אחריות מוחלטת בביטוח | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין בסוגיית אחריות מוחלטת בביטוח ? ##אחריות מוחלטת בביטוח:## היקף חבותה של חברת ביטוח לנזקי רכוש נגזר, בראש וראשונה, מפוליסת הביטוח (חוזה הביטוח). חבות חברת הביטוח אינה חבות נזיקית (בדרך כלל עוולת רשלנות) הנגזרת מן הדין. חבותו היא חבות חוזית. האחריות החוזית, ככלל, מבוססת על אחריות מוחלטת - נקטנו לשון "ככלל", שהרי עקרון תום הלב וקליטת האשם התורם החוזי מכרסמים באחריות המוחלטת. (ראו ברע"א 3577/93 - הפניקס הישראלי חברה נ' אהרון מוריאנו). איך לכך, הניזוק-המבוטח יעדיף את הנתיב החוזי (תביעה כנגד חברת הביטוח) על פני הנתיב הנזיקי (תביעת נזיקין כנגד המזיק). לעניין תכלית החקיקה של חוק חוזה ביטוח, ראוי להפנות לדברים של א' ידין ז"ל, בחוברת חוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981 (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים), שקבע כי חוק חוזה הביטוח, נמנה עם החוקים שבהם מדינת סעד מודרנית באה לעזרת 'האיש הקטן', מעין חוק להגנת הצרכן בין שאר החוקים בעלי מגמה זו, כמו חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ורבים אחרים. מגמתו הכללית של החוק היא לשמור על המבוטח בפני הכוח העדיף של המבטח ובפני הפעלה וניצול של עמדתו העדיפה. בלשון אחר: החוק בא לתקן, ולו במעט, את חוסר השוויון בין הצדדים לחוזה הביטוח. פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – 1970, קובעת את החובה לבטח רכב מנועי בביטוח חובה לפיצוי בגין נזקי גוף. חוק הפלת"ד משלים את הוראות פקודת הביטוח וקובע אחריות מוחלטת ללא אשם ופיצוי על ידי המבטח. כמו כן סעיף 7 לחוק הספורט מחייב את ארגון הספורט לבטח את הספורטאים "הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם". האחריות לבצע את בדיקות הספורט, כמו גם ביטוח רפואי, היא אחריות מוחלטת. אחריות מוחלטת