צו איסור הלבנת הון חבר בורסה

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ח) בצו זה - "בעל חשבון" - מי שרשום אצל חבר בורסה כבעל חשבון; "בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק; "גוף מוכר" - ועד עובדים או נציגות בית משותף; "הממונה" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק; "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק; "חברה מנהלת" - כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964; "חשבון" - למעט חשבון המיועד להחזקת יחידות כמשמעותן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, בלבד, ואשר מקור הכספים הבלעדי לרכישתן הוא חשבון עבור ושב אחד של בעל החשבון בתאגיד בנקאי (להלן - חשבון המקור), ובלבד שבעת פדיון היחידות מועברת תמורת הפדיון חזרה לחשבון המקור. "יחיד" - מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר; "מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981; "מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק; "מורשה חתימה" - מי שבעל החשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא רשום אצל חבר הבורסה כמי שרשאי לפעול בחשבון; "מספר זהות" - (1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזיהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(7) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - ירשום חבר הבורסה את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר רישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - מספר הרישום הפנימי אצל חבר הבורסה; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(7) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות ירשום חבר הבורסה את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (5) במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - מספר הרישום שיקצה לו חבר הבורסה בתיאום עם הרשות המוסמכת; "מען" - (1) ביחיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(1), (2) ו-(7) ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (2) בתאגיד - המען הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(3), (4) ו-(7) ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (3) במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - המען שמסרו; "מקבל שירות" - בעל חשבון מורשה חתימה או אדם המבצע אצל חבר בורסה פעולה שאינה נרשמת בחשבון; "נאמן" - כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979; "נהנה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק; "ניירות ערך" ו"נכסים פיננסיים" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק העיסוק); "פעולה" - פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה; "קופת גמל" - כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה; "קרן" - כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; "שם" - (1) ביחיד - שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם; (2) בתאגיד - שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שמסר; (3) בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; (4) בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמם כפי שמסרו; "תאגיד" - (1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל; (2) גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל; (3) גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד; "תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; "תושב חוץ" - מי שאינו תושב. פרק ב': חובות זיהוי 2. רישום פרטי הזיהוי (א) לא יפתח חבר בורסה חשבון בלא שירשום לגבי כל אחד מבעלי החשבון ומורשי החתימה וכן לגבי מי שמבקש לפתוח חשבון, אם אינו אחד מאלה, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 3: (1) שם; (2) מספר זהות; (3) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך התאגדות; (4) מען. (ב) לא יפתח חבר בורסה חשבון בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4; לא היה בידי חבר הבורסה מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי הענין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם מצא חבר הבורסה שהמדובר בחשבון של נאמנות לטובת נהנה, שלפי הצהרת הנאמן, לא ניתן לדעת את זהותו בעת פתיחת החשבון; במקרה כאמור, יפנה חבר הבורסה את תשומת לבו של הנאמן, בכתב, לחובתו למסור לחבר הבורסה את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו. (ג) לא יפתח חבר בורסה חשבון לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4; לא היה בידי חבר הבורסה מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות. (ד) לא יוסיף חבר בורסה לחשבון - (1) בעל חשבון או מורשה חתימה, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 3. (2) נהנה בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב). (3) בעל שליטה בתאגיד בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג). (ה) פתיחת חשבון והוספת בעל חשבון, הוספת נהנה והוספת בעל שליטה תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 4. (ו) לא יבצע חבר בורסה פעולה החייבת בדיווח לפי הוראות סעיף 8, ושאינה נרשמת בחשבון כלשהו של לקוח, בלא שירשום את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 3. (ז) לא יבצע חבר בורסה פעולה שאינה חייבת בדיווח לפי סעיף 8, בלא שיזהה את מבצע הפעולה וירשום את שמו ואת מספר זהותו על פי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 3; בסעיף קטן זה, "פעולה" - פעולה, שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר, בחשבון שמבצע הפעולה אינו רשום בו כבעלים, כמורשה חתימה או כערב. 3. אימות פרטים (א) חבר בורסה יאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 2(א), (ד)(1) ו-(ו) ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן: (1) ביחיד שהוא תושב, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים - יישמר אצל חבר הבורסה; חבר הבורסה יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין במשרד הפנים וישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בתעודה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה כפי שרשום במרשם האוכלוסין; בפסקה זו, "תעודת זהות" - לרבות תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע, שהעתק מצולם שלהם - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי - יישמר אצל חבר הבורסה; חבר הבורסה ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו - עם כרטיס אשראי; (3) בתאגיד הרשום בישראל, לענין רישום פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי תעודת הרישום; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; חבר הבורסה יקבל לידיו מסמכים אלה: (א) העתק מאושר מתעודת הרישום של התאגיד; (ב) העתקים מאושרים ממסמכי היסוד של התאגיד; (ג) אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו; לחלופין, רשאי חבר הבורסה לאמת את עובדת רישום התאגיד במרשמים המתאימים; (ד) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון אצל חבר הבורסה, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור נתקבלה כדין; (ה) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה בחשבון; בפסקה זו, "עורך דין" - בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל לענין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1) עד (4) - על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; חבר הבורסה יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3)(ב) עד (ה); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו חבר הבורסה אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ, לענין רישום השם - על פי הצהרת המבקש לפתוח חשבון, ובתאגיד שהוקם בחיקוק על פי החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; חבר הבורסה יקבל לידיו מסמכים כאמור בפסקה (3)(ד) ו-(ה), בשינויים המחויבים. (6) בגוף מוכר, לענין רישום השם והמען - על סמך הצהרת המבקש לפתוח חשבון, לאחר שחבר הבורסה נוכח לדעת, על פי מסמך, שהמבקש מוסמך לפעול בשם הגוף המוכר; (7) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(4), נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאי חבר הבורסה לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בחשבון מן הסוג הזה באותה מדינה שבה נעשה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; חבר הבורסה ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי. (ב) בסעיף זה, "העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה: (1) הרשות שהנפיקה את מסמך המקור; (2) עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) עובד של חבר הבורסה שבפניו הוצג המסמך המקורי; (4) רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות (להלן - האמנה לביטול דרישת האימות); (5) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ. 4. הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה (א) בעת פתיחת חשבון ידרוש חבר הבורסה מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או כנאמן בעבור אחר; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי הוא פועל כנאמן - תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 2(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; ואם היה הנהנה בלתי ידוע - יצהיר על כך; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, ידרוש חבר הבורסה גם מבעל החשבון הצהרה כאמור טרם שביצע את פעולתו הראשונה בחשבון. (ב) בעת פתיחת חשבון בעבור תאגיד, ידרוש חבר הבורסה הצהרה ממורשי החתימה או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 2(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד. (ג) ההצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייעשו לפי הטופס שבתוספת. 5. פטור חלקי (א) האמור בסעיפים 2(ב) ו-(ד)(2) ו-4 (א) לגבי רישום נהנה בחשבון לא יחול על - (1) חשבון שגוף שעליו חל צו מכוח סעיף 7 לחוק מבקש לפתוח בעבור לקוחותיו; (2) חשבון ניירות ערך שגוף מחוץ לארץ מבקש לפתוח בעבור לקוחותיו, לרבות חשבון כספי הקשור במישרין לחשבון ניירות הערך, ובלבד שהוראות חוק או הוראות רשות מוסמכת המחייבות זיהוי לקוחות לענין מניעת הלבנת הון, חלות על אותו גוף, והוא הגיש לחבר הבורסה הצהרה על כך. (ב)2 האמור בסעיפים 2(ג) ו-(ד)(3) ו-4 (ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובלבד שניתן על כך אישור של עורך דין. 6. זיהוי פנים אל פנים חבר בורסה יזהה פנים אל פנים את בעל החשבון ומורשה החתימה, טרם הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לענין סעיף קטן זה, "זיהוי פנים אל פנים" - לרבות זיהוי על ידי אחד מאלה: (1) עובד של חבר הבורסה או עובד של חברה קשורה של חבר הבורסה; לענין זה, "חברה קשורה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ; (4) רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות. 7. שמירת מסמכי הזיהוי חבר הבורסה ישמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות אחרי שייסגר החשבון, או אחרי ביצוע פעולה כאמור בסעיף 2(ו); לענין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות. פרק ג': חובות דיווח 8. דיווח לפי גודל הפעולה חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על הפעולות כמפורט להלן: (1) פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (2) פעולה של הפקדת שיקים במטבע חוץ בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (3) פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ ישראל, באמצעות חשבון, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (4) פעולה של העברה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים מחשבון לחשבון אחר, בין שהחשבון האחר הוא חשבון אצלו ובין שהוא חשבון בתאגיד בנקאי או אצל חבר בורסה אחר או שהוא חשבון ניירות ערך בחוץ לארץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות, למעט פעולה של העברה לנאמן למשמורת; לענין זה, "העברה לנאמן למשמורת" - העברה בשל קניה או מכירה בבורסה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים בתמורה להעברת מזומנים, ולהפך, בין חשבון הלקוח אצל חבר בורסה המבצע בעבורו פעולות רכישה ומכירה בבורסה לבין חשבון הלקוח אצל חבר בורסה אחר לשם משמורת בנאמנות. 9. דיווחים נוספים (א) חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל השירות, שלאור המידע המצוי ברשות חבר הבורסה, נחזות בעיניו כבלתי רגילות, אך בלא צורך בהצגת שאלות ובבירור עובדות אל מול מקבל השירות. (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה פעילות כמפורט להלן: (1) פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 8; (2) נראה שבעל החשבון מנהל את החשבון בעבור אחר, בלי שהצהיר על כך; (3) פעולות שסכומן גדול מ-200,000 שקלים חדשים, כמפורט להלן: (א) פעולה בחשבון שמבוצעת באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה; (ב) מספר פעולות בחשבון בהן, בלא סיבה נראית לעין, כספים וניירות ערך נמשכים סמוך לאחר שהם מופקדים, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל; (ג) העברות מהארץ לחוץ לארץ ולהיפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון; (ד) הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין; (ה) היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין; (ו) מספר פעולות בחשבון לאותו היעד או מאותו המקור, בלא סיבה נראית לעין; (ז) הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה. 10. פטור מדיווח חבר בורסה יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 8 אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה: (א) מוסד ציבורי; (ב) תאגיד בנקאי; (ג) בנק הדואר; (ד) מבטח; (ה) חבר בורסה אחר; (ו) קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה; (ז) קרן. 11. פרטי הדיווח דיווח לפי סעיפים 8 ו-9 יכלול פרטים אלה: (1) לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של לקוח - (א) מספר החשבון; (ב) שם החשבון, אם קיים; (2) לגבי הפעולה המדווחת - (א) תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי חבר הבורסה; (ב) סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה; (ג) סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבעות; (ד) מספר סידורי של הדוח; (ה) לגבי דיווח לפי סעיפים 8(2), (3) ו-(4) - גם פרטי החשבונות המעורבים בעסקה, שם המוסר הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; (ו) סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 8; (ז) סיבת הדיווח, לפי סעיף 9, לרבות תיאור הפעולה שבגינה דווח על כל נסיבותיה. (3) לגבי בעלי החשבון ומורשי החתימה אם קיימים, ובדיווח לפי סעיף 9, לגבי מבצע הפעולה - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; (ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים; (ה) ביחיד - תאריך לידה; בתאגיד - תאריך התאגדות; (ו) ביחיד - מין; (ז) מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ); (4) לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 2(ב) ו-(ג). 12. איסור גילוי ועיון חבר בורסה לא יגלה את עובדת קיומו או אי קיומו של דיווח לפי סעיף 9 ולא יאפשר עיון במסמכים המעידים על דיווח כאמור, אלא לממונה, לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. 13. שמירת מסמכים חבר בורסה ישמור את כל מסמכי ההוראה לביצוע הפעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת לתקופה של שבע שנים לפחות מיום מתן ההוראה. פרק ד': שונות 14. ניהול רישומים ושמירתם (א) חבר בורסה יקיים מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות, פרטי הזיהוי של בעלי החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה. (ב) חבר בורסה ישמור את מסמך ההוראה לביצוע פעולה שסכומה שווה ל-50,000 שקלים חדשים או יותר לתקופה של שבע שנים לפחות מיום מתן ההוראה. 15. מסירת מסמכים ידיעות והסברים חבר בורסה ימסור, לפי דרישה, לרשות ניירות ערך או לעובד שהסמיכה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה. 16. סייג לתחולה חבר בורסה שאינו חבר מסלקת הבורסה בע"מ ושהוא מנהל תיקים ידווח לרשות המוסמכת על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב-2001. 17. תחילה תחילתו של צו זה במועד שיקבע שר המשפטים לפי סעיף 35 לחוק. 18. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ב) (א) למן תום שנים עשר חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע חבר בורסה כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 2 ו-3, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות; בחשבון של תושב וחברה הרשומה בישראל בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 3; לענין זה, "פעולה" - פעולה יזומה של לקוח שניתנה לאחר מועד תחילתו של צו זה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אי קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו ואם כנאמן בעבור אחר, לא תיחשב כאי קיום הוראות סעיפים 2 ו-3, ובלבד שחבר הבורסה נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור. (ג) סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעלו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה יעשה חבר הבורסה מאמץ סביר כרי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי. תוספת (סעיף 4(ג)) טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה אני (שם), בעל מספר זהות מצהיר בזאת כי: ? אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון. ? יש נהנה בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך הנהנים בחשבון הם: שם מספר זהות* תאריך לידה/התאגדות ? אין בעלי שליטה בתאגיד; ? בעלי השליטה בתאגיד הם; שם מספר זהות* תאריך לידה אני מתחייב להודיע למנהל התיקים על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך חתימה * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. מיסיםדיני חברותעבירות מסהלבנת הוןשוק ההון / ניירות ערךצוויםצו (חקיקה)