צו הגבלים עסקיים מעליות

צו הגבלים עסקיים (דרכי הספקה של חלקי חילוף לשירותי תיקון ואחזקה של מעליות חשמליות), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי"ט-1959, ואחרי שהובאה בפני הצעתו של הממונה באישור המועצה ובהתאם להצעה האמורה, אני קובע בזה הוראות בדבר דרכי הספקה של חלקי חילוף לשירותי תיקון ואחזקה של מעליות חשמליות, שנקבעו כמונופולין בצו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), התש"ם-1980: 1. הגדרות בצו זה - "המונופולין" - הספקה של חלקי חילוף למעליות חשמליות, מתוצרתו של יצרן מסויים (בין בארץ ובין מחוץ לארץ), בשיעור העולה על 50% מכלל הספקתם בשטח המדינה כולה; "חלקי חילוף" - מכלל, חלק, חלק חילוף או אבזר למעלית חשמלית מתוצרתו של יצרן מסויים (בין בארץ ובין בחוץ לארץ); "בעל רשיון" - מי שהורשה לתת שירות למעליות על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד-1984; "עלות" - (א) לגבי חלקי חילוף מיבוא - עלות החלק בשער הנמל לאחר השחרור מהמכס; (ב) לגבי חלק חילוף מייצור מקומי - מחיר הרכישה של בעל המונופולין; (ג) לגבי חלקי חילוף מייצור עצמי - עלות הייצור כוללת הוצאות כלליות, בתוספת ריווח של 10%; "מחיר פו"ב" - המחיר במטבע חוץ ששולם לספק בחוץ לארץ כולל הוצאות אריזה, ביטוח והובלה עד לסיפון האניה או המטוס בנמל המוצא לישראל, בניכוי כל הנחה או הטבה שנותן הספק; "שער חליפין יציג" - השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום ה' הראשון בכל חודש. 2. חובת הספקה בעל המונופולין ימכור כל חלק חילוף המצוי במלאי או הניתן באורח סביר להשגה לכל דגם מדגמי המעליות החשמליות שייצר או התקין: (1) לכל בעל רשיון; (2) לכל ועד בית משותף שלבקשתו לרכוש חלקי חילוף צורפו הזמנה או אישור של בעל רשיון. 3. איסור הפליה בעל המונופולין לא יפלה במכירה בין לקוח המקבל שירות ממנו, או מגורם הקשור עמו, ובין לקוח אחר. 4. הגנה לבעל המונופולין (א) לא נמצא חלק חילוף בידי בעל המונופולין, ייראה בעל המונופולין כממלא חובתו כאמור בסעיף 1, אם הזמין את חלק החילוף בארץ או בחוץ לארץ - (1) סמוך ככל האפשר לאזילת המלאי שברשותו; או (2) סמוך ככל האפשר לקבלת הזמנה של לקוח, כאמור בסעיף 2 ובלבד שהזמנת חלק החילוף שאינה כלולה בהזמנה שוטפת תלווה בתשלום מטעם המזמין. (ב) חלק חילוף שהוזמן לביצוע תיקון או התקנה של מעלית במען מסויים, לא ייראה כמצוי במלאי. 5. משך זמן ההספקה בעל המונופולין ינקוט כל האמצעים הסבירים כדי שחלק חילוף שדרש לקוח יסופק לו תוך זמן מזערי. 6. מחיר סביר בעל המונופולין ימכור חלקי חילוף במחיר סביר שלא יעלה ביום המכירה על העלות בתוספת ריווח גלמי של 75%, או במחיר סביר שלא יעלה ביום המכירה על 365% מהמחיר פו"ב של חלק החילוף המיובא בערכו בשקלים לפי שער החליפין היציג; המחיר האמור כולל כל המסים לרבות מס ערך מוסף. 7. שמירת דינים האמור בצו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין. 8. תחילה תחילתו של צו זה 6 חדשים מיום פרסומו. דיני חברותמעליתהגבלים עסקייםצוויםצו (חקיקה)