צו ההגבלים העסקיים דרכי הספקה של בירה

צו ההגבלים העסקיים (דרכי הספקה של בירה), תש"ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959, ואחרי שהובאה בפני הצעתו של הממונה באישור ובהתאם להצעה האמורה, אני קובע בזה הוראות בדבר דרכי הספקה של בירה שנקבעה כמונופולין בצו הגבלים עסקיים (קביעת מונופולין), תש"ל-1969: 1. הגדרות בצו זה, "המונופולין" - הספקה של בירה. 2. הספקת בירה יצרן בירה יספק כל סוג בירה שהוא מייצר לצורך שיווק בישראל באמצעות מנגנון-שיווק או מנגנוני-שיווק שתחום פעולתו או פעולתם, לפי המקרה, מכסה ככל האפשר את שטח המדינה. 3. איסור התנאה על מכר יצרן בירה לא יאסור על מפיץ בירה לקנות או להפיץ משקאות (לרבות תרכיזים ומרכיבים של משקאות) משל אחרים מכל סוג שהוא שאינו במונופולין, כתנאי להספקת בירה, ומפיץ בירה לא יתנה התנאה כאמור ללקוחו, ואולם יצרן בירה יהיה רשאי לאסור על מפיץ בירה לקנות או להפיץ בירה שאינה מייצורו של אותו יצרן. 4. איסור התנאה בקשר למוצרים נוספים (א) יצרן בירה לא יעביר למפיץ יחד עם בירה, או כתנאי למכירת בירה, מוצר שאינו בגדר המונופולין אלא לפי הזמנת המפיץ. (ב) היה מפיץ של בירה גם מפיץ של מוצר אחר שאינו בגדר המונופולין, לא יקבע יצרן בירה מכסות מחייבות של מכירת המוצרים האחרים כתנאי להספקת בירה, ומפיץ לא יקבע מכסות כאמור ללקוחותיו. 5. התנאה על הפצת מוצרים דומים יצרן בירה לא יאסור על מפיציו לשמש כמפיץ של תוצרת ממפעלים אחרים, הדומה למוצריו של יצרן הבירה או זהה אתם, למעט בירה (בצו זה - מוצר דומה), ולא יתנה תנאי כאמור בהסכמים שבינו לבין המפיצים. 6. לחץ על מפיץ או לקוח יצרן בירה, או מפיץ הפועל מטעם יצרן בירה לא יפעיל לחץ מסוג כלשהו במטרה לאלץ מפיץ או לקוח, לפי המקרה, להימנע מקניית מוצר דומה או מהפצתו, ולא יעניק למפיץ או ללקוח הנמנע מהפצה או מקניה של מוצר דומה, זכויות, הנחות, אשראי או הטבות דומות אחרות באשר לבירה החורגים מהמקובל אצל היצרן או המפיץ, הכל לפי הענין, לגבי הרוכשים בירה בלבד. 7. ועדה מייעצת (א) לצורך הפיקוח על ביצוע צו זה תתמנה על ידי שר המסחר והתעשיה (להלן - השר) ועדה מייעצת אשר חבריה יהיו: (1) נציג משרד המסחר והתעשיה אשר ישמש יושב-ראש הועדה; (2) נציג שיוצע על ידי בעל המונופולין; (3) נציג שיוצע על ידי יצרני המשקאות הקלים. (ב) (1) נציג יצרני המשקאות הקלים ייבחר בבחירות אשר הודעה על מועדן פורסמה על ידי הממונה ברשומות לפחות 14 יום לפני קיומן ואשר בהן נטלו חלק יצרני המשקאות הקלים אשר שיווקו לפחות 40% מן המשקאות האמורים בשנה הגרגוריאנית שחלפה; (2) בבחירות כאמור יכול שייבחר כנציג בועדה גם ממלא-מקום של הנציג בועדה, למקרה שהנציג יתפטר או ייבצר ממנו לכהן מסיבה אחרת; (3) כוח ההצבעה של יצרן יהיה זהה לחלקו בשיווק המשקאות הקלים בשנה הגורגריאנית שחלפה; (4) אישור של התאחדות בעלי התעשיה על תוצאות הבחירות ועל היקף השיווק של כל אחד מן המשתתפים בבחירות ישמש ראיה מכרעת לענין סעיף זה. (ג) בעל המונופולין יציע לשר ממלא-מקום לנציגו בועדה למקרה שהנציג יתפטר או ייבצר ממנו לכהן מסיבה אחרת. (ד) התפטר נציג בועדה או נבצר ממנו לפעול מסיבה אחרת, יתמנה ממלא-מקומו במקומו; באין ממלא-מקום ימנה השר כנציג אדם שיוצע לו על ידי אלה שהציעו לתפקיד את הנציג שמקומו התפנה. (ה) לא הוצע נציג כאמור בסעיף-קטן (א)(2) או (3) או כאמור בפיסקה (ד) תוך 30 יום ממועד משלוח דרישה למינוי על ידי השר, רשאי השר למנות חבר לועדה גם בלי שקיבל הצעת בעל המונופולין או יצרני המשקאות הקלים, לפי המקרה. (ו) הועדה הראשונה תכהן עד ליום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972); לאחר מכן תתמנה הועדה אחת לשנתיים. 8. תפקידי הוועדה וסמכויותיה (א) מתפקידיה של הועדה המייעצת לבדוק תלונות על הפרת הוראותיו של צו זה. (ב) המנין החוקי לדיוני הועדה הוא שנים שאחד מהם הוא היושב-ראש. (ג) הועדה תסכם ממצאיה ברוב קולות. (ד) בדיוניה אין הועדה קשורה לדיני ראיות. (ה) נוכחה הועדה כי יש ראיות לכאורה בדבר עבירה על הוראות צו זה תעביר את ממצאיה לידי הממונה. 9. שמירת דינים האמור בצו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין. 10. תחילת תוקף תחילתו של צו זה מיום י"א בסיון תש"ל (15 ביוני 1970). דיני חברותהגבלים עסקייםצוויםמשקאות משכרים / אלכוהולצו (חקיקה)