צו איסור הלבנת הון קופת גמל

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "בעל שליטה" - מי שיש לו שליה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק; "הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר; "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק; "חברה מנהלת" - כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - תקנות מס הכנסה); "חשבון" - חשבון עמית עצמאי בקופת גמל; "חשבון בסכום הפקדה נמוך" - חשבון שההפקדה השנתית בו, בכל אחת מהשנים שבהן החשבון קיים, אינה עולה על 20,000 שקלים חדשים; "יחיד" - מי שאינו תאגיד, שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ; "מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק; "מוטב" - מי שזכאי לקבל את הכספים המגיעים לעמית מהקופה לאחר פטירתו; "מיופה כוח" - מי שעמית ייפה את כוחו לפעול בחשבונו בקופת הגמל, ובלבד שהוא רשום בקופה כמי שרשאי לפעול בחשבון; "מספר זהות" - (1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(6) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - תרשום הקופה את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים; (4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - מספר הרישום שתקצה לו הקופה בתיאום עם הרשות המוסמכת; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(6) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - תרשום הקופה את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - מספר הרישום שתקצה לו הקופה בתיאום עם הרשות המוסמכת; "מען" - (1) ביחיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(1), (2) או (6) לפי הענין, ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (2) בתאגיד - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א)(3) או (4) לפי הענין, ואם מסר מען אחר - המען שמסר; (3) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - המען שמסרו; "מקבל שירות" - עמית, מי שפתח את החשבון בעבור העמית, מיופה כוח או לאחר פטירת העמית - מוטב; "עמית", "עמית עצמאי" - כהגדרתם בתקנות מס הכנסה; "פעולה" - פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה; "קופת ביטוח", "קופת גמל לתגמולים" ו"קרן השתלמות" - כהגדרתן בתקנות מס הכנסה; "קופת גמל" - קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה, שהיא קופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות ושאינה קופת ביטוח; "קופה" - חברה מנהלת של קופת גמל לגבי קופת הגמל שאותה היא מנהלת, ובקופת גמל שאינה מנוהלת על ידי חברה מנהלת - קופת הגמל; "שם" - (1) ביחיד - שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם; (2) בתאגיד - שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שמסר; (3) בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; (4) במוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמו כפי שמסר; "תאגיד" - (1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה, הרשומה בישראל (להלן - תאגיד ישראלי); (2) גוף שרשום כתאגיד מחוץ לישראל או גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד (להלן - תאגיד חוץ); "תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; "תושב חוץ" - מי שאינו תושב. פרק ב': חובת הזיהוי 2. רישום פרטי הזיהוי (א) לא תפתח קופה חשבון ולא תבצע כל פעולה בחשבון - (1) בלא שתרשום או שיהיו בידיה לגבי העמית, לגבי מי שפתח את החשבון בעבורו ולגבי מיופה הכוח, פרטי הזיהוי המפורטים להלן: (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) ביחיד - תאריך לידה ומין ובתאגיד - תאריך ההתאגדות; (ד) מען. (2) בלא שתאמת את פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1) כמפורט בסעיף 3 או שיהיו בידיה פרטי הזיהוי מאומתים כאמור. (ב) לא תוסיף קופה לחשבון מיופה כוח, בלא שתרשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ותאמתם כמפורט בסעיף 3. (ג) לא תבצע קופה כל פעולה בחשבון לאחר פטירתו של העמית על פי הוראה שניתנה על ידי מוטב, בלא שתרשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ותאמתם כמפורט בסעיף 3. (ד) לא תבצע קופה כל פעולה בחשבון בלא שתרשום לגבי מבצע הפעולה את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ותאמתם כמפורט בסעיף 3; בסעיף קטן זה, "פעולה" - פעולה שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר, למעט העברה בנקאית, בחשבון שמבצעה אינו רשום בו כעמית, כמיופה כוח או לאחר פטירת העמית - כמוטב. (ה) לא תבצע קופה כל פעולה בחשבון לאחר פטירתו של העמית על פי הוראה שניתנה על ידי מוטב שהוא תאגיד בלא שתרשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(א) ו-(ב); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 4; לא היה בידי הקופה מספר זהות, לאחר שנקטה אמצעים סבירים להשגתו תרשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(ג) ו-(ד) וכן את מדינת האזרחות. (ו) לא תבצע קופה פעולה של משיכה מחשבון בסכום הפקדה נמוך בלא שתרשום לגבי העמית או המוטב המושך, לפי הענין, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ותאמתם כמפורט בסעיף 3. 3. אימות פרטים ודרישת מסמכים (תיקון: תשס"ג) (א) קופה תקבל לידיה מסמכי זיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 2(א) עד (ד) ו-(ו) ותאמת את פרטי הזיהוי שלו ביום ביצוע הפעולה או בתוך 30 ימים מיום פתיחת החשבון, לפי הענין, אך בכל מקרה לפני ביצוע פעולה של משיכה מהחשבון, והכל כמפורט להלן: (1) ביחיד שהוא תושב - לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1)(א) עד (ג) - על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה - ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים - יישמר בקופה; הקופה תאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותשווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בתעודה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה כפי שרשום במרשם האוכלוסין; בפסקה זו, "תעודת זהות" - לרבות תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל; (2) ביחיד שהוא תושב חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)(1)(א) עד (ג) - על פי דרכון חוץ או תעודת מסע; הקופה תשווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו - עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו - עם כרטיס אשראי; הקופה תקבל לידיה העתקים מצולמים של המסמכים האמורים בפסקה זו, ככל הנוגע לפרטי הזיהוי; (3) בתאגיד ישראלי, לענין רישום פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1)(א) עד (ג) - על פי תעודת הרישום; חסר בתעודה אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; הקופה תקבל לידה מסמכים אלה: (א) העתק מאושר מתעודת הרישום של התאגיד; (ב) אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו; לחלופין, רשאית הקופה לאמת את עובדת רישום התאגיד במרשמים המתאימים ובלבד שתקבל לידיה העתק מצולם של המסמך ולפיו בוצע האימות; בפסקה זו, "עורך דין" - בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (4) בתאגיד חוץ, לענין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 2(א)(1)(א) עד (ד) - על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור - על פי אישור של עורך דין; הקופה תקבל לידיה מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ואישור כמפורט בפסקה (3)(ב); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - תקבל לידיה הקופה אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; (5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ, לענין רישום השם - על פי הצהרת מקבל השירות, ובתאגיד שהוקם בחיקוק - על פי העתק שתקבל הקופה מן החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין שתקבל הקופה על קיומו של החיקוק; (6) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(4), נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאית הקופה לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים באותה מדינה שבה נעשה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; הקופה תשמור בידיה עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי. (ב) קיבלה הקופה לידיה מסמכי זיהוי של עמית או מוטב מושך כאמור בסעיף 2(ו), אשר סך כל הכספים המגיעים לו אינו עולה על 200,000 שקלים חדשים, לא תהיה חייבת לאמתם כמפורט בסעיף קטן (א). (ג) בסעיף זה, "העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה: (1) הרשות שהנפיקה את מסמך המקור; (2) עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (3) פקיד הקופה או פקיד בנק מטעם הקופה שבפניו הוצג המסמך המקורי; (4) רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות; (5) נציג דיפלומטי או קונסולי ישראלי מחוץ לישראל. 4. הצהרה על בעל שליטה ועל אחר (א) בעת פתיחת חשבון תדרוש הקופה מהעמית הצהרה כי הוא פועל בעבור עצמו. (ב) כתנאי לביצוע פעולה בחשבון לאחר פטירתו של העמית על פי הוראה שנתן מוטב, תדרוש הקופה מהמוטב הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור אחר; הצהיר מוטב כי הוא פועל בעבור אחר - תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 2(א)(1)(א) ו-(ב) לגבי האחר; לא היה בידי הקופה מספר זהות, לאחר שנקטה אמצעים סבירים להשגתו, תרשום במקומו את הפרטים שבסעיף 2(א)(1)(ג) ו-(ד) וכן את מדינת האזרחות. (ג) כתנאי לביצוע פעולה בחשבון לאחר פטירתו של העמית על פי הוראה שנתן מוטב שהוא תאגיד, תדרוש הקופה מהמוטב הצהרה של מורשי החתימה על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 2(ה) לגבי בעל שליטה בתאגיד. (ד) הצהרה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה; הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ייעשו לפי הטופס שבתוספת השניה. 5. שמירת מסמכי הזיהוי קופה תשמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות אחרי שיסגר החשבון; לענין זה, "מסמכי זיהוי" - כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות. פרק ג': חובות הדיווח 6. דיווח על פעולות או מקרים קופה תדווח לרשות המוסמכת על פעולות ועל מקרים כמפורט להלן: (1) פעולה של הפקדה בחשבון בסכום שווה ערך ל-100,000 שקלים חדשים לפחות, למעט העברה מקופת גמל אחרת; (2) סך כל ההפקדות המצטברות מתחילת השנה בכל חשבונות עמית בקופת גמל עלה על סכום שווה ערך ל-500,000 שקלים חדשים, למעט העברה מקופות גמל אחרות; (3) פעולה של משיכה מחשבון בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות, המועבר לפי הוראה לקופה אל מחוץ לישראל; (4) פעולה של משיכה מחשבון במזומנים או בשיק שאינו למוטב בלבד, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; (5) פעולה של משיכה מחשבון בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות, כאשר חשבון העו"ש לזיכוי שנמסר לקופה אינו על שם העמית; (6) פעולה של משיכה מחשבון על ידי מוטב בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (7) פעולה של משיכה מחשבון בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות, שלא דווחה לפי פסקאות (3) עד (6). (8) סך כל המשיכות המצטברות מתחילת השנה, למעט אם נעשו במשיכה בודדת, מכל חשבונות עמית בקופת גמל עלה על סכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים; (9) קבלת הלוואה בידי עמית לפי תקנה 30 לתקנות מס הכנסה, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; (10) כל פעולה בחשבון שלאור המידע המצוי ברשות הקופה נחזית בעיניה כבלתי רגילה, ובכלל זה פעולה שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף זה, אך בלא צורך בהצגת שאלות ובירור עובדות אל מול מקבל השירות ומבצע הפעולה. 7. פרטי הדיווח דיווח לפי סעיף 6 יכלול פרטים אלה: (1) לגבי החשבון המדווח - (א) מספר החשבון; (ב) תאריך פתיחת החשבון; (ג) סכום החיסכון בחשבון, נכון למועד השערוך האחרון; (ד) סוג קופת הגמל - קופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות; (ה) המועד שבו ניתן למשוך כספים מהחשבון בפטור ממס לפי פקודת מס הכנסה; (2) לגבי הפעולה או המקרה המדווחים - (א) שם קופת הגמל ומספר אישור מס הכנסה שלה ושם החברה המנהלת אותה; (ב) תאריך ביצוע הפעולה, כפי שנרשם בספרי הקופה; (ג) סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג הידוע ביום רישום הפעולה; (ד) סוג מטבע החוץ שבו בוצעה הפעולה; (ה) בדיווח לפי סעיף 6(1) עד (9) - מספר הפסקה הנוגעת לפעולה או למקרה; (ו) בדיווח לפי סעיף 6(10) - סיבת הדיווח לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; (ז) בדיווח לפי סעיפים 6(3) ו-(5) עד (9) - גם מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; (ח) פרטי תיק בית המשפט או תיק הוצאה לפועל, לפי הענין, בפעולה של משיכה שהיא מימוש שעבוד או עיקול. (3) לגבי העמית, מיופה הכוח, ואם נפטר העמית גם לגבי המוטב, בעל שליטה ואחר שהוצהר לגביהם כאמור בסעיף 4 וכן בדיווח לפי סעיף 6(10) - לגבי מבצע הפעולה - (א) שם; (ב) מספר זהות; (ג) מען; (ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים; (ה) ביחיד - תאריך לידה ובתאגיד - תאריך התאגדות; (ו) ביחיד - מין; (ז) מעמד (תושב, תושב חוץ, תאגיד ישראלי, תאגיד חוץ). 8. איסור גילוי ועיון קופה לא תגלה עובדת קיומו או אי קיומו של דיווח לפי סעיף 6(10) ולא תאפשר עיון במסמכים המעידים על דיווח כאמור, אלא לממונה לפי סעיף 12 לחוק, לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. 9. שמירת מסמכים קופה תשמור את מסמך ההוראה לביצוע הפעולה שעליה דיווחה לרשות המוסמכת, לתקופה של שבע שנים לפחות מתום השנה שבה בוצעה הפעולה. פרק ד': שונות 10. ניהול רישומים ושמירתם (א) קופה תקיים מאגר מידע ממוחשב של כל החשבונות בקופת גמל שיכלול את פרטי הזיהוי הנדרשים לפי צו זה של העמיתים, מיופי הכוח והמוטבים. (ב) קופה תשמור באורח נגיש מידע על כל פעולה כספית שבוצעה בחשבון, למשך שבע שנים מתום השנה שבה נסגר החשבון. 11. מסירת מסמכים וידיעות קופה תמסור לממונה או למי שיסמיך, לפי דרישה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובתה לפי צו זה; הסמיך הממונה אדם שאינו עובד מדינה - תחול על אותו אדם חובת סודיות לגבי מסמכים ידיעות והסברים שנמסרו לו. 12. שמירת זכויות העמית הפרת הוראה מהוראות צו זה, אין בה כדי לפגוע בזכויות הנובעות מהחשבון. 13. סייג לתחולה הוראות סעיפים 2(א) עד (ה), 4 ו-10 לא יחולו על חשבון בסכום הפקדה נמוך, ואולם קופה תהיה רשאית להחילם על חשבונות כאמור. 14. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה במועד שיקבע שר המשפטים לפי סעיף 35 לחוק (להלן - יום התחילה) והוא יחול לענין חשבונות הקיימים ביום התחילה או שנפתחו לאחריו. 15. הוראות מעבר (א) על אף האמור בסעיף 14, יחולו הוראות סעיפים 2, 3 ו-10 (א) לענין חשבונות שנפתחו לפני יום התחילה, במועד ביצוע פעולה ראשונה באחד מחשבונות העמית בקופה, שנעשתה החל בתום 12 חודשים מיום התחילה. (ב) לגבי תושב ותאגיד ישראלי - בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי סעיף 3. (ג) בסעיף זה, "פעולה" - פעולה יזומה בקופה, שאינה משיכת כל הכספים מהחשבון, לרבות פתיחת חשבון חדש על ידי העמית. תוספת ראשונה (סעיף 4(ד)) טופס הצהרת עמית מס' החשבון שם קופת הגמל אני (שם העמית), בעל מספר זהות מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר. תאריך חתימה תוספת שניה (סעיף 4(ד)) טופס הצהרת מוטב מס' החשבון שם קופת הגמל אני (שם המוטב ובתאגיד מוטב - שם התאגיד), בעל מספר זהות מצהיר בזאת כי: ? אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר. ? אני פועל בעבור אחר/ים שהוא/הם: שם מספר זהות* תאריך לידה או התאגדות** מען** * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי. ** ימולא כאשר חסר שם או מספר זהות. ? בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא כאשר המצהיר הוא תאגיד): שם מספר זהות* תאריך לידה או התאגדות** מען** אני מתחייב להודיע לקופה על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. תאריך חתימה שם מורשה החתימה (מוטב תאגיד) מספר זהות שם מורשה החתימה (מוטב תאגיד) מספר זהות (אם המוטב תאגיד, על ההצהרה להיות חתומה בחותמת התאגיד ובחתימת המורשים לחתום מטעמו). מיסיםעבירות מסהלבנת הוןצוויםקופות גמלצו (חקיקה)