צו הביטוח הלאומי שיעורים מופחתים של דמי ביטוח

צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 341 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אני מצווה לאמור: 1. שיעור מופחת של דמי ביטוח סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים על מחצית השכר הממוצע לעובד עצמאי ולמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ייקבע לגבי כל חודש ברבעון ולגבי רבעון, לפי הענין, לפי השכר הממוצע לעובד של החודש הראשון שבאותו רבעון; לענין זה, "רבעון" - כהגדרתו בלוח י"א. 2. ביטול צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח) (מס' 2), התשמ"ז-1987 - בטל מיום תחילתו של צו זה. 3. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ביום י"ב בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ולאחריו. 4. הוראת שעה בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד באדר ב' התש"ס (31 במרס 2000) יחול האמור בתקנה 1 גם לגבי עובד. צוויםביטוח לאומיצו (חקיקה)