בטחוני), התשנ"ב-1991; (5) פקודת המסחר עם האויב, 1939 - סעיף 3; (6) חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - סעיפים 43 עד 46; (7) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954. צוויםאזורים חופשייםצו (חקיקה)