צו הביטוח הלאומי סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול

צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 127סח(ב) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מצווה לאמור: 1. קביעת סוגים של משרתים במילואים (תיקון: תשנ"ט) הסוגים של משרתים במילואים המנויים להלן נקבעים בזה כזכאים לתגמול לפי סעיף 127סח(א) לחוק בשל שירות, בהתייצבות אחת, של יום מילואים אחד: (1) איש צוות אויר; (2) איש צוות עזר אוירי; (3) צולל; (4) צוללן; (5) מג"ד במערך השדה; (6) מח"טים ומפקדי אגד במערך השדה; (7) איש צוות עזר חיל תותחנים; (8) איש צוות עזר חיל מודיעין. 2. ביטול צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול), התשנ"ג-1993 - בטל. צבאמילואיםצוויםביטוח לאומיצו (חקיקה)