צו בית הדין לעבודה הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם

צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 27(ב-1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט1969 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעתנו הם יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מצווים לאמור: (הנוסח שולב בסעיף 27 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969). הצמדה לשכר הממוצע (תיקון: תש"ן) (א) בסעיף זה, "השכר הממוצע" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968. (ב) ביום 1 באפריל וביום 1 באוקטובר של כל שנה יוגדל הסכום הנקוב בסעיף 1 ויהיה כסכום של חמש פעמים השכר הממוצע לכל אחד מהמועדים האמורים; סכום מוגדל כאמור יעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים. (ג)2 מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שהוגדל לפי סעיף זה. צו בית הדין לעבודהצוויםבית הדין לעבודהצו (חקיקה)