צו איסור הלבנת הון מנהל תיקים

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בצו זה - "בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק; "גוף מוכר" - ועד עובדים או נציגות בית משותף; "הממונה" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק; "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק; "חברה מנהלת" - כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964; "חשבון מנוהל" - חשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים שמנהל תיקים קיבל ייפוי כוח לפעול בו; "יחיד" - מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר; "לקוח" - מי שנתן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול בחשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים; "מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981; "מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק; "מספר זהות" - (1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; (3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - הפרטים הרשומים במסמך ההתאגדות של התאגיד; (5) במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - מספר הרישום שהקצה לו התאגיד הבנקאי שבו מצוי החשבון המנוהל ובהעדר מספר כאמור, מספר הרישום שיקצה לו מנהל התיקים בתיאום עם הרשות המוסמכת; "מען" - (1) ביחיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(1) ו-(2) ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (2) בתאגיד - המען הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(3) ו-(4) ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (3) במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - המען שמסרו; "נהנה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק; "ניירות ערך" ו"נכסים פיננסיים" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק העיסוק); "פעולה" - פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה; "קרן" - כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994. "שם" - (1) ביחיד - שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם; (2) בתאגיד - שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שמסר; (3) בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; (4) בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמם כפי שמסרו; "תאגיד" - (1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל; (2) גוף שרשום כתאגיד מחוץ לישראל; (3) גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד; "תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; "תושב חוץ" - מי שאינו תושב. פרק ב': חובות זיהוי 2. רישום פרטי הזיהוי (א) לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שירשום לגבי מי שמבקש להיות לקוח את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 3; (1) שם; (2) מספר זהות; (3) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך התאגדות; (4) מען. (ב) לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל בלא שירשום לגבי נהנה, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4. (ג) לא יתקשר מנהל תיקים עם תאגיד לשם ניהול חשבון מנוהל לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4. (ד) לא יקבל מנהל תיקים ייפוי כוח נוסף או חדש על אלה הקיימים אצלו בחשבון מנוהל בלא שירשום - (1) לגבי מי שמבקש להיות לקוח, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ויאמתם כמפורט בסעיף 3. (2) לגבי נהנה, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב). (3) לגבי בעל שליטה בתאגיד, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג). (ה) התקשרות לשם ניהול חשבון מנוהל וכן הוספת לקוח, הוספת נהנה, והוספת בעל שליטה, תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 4. 3. אימות פרטים (א) מנהל תיקים יאמת את פרטי הזיהוי הנדרשים בפעולות כאמור בסעיף 2(א) ו-(ד)(1) ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן: (1) ביחיד שהוא תושב, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים - יישמר אצל מנהל התיקים; מנהל התיקים ישווה את פרטי הזיהוי עם תעודה רשמית אחרת שהוציאו המדינה או מוסד ממוסדותיה, הנושא תמונה ושם או מספר זהות; בפסקה זו, "תעודת זהות" - לרבות תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע, שהעתק מצולם שלהם - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי - יישמר אצל מנהל התיקים; מנהל התיקים ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו - עם כרטיס אשראי; (3) בתאגיד הרשום בישראל, לענין רישום פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי תעודת הרישום; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; מנהל התיקים יקבל לידיו מסמכים אלה: (א) העתק מאושר מתעודת הרישום של התאגיד; (ב) העתקים מאושרים ממסמכי היסוד של התאגיד; (ג) אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו; לחלופין, רשאי מנהל התיקים לאמת את עובדת רישום התאגיד במרשמים המתאימים; (ד) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון מנוהל, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור נתקבלה כדין; (ה) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה בחשבון; בפסקה זו, "עורך דין" - בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל לענין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1) עד (4) - על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; מנהל התיקים יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3)(ב) עד (ה); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו מנהל התיקים אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ, לענין רישום השם - על פי הצהרת הלקוח, ובתאגיד שהוקם בחיקוק על פי החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; מנהל התיקים יקבל לידיו מסמכים כאמור בפסקה (3)(ד) ו-(ה), בשינויים המחויבים; (6) בגוף מוכר, לענין רישום השם והמען - על סמך הצהרת הלקוח, לאחר שמנהל התיקים נוכח לדעת, על פי מסמך, שהמבקש להתקשר עמו מוסמך לפעול בשם הגוף המוכר; (ב) בסעיף זה, "העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה: (1) הרשות שהנפיקה את מסמך המקור; (2) עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) פקיד של תאגיד בנקאי שבפניו הוצג המסמך המקורי, ובלבד שהעתק מאושר של המסמך משמש גם את אותו התאגיד הבנקאי ונשמר אצלו; (4) רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות (להלן - האמנה לביטול דרישת האימות); (5) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ. 4. הצהרה על בעל שליטה ועל נהנה (א) לפני התקשרות לשם ניהול חשבון מנוהל ידרוש מנהל התיקים מהמבקש להיות לקוח הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור נהנה; הצהיר המבקש כי הוא פועל בעבור נהנה, תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 2(ב) לגבי הנהנה וידרוש גם מהנהנה הצהרה כאמור טרם שיבצע את פעולתו הראשונה בחשבון המנוהל; לא היתה זהותו של הנהנה ידועה למבקש, יצהיר על כך. (ב) לפני התקשרות עם תאגיד, ידרוש מנהל התיקים הצהרה ממורשי החתימה או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 2(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד. (ג) ההצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייעשו לפי הטופס שבתוספת. 5. פטור חלקי (א) האמור בסעיפים 2(ב) ו-(ד)(2) ו-4 (א), לגבי רישום נהנה בחשבון מנוהל, לא יחול על חשבון מנוהל שגוף שעליו חל צו מכוח סעיף 7 לחוק מבקש לפתוח בעבור לקוחותיו. (ב) האמור בסעיפים 2(ג) ו-(ד)(3) ו-4 (ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות מנוהלים של חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובלבד שניתן על כך אישור של עורך דין. 6. זיהוי פנים אל פנים מנהל התיקים יזהה פנים אל פנים את הלקוח, טרם התקשרות בחשבון מנוהל כאמור בסעיף 2; לענין סעיף קטן זה, "זיהוי פנים אל פנים" - לרבות זיהוי על ידי אחד מאלה: (1) מנהל התיקים או מי מעובדיו; (2) בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ; (4) רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות. 7. שמירת מסמכי הזיהוי מנהל תיקים ישמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות מיום סיום ההתקשרות; לענין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות העתק שלו ורישומים של נתונים מתוכו שעשה מנהל תיקים. פרק ג': חובות דיווח 8. דיווח של מנהל תיקים (תיקון: תשס"ג2) מנהל תיקים ידווח לרשות המוסמכת על כל אחד מאלה: (1) התקשרות לשם ניהול מספר חשבונות מנוהלים של אותו לקוח, וכן מצב שבו יש לאדם פעילות ביותר מחשבון מנוהל אחד, בין כלקוח ובין כמי שאחר פועל בעבורו; (2) העברה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים מחשבון מנוהל לחשבון אחר, בין שהחשבון האחר הוא חשבון מנוהל אצלו ובין שהוא חשבון בתאגיד בנקאי או אצל חבר בורסה או שהוא חשבון ניירות ערך בחוץ לארץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (3) העברה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים מחוץ לארץ לחשבון מנוהל של לקוח, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (4) לקוח שהצהיר שהוא פועל בחשבון מנוהל בעבור אחר שאינו ידוע לו; (5) פעולה ראשונה, לאחר תום התקופה שנקבעה בסעיף 18(א) בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, בלי שזוהה הלקוח פנים אל פנים. 9. דיווחים נוספים (א) מנהל תיקים ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של לקוח, שלאור המידע המצוי ברשות מנהל התיקים, נחזות בעיניו כבלתי רגילות, אך בלא צורך בהצגת שאלות ובבירור עובדות אל מול הלקוח. (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה של לקוח פעילות כמפורט להלן: (1) פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 8, לרבות ביצוע מספר פעולות סמוכות בחשבון מנוהל בסכומים הנופלים במעט מהסכומים החייבים בדיווח; (2) נראה על פי הנסיבות שחשבון הלקוח מנוהל בעבור אחר, בלי שהלקוח הצהיר על כך לרבות לקוח המלווה באדם אחר שאינו בן משפחתו או שותף בחשבון המנוהל ויש למנהל התיקים יסוד לחשוב כי ההנחיות וההוראות שנותן הלקוח מקורן באותו אדם; (3) פעולות שסכומן גדול מ-200,000 שקלים חדשים, כמפורט להלן: (א) פעולה בחשבון מנוהל שמבוצעת על פי הוראה של לקוח הפועל בעבור נהנה; (ב) פעולה אשר גרמה לשינוי משמעותי בחשבון, בלא סיבה נראית לעין. 10. פטור מדיווח מנהל תיקים יהיה פטור מדיווח לפי צו זה אם הפעולה נעשתה בחשבון מנוהל של לקוח שהוא אחד מאלה: (1) מוסד ציבורי; (2) תאגיד בנקאי; (3) בנק הדואר; (4) מבטח; (5) חבר בורסה; (6) קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת הגמל שבניהולה; (7) קרן. 11. פרטי הדיווח דיווח לפי סעיפים 8 ו-9 יכלול פרטים אלה: (1) לגבי הפעולה המדווחת - (א) שם התאגיד הבנקאי או חבר הבורסה שאצלו מתנהל חשבונו הכספי של הלקוח, מספר הסניף ומספר החשבון; (ב) תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי מנהל התיקים; (ג) סכום הפעולה במטבע ישראלי, בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה; (ד) סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבעות; (ה) בהעברה מחשבון לחשבון כאמור בסעיף 8(2) או (3) - פרטי החשבון שאליו נעשתה ההעברה - שם בעל החשבון, שם התאגיד הבנקאי, חבר הבורסה או המוסד הפיננסי בחו"ל וכתובתו, אם ידועים; (ו) סוג הפעולה; (ז) סיבת הדיווח, לרבות תיאור נסיבות הפעולה שבגינה דווח. (2) לגבי לקוח - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; (ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים; (ה) ביחיד - תאריך לידה; בתאגיד - תאריך התאגדות; (ו) ביחיד - מין; (ז) מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ). (3) לגבי הנהנים, ולגבי בעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 2(ב) ו-(ג). 12. דיווח על ידי מנהל תיקים שהוא גם חבר בורסה נוסף על האמור בסעיפים 8 ו-9, מנהל תיקים שהוא גם חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת גם על פי צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001. 13. איסור גילוי ועיון מנהל תיקים לא יגלה עובדת קיומו או אי קיומו של דיווח לפי סעיף 9 ולא יאפשר עיון במסמכים המעידים על דיווח כאמור, אלא לממונה, לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. 14. שמירת מסמכים מנהל תיקים ישמור את כל המסמכים הקשורים לדיווח לרשות המוסמכת לתקופה של שבע שנים לפחות מיום הדיווח. פרק ד': שונות 15. ניהול רישומים ושמירתם (א) מנהל תיקים יקיים מאגר מידע ממוחשב של מספרי החשבונות המנוהלים שבניהולו, ושל כל פרט שיש לדרוש לפי צו זה, לרבות ציון העובדה כי פרט שנדרש לא נמסר. (ב) מנהל תיקים ישמור כל מסמך בקשר לביצוע פעולה שסכומה שווה ל-50,000 שקלים חדשים או יותר לתקופה של שבע שנים לפחות מיום הפעולה. 16. מסירת מסמכים ידיעות והסברים מנהל תיקים ימסור, לפי דרישה, לרשות ניירות ערך או לעובד שהסמיכה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה. 17. תחילה תחילתו של צו זה במועד שיקבע שר המשפטים לפי סעיף 35 לחוק. 18. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ב, תשס"ג2) (א) למן תום 18 חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות סעיפים 2 ו-3. (ב) נקט מנהל התיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא, בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע אך ורק פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את ענינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור. תוספת (סעיף 4(ג)) טופס הצהרה על נהנה/על בעל שליטה אני (שם המבקש להיות לקוח ובתאגיד - שם התאגיד), בעל מספר זהות ... מצהיר בזאת כי:  אני פועל בעבור עצמי בלבד.  אני פועל בעבור אחר/ים שהוא/הם: שם מספר זהות* תאריך לידה/התאגדות הזיקה ביני לבין אחר/ים המצוין/ים לעיל היא:  בעלי/י השליטה בתאגיד הוא/הם: שם מספר זהות* תאריך לידה אני מתחייב להודיע לקופה על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך חתימה שם מורשה החתימה (מוטב תאגיד) מספר זהות שם מורשה החתימה (מוטב תאגיד) מספר זהות (אם המוטב תאגיד, על ההצהרה להיות חתומה בחותמת התאגיד ובחתימת המורשים מטעמו). * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי מיסיםעבירות מסהלבנת הוןצוויםצו (חקיקה)