צו הבטיחות בעבודה פנקס כללי

צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 68 ו-72 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן - הפקודה), וסעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. טופס הפנקס ותוכנו הפנקס הכללי לצורך סעיף 72 לפקודה יהיה מורכב מאחד-עשר חלקים לפי התוספת; ויירשמו בו הפרטים המפורטים בתוספת, ובלבד שבחלק ג' של הפנקס יירשמו פרטים הנוגעים לאלה: (1) הממונה על הבטיחות, אם נתמנה; (2) במפעל: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור לביצוע בדיקת המכונות בזמן עבודתן; (3) במחצבה: הממונה על הפיצוצים, מנהל המחסן לחמרי נפץ והמפוצצים המקצועיים. 2. ביטול צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש"י--1950בטל. צוויםבטיחות בעבודהצו (חקיקה)