צ'ק עמותת כדורגל

צ'ק עמותת כדורגל 1. בפני ערעור על החלטת בית משפט השלום בבאר שבע, כב' הרשמת איילת ג'רבי מיום 4.9.08 (בש"א 3365/06), בה דחתה התנגדות המערערת לביצוע שתי המחאות בסך 9,000 ₪ כל אחד, וקיבלה התנגדותה להמחאה השלישית בסך 15,000 ₪ בכפוף להפקדת מלוא סכום ההמחאה בלשכת ההוצאה לפועל. החלטת כב' הרשמת התבססה על מהות ההמחאות שנשאו את פרטיה האישיים של המערערת ועל העדר הוכחה, שההמחאות הם של עמותת הספורט בית"ר באר-שבע שמספרה 580205359, כנטען על ידי המערערת, עמותה אשר פורקה זה מכבר (סעיף 13 להחלטת הרשמת). התנגדות המערערת לגבי ההמחאה בסך 15,000 ₪ התקבלה לאור טענתה, שלא נטענה לגבי שתי ההמחאות האחרות, כי החתימה המופיעה על ההמחאה איננה חתימתה. נוכח הסתירות וחוסר הבהירות שבגרסת המערערת לגבי ההמחאה זו, הותנתה קבלת ההתנגדות בהפקדת ערובה בגובה סכום ההמחאה (סעיף 19 להחלטת הרשמת). מכאן הערעור שבפני. טענות הצדדים: עמדת המערערת שלא מדובר בהמחאה אישית, אלא היא חתמה על ההמחאה מתוקף תפקידה בעמותת בית"ר אברהם כדורגל, שמספרה 580205359. המערערת חתמה על ההמחאות בשם העמותה ולא באופן אישי ועל כן אין לחייבה באופן אישי בחובה של העמותה. הא ראיה שעל ההמחאות היה רשום במפורש כי הם של העמותה. לגבי ההמחאה בגינה ניתנה רשות להגן לא היה מקום להתנות זאת בהפקדת מלוא הסכום לאור הטענה שהחתימה זויפה. 3. עמדת המשיב היא כי כל ההמחאות הינן המחאות אישיות של המערערת, שהינה מורשית החתימה היחידה בחשבון. ההמחאות נושאות את מספר תעודת הזהות של המערערת והכתובת בהמחאות הינה כתובת מגוריה. המערערת לא חלקה על כך ששתי ההמחאות נשוא הערעור נחתמו על ידה. ההמחאות נושאות שם של עמותה שאינה קיימת- "עמותת בית"ר אברהם כדורגל נשים", כאשר המערערת הציגה אישור לקיומה של עמותה בשם "עמותת הספורט בית"ר באר שבע", שמספרה 580205359 ומדובר בשתי עמותות נפרדות. דיון: 4. המערערת הינה בת משפחה של יצחק בן עמי, יו"ר עמותת הספורט בית"ר באר שבע (להלן: "העמותה") ואמנון בן עמי, מ"מ יו"ר העמותה ומנהלה בפועל. המערערת היתה חברה בעמותה וכן מורשית החתימה היחידה בשם העמותה (מוצג מש/4 בתיק בימ"ש קמא ונספח א' להתנגדות המערערת). ההמחאות נשוא המחלוקת שנמסרו למשיב על ידי אמנון בן עמי נושאים השם "עמותת בית"ר אברהם כדורגל נשים", וכן פרטים נוספים אשר הוכחו כפרטיה האישיים של המערערת- כתובתה, מספר תעודת הזהות שלה וחתימתה. המערערת אישרה כי חתמה על ההמחאות אך טענה כי חתמה כמורשית חתימה של העמותה וגם צירפה כראיה מסמכים המעידים על קיומה של עמותה בשם "עמותת הספורט בית"ר באר שבע", שמספרה 580205359. אלא מאי, ההמחאות נושאות שם של עמותה אחרת "עמותת בית"ר אברהם כדורגל נשים" ולא "עמותת הספורט בית"ר באר-שבע". המערערת גם לא הוכיחה קיומה של העמותה ששמה הופיע על ההמחאות נשוא המחלוקת, שכן לא צלח בידה להציג אישור רשם העמותות בדבר קיומה של עמותה בשם "בית"ר אברהם כדורגל נשים". נהפוך הוא, נטען על ידי המשיב שזו עמותה שלא קיימת. גם לא ניתן הסבר לכך שפרטי המערערת מופיעים על ההמחאות תחת שם העמותה, וכל שטענה שלא ידעה על כך (סעיפים 24-25 לערעור). המערערת מאשרת כי חתמה על שתי ההמחאות, אם כי טוענת שלא שמה לב שפרטיה האישיים מופיעים עליהן. משלא נסתרה הטענה כי ההמחאות נשאו את פרטיה האישיים של המערערת ואת חתימתה ומשלא הוכח שקיימת עמותה רשומה ששמה מופיע על השיקים, דין הערעור להידחות. ביהמ"ש נתן רשות להגן באשר להמחאה לגביה נטען כי חתימת המערערת זויפה וחותמת העמותה שהוטבעה על ההמחאה נועדה להסוות את הזיוף, אך לאור הסתירות וחוסר הבהירות בדברי המערערת, היתנה קבלת ההתנגדות בהפקדת ערובה בגובה סכום ההמחאה. תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן:"התקנות") קובעת כדלקמן: " רשות להתגונן אפשר ליתן ללא תנאי ואפשר להתנותה בתנאים בדבר תשלום כספים לקופת בית המשפט, בדבר מתן ערובה, בדבר זמנו ודרכו של הדיון או בכל תנאי אחר, ככל אשר ייראה לבית המשפט או לרשם". על משמעות התקנה עמד כב' השופט בך בע"א 680/89 בן אבו שיווק והפצה בע"מ נ' בנק המזרחי, פ"ד מה(3)757: "לכאורה עולה מנוסח התקנה, כי לבימ"ש שיקול דעת רחב מאוד באשר להתניית מתן ה רשות להתגונן בתנאי כלשהוא, אלא שבשורה של פסקי דין שניתנו בבימ"ש זה הונחו בתי המשפט שלא לעשות שימוש רחב בסמכות זו. ראה למשל ע"א 219/65 דגני ואח' נ' גניני, פ"ד יט 149(4) בע' 153- 152, שם קבע השופט זוסמן (כתוארו אז): "זוהי סמכות אשר בתי המשפט אינם מרבים להשתמש בה, מכיוון שהטלת התנאי נועלת בפני נתבע עני את שערי בימ"ש, ונוטלת ממנו האפשרות לסתור את התובענה ולהוכיח צדקתו... ואולם מקום שתצהיר ההגנה 'כמעט' אינו מגלה הגנה, ובימ"ש היה מוכן לסרב לבקשת רשות להתגונן, שוב אין מניעה לכך שיתן לנתבע רשות מותנית בתנאי שכזה...". אולם גם להנחיה זו, המגבילה את שיקול דעתו של בימ"ש, נקבעו סייגים, ובשנים האחרונות מסתמנת נטיה להחמיר עם נתבע כאשר הגנתו לוקה בחוסר בהירות, או נראית על פניה מאוד קלושה, ואזי נוהגים בתי המשפט, במקרים לא מעטים, להתנות את מתן ה רשות להתגונן בהפקדת סכומי ערבות (ראה דוד בר-אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהדורה שלישית בעמ' 26-27)" (סעיף 4 לפסה"ד). ברע"א 2075/05 שחר יוסף נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח', תק-על 2005(2)2026 נקבע על ידי כב' השופט רובינשטיין: "אמנם, הלכה היא, כי כאשר מעלה הנתבע בתביעה בסדר דין מקוצר הגנה אפשרית, לא יתנה בית המשפט את מתן ה רשות להתגונן בהפקדת תנאים או ערובות לפי תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אלא אם כן מתצהיר ההגנה של הנתבע, עולה כי 'כמעט' אין לנתבע הגנה, או כאשר לוקה הגנתו בחוסר בהירות..." (סעיף ב(2) להחלטה). הממצאים הבאים הם אשר הביאו לקבלת ההתנגדות בכפוף להפקדת ערובה: גרסת המערערת נשענה על חוות דעת גרפולוגית אשר הוגשה לבימ"ש, אך לא התייחסה להמחאה נשוא המחלוקת אלא להמחאות אחרות לגביהם טענה המערערת לזיוף, ושאינם רלוונטיים לעניין הנדון ואם כבר טרחה להגיש חוו"ד, מן הראוי היה שתהיה התייחסות בחוו"ד זו להמחאה נשוא המחלוקת. ביהמ"ש מצא סתירות בעדותה של המערערת בנוגע להעברת ההמחאות עם סיום פעילותה בעמותה (סע' 15 להחלטת הרשמת). המערערת הגישה תלונה במשטרה על זיוף ההמחאות רק ביום 8.6.04, כשנתיים לאחר שטענה כי סיימה את תפקידה בעמותה ומסרה את פנקס ההמחאות לבני משפחתה. ביום 9.3.03 כתבה המערערת מכתב ליו"ר העמותה ובו ביקשה להוציאה רשמית מהעמותה, אולם לא ציינה במכתבה דבר וחצי דבר לגבי ביטול זכות חתימתה (נספח ה' להתנגדות), וכן לא מסרה העתק ממכתב זה לבנק לאומי בו מתנהל חשבון העמותה על מנת שתבוטל הרשאת חתימתה בחשבון. בנסיבות אלה, לא מצאתי הפגם שנפל בהחלטת בית משפט קמא, משהורה על מתן רשות להגן כפוף להפקדת מלוא סכום ההמחאה, המצדיק התערבות ערכאת ערעור. ניתנת בזה אורכה למערערת להפקיד סכום ההמחאה בתוך 30 יום, היה והסכום לא הופקד עד כה. 7. ובשולי הדברים, המערערת הגישה בקשה להגיש ראיות נוספות בערעור. לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה זו. באין הסבר בתצהירה מדוע מסמכים אלה לא הוגשו בבית משפט קמא, ומדוע לא ניתן היה להמציא המסמכים, שעה שהתקיים הדיון בבית המשפט. סוף דבר, הערעור נדחה. המבקשת תשא בהוצאות המשיב בערעור בסך של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. כדורגלדיני ספורטשיקיםעמותות