הוצאות משפט בארצות הברית | במשפט האנגלו אמריקני | עו"ד רונן פרידמן

##הוצאות משפט בארה"ב:## החוק הפדרלי בארצות הברית (Fed. R. Crim. P. 16) אינו מחייב את המדינה לשאת בהוצאות תמלולו של תיעוד חזותי או קולי. עם זאת רשאי בית המשפט, לפי שיקול דעתו, לכפות על המדינה לספק חומרים מסוימים להגנה על חשבונה בגדרי הסביר (reasonableness). (United States v. Freedman, 688 F.2d 1364, 1368- 1367 (11th Cir. 1982))). כך הורה בית המשפט למדינה בכמה מקרים לשאת בהוצאות תמלול ראו United States v. Green, 144 F.R.D. 631, 636 (1992); United States v. Foreman, CR 89-192 PHX RCB (D. Ariz. 1990). ראו גם United States v. Sherifi, 2012 U.S. Dist. LEXIS 84150 (2012), שבו הורה בית המשפט למדינה לשאת בהוצאות התמלול, אך הותיר בפניה אפשרות לבקש שיפוי מן ההגנה בעתיד. ##הוצאות משפט באנגליה:## ה- Police and Criminal Evidence Act-1984 מטיל על השר הרלבנטי חובה להוציא הנחיות בדבר תיעוד קולי של חקירות חשודים הנערכות בתחנות משטרה. על פי ההנחיות, יש לתעד קולית כל חקירה באזהרה של חשוד בעבירה אשר אפשר להגיש בה כתב אישום, ושנערכת בתחנת משטרה. בהתקיים אחד החריגים הקבועים בחוק יש לתעד את החקירה בכתב ולציין מדוע לא נערך תיעוד קולי. אין חובה לבצע תיעוד חזותי (דו"ח מרכז המחקר והמידע, עמ' 6-3). בדין האנגלי, הפרקליט חייב לגלות כל חומר הקלטה להגנה, ולדאוג שכל חומר הראיות יהא זמין. לנציג התביעה האחראי על העברת חומר הראיות (disclosure officer) שיקול דעת ביחס לפורמט שבו יועבר חומר הראיות. לדוגמה, הוא רשאי להחליט אם להעביר להגנה הקלטה מקורית או תמלול של ההקלטה (§3(3) ל-Criminal Procedure and Investigations Act 1996. ראה גם §10.4-10.1ל-Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (Code of Practice)). יתר על כן, לבית המשפט שיקול דעת אם לכפות על נאשם לשאת בעלויות מסוימות, כפי שצודק וסביר (just and reasonable) (§18ל-Prosecution of Offenses Act 1985; ראו גם §45.5 ל-Criminal Procedure Rules שמאפשר לבית המשפט לכפות על נאשם לשאת בהוצאות הפרקליטות, ו§3.3 ל-Practice Direction (Costs in Criminal Proceedings) 2015, שמאפשר לבית המשפט לערעורים לכפות על מערער פלוני שלא זכה בערעור לשאת בהוצאות, לרבות הוצאות תמלול.המשפט האנגלו אמריקאימשפט משווההוצאות משפטארצות הברית (ארה"ב)