צו הבטיחות בעבודה אגרות בדיקה

צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 119 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "בודק" - בודק מוסמך כמשמעותו בפקודה, שהוא עובד המדינה; "בדיקה" - בדיקת דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר ומתן תסקיר בידי בודק. 2. בדיקה של דוד קיטור (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג) (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה תשולם אגרה כלהלן: (1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן - בסכום המצוין לצדו: האגרה בשקלים חדשים שטח החימום במ"ר דוד נתון ניסוי למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי 5 10 162 117 141 10 20 180 128 151 20 50 213 141 162 50 100 253 151 180 100 200 321 180 223 200 500 416 213 342 500 1,000 531 272 462 (2) בעבור בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם - (1) בדוד קר - 89 שקלים חדשים. (2) בלחץ קיטור - 59 שקלים חדשים. (3) בניסוי הידרוסטטי - 85 שקלים חדשים. (3) האגרה כוללת דמי נסיעה. (ב) בעבור בדיקה של משחן או של חוסך תשולם האגרה שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם. (ג) לאוטוקלאבים - האגרה בשקלים חדשים בדיקה חיצונית ופנימית ומבחן בלחץ קיטור ניסוי סוג נפח (אחד או יותר מאלה) הידרוסטטי (1) בלא דוד עד 200 ליטר 67 מעל 200 ליטר 84 67 (2) עם דוד בכל נפח 180 117 3. אגרת בדיקה של קולט קיטור (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג) בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן: האגרה בשקלים חדשים בדיקה חיצונית נפח בליטרים ומבחן בלחץ קיטור ניסוי למעלה מ- עד או אחד מאלה הידרוסטטי - 100 51 51 100 200 59 59 200 500 67 67 500 1,000 84 84 1,000 - 89 89 4. אגרת בדיקה של קולט אויר (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג) בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן: האגרה בשקלים חדשים בדיקה חיצונית ופנימית ומבחן נפח בליטרים בלחץ אויר (אחד ניסוי למעלה מ- עד או יותר מאלה) הידרוסטטי - 200 51 51 200 500 67 67 500 1,000 89 89 1,000 - 117 117 5. תוספת אגרה בעד מיתקני לחץ חדשים לאגרה לפי סעיפים 1, 2, 3 ו-4 בעד בדיקה של דוד קיטור, של קולט קיטור או קולט אויר, כשהם חדשים או אחרי תיקון או אחרי שינויים יסודיים, או בעד בדיקת דוד קיטור, קולט קיטור, אחרי העברתו למקום חדש, יווספו 25% על הסכומים, שנקבעו בסעיפים האמורים. 6. הצמדה למדד (א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) סכומי האגרות שנקבעו בצו זה יעודכנו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן: (1) ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי; (2) ב-1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד היסודי. (ג) שר העבודה והרווחה יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרה כפי שעודכנו לפי האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג). 7. ביטול צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשמ"ה-1985 - בטל. צוויםבטיחות בעבודהאגרהצו (חקיקה)