צו גנים לאומיים

צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, ובהסכמת שר הפנים ושר האוצר, אני מצווה לאמור: 1. הטלת ניהול אתר לאומי על עיריית באר שבע מוטל בזה ניהולו של האתר הלאומי תחנת הרכבת הטורקית ומגדל המים (להלן - האתר), בשל ערכו המקומי המיוחד, בכפוף לתנאים אלה: (1) האתר על כל חלקיו יהיה פתוח לציבור; (2) הכניסה לשטח הפתוח של האתר תהיה בלא תשלום; לענין זה, "השטח הפתוח"- כל תחום האתר למעט המבנים אשר בו; (3) שיקום ופיתוח האתר יתואמו עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא מינה לענין זה. 2. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל" על עיריית באר שבע), התשס"ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, ובהסכמת שר הפנים ושר האוצר, אני מצווה לאמור: 1. הטלת ניהול על עיריית באר שבע מוטל בזה ניהולו של האתר הלאומי "בית אשל" (להלן - האתר), בשל ערכו המקומי המיוחד, בכפוף לתנאים אלה: (1) האתר יהיה פתוח לציבור; (2) הכניסה לאתר לא תהיה בלא תשלום; (3) ניהול, שיקום ופיתוח האתר יתואמו עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא מינה לענין זה. 2. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. גן לאומיצוויםצו (חקיקה)