צו הגנת הצרכן סימון טובין

צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג - 1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן - החוק), ולענין סעיף 10 - סעיפים 5, 15 ו-47 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "אריזה" - עטיפה או מכל של טובין המיועדים למכירה לצרכן, בין אם הטובין נארזו בהם כולם או חלקם; "אריזה כוללת" - אריזה המכילה מספר יחידות אריזה הנמכרות ביחד; "יחידת אריזה" - אריזה המכילה יחידה אחת או אריזה המכילה מספר יחידות של אותם טובין שמקובל לשווקם ולמכרם ביחד; "ארץ הייצור" - הארץ בה יוצרו או הורכבו הטובין המוגמרים; "יבואן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו לייבא טובין לשם מסחר; "יצרן" - אדם העוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של טובין וכן אדם העוסק באריזתם של טובין או מזיגתם במכל; "מכל" - פח, פחית, קופסה, תיבה, שק, שקית, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, עטיפה וכל בית קיבול אחר המכיל טובין; "סוחר" - אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור טובין; "תיאור" - תיאור של טובין למטרת מסחר או פרסומת הנעשה בכתב, בדפוס, בציור, בשרטוט, בסרט, בעל-פה, בשידור או בכל דרך אחרת. "תוצרת ישראל" - טובין המיוצרים בישראל מחלקים העשויים בישראל או מחלקים מיובאים או מחלקים שמקצתם עשויים בישראל ומקצתם מיובאים; "מזון" - דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה או בלעיסה לרבות חמרי מוצא ותוספות, למעט חומרים המשמשים ברפואה בלבד; "מען" - ישוב, רחוב, מספר בית (לפי הנמצא) של הנמען או של עסקו; לענין זה, תא דואר בלבד לא ייחשב מען; "משווק" - מוכר טובין לצרכן, שאינו יצרן, אך לרבות יבואן, סיטונאי, קמעונאי ורוכל; "סימון בן-קיימא" - סימון המתקיים בשלמות וללא פגם עד גמר השימוש בטובין; "אזור" - יהודה, השומרון וחבל עזה; "מצרך מוחדש" - מוצר שהיה בשימוש הצרכן, הוחזר ליצרן או ליבואן, ונארז בידו מחדש לשם מכירתו. 2. אופן סימון טובין (תיקון: תש"ן, תשנ"ד, תשס"ה) (א) סימון טובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין או אריזתם, למעט בכתב יד. לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות. (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), טובין מסוג אחד שאינם ארוזים או שהם ארוזים באריזה שקופה, המוצגים למכירה בתפזורת, בתוך מכל או באזור מתוחם על גבי מדף וסימונם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, כגון ציוד משרדי, כלי בית, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, למעט מוצרי טקסטיל והנעלה, יכול שיסומנו על גבי תווית או שלט צמוד למכל או למדף, שבו הם מונחים או בסמוך אליהם; אם מספר סוגי טובין מוצגים למכירה בתוך מכל או מדף, אופן הסימון יהיה כזה שניתן יהיה לשייך את פרטי הסימון, כאמור לעיל, לסוג הטובין המתאים. (א2) הוראת סעיף קטן (א1) לא תחול, אם קיימת חובת מתן הוראות שימוש או אזהרה, כאמור בצו זה או לפי כל דין. (ב) פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא; כל מלה ופרט יצויינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין ובאופן שיקל על הצרכן לקרוא ולהבין את הסימון; על הסימון להיות בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע. (ג) צבע הדפוס וחמרים אחרים המשמשים בסימון לא יפגעו בטיב הטובין. (ד) הסימון לא יטושטש על ידי איורים או חומר אחר כתוב, מודפס או מוטבע או כל סיבה אחרת. (ה) בסימון על אריזה - (1) אם האריזה מורכבת ממספר שכבות, יהיה הסימון על השכבה החיצונית, אולם אם השכבה החיצונית עשויה חומר שקוף, מותר שהסימון יהיה מתחתיה ובלבד שיהיה קריא וברור מבעד לשכבה השקופה; (2) אין חובה לסמן אריזה כוללת בפרטי הסימון הנדרשים בצו זה אם נתקיימו שני אלה: (א) יחידות האריזה שבאריזה הכוללת סומנו בכל פרטי הסימון הנדרשים בצו זה; (ב) האריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי הסימון של יחידות האריזה. (ו) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), על טובין מיובאים עם הוראות שימוש או אזהרה בלועזית יופיע גם תרגום מלא ומדויק בעברית של הוראות השימוש או האזהרה; גודל האותיות בעברית לא יקטן מגודל האותיות הלועזיות ויהיה מובלט באותו אופן. 3. פרטי הסימון (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ה) כל סימון יכלול פרטים אלה: (1) שם המצרך וכינויו המסחרי; (2) הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה; (3) שם הדגם ומספר סידורי, אם ישנם; (4) היות המצרך מסוג ב' אם איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגום; (4א) אם המצרך מוחדש - המלה "מוחדש" ותאריך החדשתו. (5) שם היצרן ומענו, ואם המצרך מיובא - שם היבואן ומענו; (6) ארץ הייצור; (7) כמות המצרך - (א) הכמות תצויין ביחידות של מספר או ביחידות של אורך, שטח, נפח או משקל - הכל על פי השיטה המטרית; (ב) בסוגי המצרכים המפורטים להלן יכלול הסימון את הכמות הנקיה (נטו) של המצרך באריזה, ביחידות משקל או ביחידות נפח: (1) מצרך נוזלי יסומן ביחידות נפח - (א) מיליליטר (מ"ל) למוצר שתכולתו קטנה מ-1000 מיליליטר; (ב) ליטרים למוצר שתכולתו 1000 מיליליטר או יותר; (2) מצרך מוצק, מוצק למחצה או צמיג יסומן ביחידות משקל - (א) גרמים (ג') למוצר שמשקלו קטן מ-1000 גרם; (ב) קילוגרמים (ק"ג) למוצר שמשקלו 1000 גרם או יותר; (3) (בוטל) (4) על אריזה כוללת יסומנו מספר יחידות האריזה שבה, התכולה הנקיה ליחידת אריזה, והתכולה הנקיה הכוללת; (5) מצרך העלול לפחות במשקלו, בתנאי מסחר ושיווק רגילים, בגלל החסנה או הצגה למכירה, תצויין הכמות הפחותה ביותר שיש לשערה. (8) בקלטות - גם אורך הזמן בדקות בו ניתן לשמוע קלטת או לראותה במכשיר וידאו. 4. שפת הסימון (א) הסימון על טובין מתוצרת הארץ יהיה בעברית אך מותר שיהיה גם בלועזית, בתנאי שהסימון בכל אחת מן השפות יכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין, ויהיה זהה בתכנו ובצורתו; האותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות ולא יהיו מובלטות יותר בדרך אחרת. (ב) הסימון על טובין מיובאים יהיה בעברית או בעברית ובלועזית; מופיע סימון נוסף בלועזית, שאינו נדרש לפי צו זה, אין צורך בתרגומו לעברית. 5. טובין המיוצרים ליצוא הוראות צו זה לא יחולו על טובין מתוצרת הארץ המיוצרים ליצוא בלבד ואינם משווקים בארץ. 5א. טובין מתוצרת אזור (תיקון: תשמ"ו) הוראות צו זה יחולו גם על טובין מתוצרת אזור. 6. הוראות סימון מיוחדות על הטובין המפורטים בתוספת הראשונה יחולו גם הוראות הסימון המיוחדות המופיעות לגביהן בתוספת השניה; היתה הוראה שבתוספת השניה נוגדת או עומדת בסתירה להוראת סימון כללית, עדיפה ההוראה שבתוספת. 7. הוראות שימוש (א) לטובין המפורטים בתוספת השלישית יצורפו הוראות שימוש. (ב) הוראות השימוש יהיו בשפה העברית, במצרך מיובא יהיו הוראות השימוש תרגום מהימן של הוראות השימוש הלועזיות במידה שישנן. 8. סימון לפני יבוא (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ה, תשס"ח) (א) הטובין המפורטים בתוספת הרביעית יסומנו כאמור בצו זה לפני ייבואם. (ב) מוצרי הלבשה, כהגדרתם בסעיף 10 לתוספת השניה, למעט כפפות מיוחדות להגנתם ולבטחונם של עובדים בתעשיה או במלאכה, יסומנו כאמור בצו זה לפני יבואם, או במחסן רשוי, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת המכס. (ג) משחק מחשב, כהגדרתו בסעיף 19 לתוספת השניה, יסומן לפני יבואו, ואולם סימון בעברית - כשנדרש - יכול שייעשה במחסני היבואן, ובלבד שהיבואן הגיש למנהל רשות המסים, במצורף לרשימון שחרור טובין לצריכה בארץ, אישור של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד) ולפיו, לפני הגשת רשימון, הגיש היבואן למשרד בקשה לשחרר את הטובין למחסניו, לצורך סימונם והמשרד אישר את הבקשה. 9. פטור הוראות סעיף 17(א) לחוק והוראות צו זה, כולן או חלקן, לא יחולו על הטובין המפורטים בתוספת החמישית. 10. ביטול בטלים - (1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כללי של מצרכים), התשל"ו-1975. (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית), התשכ"ה-1965. (3) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סיפונים), התשי"ט-1959; (4) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים), התשכ"ו-1965; (5) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי נייר וקרטון), התשכ"ד-1964; (6) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכונות תפירה), התשכ"ג-1963; (7) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צבעים), התשכ"ו-1967; (8) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון הקלטות), התשל"ה-1975; (9) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עטים), התשמ"ב-1982; (10) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריזותיהם), התש"ם-1982; (11) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (טמפונים), התשל"ח-1978; (12) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי הלבשה), התשכ"ג-1963; (13) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון גרביים), התשכ"ג-1963; (14) צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (סימון מנעלים), התשכ"ה-1965; (15) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ארנקים, ילקוטים וחגורות), התשל"ו-1976; (16) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון שטיחי טפטינג), התשל"ז-1977; (17) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צנצנת זכוכית), התשכ"ה-1965; (18) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סרטי צילום), התשל"ד-1973. 11. תחילה תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו. תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ג, תשנ"ה, תשנ"ו, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ז4, תשס"ח) (סעיף 6) כלי בית (בוטל) רהיטים מוצרי נייר וקרטון (בוטל) צבעים* - 9. (בוטלו) מוצרי הלבשה (בוטל) שקיות פוליאתילן תיקים - 16. (בוטלו) מוצרי טבק 2 כלי מיטה ומגבת. משחקי מחשב תוספת שניה (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ז4, תשס"ח) (סעיף 6) 1. כלי בית (תיקון: תשס"ה) (א) בסעיף זה, "כלי בית" - כלי מיטלטל, למעט כלי פטור, המיועד להכיל אחד מאלה: (1) מזון, משקה וכיוצא בהם - בעת הכנתם, חימומם, בישולם, אפייתם, החזקתם, הגשתם או צריכתם; (2) חמרים, לרבות נוזלים, לצרכי ניקוי, רחצה או כביסה; (3) פסולת ביתית. "כלי פטור" - כלי מיטלטל העשוי כסף או זהב או המצופה כסף או זהב, וכן כלי מיטלטל המשמש אריזה למצרך לצורך מסחר או המופעל על ידי מנוע חשמלי או שמותקן בו גוף חימום חשמלי; "קרמיקה" - לרבות חרס או חרסינה. (ב) בכלי בית יצוינו פרטים כמפורט להלן: (1) סוג החומר, כגון: קרמיקה, נירוסטה, אמייל; (2) מידות וקיבול בליטרים, למעט כלי בית שקיבולו אינו עולה על ½ ליטר; (3) כל תכונה בכלי הבית המחייבת שימוש או טיפול בדרך מיוחדת, כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לכלי הבית, תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל; (ג) בכלי בית שאינו עשוי מתכת יצויינו פרטים כמפורט להלן: (1) בכלי בית מקרמיקה או מזכוכית שאין בהם פגם - המלים "סוג א'"; ובלבד שלא יצויינו המלים "סוג א'" על צלחת מקרמיקה אם המרווח בין שפת הצלחת לבין המישור שעליו היא מונחת כשהיא הפוכה עולה בנקודה כלשהי על 2% מקטרה החיצוני הגדול ביותר, או אם ההפרש בין קטרה החיצוני הגדול ביותר של הצלחת לבין קטרה החיצוני הקטן ביותר עולה על 2% מארכם הממוצע של אותם שני הקטרים, או אם שטחה העליון של הצלחת אינו חלק, אינו מבריק או אינו נקי מבועות; (2) בכלי בית שאין לציין בו המלים "סוג א'" כאמור בפסקת משנה (1) ובכלי בית שאינו עשוי מתכת ויש בו פגם כלשהו יצויינו המלים "סוג ב'" או "סוג ג'". 2. (בוטל) (תיקון: תשס"ה) 3. רהיטים (תיקון: תשנ"ה, תשס"ה) (א) בסעיף זה - "רהיט" - ארון, כוננית, מדף, מזנון, שולחן, כסא, כורסה, ספסל, שרפרף, מיטה, ספה, מזרן, תיבה או קולב, המיוצרים בסדרות, בין אם הם מיטלטלים ובין אם הם מיועדים להתקנה בבנין או במקום אחר, והנמכרים בתצוגה, בבית העסק או בנקודת מכירה; "רהיט מתכת" - רהיט עשוי כולו או בעיקרו מתכת; "רהיט עץ" - רהיט עשוי כולו או בעיקרו עץ; "רהיט פלסטי" - רהיט עשוי משרפים פלסטיים; "רהיט משולב" - רהיט עשוי מכמה חומרי גלם; "רהיט מרופד" - רהיט עשוי משלד ומריפוד; "מזרן" - מצע שפנימיותו עשויה פלסטיק מוקצף, גומי מוקצף, או חומרים אחרים, עם קפיצים או ללא קפיצים. (ב) בסימון רהיט עץ יצוינו גם הפרטים הבאים: (1) סוג העץ שממנו עשויים החלקים העיקריים, כגון עץ מסיבי, לבידים, לוח עץ עשוי שבבים, מ.ד.פ.; עשוי חלק כאמור מעץ גושני - יצוין גם שם העץ; עשוי חלק כאמור מלביד לוחות שבבים או מ.ד.פ - יצוין גם עוביו; (2) סוג הציפוי של החלק החיצוני של הרהיט, כגון לביד, פורניר, מלמין, קילוף, פורמאיקה, נייר, או כל חומר אחר; אם הציפוי עשוי פורניר - יצוין גם שם העץ ממנו הוא עשוי; (3) סוג הגימור לכל חלק חיצוני עיקרי של הרהיט, כגון פוליטורה, פוליאסטר, לכה, צבע פלסטי, צבע שמן או כל גימור אחר; (ג) בסימון רהיט מתכת יצוינו גם הפרטים הבאים: (1) סוג המתכת שממנה עשוי הרהיט; (2) החומר או החומרים שמהם עשויים החלקים הלא-מתכתיים של הרהיט, וברהיט מרופד - גם החומר ממנו עשוי בד הריפוד ותוכו של הריפוד; (3) סוג הציפוי של המתכת, וברהיט צבוע - גם סוג הצבע ומספר שכבותיו; (ד) (בוטל) (ה) בסימון רהיט משולב יצוינו גם החומרים שפורטו בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג). (ו) בסימון רהיט מרופד יצוינו גם הפרטים הבאים: (1) הרכב בד הריפוד החיצוני כגון: חומר סינתטי, חומר סינתטי מעורב בצמר או בכותנה תוך ציון אחוזי החומרים חומר טבעי טהור (כותנה, צמר או פשתן); (2) הוראות כלליות לניקוי בד הריפוד; (3) תוכו של הריפוד, כגון גומי ספוגי, גומי לטקס מוקצף, פוליאוריתן מוקצף, או חומר אחר ששמו יצוין, סוג קפיצי המתכת ומספרם; (4) החומר שממנו עשוי השלד; (ז) בסימון מזרן יצוינו גם הפרטים הבאים: בד הריפוד, פירוט חומרי הגלם שבמזרן, מספר קפיצי מתכת. (ח) מידות - (1) ברהיט שהוא ארון, מזנון, כוננית או שולחן, יצוינו אורך הרהיט, רוחבו וגובהו, ובשולחן הניתן להארכה או להרחבה, אורכו או רוחבו של השולחן לפני הארכתו או הרחבתו ולאחריה; הסטיה מהמידות שצוינו כאמור לא תעלה על 1%; (2) ברהיט שהוא מיטה, ספה, מזרן, או ספסל לישיבת שני אנשים או יותר, יצוין אורכו של הרהיט ורוחבו; הסטיה ממידות מיטה או ספה שצוינו כאמור לא תעלה על 2%. (ט) נוסף על האמור לעיל, ייעשה סימון רהיטים המשמשים בתצוגה, על גבי שלט שיונח על הרהיט או בסמוך אליו. 4. מוצרי נייר וקרטון (תיקון: תשנ"ו, תשס"ה) (א) בסעיף זה, "מוצרי נייר וקרטון" - המוצרים הבאים: (1) מחברת בכריכה רכה ותפירת גב; (2) בלוק למכתבים בכריכת בלוק; (3) - (4) (בוטלו) (5) מפיות נייר; (6) נייר טואלט; (7) (בוטל) (8) נייר דבק; (9) מגבות נייר; (10) - (11) (בוטלו) (12) דפדפת נייר, בין משורטטות ובין שאינן משורטטות; (13) - (15) (בוטלו) (16) מעטפות; (17) (בוטל) (18) נייר לכתיבה, להדפסה, לצילום ולפקסימיליה. (ב) בסימון מוצרי נייר וקרטון, יצוינו גם פרטים אלה: (1) סוג הנייר, כגון: נטול עץ, קרפ, טישיו, ממוחזר; (2) משקל למ"ר, למעט במוצרים המפורטים בפסקאות (5) ו-(6) שבסעיף קטן (א); (3) אורך ורוחב; (4) במוצרים ארוזים - מספר היחידות באריזה; (ג) מקום הסימון של מוצרי נייר וקרטון יהיה כמפורט להלן: (1) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1), (2) ו-(12) שבסעיף קטן (א) - על גבי הכריכה של כל יחידה; (2) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (5), (6), (8), (9), (12), (16) ו-(18) שבסעיף קטן (א) - על גבי האריזה או העטיפה או על גבי כל יחידה; (3) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (12) עד (15) ו-(17) שבסעיף קטן (א) - על גבי כל יחידה; (4) לגבי מעטפות - בצד הפנימי של לשון כל מעטפה או על גבי כל חבילה בת חמישים מעטפות. 5. (בוטל) (תיקון: תשס"ה) 6. צבעים (א) בסעיף זה, "צבע" - צבע מוכן לשימוש בצורה נוזלית או נוזלית למחצה לרבות צבע יסוד, צבע לשכבות ביניים, צבע גמר או לכה ולמעט צבעי דפוס. (ב) הסימון של צבע יכלול - (1) גוון הצבע מתואר במלים או במספר לפי לוח הגוונים של היצרן או על ידי צביעת מכסה המכל מבחוץ, כולו או מקצתו, בגוון הצבע הארוז בו; (2) סימן לזיהוי האצווה ((batch ממנו ניטל הצבע הארוז במכל; (3) השימוש לו מיועד הצבע; ואם הוא צבע גמר המיועד לשימוש בפנים הבנין בלבד, יצויינו גם המלים "צבע פנים". 7. - 9. (בוטלו) (תיקון: תשס"ה) 10. מוצרי הלבשה (תיקון: תשס"ה, תשס"ז4) (א) בסעיף זה - "מוצר הלבשה" - מוצר המיועד או העשוי לשמש לבוש לגברים, נשים או ילדים, המורכב ביסודו מסיבי טקסטיל או מעור, בין אם יש בו חלקים או אבזרים שאינם עשויים סיבי טקסטיל או עור מעובד ובין אם אין בו חלקים כאמור; "עיקר מוצר הלבשה" - מוצר הלבשה למעט הבטנה, האבזרים והקישוטים שבמוצר ההלבשה; "סיבים מלאכותיים" - סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר המצוי בטבע; "סיבים סינתטיים" - סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר סינתטי. (ב) במוצר הלבשה המסומן בתווית לועזית, הכוללת הוראות כביסה וגיהוץ בצורת סימנים גראפיים או ספרות המציינת מידות, אין חובה לסמן את הסימנים הגראפיים או הספרות בעברית, ובלבד שייכתב על גבי התווית הכתובה בעברית שפרטי סימון אלה מפורטים בתווית לועזית. (ג) (1) הסימון יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר ההלבשה גופו, או על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת דרך קבע באופן אחר למוצר ההלבשה, ובלבד שתווית או סימון המצויים על גבי מוצר ההלבשה גופו יהיו עמידים בכביסה; ואולם, סימון גרביים, כובעים, צעיפים וכפפות, ייעשה על גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד להם היטב, או לאריזתם, בהדבקה. (2) היה מוצר ההלבשה מורכב ממספר פריטים או יחידות, אשר לכל אחד מהם הרכב סיבים שונה או תכונות אחרות שונות, הטעונות סימון, חייבים כל פריט או יחידה סימון נפרד, אולם אם כל הפריטים או היחידות נמכרים לצרכן יחד כמוצר הלבשה אחד, מותר לסמן את כל הטעון סימון על תווית אחת תוך הפרדה ברורה בין הפרטים המתייחסים לכל פריט או יחידה; (3) היה המוצר מורכב ממספר פריטים או יחידות, הנמכרים לצרכן יחד כמוצר הלבשה אחד ואשר כל תכונותיהם הטעונות סימון זהות - מותר לסמן את הטעון סימון על תווית אחת. (ד) הסימון יכלול גם פרטים אלה: (1) שם הסיב שממנו עשוי מוצר ההלבשה כגון, כותנה, פוליאסטר, ויסקוזה, משי, צמר, אקרילן, אנגורה, פשתן, ובלבד שלא יצוין מוצר ההלבשה כעשוי מאחד הסיבים האמורים בלבד, אם משקל הסיב באחוזים קטן מ-85%, ואם הוא עשוי מתערובת של סיבים שונים, יצוינו שמות הסיבים ומשקלם באחוזים, לפי סדר יורד; (2) עשוי מוצר הלבשה מעור מעובד של בקר, צאן או חזיר, יצוין העור המעובד שממנו עשוי מוצר ההלבשה; (3) גודל מוצר ההלבשה יצוין בספרות או במילים "קטן", "בינוני", "גדול" או "גדול מאד" ואולם על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מותר במקום המילים האמורות להשתמש באותיות האנגליות S, M, L, XL, XXL, XXXL; (4) על אף האמור בפסקה (3), ניתן לסמן מוצר הלבשה לתינוקות וילדים, במספרים או במילים המציינים טווח גיל; (5) על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ, ניתן לסמן בסימון גרפי כאמור בת"י 572 טקסטיל - סימון והוראות טיפול באמצעות סמלים מספטמבר 2000; (6) בגרביונים הסרוגים מחוטים סינתטיים או מלאכותיים, יצוין עובי החוטים ביחידות דניה (Denier); (7) מוצר הלבשה שנצבע או יוצר מחוטים או מסיבים צבועים או מאריג מודפס, לא יסומן בסימון שממנו נובע כי הצבע קבוע או יציב, אלא אם כן הצבע הוא בעל יציבות 4 לגבי כל גורם, כאמור בת"י 916 שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל מאוגוסט 1998. 11. (בוטל) (תיקון: תשס"ה) 12. שקיות פוליאתילן (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ה) (א) בסעיף זה, "שקיות פוליאתילן" - שקיות פוליאתילן המשמשות לאריזת טובין. (ב) השקיות מפוליאתילן ייארזו בחבילות או בגלילים; כל חבילה או גליל יכילו שקיות זהות בגודלן ובעובין. (ג) הסימון על החבילה או על הגליל יכלול גם פרטים אלה: (1) מידות השקיות בס"מ, אורך, רוחב (כולל הקפלים, אם ישנם); הספרות המציינות את המידות יבלטו לעין משאר פרטי הסימון וגובהן יהיה 4 מ"מ לפחות; (2) מספר השקיות שבחבילה או בגליל; (3) (א) בשקיות אוכל (עד למידות 30 על 40 ס"מ), מספר השקיות יהיה בכפולות של 50. (ב) בשקיות אשפה ביתיות (מעל למידות 30 על 40 ס"מ), מספר השקיות יהיו בכפולות של 5. 13. תיקים (תיקון: תשנ"ו, תשס"ה) (א) בסעיף זה - "תיק" - ארנקי גברים, ארנקי נשים, תיקים מכל הסוגים, מזוודות, חפצי נסיעה, ילקוטים מכל הסוגים, תרמילים מכל הסוגים. (ב) הסימון של מזוודות ותרמילים יכלול את קיבולם במטרים מעוקבים. (ג) הסימון ייעשה על גבי תווית שתהיה תפורה או מודבקת על התיק. 14. 15. (בוטלו) (תיקון: תשס"ה) 16. (בוטל) (תיקון: תשנ"ג) 16א. (בוטל) (תיקון: תשס"ה) 17. סימון מוצרי טבק (תיקון: תשס"ד2 , תשס"ה3) (א) בסעיף זה, "מוצר טבק" - כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן - חוק הגבלת הפרסומת). (ב) על אריזת מוצר טבק לא יופיע: (1) טקסט, שם, סימן מסחר, תיאור גרפי, או סימון שיש בו כדי לרמוז כי מוצר הטבק מזיק פחות ממוצרי טבק אחרים; (2) ציון של המונחים כלהלן, בין כלשונם ובין בתרגומם לעברית או לערבית או בכינויים או מילים דומות להן, נגזרות מהן או בעלות משמעות דומה light, mild ,low tar, ultra light. (ג) מוצר טבק יסומן באזהרה לפי הוראות חוק הגבלת הפרסומת, ואולם על אף האמור בסעיף 2(ה)(1) לצו זה, סימון כאמור יודפס על גבי החפיסה או הקופסה ולא על גבי האריזה השקופה; לענין מוצרי טבק שאינם סיגריות, הסימון יכול שייעשה על גבי תווית שתודבק היטב לחפיסה או לקופסה באופן שתימנע הסרתה, לרבות לאריזה שקופה ובלבד שאריזה שקופה כאמור אינה מוסרת בשימוש רגיל בעת פתיחת האריזה; התווית לא תוסתר על ידי סימון אחר ולא תיפגע עם פתיחת הקופסה או החפיסה. 18. כלי מיטה ומגבת (תיקון: תשס"ה) (א) בסעיף זה, "כלי מיטה" - לרבות שמיכה, כרית, מצעים וכדומה. (ב) בכלי מיטה ומגבת, יצוינו פרטי הסימון כמפורט להלן: (1) שם הסיב שממנו הם עשויים ובלבד שלא יצוינו כלי המיטה והמגבת כעשויים מאחד הסיבים, אם משקל הסיב באחוזים קטן מ-85%, ואם הם עשויים מתערובת של סיבים שונים, יצוינו שמות הסיבים ומשקלם באחוזים לפי סדר יורד; (2) על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ, ניתן לסמן בסימון גרפי כאמור בת"י 572 טקסטיל - סימון והוראות טיפול באמצעות סמלים מספטמבר 2000; (3) האורך והרוחב בסנטימטרים. (ג) הסימון יהיה ברור ובר-קיימא וייעשה על גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או מחוברת דרך קבע באופן אחר לכלי מיטה ומגבת ובלבד שהתווית תהיה עמידה בכביסה. 19. משחק מחשב (תיקון: תשס"ח) (א) בסעיף זה, "משחק מחשב" - משחק אינטראקטיבי שהוא תוכנה, כגון משחק וידאו, לומדה חינוכית ועיונית, השמור במדיה מגנטית, אופטית או פיסית אחרת. (ב) כל משחק מחשב יסומן בסמל שקבע ארגון Pan-European Game Information (PEGI) כמתואר בטור א' להלן, אם הוא מתאים לתיאור שבטור ב' לצדו; הסימול יהיה על גבי הטובין או על גבי אריזתם הקבועה: טור א' טור ב' סימול משחק מחשב עלול לעודד הפליה; המתייחס לשימוש בסמים; העלול להפחיד לילדים; המכיל שפה גסה; המתאר עירום או התנהגות מינית; המכיל תיאור של אלימות; המדריך או המעודד הימורים; מתאים לגילאי 13 ומעלה; מתאים לגילאי 7 ומעלה; מתאים לגילאי 12 ומעלה; מתאים לגילאי 16 ומעלה; מתאים לגילאי 18 ומעלה; (ג) משחק מחשב המסומן באחד או יותר משבעת הסימולים הראשונים, כאמור בטור א' בטבלה שבסעיף זה, יסומן גם באמור לגביו בטור ב' לצדו. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הסימון כאמור בטור ב' יכול שיהיה באמצעות מקרא כולל לשבעת הסימולים הראשונים כאמור, ובלבד שהמקרא יהיה לצד הסימול; המקרא יהיה בגודל שלא יפחת מאורך של 5 סנטימטרים ורוחב של 4 סנטימטרים. (ה) הסימון, כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), יהיה בעברית באותיות מודגשות, בגודל שלא יפחת מ-2 מילימטרים; הסימון יהיה על גבי המוצר או על גבי אריזתו. תוספת שלישית (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ט, תשס"ב, תשס"ה) (סעיף 7) למוצרים הבאים יש לצרף הוראות שימוש: סירי לחץ; 25. תנורי נפט; סיפוני מתכת לייצור מי סודה; 26. מחשבים אישיים כולל מדפסת; צבעים וחמרי איטום; 27. חלקיו של טובין להרכבה עצמית; טמפונים (תוכן הוראות השימוש 28. מדיח כלים ביתי. חייב באישור משרד הבריאות); 28א. תנורי בישול ואפיה; 5. חמרי ניקוי, אבקות כביסה, 29. מקדחות חשמליות; נוזלים לכביסה, תכשירים לניקוי 30. משורי שולחן חשמליים; כלים, תכשירים לניקוי; 31. מלחמים. כימיקלים לשימוש ביתי, חומרים 32. דבק נוזלי באריזות הקטנות לפתיחת סתימות ביוב ביתיות; מ-1 ק"ג. 6. מכלי ארוסול לשימוש ביתי; 33. מכונות סריגה ביתיות. 7. כריות וסדינים חשמליים; 34. חומר המיועד לניקוי 8. שעונים דיגיטליים; עדשות ראיה ולעדשות משקפיים; 9. מצלמות; 35. משחקים אלקטרוניים; 10. מכונות תפירה חשמליות 36. מצלמות וידיאו; לשימוש ביתי; 37. מכשירי רדיו טייפ; 11. מערבלי מזון ביתיים; 38. מערכות קומפקט דיסק. 12. סכינים חשמליים לחיתוך; 39. אמבטיות ז'קוזי; 13. שואבי אבק ביתיים; 40. מקרני שקופיות ומטולי תמונות; 14. מייבשי כביסה ביתיים; 41. ממיסי חלודה ומדללים 15. מגהצים; לשימוש ביתי; 16. מייבשי שיער; 42. טפטים; 17. מכונות גילוח; 43. חומצת מלח לשימוש ביתי; 18. מסחטות חשמליות 44. מכסחות דשא. 19. מפזרי חום; 45. סורק 20. מצננים; 46. מוגם 21. מערכת סטריאו 47. מערכות קולנוע ביתי 22. מכשירי וידאו; 48. מערכות שמע וסראונד 23. מכשירי גז ביתיים לשימוש בגז 49. מכשירי DVD פחממני מעובה (הוראות בטיחותיות); 50. מחשבי כף היד 24. תנורי מיקרו-גל; 51. מברגות חשמליות 52. מכשירים ותכשירים רפואיים המיועדים לשימוש עצמי. תוספת רביעית (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח, תשנ"ד, תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ז4) (סעיף 8) (בוטל) (בוטל) (בוטל מיום 23.10.94); (בוטל) סיגריות, סיגרים וסיגרילות, טבק מעובד, טומבק מעובד וטבק או טומבק להרחה; (בוטל) (בוטל) מצרך מוחדש. תוספת חמישית (סעיף 9) מזון; ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשית הדפוס, כתבי-יד, כתבי הדפסה ותרשימים; נוצות ומוך מוכנים ומוצרי נוצות או מוך, פרחים מלאכותיים; כפתורים, לחצניות ורוכסנים; מילויים לעטים; צפורניים וחודים לעטים; מסרקות ומחזיקי שיער; יצירות אמנות, מוצרים בודדים של אוספים ועתיקות. צרכנותצוויםחוק הגנת הצרכןצו (חקיקה)סימון מוצרים