צו איסור הלבנת הון מבטח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ביטוח חיים" - כמשמעותו בסעיף 41 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק חוזה הביטוח), למעט ביטוח חיים - סיכון בלבד ותכנית ביטוח שאושרה לפי תקנה 42(1) עד (4) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - תקנות מס הכנסה); "ביטוח חיים - סיכון בלבד" - ביטוח המסווג לענף ביטוח חיים - סיכון בלבד, בהתאם להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985; "בעל פוליסה" - מי שמתקשר עם מבטח בחוזה ביטוח חיים; "בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק; "המפקח", "מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח); "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק; "חוזה ביטוח בפרמיה נמוכה" - חוזה ביטוח חיים שהפרמיה השנתית לחיסכון בו, בכל אחת מהשנים שבהן החוזה בתוקף, אינה עולה על 20,000 שקלים חדשים; "יחיד" - מי שאינו תאגיד, שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ; "מבוטח" - מי שחייו בוטחו בחוזה ביטוח חיים; "מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק; "מוטב למקרה חיים" - מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, בחיי המבוטח; "מוטב למקרה מוות" - מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח לאחר פטירת המבוטח; "מוטב שנקבע לפי זיקה" - מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות שנקבע בלא נקיבת שמו בהתאם לסעיף 44(א) לחוק חוזה הביטוח; "מוטב קרוב" - מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות שהוא בן זוג, ילד או נכד של המבוטח ושאינו מוטב שנקבע לפי זיקה; "מיופה כוח" - מי שמבוטח, בעל פוליסה, מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות ייפה את כוחו לבצע בעבורו פעולות במסגרת חוזה ביטוח חיים; "מספר זהות" - (1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(6) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - ירשום המבטח את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - מספר הרישום שיקצה לו המבטח בתיאום עם הרשות המוסמכת; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(6) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - ירשום המבטח את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - מספר הרישום שיקצה לו המבטח בתיאום עם הרשות המוסמכת; "מען" - (1) ביחיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(1), (2) או (6) לפי הענין, ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (2) בתאגיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(3) או (4) לפי הענין, ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (3) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - המען שמסרו; "מקבל שירות" - בעל פוליסה, מבוטח, מי שכרת את חוזה ביטוח החיים בעבורם, מיופה כוח, מוטב למקרה חיים, מבצע פעולה כאמור בסעיף 2(ו), או לאחר פטירת המבוטח - מוטב למקרה מוות; "פעולה" - פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה; "שם" - (1) ביחיד - שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם; (2) בתאגיד - שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שמסר; (3) בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; (4) במוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמם כפי שמסרו; "תאגיד" - (1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה, הרשומה בישראל (להלן - תאגיד ישראלי); (2) גוף שרשום כתאגיד מחוץ לישראל או גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד (להלן - תאגיד חוץ); "תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; "תושב חוץ" - מי שאינו תושב. פרק ב': חובות זיהוי 2. רישום פרטי הזיהוי (א) לא יתקשר מבטח בחוזה ביטוח חיים ולא יבצע פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים - (1) בלא שירשום או שיהיו בידיו לגבי בעל הפוליסה, לגבי המבוטח, לגבי מי שכרת את חוזה הביטוח בעבורם, לגבי מיופה הכוח ולגבי המוטב למקרה חיים שאינו מוטב שנקבע לפי זיקה או אינו מוטב קרוב, פרטי הזיהוי המפורטים להלן: (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) ביחיד - תאריך לידה ומין ובתאגיד - תאריך התאגדות; (ד) מען; (2) בלא שיאמת את פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1) כמפורט בסעיף 3 או שיהיו בידיו פרטי הזיהוי מאומתים כאמור. (ב) לא יתקשר מבטח בחוזה ביטוח חיים, לא יבצע כל פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים ולא יוסיף לחוזה ביטוח חיים מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1). (ג) לא יוסיף מבטח לחוזה ביטוח חיים מיופה כוח ומוטב למקרה חיים שאינו מוטב שנקבע לפי זיקה או אינו מוטב קרוב, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 3. (ד) לא יבצע מבטח כל פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים על פי הוראה שנתן מיופה כוח או מוטב, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 3. (ה) לא יבצע מבטח כל פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים בלא שירשום לגבי מבצע הפעולה את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 3; בסעיף קטן זה, "פעולה" - פעולה שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר, למעט העברה בנקאית, שמבצעה אינו בעל הפוליסה, המבוטח, מיופה כוח, המוטב למקרה חיים או לאחר פטירת המבוטח - המוטב למקרה מוות. (ו) לא ישלם מבטח תגמולי ביטוח למוטב שהוא תאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(א) ו-(ב); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4; לא היה בידי מבטח מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(ג) ו-(ד) וכן את מדינת האזרחות. (ז) לא ישלם מבטח תגמולי ביטוח מכוח חוזה ביטוח בפרמיה נמוכה בלא שירשום לגבי המוטב את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 3. 3. אימות פרטים ודרישת מסמכים (א) מבטח יקבל לידיו מסמכי זיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 2(א), (ג) עד (ה) ו-(ז) ויאמת את פרטי הזיהוי שלו ביום ביצוע הפעולה או בתוך 30 ימים מיום כריתת חוזה ביטוח החיים, לפי הענין, אך בכל מקרה לפני תשלום תגמולי הביטוח או מתן הלוואה למבוטח כנגד שעבוד חוזה ביטוח החיים, והכל כמפורט להלן: (1) ביחיד שהוא תושב - לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1)(א) עד (ג) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים -- יישמר אצל המבטח; המבטח יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין במשרד הפנים וישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בתעודה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה כפי שרשום במרשם האוכלוסין; בפסקה זו, "תעודת זהות" - לרבות תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1)(א) עד (ג) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע; המבטח ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו - עם כרטיס אשראי; המבטח יקבל לידיו העתקים מצולמים של המסמכים האמורים בפסקה זו, ככל הנוגע לפרטי הזיהוי; (3) בתאגיד ישראלי, לענין רישום פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1)(א) עד (ג) - על פי תעודת הרישום; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; המבטח יקבל לידיו מסמכים אלה: (א) העתק מאושר מתעודת הרישום של התאגיד; (ב) אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו; לחלופין, רשאי המבטח לאמת את עובדת רישום התאגיד במרשמים המתאימים ובלבד שיקבל לידיו העתק מצולם של המסמך שלפיו בוצע האימות; בפסקה זו, "עורך דין" - בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (4) בתאגיד חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1)(א) עד (ד) - על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; המבטח יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ואישור כמפורט בפסקה (3)(ב); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - המבטח יקבל לידיו אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ, לענין רישום השם - על פי הצהרת מקבל השירות, ובתאגיד שהוקם בחיקוק - על פי העתק שיקבל המבטח מן החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין שיקבל המבטח על קיומו של החיקוק; (6) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(4), נעשו פעולות לכריתת חוזה ביטוח חיים מחוץ לישראל, רשאי המבטח לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים באותה מדינה שבה נעשה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; המבטח ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי. (ב) קיבל מבטח לידיו מסמכי זיהוי של מוטב כאמור בסעיף 2(ז), אשר סך כל התגמולים שמקורם בהפרשות לחיסכון המגיעים לו מכוח חוזה ביטוח החיים אינו עולה על 200,000 שקלים חדשים, לא יהיה חייב לאמתם כמפורט בסעיף קטן (א). (ג) בסעיף זה, "העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה: (1) הרשות שהנפיקה את מסמך המקור; (2) עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) פקיד של המבטח, שבפניו הוצג המסמך המקורי; (4) רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות; (5) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל. 4. הצהרה על בעל שליטה ועל אחר (א) בעת התקשרות בחוזה ביטוח חיים ידרוש המבטח מבעל הפוליסה והמבוטח הצהרה כי הוא פועל בעבור עצמו. (ב) כתנאי לתשלום תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים, ידרוש המבטח מהמוטב הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור אחר; הצהיר מוטב כאמור כי הוא פועל בעבור אחר - תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 2(א)(1)(א) ו-(ב) לגבי האחר; לא היה בידי המבטח מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף 2(א)(1)(ג) ו-(ד) וכן את מדינת האזרחות. (ג) כתנאי לתשלום תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים ידרוש המבטח ממוטב שהוא תאגיד הצהרה של מורשי החתימה על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 2(ו) לגבי בעל שליטה בתאגיד. (ד) הצהרה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה; הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ייעשו לפי הטופס שבתוספת השניה. 5. שמירת מסמכי הזיהוי מבטח ישמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות מתום השנה שבה הסתיימה חבותו על פי חוזה ביטוח החיים; לענין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות. פרק ג': חובות דיווח 6. דיווח על פעולות או מקרים (א) סוכן ביטוח ידווח למבטח אשר הוא צד לחוזה ביטוח החיים על פעולה של תשלום דמי ביטוח במזומנים או בהמחאות נוסעים לפי חוזה ביטוח החיים, בסכום שווה ערך ל-100,000 שקלים חדשים לפחות. (ב) מבטח ידווח לרשות המוסמכת על פעולות ועל מקרים כמפורט להלן: (1) פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים שדווחה לו לפי סעיף קטן (א); (2) פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים, בסכום שווה ערך ל-100,000 שקלים חדשים לפחות; (3) סך כל דמי הביטוח ששולמו למבטח מתחילת השנה, לפי כל חוזי ביטוח החיים של המבוטח אצל המבטח, עלה על סכום שווה ערך ל-500,000 שקלים חדשים; (4) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון, לפי חוזה ביטוח חיים, בסכום שווה ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות, המועבר לפי הוראה למבטח אל מחוץ לישראל; (5) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון, לפי חוזה ביטוח חיים, במזומנים או בשיק שאינו למוטב בלבד, בסכום שווה ערך ל- 200,000 שקלים חדשים לפחות; (6) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות, כאשר חשבון העו"ש לזיכוי שנמסר למבטח אינו על שם המוטב למקרה חיים; (7) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים שאינו המבוטח ואינו מוטב קרוב, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (8) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (9) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה מוות, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (10) פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון לפי חוזה ביטוח חיים שלא דווחה לפי פסקאות (4) עד (9), בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (11) סך כל תגמולי הביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון ששולמו במצטבר מתחילת השנה, למעט אם שולמו בפעולה בודדת, מכוח כל חוזי ביטוח החיים של מבוטח אצל המבטח, עלה על סכום של 1,000,000 שקלים חדשים; (12) קבלת הלוואה בידי מבוטח כנגד שעבוד חוזה ביטוח חיים בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות. (ג) מבטח וסוכן ביטוח ידווחו לרשות המוסמכת על כל פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים שלאור המידע המצוי ברשותם נחזית בעיניהם כבלתי רגילה, ובכלל זה פעולה שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אך בלא צורך בהצגת שאלות ובירור עובדות אל מול מקבל השירות ומבצע הפעולה. 7. פרטי הדיווח דיווח לפי סעיף 6 יכלול פרטים אלה: (1) לגבי חוזה ביטוח חיים המדווח - (א) מספר הפוליסה; (ב) תאריך תחילת הביטוח; (ג) תאריך תום תקופת הביטוח; (ד) ערך יתרת החיסכון נכון למועד השערוך האחרון; סעיף זה ימולא רק בדיווח על ידי מבטח; (ה) בדיווח לפי סעיף 6(ב)(4) עד (10) - האירוע המזכה לפי הפירוט שבתוספת השלישית; (2) לגבי הפעולה או המקרה המדווחים - (א) שם המבטח, שם סוכן הביטוח ומענם; (ב) תאריך ביצוע הפעולה, כפי שנרשם בספרי המבטח, בדיווח לפי סעיף 6(ב)(2) עד (12) או (ג), או כפי שנרשם בספרי סוכן הביטוח, בדיווח לפי סעיף 6(א), (ב)(1) או (ג); (ג) סכום הפעולה במטבע ישראלי בפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג הידוע ביום רישום הפעולה; (ד) סוג מטבע החוץ שבו בוצעה הפעולה; (ה) בדיווח לפי סעיף 6(ב) - מספר הפסקה הנוגעת לפעולה או למקרה; (ו) בדיווח לפי סעיף 6(ג) - סיבת הדיווח לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; (ז) בדיווח לפי סעיף 6(ב)(4) ו-(6) עד (12) - גם מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; (ח) פרטי תיק בית המשפט או תיק הוצאה לפועל, לפי הענין, בפעולה של קבלת תגמולי ביטוח שהיא מימוש שעבוד או עיקול. (3) לגבי בעל הפוליסה, המבוטח, מיופה הכוח שאינו מיופה כוח מזדמן, וכאשר מבצע הפעולה הוא מיופה כוח מזדמן - גם לגבי מיופה הכוח המזדמן, המוטב למקרה חיים, ואם נפטר המבוטח - גם המוטב למקרה מוות, בעל שליטה ואחר שהוצהר לגביהם כאמור בסעיף 4 וכן בדיווח לפי סעיף 6(ג) - לגבי מבצע הפעולה - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; (ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים; (ה) ביחיד - תאריך לידה ובתאגיד - תאריך התאגדות; (ו) ביחיד - מין; (ז) מעמד (תושב, תושב חוץ, תאגיד ישראלי, תאגיד חוץ). בפסקה זו, "מיופה כוח מזדמן" - מיופה כוח שהוסמך לבצע פעולה חד פעמית. 8. איסור גילוי ועיון מבטח וסוכן ביטוח לא יגלו עובדת קיומו או אי קיומו של דיווח לפי סעיף 6(ג) ולא יאפשרו עיון במסמכים המעידים על דיווח כאמור, אלא לממונה לפי סעיף 12 לחוק, לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. 9. שמירת מסמכים מבטח וסוכן ביטוח ישמרו את מסמך ההוראה לביצוע הפעולה שעליה דיווחו לרשות המוסמכת לתקופה של שבע שנים לפחות מתום השנה שבה בוצעה הפעולה. פרק ד': שונות 10. ניהול רישומים ושמירתם (א) מבטח יקיים מאגר מידע ממוחשב של כל חוזי ביטוח החיים, שיכלול את פרטי הזיהוי הנדרשים לפי צו זה של בעלי הפוליסות, המבוטחים, המוטבים למקרה חיים, המוטבים למקרה מוות ומיופי הכוח. (ב) מבטח ישמור באורח נגיש מידע על כל פעולה כספית שבוצעה מכוח חוזה ביטוח חיים, למשך שבע שנים מתום השנה שבה הסתיימה חבותו על פי חוזה ביטוח חיים. 11. מסירת מסמכים וידיעות מבטח וסוכן ביטוח ימסרו למפקח או למי שיסמיך, לפי דרישה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיהם לפי צו זה; הסמיך המפקח אדם שאינו עובד מדינה - תחול על אותו אדם חובת סודיות לגבי מסמכים ידיעות והסברים שנמסרו לו. 12. שמירת זכויות הפרת הוראה מהוראות צו זה, אין בה כדי לפגוע בזכויות הנובעות מחוזה ביטוח החיים. 13. סייג לתחולה הוראות סעיפים 2(א) עד (ו), 4 ו-10 לא יחולו על חוזי ביטוח בפרמיה נמוכה, ואולם מבטח יהיה רשאי להחילם על חוזים כאמור. 14. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה במועד שיקבע שר המשפטים כאמור בסעיף 35 לחוק (להלן - יום התחילה) והוא יחול לענין חוזי ביטוח חיים שבתוקף ביום התחילה או לאחריו. 15. הוראות מעבר (א) על אף האמור בסעיף 14, יחולו הוראות סעיפים 2, 3 ו-10 (א) לענין חוזה ביטוח חיים שנקשרו לפני יום התחילה, במועד ביצוע פעולה ראשונה מכוח אחד מחוזי ביטוח החיים של בעל הפוליסה או המבוטח אצל המבטח, שנעשתה החל בתום 12 חודשים מיום התחילה. (ב) לגבי תושב ותאגיד ישראלי - בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 3. (ג) בסעיף זה, "פעולה" - פעולה יזומה שאינה קבלת כל תגמולי הביטוח מכוח חוזה ביטוח החיים, לרבות התקשרות בחוזה ביטוח חיים חדש עם אותו בעל פוליסה או מבוטח. תוספת ראשונה (סעיף 4(ד)) טופס הצהרת בעל פוליסה/מבוטח מס' הפוליסה ............................ אני (שם בעל הפוליסה/המבוטח*), בעל מספר זהות מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע למבטח אם אפעל בעבור אחר. תאריך חתימה * מחק את המיותר. תוספת שניה (סעיף 4(ד)) טופס הצהרת מוטב מס' הפוליסה ............................ אני (שם המוטב ובתאגיד מוטב - שם התאגיד), בעל מספר זהות מצהיר בזאת: ? אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר. ? אני פועל בעבור אחר/ים שהוא/הם: שם מספר זהות* תאריך לידה או התאגדות** מען** * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. ** ימולא כאשר חסר שם או מספר זהות. ? בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא כאשר המצהיר הוא תאגיד); שם מספר זהות* תאריך לידה או התאגדות** מען** אני מתחייב להודיע לקופה על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך חתימה שם מורשה החתימה (מוטב תאגיד) מספר זהות שם מורשה החתימה (מוטב תאגיד) מספר זהות (אם המוטב תאגיד, על ההצהרה להיות חתומה בחותמת התאגיד ובחתימת המורשים לחתום מטעמו). * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. ** ימולא כאשר חסר שם או מספר זהות. תוספת שלישית (סעיף 7(1)(ה)) סימול האירוע המזכה מספר סידורי האירוע המזכה 1 מוות 2 תום תקופה 3 פדיון מוקדם 4 אחר - תוך ציון האירוע 1 ק"ת תשס"ב, 229. מיסיםעבירות מסהלבנת הוןצוויםצו (חקיקה)