צו ההגבלים העסקיים

צו ההגבלים העסקיים (דרכי ייצור והספקה של נייר), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי"ט-1959, ואחרי שהובאה בפני הצעתו של הממונה באישור המועצה ובהתאם להצעה האמורה, אני קובע בזה הוראות בדבר דרכי ייצור והספקה של נייר שנקבע כמונופולין בצו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), התש"ם-1980: 1. הגדרות בצו זה - "נייר" - נייר המשמש לצרכים היגייניים מהסוגים מפיות, מגבות, קרפ וטישיו, שמשקלו אינו פחות מ-13 גרם למ"ר ואינו יותר מ-55 גרם למ"ר; "המונופולין" - הספקה של נייר בשיעור העולה על השיעור שנקבע מכוח החוק כמונופולין לגבי הספקת נייר; "לקוח חוץ" - לקוח לנייר המיוצר בידי בעל המונופולין שאינו קשור קשר של בעלות או שליטה עם בעל המונופולין; "סוגי הנייר הקיימים" - סוגי הנייר המסופקים בידי בעל המונופולין במועד כניסתו לתוקף של צו זה או שסופקו בידו בתקופת שנים עשר החדשים שקדמה למועד כניסתו לתוקף של צו זה. 2. איסור הפליה בעל המונופולין לא יפלה לרעה לקוח חוץ בנוגע לסוג, טיב, איכות, מחירים, תנאי תשלום ותנאי אספקה של נייר. 3. חובת מכירה ללקוחות חוץ (א) בעל המונופולין יאפשר לכלל לקוחות החוץ לקנות בכל רבעון, החל בתום תקופת המעבר הנקובה בסעיף 6, נייר המיוצר בידו בכמות כוללת שלא תפחת מ-1250 טון, ומתוכה - (1) נייר מפיות בכמות כוללת שלא תפחת מ-20 טון; (2) נייר מגבת בכמות כוללת שלא תפחת מ-95 טון; (3) נייר טישיו בכמות כוללת שלא תפחת מ-410 טון; (4) נייר קרפ בכמות כוללת שלא תפחת מ-725 טון. (ב) אם לא דרשו כלל לקוחות החוץ ברבעון כלשהו, לאחר תום תקופת המעבר הנקובה בסעיף 6, סוגי נייר מסויימים במלוא הכמות המפורטת לגביהם בסעיף קטן (א), תושלם הכמות שתימכר ללקוחות החוץ באותו רבעון על ידי הגדלת מכירת סוגים אחרים, ובלבד שבעל המונופולין לא יידרש למכור ללקוחות חוץ נייר מהסוגים המפורטים מטה בכמות העולה על הכמות המצויינת לידם: (1) נייר מפיות - 20 טון; (2) נייר מגבות - 95 טון; (3) נייר טישיו - 800 טון; (4) בסך הכל נייר לסוגיו - לא יותר מ-1,250 טון. 4. סדרי הספקת הנייר ללקוחות חוץ (א) חובת ההספקה ללקוחות חוץ המוטלת על בעל המונופולין ברבעון כלשהו, תחול רק כלפי אותם לקוחות חוץ אשר מסרו לבעל המונופולין את הזמנותיהם להספקת נייר באותו רבעון לפחות חודש לפני תחילתו של הרבעון האמור. (ב) קיבל בעל המונופולין הזמנות מלקוחות חוץ להספקת סוג מסוגי הנייר בכמות כוללת העולה על הכמויות המפורטות בצו זה, בין לרבעון ובין לסוג, יספק בעל המונופולין באותו רבעון לכל אחד מלקוחות החוץ האמורים שרכש ממנו נייר מאותו סוג ברבעון הקודם, כמות זהה לכמות הנייר מאותו הסוג שרכש ברבעון הקודם, ואם תיוותר יתרה של נייר מאותו הסוג שעל בעל המונופולין לספקה ללקוחות החוץ באותו רבעון בהתאם לצו זה - יספק בעל המונופולין לכל אחד מהלקוחות החוץ חלק מתוך היתרה האמורה כיחס שבין הכמות הכוללת של נייר מאותו הסוג שהזמין באותו רבעון, לכמות הכוללת של נייר מאותו הסוג שהזמינו באותו רבעון כלל לקוחות החוץ. (ג) בעל המונופולין רשאי לסטות מכללי ההספקה הנקובים בסעיף זה, אם בדרך כלל ואם למקרים מסויימים, ובלבד שהסטיה נעשתה באישור הממונה על הגבלים עסקיים. 5. פטור מחובת הספקה ללקוחות חוץ (א) חובת ההספקה ללקוחות חוץ על פי צו זה חלה רק לגבי סוגי הנייר הקיימים והיא לא תחול על סוג חדש של נייר שיפתח וייצר בעל המונופולין בעתיד אלא אם כן מחליף סוג חדש זה אחד מסוגי הנייר הקיימים שבעל המונופולין הפסיק את ייצורו. (ב) שום דבר האמור בצו זה לא יפורש כמחייב את בעל המונופולין לספק ללקוח חוץ נייר בנסיבות שבהן הוא זכאי להשתחרר מחובה זו מכוח הוראות כל דין או על פי נוהגי המסחר המקובלים או אם הדבר נבצר ממנו מחמת כוח עליון, שביתה, השבתת מגן או נסיבות אחרות שאינן בשליטת בעל המונופולין, ובלבד שינהג ללא הפליה של לקוחות חוץ. (ג) הזמנה של לקוח חוץ בכמות כוללת הנופלת מ-100 טון לרבעון לא תובא בחשבון לענין צו זה ובעל המונופולין לא יהיה חייב לבצעה. 6. תקופת המעבר (א) התקופה המתחילה ב-1.10. 1981 והמסתיימת ב-31.12. 1982 היא תקופת המעבר. (ב) בעל המונופולין יאפשר לכלל לקוחות החוץ לקנות, בכל רבעון בתקופת המעבר המפורט בתוספת, כמות של נייר שלא תפחת מהכמות הכוללת הנקובה לגבי הרבעון האמור בתוספת, ומכל סוג מסוגי הנייר המפורטים בתוספת - כמות שלא תפחת מהכמות המפורטת בתוספת לגבי הסוג האמור ברבעון האמור. 7. המצאת תחזית ודו"ח מכירות (א) בעל המונופולין ימציא לממונה על הגבלים עסקיים תחזית מכירות שנתית של נייר בתחילת כל שנה ודו"ח מכירות בפועל בסוף כל שנה; הדו"ח יכלול פירוט לפי סוגי נייר. (ב) בעל המונופולין ימציא לממונה על הגבלים עסקיים, תוך חודש ימים לאחר תום כל רבעון, ריכוז הזמנות ומכירות בפועל ללקוחות חוץ באותו רבעון. 8. לקוח חוץ שהנו יצרן נייר הוראות צו זה לא יחולו על לקוח חוץ שהוא עצמו יצרן נייר, כל עוד הוא מייצר נייר בכמות העולה על 100 טון לרבעון. 9. שמירת דינים האמור בצו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין. 10. תחילה תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התשמ"ב (1 באוקטובר 1981). דיני חברותהגבלים עסקייםצוויםצו (חקיקה)