צו הגנת הצומח

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב), התשנ"ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב) בצו זה - "אמצעי ליווי" - כלי קיבול, חמרי אריזה וחמרים אחרים, לרבות יריעות פלסטיק, שנועדו לשמש או ששימשו לגידול צמחים; "אשפה" - שארית צמחים ואמצעי ליווי; "בעל מקרקעין" - לרבות מי שהמקרקעין ברשותו או בהחזקתו; "האזור" - אזור הערבה ורמת הנגב; "המפה" - מפה הערוכה בקנה מידה 1:250,000 שהאזור מתוחם בה בקו אדום, החתומה ביד המנהל ומופקדת לעיון הציבור במשרדי האגף ובמשרדי כל מועצה אזורית, בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל; "המנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות; "המועצות האזוריות" - כל אחת מאלה: המועצה האזורית תמר; המועצה האזורית חבל אילות; המועצה האזורית הערבה התיכונה; המועצה האזורית רמת הנגב; "ישוב" - כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, והמצוי בתחומי המועצות האזוריות; "צמחי בר" - עשבים שוטים ועשבים מחבלים כמשמעותם בתוספות השניה והשלישית לתקנות הזרעים (מכירה), התשכ"ה-1964, וכל צמח אשר לא נזרע או נשתל בידי בעל מקרקעין; "צמחי תרבות" - צמחים כמפורט בתוספות הראשונה והשניה; "שטח ריכוז אשפה" - שטח שנקבע לפי סעיף 3; "תקופת חיץ" - התקופה שבין עונות גידול כמפורט להלן: (1) בשטח המסומן א' במפה - התקופה שבין 5 ביוני לבין 1 ביולי; (2) בשטח המסומן ב' במפה - התקופה שבין 1 ביולי לבין 25 ביולי; (3) בשטח המסומן ג' במפה - התקופה שבין 15 ביוני לבין 10 ביולי; (4) בשטח המסומן ד' במפה - התקופה שבין 1 במרס לבין 21 במרס. המנהל רשאי, בהודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים, לפחות שלושים ימים לפני מועד השינוי, לשנות את התקופה בהתאם לשינויים בעונות הגידול של צמחי תרבות. 2. פעולות ביעור (תיקון: תשנ"ז) (א) כל בעל מקרקעין באזור חייב לבצע במקרקעין את הפעולות הבאות: (1) לעקור ולהטמין בחריש או לשרוף את צמחי הבר; (2) לשמור את המקרקעין נקיים, באופן סדיר, מאשפה ומצמחי בר; (3) להעביר את האשפה לשטח ריכוז אשפה; (4) בשטחים שבהם גידל צמחי תרבות - (א) להפוך את הקרקע בתוך 10 ימים מיום האסיף; (ב) לעקור, להטמין בחריש או להשמיד כל צמח בר או צמח תרבות שצמח עד לתחילת תקופת החיץ ולשמור במשך כל תקופת החיץ את השטחים נקיים מהם; (5) (בוטלה) (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על שטחים חקלאיים מעובדים ועל השטחים הגובלים בהם עד למרחק של 20 מטרים. (ג) הוראות פסקה (4) בסעיף קטן (א) לא יחולו על בעל מקרקעין המגדל צמח תרבות מן המפורטים בתוספת השניה, ובלבד שהודיע למנהל, לא יאוחר מ-30 ימים לפני תחילת תקופת החיץ, על כוונתו לגדל צמח תרבות כאמור, ובמשך תקופה זו הוא מבצע בצמח טיפולים כפי שהורה המפקח. 2א. פטור (תיקון: תשנ"ז)2 המנהל רשאי לפטור בעל מקרקעין מהוראות סעיף 2(א)(4)(ב) לענין צמחי תרבות המפורטים בתוספת הראשונה, אם הגיש בקשתו למנהל, בכתב, 30 ימים לפני תקופת החיץ והוכיח, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה: (1) הצמחים גדלים במבנה בלתי חדיר לחרקים אשר - (א) בנוי מחומר קשיח או מרשת; לענין זה, "רשת" - רשת אשר מספר החורים בשתי הוא 12 או 13 חורים לסנטימטר רץ ומספר החורים בערב הוא 9 או 10 חורים לסנטימטר רץ ועובי החוט 0.28 או 0.24 מילימטרים; (ב) הכניסה למבנה היא דרך חדר כניסה בעל דלתות כפולות אטומות, והיא מתבצעת במעבר דרך דלת אחת הנסגרת לפני פתיחת הדלת השניה; (2) הצמחים נקיים ממזיקים ומחלות. 3. ריכוז אשפה וטיפול בה (תיקון: תשס"ב) (א) כל ישוב יקבע שטח ריכוז אשפה ויהא אחראי להשמדת אשפה שהועברה אליו לפי סעיף 2(א)(3), או לכיסויה בשכבת קרקע, מדי שבוע. (ב) הודעה על שטחי ריכוז האשפה שקבע הישוב כאמור בסעיף קטן (א), תימסר בכתב למנהל עד סוף חודש מאי 1994. (ג) הודעה על שטחי ריכוז האשפה שקבע יישוב המצוי בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב, תימסר בכתב למנהל עד תום שלושה חודשים מיום פרסום צו זה. 4. שמירת דינים קביעת שטח ריכוז אשפה והשמדת אשפה לפי צו זה ייעשו בכפוף להוראות הדינים הנוגעים בדבר. 5. (בוטל) (תיקון: תשנ"ז) תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ז) (סעיף 1) אבטיח חציל מלון צ'רוויל אפונה חסה מלפפון קיבאנו (מילנו) במיה חרצית סלק קישוא בצל כוסברה סלרי שיבולת שועל ברוקולי כותנה עגבניה שום גזר כרוב פול שלפח דלועית נוי כרוב ניצנים פטרוזיליה שמיר דלורית כרובית פלפל שעועית דלעת כרתי פפינו תיס זון ליזיאנטוס צנון תפוח-אדמה חמנית מלוחיה צנונית תרד תוספת שניה (תיקון: תשנ"ז) (סעיפים 1 ו-2 (ג)) אסטר טרכליום אסקלפיאס כף הקנגורו גיפסנית לימוניום היפריקום סולידנו ורדים תבלינים (למעט המפורטים בתוספת הראשונה) ק"ת תשנ"ד, 710; תשנ"ז, 10, 834; תשס"ב, 602. סעיף 6 לצו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה) (תיקון), התשנ"ז-1997 (ק"ת תשנ"ז, 835) קובע לגבי תקנה 2א: "6. הוראת שעה על אף האמור בסעיף 3 לצו זה, בתקופה שעד יום כ' בתמוז התשנ"ז (25 ביולי 1997) רשאי המנהל לפטור בעל מקרקעין מהוראות סעיף 2(א)(4)(ב) לצו העיקרי אם נתמלאו התנאים האמורים בסעיף 2א למעט המועד להגשת הבקשה." צו הגנת הצומח (ביעור מחלת הכתמים הבקטרית במלפפונים), תשכ"ה-1964 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, והסעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "זרע" - זרעי מלפפונים; "מיתקן" - מיתקן המיועד לחיטוי זרעים נגד הנגע ושאושר על ידי המנהל כמתאים לביצוע החיטוי; "מנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוסמך על ידיו; "נגע" - מחלת הכתמים הבקטרית הנגרמת על ידי Pseudamonoy Lacrymans; "יצרן" - מי שמגדל צמח לשם הפקת זרע וכן מי שעיסוקו מיון זרעים, הכנתם, אריזתם, סימונם, החזקתם, מכירתם, משלוחם והובלתם. 2. חיוב חיטוי (א) לא יעביר יצרן את הבעלות על זרעים או את החזקה בהם אלא אם חוטאו וסומנו לפי צו זה. (ב) חיטוי יבוצע על ידי השריית זרע בתוך מיתקן המלא עד 2/3 מקיבולו בתמיסה של כספן משוכלל בריכוז של 1% למשך 5 דקות. לאחר החיטוי יש לייבש את הזרעים במקום מאוורר ומוצל. 3. אופן הסימון (א) כל מיכל או אריזה של זרעים שחוטאו בהתאם להוראות צו זה יסומנו במלים "בזרעים אלה בוצע חיטוי כספיתי". (ב) הסימון האמור בסעיף קטן (א) יודפס על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה ויהיה באותיות ברורות ונוחות לקריאה. (ג) העביר אדם זרעים מאריזה שסומנה בהתאם להוראות צו זה לאריזה אחרת יסמן אף את אריזתם החדשה במלים "בזרעים אלה בוצע חיטוי כספיתי". 4. שמירת דינים הוראות צו זה באות להוסיף להוראות כל דין, ולא לגרוע מהן. 1 ק"ת תשכ"ה, 283. צו הגנת הצומח (ביעור הסרטן הבקטריאלי בעגבניות), תשכ"ד - 11963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, והסעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "זרע" - זרעי עגבניות; "חיטוי" - השריית זרע בתוך מיתקן במשך 25 דקות במים בעלי טמפרטורה קבועה של o55 צלסיוס או במשך שעה תמימה במים בעלי טמפרטורה שאינה עולה על o54 צלסיוס ואינה יורדת מ-o50 צלסיוס; "מיתקן" - מיתקן המיועד לחיטוי זרעים נגד הנגע ושאושר על ידי המנהל כמתאים לביצוע החיטוי; "מנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהמנהל העביר לו סמכויותיו לפי צו זה; "נגע" - סרטן בקטריאלי בעגבניות הנגרם ע"י Coryne Bacterium Michiganense; "יצרן" - מי שמגדל צמחים לשם הפקת זרעים מהם וכן מי שעיסוקו מיון זרעים, הכנתם, אריזתם, סימונם, החזקתם, מכירתם, משלוחם והובלתם. 2. חיוב בחיטוי וסימון לא יעביר יצרן את הבעלות על זרעים בכל דרך שהיא, או את ההחזקה בהם, אלא אם חוטאו וסומנו לפי צו זה. 3. אופן הסימון (א) כל מיכל ואריזה אחרת של זרעים שחוטאו, לרבות אריזה של זרעים שהועברו מתוך אריזה שסומנה בהתאם להוראות צו זה, יסומנו במלים "בזרעים אלה בוצע חיטוי טרמי". (ב) הסימון האמור בסעיף קטן (א) יודפס על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה ויהיה באותיות ברורות ונוחות לקריאה; השתמשו בתווית לגבי זרעים שאינם מיובאים, תושם תווית נוספת בתוך האריזה. 4. שמירת דינים הוראות צו זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין אחר. צוויםהגנה על הצומחצו (חקיקה)