צו איסור הלבנת הון בנק הדואר

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ג) בצו זה - "בעל חשבון" - מי שרשום בבנק הדואר כבעל חשבון; "בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק; "גוף מוכר" - ועד עובדים או נציגות בית משותף; "יחיד" - מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר; "הממונה" - כהגדרתו בסעיף 12(2) לחוק; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת; "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק; "חשבון" - כל חשבון שניתן לפתוח בבנק הדואר למעט חשבון קצבאות המדינה; "חשבון קצבאות המדינה" - חשבון של יחיד שנפתח טרם תחילתו של החוק, ואשר הוגבל על ידי בנק הדואר לשמש אך ורק לצורכי הפקדה ומשיכה של קצבאות מטעם המדינה; "מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק; "מורשה חתימה" - מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא רשום אצל בנק הדואר כמי שרשאי לפעול בחשבון; "מספר זהות" - (1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(7) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - ירשום בנק הדואר את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - מספר הרישום שיקבע המנהל בתיאום עם הרשות המוסמכת; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(7) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - ירשום בנק הדואר את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (5) במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - מספר הרישום שיקצה לו המנהל בתיאום עם הרשות המוסמכת; "מען" - (1) ביחיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) ו-(7) ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (2) בתאגיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) ו-(7) ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (3) במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - המען שמסרו; "מקבל שירות" - בעל חשבון, מורשה חתימה או אדם המבצע בבנק הדואר פעולה שאינה נרשמת בחשבון; "נאמן" - כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979; "נהנה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק; "פעולה" - פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה; "שם" - (1) ביחיד - שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם; (2) בתאגיד - שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שמסר; (3) בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמם כפי שמסרו; "תאגיד" - (1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל; (2) גוף שרשום כתאגיד מחוץ לישראל; (3) גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד; "תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; "תושב חוץ" - מי שאינו תושב. פרק ב': ביצוע חובות בנק הדואר 2. אופן ביצוע ופיקוח (א) חובות המוטלות על בנק הדואר מכוח צו זה, יקוימו באמצעות רשות הדואר, במסגרת תפקידה כאמור בסעיף 5(א)(3) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, ובהתאם להוראת סעיף 3 לחוק בנק הדואר, התשי"א-1951. (ב) המנהל של רשות הדואר ומנהל השירות הבנקאי ימסרו, לפי דרישה, לעובד משרד התקשורת שהסמיך לכך המנהל, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובות בנק הדואר לפי צו זה. פרק ג': חובות זיהוי 3. רישום פרטי הזיהוי (א) לא יפתח בנק הדואר חשבון בלא שירשום לגבי כל אחד מבעלי החשבון ומורשי החתימה וכן לגבי מי שמבקש לפתוח חשבון, אם אינו אחד מאלה, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 4: (1) שם; (2) מספר זהות; (3) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך התאגדות; (4) מען. (ב) לא יפתח בנק הדואר חשבון בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי בנק הדואר מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי הענין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם מצא בנק הדואר שהמדובר בחשבון של נאמנות לטובת נהנה, שלפי הצהרת הנאמן, לא ניתן לדעת את זהותו בעת פתיחת החשבון; במקרה כאמור, יפנה בנק הדואר את תשומת לבו של הנאמן, בכתב, לחובתו למסור לבנק הדואר את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו. (ג) לא יפתח בנק הדואר חשבון לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי בנק הדואר מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות. (ד) לא יוסיף בנק הדואר לחשבון - (1) בעל חשבון או מורשה חתימה, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 4. (2) נהנה בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב). (3) בעל שליטה בתאגיד בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג). (ה) פתיחת חשבון והוספת בעל חשבון, הוספת נהנה והוספת בעל שליטה תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 5. (ו) לא יבצע בנק הדואר פעולה מן המפורטות בסעיף 9 שאינה נרשמת בחשבון כלשהו של לקוח או נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה אינו רשום בו כבעלים או כמורשה חתימתה, למעט פעולה של תשלום מסים, אלא לאחר שעשה כל אלה: (1) אם היא פעולה בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים או יותר - (א) זיהה את מבצע הפעולה לאחר עיון במסמך הזיהוי שלו; (ב) רשם את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כאמור בסעיף קטן (א); (ג) בדק שמסמך הזיהוי תקף, נחזה מקורי ורשם זאת. (2) אם היא פעולה בסכום שווה ערך לפחות מ-200,000 שקלים חדשים אך לא פחות מ-50,000 שקלים חדשים - (א) זיהה את מבצע הפעולה לאחר עיון במסמך הזיהוי שלו; (ב) רשם את שמו ואת מספר זהותו של מבצע הפעולה על פי מסמך הזיהוי. בסעיף קטן זה, "מסים" - מסים שמטילה המדינה, ובין השאר, מס בולים, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רכישה, ותשלומים לביטוח לאומי. (ז) לא יבצע בנק הדואר פעולה של תשלום מסים כמשמעותם בסעיף קטן (ו) במזומן, בסכום של 100,000 שקלים חדשים או יותר, אלא לאחר שעשה כל אלה: (1) זיהה את מבצע הפעולה לאחר עיון במסמך הזיהוי; (2) רשם את שמו ואת מספר זהותו של מבצע הפעולה. (ח) בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), "מסמך זיהוי" - לגבי אזרח ישראלי או תושב ישראל - תעודת זהות כהגדרתה בסעיף 4(א)(1); לגבי תושב חוץ - דרכון או תעודת מסע; לגבי תאגיד הרשום בישראל - על פי תעודת הרישום; לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל - על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו. 4. אימות פרטים ודרישת מסמכים (א) בנק הדואר יאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 3(א) ו-(ד)(1) ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן: (1) ביחיד שהוא תושב, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים - יישמר אצל בנק הדואר; בנק הדואר יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין במשרד הפנים וישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בתעודה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה כפי שרשום במרשם האוכלוסין; בסעיף זה, "תעודת זהות" - לרבות תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע, שהעתק מצולם שלהם - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי - יישמר אצל בנק הדואר; בנק הדואר ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו - עם כרטיס אשראי; (3) בתאגיד הרשום בישראל, לענין רישום פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) - על פי תעודת הרישום; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; בנק הדואר יקבל לידיו מסמכים אלה: (א) העתק מאושר מתעודת הרישום של התאגיד; (ב) העתקים מאושרים ממסמכי היסוד של התאגיד; (ג) אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו; לחלופין, רשאי בנק הדואר לאמת את עובדת רישום התאגיד במרשמים המתאימים; (ד) העתק מאושר של החלטת הארגון המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור נתקבלה כדין; (ה) העתק מאושר של החלטת הארגון המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה בחשבון; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל, לענין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) - על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; בנק הדואר יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3)(ב) עד (ה); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו בנק הדואר אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ, לענין רישום השם - על פי הצהרת המבקש לפתוח חשבון, ובתאגיד שהוקם בחיקוק על פי החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; בנק הדואר יקבל לידיו מסמכים כאמור בפסקה (3)(ד) ו-(ה), בשינויים המחויבים; (6) בגוף מוכר, לענין רישום השם והמען - על סמך הצהרת המבקש, לאחר שבנק הדואר נוכח לדעת, על פי מסמך, שהמבקש לפתוח את החשבון מורשה לפעול בשם הגוף המוכר; (7) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(4), נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאי בנק הדואר לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים במערכת הבנקאות באותה מדינה שבה נעשה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; בנק הדואר ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי. (ב) בפעולות כאמור בסעיף 3(ו)(1) של מקבל שירות שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל שאינו בעל החשבון שבו נרשמת הפעולה או מורשה חתימה בו, יאמת בנק הדואר את פרטי זיהויו עם מרשם האוכלוסין במשרד הפנים, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בתעודת הזהות של מקבל השירות עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה כפי שרשום במרשם האוכלוסין וירשום את כל אלה. (ג) בסעיף זה, "העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה: (1) הרשות שהנפיקה את מסמך המקור; (2) עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) פקיד של בנק הדואר שלפניו הוצג המסמך המקורי; (4) רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות (להלן - האמנה לביטול דרישת האימות); (5) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ. 5. הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה (א) בעת פתיחת חשבון ידרוש בנק הדואר מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או כנאמן בעבור אחר; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי הוא פועל כנאמן - תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים, ואם היה הנהנה בלתי ידוע - יצהיר על כך; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, ידרוש בנק הדואר גם מבעל החשבון הצהרה כאמור טרם שביצע את פעולתו הראשונה בחשבון. (ב) בעת פתיחת החשבון בעבור תאגיד, ידרוש בנק הדואר הצהרה ממורשי החתימה או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד. (ג) בעת ביצוע פעולה כמפורט בסעיף 9(א)(2) אשר ענינה הפקדת מזומנים לצורך העברתם לחו"ל או משיכת מזומנים שהתקבלו מחו"ל, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות, ידרוש בנק הדואר מהמבקש לבצע פעולה כאמור, הצהרה כי הוא פועל בעבור עצמו או כנאמן בעבור אחר; הצהיר המבקש כי הוא פועל כנאמן - תכלול ההצהרה את הפרטים האמורים בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים. (ד) הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייעשו לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה, והצהרה כאמור בסעיף קטן (ג) תיעשה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה. 6. פטור חלקי (א) האמור בסעיפים 3(ב) ו-(ד)(2) ו-5 (א) לגבי רישום נהנה בחשבון לא יחול על חשבון שגוף, שחל עליו צו מכוח סעיף 7 לחוק. מבקש לפתוח בעבור לקוחותיו. (ב) האמור בסעיפים 3(ג) ו-(ד)(3) ו-5 (ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובלבד שניתן על כך אישור של עורך דין. 7. זיהוי פנים אל פנים (א) בנק הדואר יזהה פנים אל פנים את בעל החשבון ומורשה החתימה, טרם הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לענין סעיף קטן זה, "זיהוי פנים אל פנים" - לרבות זיהוי על ידי אחד מאלה: (1) נציגו או שליחו של בנק הדואר; (2) בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ; (4) רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות; (5) זיהוי אחר שאישר המנהל, בתיאום עם הרשות המוסמכת. (ב) בנק הדואר יזהה פנים אל פנים, אדם המבצע פעולה, החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 9, ושאינה נרשמת בחשבון כלשהו של לקוח. 8. שמירת מסמכי הזיהוי בנק הדואר ישמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות אחרי שייסגר החשבון, או אחרי ביצוע פעולה כאמור בסעיף 3(ו)(1); לענין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות. פרק ד': חובות דיווח 9. דיווח לפי גודל הפעולה (א) בנק הדואר ידווח לרשות המוסמכת על הפעולות כמפורט להלן: (1) פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (2) פעולה במזומן שאינה מבוצעת בחשבון כלשהו של לקוח, לרבות הפקדת מזומנים לצורך העברתם לחוץ לארץ או משיכת מזומנים שהתקבלו מחוץ לארץ, שלא באמצעות חשבון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (3) פעולה של החלפת שטרות ומעות במזומן, לרבות המרה, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות; (4) פעולה של הוצאת המחאה, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות, למעט המחאה בנקאית, מטעם תאגיד בנקאי שיש לו חשבון בבנק הדואר, בסכום עד 1,000,000 שקלים חדשים, שהוצאה כנגד הלוואה לדיור; (5) פעולה של קניית המחאות נוסעים, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (6) פעולה של הפקדת שיקים במטבע חוץ בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (7) פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל באמצעות חשבון בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות. (ב) בסעיף זה, "המחאה" - לרבות המחאות דואר והמחאות כסף כמשמעותן בפרקים הרביעי והחמישי, לפי הענין, של תקנות בנק דואר (שירותים בבנק הדואר), התשל"ה-1974. 10. דיווחים נוספים (א) בנק הדואר ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל שירות, שלאור הידע המצוי ברשות בנק הדואר, נחזות בעיניו כבלתי רגילות, אך בלא צורך בהצגת שאלות ובבירור עובדות אל מול מקבל השירות. (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה פעילות של מקבל השירות כמפורט להלן: (1) פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 9; (2) נראה שבעל החשבון מנהל את החשבון בעבור אחר, בלי שהצהיר על כך; (3) פעולות שסכומן גדול מ-200,000 שקלים חדשים, כמפורט להלן: (א) פעולה בחשבון שמבוצעת באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה; (ב) כמה פעולות בחשבון שבהן, בלא סיבה נראית לעין, כספים נמשכים סמוך לאחר שהם מופקדים, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל; (ג) העברות מהארץ לחוץ לארץ ולהיפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון; (ד) הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין; (ה) היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין; (ו) כמה פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין; (ז) הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה. 11. פטור מדיווח בנק הדואר יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 9 - (1) אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה: (א) מוסד ציבור; (ב) תאגיד בנקאי; (ג) בנק הדואר; (ד) מבטח - כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981; (ה) חבר בורסה; (ו) קופת גמל - כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה, וחברה מנהלת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964, בעבור קופת גמל שבניהולה; (ז) קרן - כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; (2) בפעולה לפי סעיף 9(א)(7) שנעשתה בגין יבוא ויצוא טובין, ובלבד שנמסר לבנק הדואר תיעוד לגבי מהות העסקה וסכומה; לענין זה, יכול שאף הצהרת בעל החשבון לגבי מהות העסקה וסכומה תיחשב תיעוד. 12. פרטי הדיווח דיווח לפי סעיפים 9 ו-10 יכלול פרטים אלה: (1) לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של לקוח - (א) מספר החשבון; (ב) שם החשבון, אם קיים; (2) לגבי הפעולה המדווחת - (א) מספר הבנק ומספר הסניף; (ב) תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי בנק הדואר; (ג) סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה; (ד) סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבעות; (ה) מספר סידורי של הדוח; (ו) לגבי דיווח לפי סעיף 9(א)(2) ו-(7) - גם פרטי המעורבים בעסקה כפי שמופיעים בהוראת מקבל השירות, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; (ז) סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 9 - כמפורט בתוספת השניה; (ח) סיבת הדיווח לפי סעיף 10, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח. (3) לגבי בעלי החשבון ומורשי החתימה, אם קיימים, לגבי אדם המבצע בבנק הדואר פעולה שאינה נרשמת בחשבון כלשהו של לקוח וכן, בדיווח לפי סעיף 10, לגבי מבצע הפעולה - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; (ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים; (ה) ביחיד - תאריך לידה, בתאגיד - תאריך התאגדות; (ו) ביחיד - מין; (ז) מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ). (4) לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו-(ג). 13. איסור גילוי ועיון בנק הדואר לא יגלה עובדת קיומו או אי קיומו של דיווח לפי סעיף 10 ולא יאפשר עיון במסמכים המעידים על דיווח כאמור, אלא לממונה, לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. 14. שמירת מסמכים בנק הדואר ישמור את מסמך ההוראה לביצוע הפעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת או את העתקה כאשר יש להחזיר את המקור החתום, לתקופה של שבע שנים מיום מתן ההוראה. פרק ה': שונות 15. ניהול רישומים ושמירתם פטור חלקי (א) בנק הדואר יקיים מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות, פרטי הזיהוי של בעל החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה. (ב) בנק הדואר ישמור את מסמך ההוראה, לביצוע פעולה שסכומה שווה ל-50,000 שקלים חדשים או יותר, לתקופה של שבע שנים לפחות מיום מתן ההוראה. 16. הוראות מעבר (א) למן תום 18 חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע בנק הדואר כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני תחילתו, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 3 ו-4, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות; בחשבון של תושב וחברה הרשומה בישראל בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 4; לענין זה, "פעולה" - פעולה יזומה של לקוח שניתנה לאחר מועד תחילתו של צו זה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אי קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו ואם כנאמן בעבור אחר, לא תיחשב כאי קיום הוראות סעיפים 3 ו-4, ובלבד שבנק הדואר נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור. (ג) סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעלו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה יעשה בנק הדואר מאמץ סביר כדי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי. תוספת ראשונה טופס 1 (סעיף 5(ד)) טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון אני (שם), בעל מס' זהות מצהיר בזה כי - ? אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעל החשבון. ? יש נהנה בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך ? הנהנים בחשבון הם: שם מס' זהות* תאריך לידה/התאגדות ? אין בעל שליטה בתאגיד; ? בעלי השליטה בתאגיד הם: שם מס' זהות* תאריך לידה אני מתחייב להודיע לבנק הדואר על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך חתימה * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. טופס 2 (סעיף 5(ד)) טופס הצהרה על נהנה בעת ביצוע פעולה אני (שם), בעל מס' זהות מצהיר בזה כי - ? אין נהנים בפעולה שאני מבקש לבצע; ? הנהנה בפעולה הם: שם מס' זהות* תאריך לידה/התאגדות אני מתחייב להודיע לבנק הדואר על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך חתימה * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. תוספת שניה (סעיף 12(2)(ז)) סוג הפעולה לדיווח מספר סידורי שם הפעולה הפקדת מזומנים במטבע ישראלי לחשבון הפקדת מזומנים במטבע חוץ לחשבון משיכת מזומנים במטבע ישראלי מחשבון משיכת מזומנים במטבע חוץ מחשבון משיכת מזומנים או הפקדתם שלא דרך חשבון (למעט הפעולות המפורטות בפרטים 6 ו-7 בתוספת זו) 6. הפקדת מזומן והעברתו לחוץ לארץ שלא דרך חשבון 7. משיכת מזומן שמקורו בחוץ לארץ שלא דרך חשבון 8. החלפת שטרות ומעות במטבע ישראלי 9. החלפת שטרות ומעות במטבע חוץ 10. המרת שטרות ומעות ממטבע ישראלי למטבע חוץ 11. המרת שטרות ומעות ממטבע חוץ למטבע ישראלי 12. הוצאת המחאה בנקאית במטבע ישראלי 13. הוצאת המחאה בנקאית במטבע חוץ 14. קניית המחאת נוסעים 15. הפקדת שיקים במטבע חוץ 16. העברה בין-לאומית מישראל לחוץ לארץ דרך חשבון 17. העברה בין-לאומית מחוץ לארץ דרך חשבון בנקמיסיםעבירות מסהלבנת הוןצוויםדוארבנק הדוארצו (חקיקה)