צו איסור הלבנת הון נותני שירותי מטבע

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב) בצו זה - "בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק; "הממונה" - הרשם אשר מונה על פי סעיף 11ב(א) לחוק; "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק; "מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק; "מטבע" - כהגדרתו בסעיף 11א לחוק; "מספר זהות" - (1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; (3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - הפרטים הרשומים במסמך ההתאגדות של התאגיד; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - מספר הרישום שיקצה לו חלפן הכספים בתיאום עם הרשות המוסמכת; "מען" - (1) ביחיד תושב - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3|(1), ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (2) ביחיד תושב חוץ - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3|(2), ואם מסר מען אחר - המען שמסר וכן מענו בתקופת שהותו בישראל; (3) בתאגיד, במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - המען הרשום במסמך כאמור בסעיף 3|(3); "מבקש שירות" - מי שמבקש שירות מנותן שירותי מטבע, בין בעבור עצמו ובין בעבור אחר. "מקבל שירות" - מי שמקבל שירות מנותן שירותי מטבע, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו. "פעולה" - פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה; "שם" - (1) ביחיד - שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם; (2) בתאגיד - שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שרשום במסמך כאמור בסעיף 3(3); (3) בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; (4) במוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמו כפי שרשום במסמך כאמור בסעיף 3(3); "תאגיד" - (1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמאנית, עמותה או מפלגה, הרשומה בישראל (להלן - תאגיד ישראלי); (2) גוף שרשום כתאגיד מחוץ לישראל או גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד (להלן - תאגיד חוץ); "תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק, ובלבד שחל עליו צו מכוח סעיף 7(א) לחוק; "תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; "תושב חוץ" - מי שאינו תושב. פרק ב': חובות הזיהוי 2. רישום פרטי הזיהוי (תיקון: תשס"ב) (א) נותן שירותי מטבע לא ייתן שירותי מטבע כמפורט בסעיף 6, בלא שירשום לגבי מבקש השירות ומקבל השירות את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 3: (1) שם; (2) מספר זהות; (3) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך ההתאגדות; (4) מען. (ב) (בוטל) 3. אימות פרטים ודרישת מסמכים (תיקון: תשס"ב) נותן שירותי מטבע יאמת את פרטי הזיהוי הנדרשים כאמור בסעיף 2 ויקבל לידיו מסמכים כמפורט להלן: (1) במבקש שירות שהוא תושב - לענין רישום פרטי הזיהוי בסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - בכל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים יישמר אצל נותן שירותי המטבע; נותן שירותי המטבע ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו עם כרטיס אשראי; (2) במבקש שירות שהוא תושב חוץ - לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (3) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע שהעתק מצולם שלהם - בכל הנוגע לפרטי הזיהוי - יישמר אצל נותן שירותי המטבע; נותן שירותי המטבע ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו עם כרטיס אשראי; (3) במבקש שירות שאינו מקבל השירות - לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1) עד (4) - על פי העתק כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות, לפי הענין, מאת מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את המרת המטבע בעבורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות; העתק כתב ייפוי הכוח או כתב הנאמנות, לפי הענין, יישמר אצל נותן שירותי המטבע; היה מקבל השירות תאגיד יכלול כתב ייפוי הכוח או כתב הנאמנות, לפי הענין, פרטי זיהוי כאמור בסעיף 2(א)(1) עד (4) של כל בעלי השליטה; האמור בסעיף קטן זה לענין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל או במדינה אחרת, ובלבד שניתן על כך אישור של עורך דין. 4. הצהרת מבקש שירות (תיקון: תשס"ב) (א) לפני מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 2, ידרוש נותן שירותי המטבע ממבקש השירות הצהרה, בנוסח שבסעיף (א) בתוספת הראשונה, כי הוא פועל בעבור עצמו. (ב) במבקש שירות שאינו מקבל השירות, ידרוש נותן שירותי המטבע הצהרה, בנוסח שבסעיף (ב) בתוספת הראשונה, כי הוא אינו מקבל השירות. בהצהרה יצוינו פרטי הזיהוי של מקבל השירות; נתן מבקש השירות הצהרה כאמור, ימסור לנותן שירותי המטבע העתק כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות, לפי הענין, כאמור בסעיף 3(3). 5. זיהוי פנים אל פנים (תיקון: תשס"ב) נותן שירותי מטבע יזהה פנים אל פנים את מבקש השירות, טרם מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 2; לענין סעיף זה, "זיהוי פנים אל פנים" - לרבות זיהוי על ידי מי מעובדי נותן שירותי המטבע. פרק ג': חובות הדיווח 6. דיווח של נותן שירותי מטבע (תיקון: תשס"ב) (א) נותן שירותי מטבע ידווח לרשות המוסמכת כמפורט להלן: (1) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(5) לחוק - אם שווי השירות שניתן הוא 500,000 שקלים חדשים לפחות; ניתן השירות במזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלה, וכן אם ניכיון השיקים, שטרי החליפין או שטרי החוב, נקוב במטבע חוץ או במטבע שונה מזה של הנכס הפיננסי שאותו מנכים - אם שווי השירות שניתן הוא 50,000 שקלים חדשים לפחות. (2) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (4) לחוק - אם שווי השירות שניתן הוא 50,000 שקלים חדשים לפחות. (ב) נותן שירותי מטבע ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מבקש השירות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות אך בלא צורך בהצגת שאלות ובירור עובדות אל מול מבקש השירות ומקבל השירות; בלי לפגוע בכלליות סעיף קטן זה, יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה פעילות של מבקש שירות כמפורט להלן: (1) פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף קטן (א); (2) נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירות על אף שמבקש השירות הצהיר כי הוא מבצע את שירותי המטבע בעבור עצמו בלבד; (3) מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות - אם שווי העסקה הוא 1,000 שקלים חדשים לפחות; (4) שירות המטבע שניתן אינו אופייני, לדעת נותן שירותי המטבע, למקבל השירות. (ג) שר האוצר יפרסם ב-1 בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) כפי שהם מעודכנים לפי שיעור המדד החדש לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של 1,000; בסעיף קטן זה - "מדד" ו"המדד החדש"- כהגדרתם בסעיף 33(ג) לחוק; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש יוני של שנת 2002. 7. פרטי הדיווח (תיקון: תשס"ב) דיווח לפי סעיף 6 יכלול פרטים אלה: (1) לגבי נותן שירותי המטבע - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; (ד) מספר טלפון, עד שני מספרים; (ה) מספר פקסימיליה; (ו) שם ומספר זהות של מבצע אימות הפרטים; (ז) מספר רישומו של נותן שירותי המטבע במרשם כהגדרתו בסעיף 11ב(ב) לחוק; (ח) מספר הרישום של הסניף שבו ניתן שירות המטבע ומענו. (2) לגבי הפעולה המדווחת - (א) תאריך ביצוע הפעולה, כפי שנרשם אצל נותן שירותי המטבע; (ב) סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבעות חוץ בלבד, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג הידוע ביום ביצוע הפעולה של מטבע החוץ שקיבל לידיו נותן שירותי המטבע; (ג) סוג השירות שניתן וסוגי המטבע שבהם בוצעה הפעולה; לענין זה, "סוג השירות" - כפי שפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (5) לחוק; (ד) בדיווח על שירות מטבע לפי סעיף 11ג(א)(3) - פרטי הזיהוי של המעורבים בפעולה, לרבות מספר הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; (ה) בדיווח על שירות מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(5): (1) בניכיון שיקים: מספר החשבון ופרטי המוסד שעליו נמשך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, ושם האדם שלפקודתו נמשך השיק; לדיווח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו; (2) בניכיון שטרי חליפין ושטרי חוב - פרטי הזהות והמען של עושה השטר והנמשך, כפי שהם מופיעים על גבי השטר; לדיווח יצורף עותק מצולם של שטר החליפין או שטר החוב משני צדדיו. (ו) בדיווח לפי סעיף 6(ב) - סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; (3) לגבי מבקש השירות ומקבל השירות - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; ביחיד תושב חוץ השוהה בישראל - גם מען בתקופת שהותו בישראל; (ד) מספרי טלפון, עוד שני מספרים, אם ידועים; (ה) ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך ההתאגדות. 8. איסור גילוי ועיון (תיקון: תשס"ב) נותן שירותי מטבע לא יגלה עובדת קיומו או אי קיומו של דיווח לפי סעיף 6(ב) ולא יאפשר עיון במסמכים המעידים על דיווח כאמור, אלא לממונה, לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. פרק ד': שונות 9. שמירת מסמכים (תיקון: תשס"ב) (א) נותן שירותי מטבע ישמור על הצהרת מקבל השירות כאמור בסעיף 4 ועל מסמכי הזיהוי; לענין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות. (ב) נותן שירותי מטבע ישמור את כל פרטי הדיווח הנדרשים לפי סעיף 7. (ג) נותן שירותי מטבע ישמור את המסמכים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) במצורף ובאורח נגיש, לתקופה של שבע שנים לפחות מתום השנה שבה ניתן שירות המטבע. 10. מסירת מסמכים וידיעות (תיקון: תשס"ב) נותן שירותי מטבע ימסור לרשם או למי שיסמיך, לפי דרישה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובתו לפי צו זה; הסמיך הממונה אדם שאינו עובד מדינה - תחול על אותו אדם חובת סודיות לגבי מסמכים, ידיעות והסברים שנמסרו לו. 11. תחילה2 תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ב) (סעיף 4) טופס הצהרת מבקש שירות שם נותן שירותי המטבע אני (שם), בעל מספר זהות שמעני מצהיר כי: (א) אני מבקש לקבל את שירות המטבע [פרט את סוג השירות]* בסכום של שקלים חדשים או בסכום שווה ערך לכך (הסכום במילים: שקלים חדשים) בעבור עצמי בלבד*. * פרט לפי האמור בסעיף 11ג פסקאות (1) עד (5): (1) המרת מטבע; (2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים; (3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדתם במדינה אחרת; (4) החלפת שטרות כסף; (5) ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב. (ב) אני מבקש לקבל את שירות המטבע [פרט את סוג השירות] בסכום של שקלים חדשים או בסכום שווה ערך לכך (הסכום במילים: שקלים חדשים) בעבור [שם] (להלן - מקבל השירות); מצורף כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות מאת מקבל השירות ובו פרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד - של בעלי השליטה בו*. תאריך חתימה * שם מספר זהות לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי; ביחיד תאריך לידה ומין ובתאגיד תאריך ההתאגדות; מען ובתושב חוץ השוהה בישראל גם מען בישראל. אני מאשר כי ביום הופיע לפני , אשר זיהה עצמו באמצעות ו שהעתקם מצב. שם העובד שמילא את הטופס מס' זהות חתימה מיסיםעבירות מסהלבנת הוןמטבעותצוויםצו (חקיקה)