צו הביטוח הלאומי סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל

צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 287 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, אני מצווה לאמור: (תיקון: תשס"ב) 1. הגדרות בתקנות אלה: "תקנות המתנדבים" - תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל"ח-1978; "אזור" - יהודה ושומרון וחבל עזה; "ישוב" - ישוב חקלאי שהוקם בעזרת המחלקה להתיישבות של ההסתדרות הציונית וישוב עירוני שהוקם בסיוע המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים שבמשרד השיכון, והכל כשהוא באזור המוחזק בידי צבא הגנה לישראל. 2. סוגי מקרים מאושרים של התנדבות מחוץ לישראל (תיקון: תשמ"ז, תשס"ב, תשס"ה2) סוגי מקרים מאושרים של התנדבות מחוץ לישראל לענין סעיף 287 לחוק יהיו כל אחד מאלה: (1) פעולות התנדבות שלא בשכר למען הזולת שנעשו בישוב שבאזור על פי הפניה כאמור בסעיף 287 לחוק, לאחת מהמטרות המנויות בתקנה 1 לתקנות המתנדבים. (2) פעולות התנדבות שלא בשכר, למען הזולת, שאושרו לפי תקנה 1(2) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002. (3) פעולות התנדבות שלא בשכר, שנועדו לקידום ולעידוד העליה לישראל, ושנעשו לפי הפניה מהסוכנות היהודית לתקופה שלא עלתה על 21 ימים רצופים, ובלבד שלא נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתנדב לבין הסוכנות היהודית בתקופה שקדמה בתכוף לביצוע ההתנדבות, או בתקופה שבתכוף לאחר ההתנדבות. 3. ביטול צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשל"ו-1977 - בטל. התנדבותצוויםביטוח לאומיצו (חקיקה)