צו האפוטרופוס הכללי

צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת שוויים של נכסים עזובים (תיקון: תשמ"ה) נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על 300,000 שקלים, רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול. 2. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ה) (א) הסכום הנקוב בסעיף 1 ישתנה ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בסעיף זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 באפריל 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984. האפוטרופוס הכלליצוויםאפוטרופסותצו (חקיקה)