צו בית המשפט לענייני משפחה יחידת הסיוע

צו בית המשפט לענייני משפחה (יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק בית משפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מצווה לאמור: 1. הרכב יחידת הסיוע (א) בכל יחידת סיוע כמשמעותה בסעיף 5(א) לחוק שהוקמה בצו לפי הסעיף האמור (להלן - יחידת סיוע) יהיו לפחות עובד סוציאלי, פסיכולוג ורופא פסיכיאטר בעלי כישורים כמפורט להלן: (1) עובד סוציאלי כמשמעותו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית, שיש לו שבע שנות נסיון לפחות בתחום הטיפול במשפחה או בילדים, ייעוץ נישואין או בתחום קרוב להם או בעל תואר מוסמך בעבודה סוציאלית שיש לו חמש שנות נסיון בתחומים האמורים; ואולם תינתן עדיפות למועמד מתאים שהינו בעל תואר מוסמך כאמור; (2) פסיכולוג מומחה בתחום פסיכולוגיה קלינית או פסיכולוגיה חינוכית כמשמעותה בסעיף 8 לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, שיש להם חמש שנות נסיון לפחות בתחום מן התחומים המפורטים בפסקה (1); (3) רופא פסיכיאטר בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה כללית או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973, שיש לו נסיון של שנתיים לפחות בתחומים המפורטים בפסקה (1). (ב) בראש יחידת סיוע או כמה יחידות סיוע באזור שיפוט אחד, יעמוד עובד סוציאלי שכישוריו יהיו כאמור בסעיף קטן (ג) אשר יהיה אחראי מבחינה מקצועית ומינהלית לפעולות יחידת הסיוע או יחידות הסיוע כאמור (להלן - ראש יחידת הסיוע); לענין תקנה זו, יראו אזורי שיפוט שבהם מכהן נשיא בית משפט שלום אחד כאזור שיפוט אחד. (ג) ראש יחידת הסיוע יהיה בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית שיש לו שמונה שנות נסיון לפחות בתחומים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) או בעל תואר מוסמך בעבודה סוציאלית שיש לו שש שנות נסיון לפחות בתחומים האמורים; ואולם תינתן עדיפות למועמד מתאים שהינו בעל תואר מוסמך כאמור. 2. פיקוח (א) הפיקוח המקצועי על כל יחידות הסיוע ייעשה בידי ממונה ארצי שהוא עובד סוציאלי שכישוריו יהיו כאמור בסעיף קטן (ג) (להלן - הממונה הארצי); עד להקמת כל יחידות הסיוע יסייע הממונה הארצי גם בהקמתן וארגונן של יחידות הסיוע. (ב) הממונה הארצי יהיה בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית שיש לו תשע שנות נסיון לפחות בתחומים האמורים בתקנה 1(א)(1) או בעל תואר מוסמך בעבודה סוציאלית שיש לו שבע שנות נסיון לפחות בתחומים האמורים; ואולם עדיפות תינתן למועמד מתאים שהוא בעל תואר מוסמך כאמור. (ג) ראש יחידת סיוע ימסור לממונה הארצי, לפי בקשתו, מידע כפי שיבקש לגבי כל ענין הקשור בפעילות יחידת הסיוע. 3. דיווח (א) ראש יחידת סיוע יגיש מדי ששה חודשים או בכל מועד שיידרש, דין וחשבון על פעילות יחידת הסיוע לממונה הארצי ולנשיא בית משפט השלום באזור השיפוט שבו היא פועלת. (ב) הממונה הארצי יגיש, מדי שנה, דין וחשבון על פעילותן של כל יחידות הסיוע למנהל בתי המשפט ולמנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה. צו בית המשפט לענייני משפחהצוויםבית המשפט לענייני משפחהצו (חקיקה)