צו הביטוח הלאומי ביטוח סיעוד

צו הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות מקומיות מקצועיות), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127צא ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, אני מצווה לאמור: 1. הקמת ועדות מקומיות מקצועיות המוסד בתיאום עם משרד העבודה והרווחה, יקבע את מקום מושבן של הועדות המקומיות המקצועיות (להלן - הועדות) ואת אזורי פעולתן. 2. הרכבת הועדות (א) הועדה תורכב משלושה חברים כלהלן: (1) מנהל הלשכה לשירותים חברתיים במקום מושבה של הועדה או עובד סוציאלי בכיר אחד מבין עובדי אותה לשכה, שמינה מנהל הלשכה לאחר התייעצות עם מנהל השירות לזקן במשרד העבודה והרווחה; (2) אחות של שירותי הבריאות מתוך רשימת אחיות שהסכימו עליה השר ושר הבריאות; (3) נציג המוסד. (ב) החברים כאמור בתקנת משנה (א)(2) ו-(3) בועדות שתחום פעולתן בתחומי אחד מסניפי המוסד, ייבחרו על ידי עובד הסניף, שהוסמך לכך על ידי המינהלה. (ג) חברי הועדה יבחרו מביניהם יושב ראש. (ד) נציג הלשכה לשירותים חברתיים כאמור בתקנת משנה (א)(1) ירכז את עבודת הועדה בכל הנושאים שבתחום טיפולה ויפקח מטעמה על מתן שירותי הסיעוד. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988). סיעודצוויםביטוח לאומיצו (חקיקה)