צו בית המשפט לענייני משפחה

צו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. הקמת יחידת סיוע (א) מוקמת בזה בבתי המשפט לענייני משפחה (להלן - בית המשפט) במחוזות תל-אביב והמרכז ובמחוז הדרום, יחידות סיוע אשר יתנו בעצמן או באמצעות אחרים, שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול בענייני משפחה (להלן - ייעוץ בענייני משפחה). (ב) ביחידת סיוע יועסקו או יתנו שירותי ייעוץ בענייני משפחה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ורופאים פסיכיאטרים כפי שנקבע בצו בית המשפט לעניני משפחה (יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי), התשנ"ו-1996 (להלן - צו יחידת הסיוע); מספר משרות העובדים הסוציאליים ביחידת הסיוע לא יפחת ממספר משרות השופטים המכהנים בבית המשפט, ומספר הפסיכולוגים לא יפחת מאחד, רופא פסיכיאטר או מומחה אחר יועסק או יתן שירותי ייעוץ בענייני משפחה ביחידת הסיוע לפי הצורך. 2. כפיפות עובדי יחידת הסיוע יהיו כפופים בכל הנוגע לנוהלי עבודתם בבית המשפט, להנחיות נשיא בית משפט השלום או להנחיות סגן הנשיא לענייני משפחה של בית המשפט שבו פועלת יחידת הסיוע, ובכל הנוגע לתיפקודם המקצועי - לממונה הארצי כמשמעותו בתקנה 2 לצו יחידת הסיוע (להלן - הממונה הארצי). 3. ייעוץ לבית משפט (תיקון: תשס"א) (א) יחידת הסיוע תתן לבית המשפט ייעוץ או המלצות בענייני משפחה בנושאים אלה: (1) טיפול במקרי חירום; (2) יישוב סכסוך בדרך של טיפול או ייעוץ משפחתי, או פישור; (3) הסכמים בעניין משמורת ילדים; (4) ייעוץ לגבי תסקיר של פקיד סעד או חוות דעת של מומחה; (5) מינוי מומחה בידי בית המשפט; (6) דרך ביצוע פסק דין; (7) כל עניין אחר שבית המשפט יפנה אליה. (א1) יחידת הסיוע תיתן לבית המשפט חוות דעת על בן משפחה, בקשר לתובענה שנדונה בפניו, במקרה חירום, או לצורך מיידי ובלבד שאין אפשרות באופן סביר לקבל תסקיר מאת פקיד סעד, כהגדרתו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958. (ב) פניית בית המשפט ליחידת הסיוע בקשר לתובענה שנדונה בבית המשפט תיערך לפי הטופס שבתוספת. (ג) תשובת יחידת הסיוע תימסר לבית המשפט, על גבי הטופס האמור בסעיף קטן (ב), לא יאוחר משלושים ימים מיום הפניה, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר. 3א. (תיקון: תשס"א) (א) דברים שנמסרו ליחידת הסיוע לא יובאו בפני בית המשפט ולא ישמשו ראיה בהליך משפטי, למעט אם נמסרו לצורך מתן חוות דעת על אדם, לבקשת בית המשפט, ובית המשפט הודיע לבעלי הדין מראש כי לא יחול חיסיון כלפי בית המשפט על הדברים שימסרו ליחידת הסיוע. (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. 4. רשימות מומחים (תיקון: תשס"ה) (א) מנהל בתי המשפט (להלן - המנהל) והממונה הארצי יעמידו לרשות בית המשפט ולרשות הציבור רשימות של מומחים בתחומי העבודה הסוציאלית והפסיכולוגיה הקלינית והחינוכית, שהינם בעלי כישורים ונסיון בטיפול במשפחה או בילדים, ייעוץ נישואין או בנושא קרוב להם, פסיכיאטריה כללית, פסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים או רפואת ילדים של התפתחות הילד שמתקיימות בהם הדרישות המפורטות בתקנות אלה, וכן מומחים אחרים לפי הצורך, לשם מתן חוות דעת בענייני משפחה (להלן - רשימת המומחים) ברשימת המומחים יירשמו שמו, מקצועו, ותוארו של כל מומחה וכן השר שביקש כאמור בסעיף קטן (ג1). (ב) המנהל והממונה הארצי רשאים להחליט על אמות מידה לענין הכישורים והנסיון המקצועי של המומחים ואת הדרישות להוכחתם; אמות המידה והדרישות יפורסמו ברשומות. (ג) ברשימת המומחים ייכללו מומחים אשר הודיעו כי יהיו מוכנים לתת את חוות דעתם בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים משעה שיידרשו לכך או בתוך תקופה קצרה ממנה שקבע בית המשפט. (ג1) ברשימת המומחים יהיה נקוב לצד שמו של כל מומחה השכר לשעה או השכר הכולל שהוא דורש, בהתאם לסעיף (ג2); ביקש מומחה לשנות את השכר שנקב בבקשתו להיכלל ברשימה, יודיע על כך לממונה הארצי; רשימת המומחים תעודכן, אם יהיה צורך בכך, מדי שישה חודשים. (ג2) השכר שישולם למומחה בעד חוות דעת יחושב לפי מספר השעות שהודיע המומחה כי הוא השקיע בהכנתה, ועד למספר השעות המרבי לסוג חוות הדעת, כמפורט להלן: (1) חוות דעת לקביעת משמורת וסדרי קשר בין קטין להורהו או לקביעת מסוגלות הורית - (א) המתייחסת להורה ולילד 20 שעות; (ב) המתייחסת לשני הורים ולילד 30 שעות; (ג) לגבי כל ילד נוסף תוספת 5 שעות; (2) חוות דעת לענין מסוכנות הורה - (א) הכוללת אבחון הורה אחד 20 שעות; (ב) הכוללת אבחון שני ההורים 30 שעות; (3) חוות דעת לענין דרכי טיפול מומלצות בילד 15 שעות; פסיכיאטר רופא אחר ינקוב את שכרו בעד חוות דעת בסכום כולל. (ג3) השכר בעד חוות דעת כולל שכר בעד כל הכרוך בהכנתה, לרבות לימוד המקרה, עריכת אבחונים, בדיקות, התייעצויות ופגישות הנדרשים לצורך ההכנה. (ד) מומחה יתחייב, לאחר שייכלל ברשימת המומחים, שלא להגיש לבית המשפט חוות דעת מטעם בעל דין כלשהו או מטעם רשויות המדינה או רשות ציבורית אחרת; ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למנות מומחה שהגיש לבית המשפט חוות דעת מטעם בעל דין או רשות כאמור, ובלבד שהיא הוגשה בתובענה אחרת שאין לה נגיעה לתובענה הנדונה בבית המשפט. (ה) חוות דעת של מומחה תתבסס גם על התייעצות עם מומחה אחד שפרטיו יצוינו בחוות הדעת, רצוי מתחום מקצועי אחר מבין התחומים שפורטו בתקנת משנה (א) אף אם אינו כלול ברשימת המומחים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו; מומחה שהכין את חוות הדעת ומי שעמו קוימה התייעצות לא יהיו מי שטיפלו בבעל דין או בבן משפחתו או בענין שיש לו נגיעה לתובענה הנדונה בבית המשפט. 5. העמדת מומחה לבית המשפט (א) פנה בית המשפט ליחידת הסיוע בבקשה להמליץ בפניו על מומחה למתן חוות דעת בענייני משפחה תציע יחידת הסיוע לבית המשפט מומחה מרשימת המומחים. (ב) הפנתה יחידת הסיוע את בעלי הדין, בהסכמתם, למומחה שיכין חוות דעת, רשאי בית המשפט לראות את חוות הדעת של המומחה כאילו ניתנה על ידי מומחה שהוא מינה. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן או במועד הקמת יחידת הסיוע, לפי המוקדם. תוספת (תיקון: תשס"א) (לפי תקנה 3(ב)) בבית משפט לעניני משפחה תיק ראשי................................. ב...................................... תיק משנה ................................ בפני כב' השופט ........................ תאריך..................................... התובע/מבקש........................... נ ג ד הנתבע/המשיב........................... הפניה ליחידת הסיוע מטרת ההפניה (סמן X במשבצת המתאימה):  ההפניה היא לצורך אבחון, ייעוץ או טיפול (להלן - ייעוץ) והוסבר לבעלי הדין כי על דברים שיימסרו ליחידת הסיוע יחולו כללי חיסיון עדויות וכללי ראיות חסויות, וכי הייעוץ ביחידת הסיוע או הפסקתו לא ישפיעו על הדיון בבית המשפט.  ההפניה היא לקבלת חוות דעת והוסבר לבעלי הדין כי לא יחול חיסיון כלפי בית המשפט על דברים שיימסרו ליחידת הסיוע לצורך מתן חוות הדעת. פירוט: הערות והנחיות:................................................................................ ....................................................................................................... .......................... ................... תאריך שופט תשובת יחידת הסיוע הערות............................................................................................. ...................................................................................................... פירוט המסמכים המצורפים............................................................... ...................................................................................................... ................................. ................ שם עובד יחידת הסיוע חתימה צו בית המשפט לענייני משפחהצוויםבית המשפט לענייני משפחהצו (חקיקה)