צו הגנה על מעגלים משולבים

צו הגנה על מעגלים משולבים (הסכם טריפס), התש"ס-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-14 לחוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מורה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי, שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994; "טופוגרפיית חוץ" - טופוגרפיה מקורית שאין מתקיימות בה הוראות סעיף 2(א) לחוק; "מדינה חברה" - מדינה החברה בארגון הסחר העולמי. 2. החלת הוראות החוק הוראות החוק יחולו על טופוגרפיית חוץ שמתקיים בה אחד מאלה: (1) יוצרה, במועד יצירתה, היה אזרח או תושב במדינה חברה; (2) יוצרה הוא אדם או תאגיד שהיה לו במדינה חברה, במועד יצירתה, מפעל פעיל ליצירת טופוגרפיות או לייצור מעגלים משולבים. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000). צו הגנהצוויםצו (חקיקה)