צו הגנת חיית הבר

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - הגנת חיית הבר), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר החקלאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירת קנס (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח) עבירה על הוראות סעיפים 4(א) ו-(ב) ו-8 (א)(2) ו-(3) לחוק הגנת חיית הבר, התשט"ו-1955, ועבירה על הוראות תקנות 4, 5, 6(ב), (ג), (ד) ו-(ה), 6א, 10(ב) ו-(ג) ו-10א לתקנות הגנת חיית הבר, התשל"ו-1976, היא עבירת קנס. 2. שיעור הקנס (תיקון: תשנ"ו) שיעור הקנס לעבירה ראשונה כאמור בסעיף 1 יהיה סכום הקנס הקבוע לעבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת - וכפל הקנס כאמור לעבירה חוזרת או נוספת. צוויםבעלי חייםצו (חקיקה)חיות בר