צו בתי הסוהר

צו בתי הסוהר (קביעת קנס ופיצויים לענין עבירת בית סוהר), התשנ"א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 58(א)(3) ו-59 (א) לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971 (להלן - הפקודה), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. שיעור הקנס והפיצויים (תיקון: תשס"ג, תשס"ד) (א) הקנס המרבי שרשאי קצין שיפוט להטיל על אסיר בשל עבירת בית סוהר כאמור בסעיף 58(א)(3) לפקודה לא יעלה על 456 שקלים חדשים. (ב) הסכום המרבי שרשאי קצין שיפוט לחייב בו אסיר בשל נזק שגרם כאמור בסעיף 59(א) לפקודה הוא 2,282 שקלים חדשים. 2. עדכון סכומים (א) הסכומים הנקובים בתקנה 1(א) ו-(ב) ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) הודעה על הסכומים המעודכנים כאמור בתקנת משנה (א) תפורסם ברשומות. (ג) בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מאי 1991. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום ד' באב התשנ"א (15 ביולי 1991). בית סוהר / כלאמאסרצוויםצו (חקיקה)